Tillegg til personvernerklæring for Microsoft Lync Server 2013

Sist oppdatert: februar 2013

Innhold

Arkivering

Aktivitetsfeed

Adresseboktjeneste

Anropsadgangskontroll

Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records)

Anropsdelegering

Anroper-ID

Visning av anropers navn

Logging i klient

Nødanrop

Infrastruktur for sted

Lync Web App Server

Stedsaspekter for medieforbikobling

Møtevedlegg

Node-til-node-filoverføring

Fast gruppechat

Personlig bilde

PIN-godkjenning

Undersøkelse

PowerPoint-samarbeid

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Personvernmodus

Privat linje

Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience)

Rollebasert tilgangskontroll

Innspilling

Responsgruppetjeneste – konsulentanonymisering

Logging på server

Rapportere påloggingsfeil

Kompetansesøk

Smart beskjæring

Enhetlig kontaktlager

Stemmekvalitetsforbedringer

Tavlesamarbeid

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for Microsoft Lync-produkter. For å kunne forstå praksisen rundt innsamling og bruk av data for et bestemt Microsoft Lync-produkt anbefaler vi at du leser både personvernerklæringen for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2013-kommunikasjonsprogramvare som er distribuert i virksomheten. Hvis firmaet ditt bruker Lync Server som en del av en tilkoblet løsning eller tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), overføres det informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av dataene som overføres til denne tredjeparten, kan du kontakte bedriftsadministratoren eller tjenesteleverandøren.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende: Arkivering gir organisasjoner som kan være underlagt oppbevaringskrav basert på bransjekrav eller forskriftsmessige krav, eller som har egne organisatoriske oppbevaringskrav, en måte å arkivere Lync-relatert kommunikasjon og bruksdata på til støtte for disse kravene.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Arkivering lagrer innholdet i både node-til-node-direktemeldinger og direktemeldinger mellom flere parter samt innhold i konferansen, inkludert opplastet innhold (for eksempel støtteark) og hendelsesrelatert innhold (for eksempel når noen blir med, forlater, laster opp og deler, og synlighetsendringer). Alt dette innholdet lagres på en server som konfigureres av bedriftsadministratoren. Node-til-node-filoverføringer, lyd/video for node-til-node-samtaler, programdeling under node-til-node-samtaler, konferansemerknader og undersøkelser kan ikke arkiveres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lar en organisasjon arkivere innhold for å oppfylle bransjekrav, forskriftsmessige krav eller organisatoriske krav til oppbevaring.

Valg/kontroll: Arkivering er deaktivert som standard. Det finnes ingen kontroller på brukernivå for denne funksjonen. Det er bedriftsadministratoren som håndterer den.

 • Oppdater Arkiveringspolicy og Arkiveringskonfigurasjon fra siden Overvåking og arkivering.

Slik aktiverer du Exchange-integrasjon:

 • Oppdater Arkiveringskonfigurasjon fra siden Overvåking og arkivering.

Obs!: Etter at Exchange-integrasjon har blitt aktivert, må brukere som er i Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, behandles fra Exchange-kontrollpanelet.

Aktivitetsfeed

Funksjonen gjør følgende: Aktivitetsfeeden gjør det mulig for sluttbrukerne å se "sosiale oppdateringer" fra kontaktene på kontaktlisten. Det gjør sluttbrukerne i stand til å la andre se de nyeste personlige notatene, endringer av bildet og endringer i tittel eller kontorplassering.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerne publiserer via tilgjengelighetsinformasjonen følgende opplysninger i Microsoft Lync 2013:

 • Oppdateringstidspunktet for bedriftsbildet (fra bedriftskatalogen, for eksempel Active Directory Domain Services)

 • Et webbilde (som sluttbrukeren laster opp og ønsker at andre skal se) med oppdateringstidspunktet

 • Tidspunktet da bedriftstittelen ble endret og selve tittelen (fra bedriftskatalogen)

 • Tidspunktet da kontorplasseringen ble endret og selve kontorplasseringen (fra bedriftskatalogen)

 • En logg over de siste personlige notatene som ble lagt ut

 • Fraværende-meldingen fra Microsoft Exchange Server

Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen deles med kontakter i sluttbrukerens kontaktliste som ser på sin aktivitetsfeed og er i et fortrolighetsforhold av typen Familie og venner, Arbeidsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren kan konfigurere båndinnstillingen PersonalNoteHistoryDepth, som bestemmer hvor mange personlige notater som beholdes for sluttbrukeren. Hvis den settes til 0, beholdes det ingen notatlogg, og bare det nåværende notatet lagres (slik det har vært i tidligere versjoner). Hver sluttbruker har også mulighet til ikke å publisere noe som helst i aktivitetsfeeden ved å merke av for den aktuelle innstillingen i alternativdialogboksen for Lync-klienten.

Adresseboktjeneste

Funksjonen gjør følgende: Med adresseboktjenesten kan Lync Server-klienter, for eksempel Lync 2010-klienter for skrivebordet eller nyere, Lync for mobile enheter og så videre, søke etter kontakter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukeren oppgir en søkestreng som brukes til å søke etter treff i adressebokdatabasen eller i de nedlastede adressebokfilene. Eventuelle samsvarende poster som blir funnet for en bestemt søkestreng, sendes tilbake til klienten.

Bruk av informasjonen: Informasjonen i søkestrengen brukes til å søke etter samsvarende poster.

Valg/kontroll: Adresseboktjenesten er aktivert som standard. Det finnes ikke noe alternativ som deaktiverer denne tjenesten.

Anropsadgangskontroll

Funksjonen gjør følgende: Med anropsadgangskontroll kan bedriftsadministratoren styre mengden lyd-/videotrafikk for Lync Server på WAN-koblingen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Funksjonen for anropsadgangskontroll samler inn, behandler og mottar IP-adressene til anroperen og den som mottar anropet, stedsinformasjon for endepunktet (innenfor eller utenfor bedriftsnettverket) for begge sider og hvorvidt anropet er i forbund. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Bedriftsadministrator kan bruke denne informasjonen til å administrere virksomhetens bruk av en bestemt WAN-kobling for lyd-/videoanrop i Lync Server.

Valg/kontroll: Anropsadgangskontroll er slått av som standard, og kan slås på av bedriftsadministratoren ved å gå til innstillingssiden Nettverkskonfigurasjon på kontrollpanelet i Lync Server og oppdatere Global policy for aktivering av båndbreddebehandling.

Obs!: Nødsamtaler kan berøres av policyer for anropsadgangskontroll (det vil si at nødsamtaler kan bli rutet til feil linje).

Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records)

Funksjonen gjør følgende: Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records) samler inn og rapporterer detaljer om registreringer, node-til-node-kommunikasjon og møter som har blitt foretatt ved hjelp av Lync Server.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis funksjonen er aktivert, registreres dataene fra all registreringer, node-til-node-kommunikasjon og møter i CDR-databasen. (Innholdet registreres ikke.) CDR-dataene lagres i overvåkingsserverdatabasen som er distribuert i bedriften og rapporteres i et sett med standard overvåkingsserverrapporter. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: CDR-dataene kan brukes til å se gjennom loggen over registreringer, node-til-node-kommunikasjonen og møtene som har foregått i organisasjonen.

Valg/kontroll: CDR er slått på som standard, men bedriftsadministratoren må installere en overvåkingsserver som er koblet til en bakdatabase for overvåkingsserveren for å samle inn CDR-dataene. Bedriftsadministratoren kan distribuere standardrapportene fra overvåkingsserveren eller opprette egendefinerte rapporter ved å spørre overvåkingsserverdatabasen.

Anropsdelegering

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukere tilordne én eller flere personer som representanter som kan ringe eller motta anrop og opprette eller bli med på elektroniske møter på brukernes vegne.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når en bruker tilordner representanter, må vedkommende oppgi kontaktinformasjon om representantene under konfigurasjonen. Brukere som konfigureres som representanter, mottar et varsel med informasjon om at noen i virksomheten har tilordnet dem som representant. Når representanter besvarer et anrop på vegne av personen som har tilordnet dem som representant, mottar denne personen et e-postvarsel med informasjon om denne hendelsen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantenes kontaktinformasjon slik at de kan ringe eller motta anrop og planlegge eller bli med på møter på vegne av personen de er representant for.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere og deaktivere anropsdelegering for virksomheten ved å angi EnableDelegation til True.

Obs!: Bedriftsadministratoren kan konfigurere synkronisering av Exchange-kalenderrepresentanter med Lync Server 2010 eller nyere. Når funksjonen er aktivert, legges Exchange-kalenderrepresentanter med de nødvendige tillatelsene (lik eller høyere enn tillatelsen Forfatter uten redigeringstilgang) automatisk til som representanter i Lync. Dette endrer imidlertid ikke innstillingene for viderekobling.

Anroper-ID

Funksjonen gjør følgende: Anroper-ID bestemmer telefonnummeret som vises til den som mottar anropet. Bedriftsadministratoren kan velge å overstyre anroper-IDen ved å oppgi et alternativt nummer som vil bli vist som anroper-ID for alle utgående anrop fra organisasjonen eller for et bestemt sett numre. Systemansvarlig kan for eksempel konfigurere anroper-IDen slik at det generelle firmanummeret vises i stedet for brukerens personlige jobbnummer.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Brukerens telefonnummer eller et alternativt konfigurert telefonnummer. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Ved oppringing vises brukerens telefonnummer eller et alternativt nummer (hvis det er konfigurert) for mottakeren av anropet.

Valg/kontroll: Du kan merke av for eller fjerne merket for Skjul anroper-ID ved å gå til Rute-siden på kontrollpanelet for Lync Server. Hvis det ikke er merket av for Skjul anroper-ID, vises anroperens telefonnummer. Hvis det er merket av for Skjul anroper-ID, må det oppgis et alternativt nummer, som så vises for den som mottar anropet

Visning av anropers navn

Funksjonen gjør følgende: Dette visningsnavnet inneholder sluttbrukerens navn slik det er lagret i det lokale repositoriet for Lync Server (adresseboktjenesten). For utgående anrop fra sluttbrukere på Lync Server til PSTNet (Public Switched Telephone Network) sender denne funksjonen eventuell visningsnavninformasjon til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: For utgående anrop fra Lync Server-nettverket sendes visningsnavnet til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN hvis det ikke er noen personvernbegrensninger i Lync Server mot å oppgi denne informasjonen. Denne informasjonen kan deretter vises til den som mottar anropet.

Bruk av informasjonen: Informasjonen brukes slik at den som mottar anropet, får navnet på anroperen sammen med anroperens telefonnummer. Dette skal ikke anses som endelig.

Valg/kontroll: For øyeblikket er det ingen kontroller i Lync Server som angir personvernbegrensninger på å oppgi visningsnavninformasjon. Visningsnavnet sendes alltid fra serveren. Enkelte grensekontrollere for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN kan ha mulighet til å filtrere eller erstatte visningsnavn for hver samtaleretning (inngående, utgående).

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klienten samler inn informasjon som kundestøtteteamet på andre nivå kan bruke til å finne årsaken til et problem. Klientlogger lagres lokalt på brukerens datamaskin.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging i klienten er aktivert, logges og lagres bestemt bruksinformasjon på brukerens datamaskin. Denne informasjonen kan inkludere møteemner og -steder, SIP-meldinger (Session Initiation Protocol), svar på Lync-invitasjoner, informasjon om avsenderen og mottakeren av direktemeldinger samt ruten til meldingen, brukernes kontaktliste og tilgjengelighetsinformasjon, navn på programmer, vedlegg, Microsoft PowerPoint-filer, tavler eller undersøkelser de delte for å ta med eventuelle undersøkelsesspørsmål som ble delt, og en indeks over hvordan de stemte – alt dette logges i klientloggene. Innholdet i Lync-samtalene lagres ikke (direktemeldinger, PowerPoint-lysbildevisninger, tavleinnhold, notater, undersøkelsesdetaljer og så videre) i klientlogger. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn i klientloggene, kan brukes av brukerens kundestøtte eller sendes til Microsoft, som kan feilsøke Lync-problemer.

Valg/kontroll: Logging i klient er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for virksomheten ved å angi innstillingen ucEnableUserLogging til 1.

Nødtjenester

Funksjonen gjør følgende: Når bedriftsadministratoren gjør nødtjenester tilgjengelige, kan Lync sende et sted til en tredjepartsleverandør av rutingstjenester som kunden velger. Tredjepartsleverandøren av rutingstjenesten sender deretter stedet til nødtjenestepersonellet når noen ringer et nødnummer (for eksempel 113 i Norge). Når funksjonen er aktivert, er stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, stedet som bedriftsadministratoren har tilordnet til hver bruker (for eksempel bygnings- og kontornummer) og registrert i stedsdatabasen, eller, hvis denne stedsinformasjonen ikke er tilgjengelig, stedet som brukere kan ha angitt manuelt i Sted-feltet. Hvis brukerne ringer en nødtjeneste mens de bruker Lync via en trådløs Internett-tilkobling og fortsatt er på arbeidsplassen, er stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, bare omtrentlig basert på stedet som er tilordnet til det trådløse endepunktet som datamaskinen til brukerne kommuniserer med. Stedsinformasjonen for det trådløse endepunktet registreres manuelt av bedriftsadministratoren, og derfor kan det hende at stedsinformasjonen som sendes til nødtjenestepersonellet, ikke er brukerens faktiske geografiske posisjon. For at denne funksjonen skal fungere fullstendig, må virksomheten bruke en rutingstjeneste som leveres av sertifiserte løsningsleverandører, og tjenesten er bare tilgjengelig i USA.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Stedsinformasjonen som innhentes av Lync, fastsettes av den automatiske stedsinformasjonen som fylles ut av LISen (Location Information Server) eller av stedsinformasjonen brukeren har lagt inn manuelt i Sted-feltet. Denne informasjonen lagres i minnet på datamaskinen til brukeren, så når et nødnummer registreres, sendes denne stedsinformasjonen sammen med anropet for at anropet skal rutes til riktig leverandør av nødtjenester og gi personellet den omtrentlige posisjonen. Stedsinformasjonen til brukeren kan også bli sendt til et lokalt sikkerhetskontor via en direktemelding. Når det gjelder nødanrop, inneholder samtaleloggen anroperens stedsinformasjon. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Stedsinformasjonen brukes til å rute anropet til riktig leverandør av nødtjenester og ved utrykning av nødtjenestepersonell. Denne informasjonen kan også sendes til bedriftens sikkerhetsavdeling som et varsel sammen med anroperens stedsinformasjon og telefonnummer.

Valg/kontroll: Denne funksjonen er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren aktiverer den.

Deaktivert:

Nødtjenester er deaktivert som standard. Hvis den aktiveres av bedriftens systemansvarlige, kan stedspolicyen endres eller fjernes for delnett og/eller brukere, og rutingstjenesten kan deaktiveres for tjenesteleverandøren.

Aktivert:

En stedspolicy som aktiverer nødtjenester, må defineres og tilordnes til det ene av delnettene der klienter for samordnet kommunikasjon (UC - Unified Communication) registreres fra, til brukere, eller til begge deler. Rutingstjenester for nødtjenester må innhentes fra en tjenesteleverandør, og rutingstilkoblingen til tjenesteleverandøren må opprettes.

Obs!: Bedriftsadministratoren kan begrense nødanropsfunksjonaliteten til enbrukers arbeidsplass, så brukerne må kontakte administratoren hvis de vil vite i hvilken grad nødanropsfunksjonaliteten er tilgjengelig.

Infrastruktur for sted

Funksjonen gjør følgende: Informasjon om sluttbrukerens sted og tidssone beregnes og deles med andre via tilgjengelighetsfunksjonaliteten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Data om sluttbrukerens geografiske plassering samles inn av én av to mekanismer: brukeren legger inn dataene manuelt, eller dataene fylles ut automatisk av bedriftens LIS (Location Information Server). I tillegg hentes sluttbrukerens tidssone fra Windows-operativsystemet på sluttbrukerens datamaskin. Stedsdataene som samles inn, består av en beskrivelsestekst i tillegg til formatert adresseinformasjon. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst tekst som kan bidra til å informere andre om hvor sluttbrukeren er (for eksempel Hjemme eller Arbeid), mens den formaterte adresseinformasjonen er en geografisk adresse (for eksempel Hovedgaten 100, 9999 Eksempelby). Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene for stedsbeskrivelse og tidssone deles med andre via Lync-tilgjengelighet, basert på hvordan tilgjengelighetsfunksjonen er konfigurert. Informasjonen vises på brukerens kontaktkort. Vær oppmerksom på at den formaterte adressen (geografisk adresse) ikke deles over kontaktkortet, men kan sendes til redningspersonell hvis sluttbrukeren gjør et nødanrop (for eksempel 113). (Se beskrivelsen for Nødanrop.)

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren har følgende kontroller:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Hvis denne settes til True, er oppføringen for stedsnavn i stedsfeltet og den fullstendige stedsdialogboksen tilgjengelig ved å bruke oppføringen Angi sted i stedsområdemenyen. Hvis den settes til False, er en begrenset stedsoppføring tilgjengelig for stedsnavnet i stedsfeltet. Når kontrollen er satt til True, deles dessuten stedsdataene for nødanrop. Hvis den settes til False, deles de ikke for nødanrop. Dette kan ikke overstyres av sluttbrukerne. Vær oppmerksom på at stedsbeskrivelsen (som enten hentes fra LIS eller registreres av sluttbrukeren) likevel deles via tilgjengelighetsfunksjonen, uavhengig av om denne funksjonen er slått av eller på.

 • UseLocationForE911Only: Hvis den settes til True, deles ikke stedsdataene i LISen automatisk via tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis den settes til False, deles stedsdataene i LISen automatisk via tilgjengelighetsfunksjonen.

 • PublishLocationDataDefault: Denne kontrollen konfigurerer standardvirkemåten for alle brukere som ikke eksplisitt har valgt å dele eller ikke dele stedsbeskrivelsen sin gjennom tilgjengelighetsfunksjonen. Hvis den settes til True, deles stedsinformasjonen som standard. Hvis den settes til False, deles ikke stedsinformasjonen.

 • LocationRequired: Denne innstillingen styrer hvorvidt sluttbrukerne bes om å oppgi hvor de er. Det er tre mulige verdier: Ja, Fraskrivelse og Nei.

  • Ja – Viser "Angi sted" i rødt hvis det ikke er oppgitt stedsdata.

  • Fraskrivelse – Viser "Angi sted" i rødt med en "X" ved siden av hvis det ikke er oppgitt stedsdata. Sluttbrukerne kan klikke "X" for å se fraskrivelsen. Obs! Hvis bedriftens systemansvarlige velger denne verdien, må teksten i fraskrivelsen fylles ut.

  • Nei – Viser "Angi sted" i svart når det ikke er oppgitt stedsdata.

Lync Web App Server

Funksjonen gjør følgende: Webkomponenten for Microsoft Lync Web App må distribueres før bruk av Lync Web App, som er et program basert på en plugin-modul for Microsoft Silverlight og som leverer møtefunksjoner.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerens påloggingsadresse, passord og møteinformasjon brukes til å godkjenne brukeren før vedkommende kobles til et møte. Informasjon om programdeling og skrivebordsdeling deles med alle andre brukere i det aktuelle møtet. Alle møtedeltakere vil kunne se sluttbrukerens tilgjengelighets- og kontaktinformasjon.

Bruk av informasjonen: Brukerens påloggingsadresse, passord og møteinformasjon brukes til å godkjenne brukeren før vedkommende kobles til et møte.

Valg/kontroll: Webkomponenten for Lync Web App er aktivert som standard.

Stedsaspekter for medieforbikobling

Funksjonen gjør følgende: Medieforbikobling fastsetter plasseringen til de lokale IP-adressene for medieavslutning som brukes som standard for en Lync Server-bruker og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN som skal brukes i et PSTN- eller PBX-anrop tilknyttet den aktuelle brukeren. Hvis de to elementene er plassert slik at de er godt tilknyttet, uten båndbreddebegrensninger, og medieforbikobling er aktivert, flyter mediene direkte mellom Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN og omgår Lync Server-formidlingsserveren. Signalet for anropet fortsetter å gå fra Lync Server-brukeren til Lync Server-formidlingsserveren og til grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Plasseringen til den lokale IP-adressen for medieavslutning for sluttbrukeren som brukes som standard og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN fastsettes ved å matche hver lokale IP-adresse for medier med en forbikoblings-ID som er lagret i konfigurasjonslageret for Lync Server. Forbikoblings-IDen er en GUID, og den filtreres ikke av tilgangsproxyen, så den oppgis til brukere på utsiden og brukere i forbund, i tillegg til at den er tilgjengelig for brukere på innsiden. Denne funksjonen sender ingen informasjon til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Hvis Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN er på samme sted, blir forbikoblings-IDen som er knyttet til hvert elements lokale media-IP som brukes som standard, identiske. Parten som mottar forbikoblings-IDen fra motparten, ser at partens egen forbikoblings-ID samsvarer. I så fall tillates det at mediene for samtalen går direkte mellom Lync Server-brukeren og grensekontrolleren for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN, slik at formidlingsserveren omgås.

Valg/kontroll: Medieforbikobling er deaktivert som standard både globalt og for hver linje til en bestemt grensekontroller for utgående gateway/IP-PBX/økt for PSTN. Bedriftsadministratoren kan aktivere det både globalt og for en bestemt linje ved hjelp av de to metodene nedenfor.

Bruke kontrollpanelet for Lync Server

 • Global forbikobling aktiveres ved å klikke Nettverkskonfigurasjon, dobbeltklikke Global konfigurasjon i listen, klikke Slå på medieforbikobling på siden Rediger global innstilling og deretter velge kornethet.

 • Forbikobling for en bestemt linje aktiveres ved å klikke Stemmeruting, klikke kategorien Linjekonfigurasjon, dobbeltklikke en eksisterende linje og deretter klikke Aktiver medieforbikobling.

Bruke administrasjonskonsollen for Microsoft Lync Server 2013

 • Cmdletene New-CsTrunkConfiguration og Set-CsTrunkConfiguration kan brukes til å aktivere medieforbikobling for en linje.

 • Cmdletene New-CsNetworkMediaBypassConfiguration og Set-CsNetworkConfiguration kan brukes til å aktivere global medieforbikobling.

Møtevedlegg

Funksjonen gjør følgende: Med møtevedlegg kan møtearrangører laste opp og dele filer med møtedeltakere ved å vise dem på møtet eller for nedlasting senere.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Møtevedlegg lastes opp av møtearrangøren og lagres på Lync-serveren. Bedriftsadministratoren kan konfigurere hvor lenge vedlegg kan ligge på serveren. Vedlegg kan lastes ned av møtearrangøren og -deltakerne til møtearrangøren sletter dem eller til oppbevaringsperioden som administratoren konfigurerte, utløper. Når dette skjer, slettes møtevedlegget. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Opplastede møtevedlegg deles med og kan lastes ned av møtedeltakere. Tilgjengeligheten til vedlegg kan begrenses til møtedeltakernes roller (arrangør, presentatører, alle). Hvis et vedlegg er stengt for tilgang fra en bestemt rolle, vises det ikke i vedleggslisten for rollen.

Valg/kontroll: Møtevedlegg er aktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for enkeltbrukere eller alle brukere gjennom policyen AllowFileTransfer.

Node-til-node-filoverføring

Funksjonen gjør følgende: Med node-til-node-overføring kan Lync-brukere overføre filer til hverandre i node-til-node-direktemeldingssamtaler (to parter).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Filen overføres direkte mellom eieren av filen og den andre personen i samtalen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukerne velger å starte filoverføringen, og de velger filen som skal overføres. Mottakeren av filen må eksplisitt samtykke i å motta filen. Filer som deles ved hjelp av node-til-node-filoverføring, lagres ikke på Lync Server.

Valg/kontroll: Node-til-node-filoverføring er aktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for hver enkelt eller alle bruker via EnableP2PFileTransfer-policyen.

Fast gruppechat

Funksjonen gjør følgende: Med fast chat kan brukere samarbeide ved å legge inn meldinger i faste chatterom. Dataene vedvarer på serveren, og medlemmene i rommet kan få tilgang til dataene, inkludert historiske data. Med fast gruppechat kan brukere ha gruppesamtaler, søke etter, slutte seg til og delta i gruppechattesamtaler, søke etter innhold i og på tvers av rom, og opprette filtre for å spore samtaler om bestemte emner.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Fast gruppechat lagrer innholdet i gruppechattesamtaler på en server som konfigureres av bedriftsadministratoren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Fast gruppechat er vedvarende chatting som er omtrent som et chatterom, der samtalen egentlig aldri slutter etter hvert som chattemedlemmer slutter seg til og forlater samtalen. Chattingen må være vedvarende for at dette skal kunne skje.

Valg/kontroll: Fast gruppechat må aktiveres av bedriftsadministratoren. Hvis funksjonen er aktivert, kan administratoren kontrollere oppbevaringsperioden, serveren som informasjonen lagres på, om loggen for gruppechat skal arkiveres for samsvar eller andre formål, og administrere/endre alle egenskaper for et rom. Brukere med ulike roller har ulik tilgang til de vedvarende dataene, som angitt i listen nedenfor.

 • Administratorer kan slette eldre innhold (for eksempel innhold som er lagt inn før en bestemt dato) fra et hvilket som helst chatterom for å unngå at størrelsen på databasen øker kraftig. De kan også fjerne eller erstatte meldinger som regnes som upassende for et gitt chatterom.

 • Sluttbrukere, inkludert meldingsforfattere, kan ikke slette innhold fra chatterom.

 • Ledere for chatterom kan deaktivere rom, men ikke slette dem. Det er bare administratorer som kan slette et chatterom etter at det er opprettet.

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Med funksjonen for personlig bilde kan brukere vise det personlige bildet sitt til andre i virksomheten på kontaktkortet. Hvis en bruker velger å vise det personlige bildet på kontaktkortet, kan andre Lync-brukere vise bildet i Lync-kontaktlisten ved å bruke alternativet Vis bilder av kontakter. Hvis brukere velger å vise det personlige bildet sitt til andre, kan de vise standardbildet som brukes av virksomheten, hvis denne funksjonaliteten er aktivert for virksomheten, eller de kan laste opp et bilde fra datamaskinen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Innstillinger for deling av personlig bilde og eventuelle egendefinerte bilder som er lastet opp. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen lagres på Lync-serveren og brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og å dele med andre.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren kontrollerer følgende:

•Om brukerne til å begynne med deler bilder som standard eller ikke. Dette kan overstyres.

•Maksimumsstørrelsen for bilder en bruker kan laste opp.

•Hvilke typer bilder som tillates.

PIN-godkjenning

Funksjonen gjør følgende: PIN-godkjenning er en mekanisme som brukes til å godkjenne brukere som slutter seg til Conference Auto Attendant-møter og til å godkjenne brukere som tar i bruk Microsoft Lync Phone Edition for første gang. Brukeren oppgir telefonnummeret eller internnummeret og PIN-koden som Lync Server bruker til å validere brukerens legitimasjon. En PIN-kode kan angis av brukeren eller defineres av bedriftsadministratoren.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Under godkjenningen innhentes telefonnummeret eller internnummeret og brukerens PIN-kode. Lync Server validerer denne informasjonen mot bakdatabasen. PIN-koden lagres i bakdatabasen som en enveis hash-kode av sikkerhetsgrunner. Når den først er angitt, er ikke PIN-koden synlig for noen. En PIN-kode kan angis eller tilbakestilles av en bruker eller av en administrator eller brukerstøttemedarbeider.

Når en administrator eller brukerstøttemedarbeider angir eller tilbakestiller PIN-koden, vises den nye PIN-koden, og den kan sendes i en e-post til brukeren (valgfritt). Den tilgjengelige e-postmalen kan tilpasses, og den inneholder tekst som informerer brukeren om at PIN-koden kan ha blitt sett av administratoren eller brukerstøttemedarbeideren, og at det derfor anbefales at brukeren angir en ny PIN-kode.

Bruk av informasjon: PIN-koden brukes av Lync Server til å godkjenne brukeren for et møte eller ta i bruk en telefon som kjører Lync Phone Edition.

Valg/kontroll: Dette er aktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan deaktivere PIN-godkjenning på siden Sikkerhetsinnstillinger på kontrollpanelet for Lync Server ved å merke av for PIN-godkjenning.

Undersøkelse

Funksjonen gjør følgende: Møtearrangøren kan bruke undersøkelser til rask innsamling av informasjon eller til å finne ut hva møte- og samtaledeltakere foretrekker. Denne informasjonen kan også lagres og senere analyseres etter møtet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede undersøkelsesresultatene er synlige for alle presentatører og kan vises til alle deltakere av en presentatør. Undersøkelser lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftsadministratoren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Undersøkelsesfunksjonen forbedrer samarbeidsmiljøet siden presentatørene raskt kan kartlegge hva deltakerne foretrekker.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren har følgende policyer:

 • EnableDataCollaboration: Med denne policyen kan bedriftsadministratoren begrense alle funksjoner for datasamarbeid – Microsoft PowerPoint-samarbeid, fildeling, undersøkelse, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • AllowPolling: Med denne policyen kan bedriftsadministratoren aktivere eller deaktivere undersøkelsesfunksjonen. Denne funksjonen er aktivert som standard.

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med PowerPoint-samarbeid kan brukere vise og legge til merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Sluttbrukerhandlinger styrer all bruk av denne funksjonen, enten de laster opp, navigerer gjennom eller legger til merknader i en PowerPoint-presentasjon. Alle filer som presenteres i en samtale eller på et møte, sendes til alle møtedeltakerne, og de kan hente dem direkte fra en mappe på datamaskinene sine. Eieren av filen eller presentatøren kan blokkere andre fra å lagre filen, men dette hindrer dem ikke i å hente den eller vise den. PowerPoint-filer lagres på Lync Server i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftsadministratoren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Samarbeid via PowerPoint bidrar til at samtaledeltakerne kan holde effektive presentasjoner og motta tilbakemeldinger.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren har følgende policyer:

 • EnableDataCollaboration: Med denne policyen kan bedriftsadministratoren blokkere eller tillate alle funksjoner for datasamarbeid – PowerPoint-samarbeid, fildeling, undersøkelse, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • AllowAnnotations: Med denne policyen kan bedriftsadministratoren blokkere merknadsfunksjonene for PowerPoint-innhold for møtedeltakere.

I tillegg kan presentatørene begrense merknader i PowerPoint-presentasjoner etter deltakerrolle (Ingen, Bare presentatører, Alle) gjennom dialogboksen Møtealternativer. Denne innstillingen er tilgjengelig for hvert møte.

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Brukere kan bruke funksjonen for tilgjengelighets- og kontaktinformasjon til å vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon om andre brukere (både i og utenfor virksomheten) og dele egen publisert informasjon, for eksempel tilgjengelighet, status, tittel, telefonnummer, sted og notater. Ansvarlige for virksomheten kan også konfigurere integrering med Microsoft Outlook og Microsoft Exchange Server, slik at brukernes fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel brukernes planlagte møter i Outlook-kalenderen) vises.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Brukernes påloggingsadresse og passord for påloggings- og godkjenningsformål. Eventuelle ytterligere telefonnumre de vil gjøre tilgjengelige, informasjon som fraværsmeldinger og annen statusinformasjon hvis Microsoft Outlook- og Microsoft Exchange Server-integrering er konfigurert av administratoren og aktivert i Outlook, inkludert eventuelle notater eller tilgjengelighet som er angitt manuelt av brukerne og gjøres tilgjengelig på kontaktkortet. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjon: Påloggingsadresse og passord brukes til å logge seg på Lync og koble seg til Lync-serveren. Brukere kan konfigurere personverninnstillingene slik at andre Lync-brukere og programmer har tilgang til tilgjengelighets-, kontakt- og statusinformasjonen deres, hvis de publiserer den. Dermed kan alle brukerne kommunisere bedre med hverandre.

Valg/kontroll: Brukerne kan velge hvilken informasjon som skal publiseres om seg selv eller bedriftsadministratoren kan konfigurere publisert informasjon på deres vegne. Bedriftsadministratoren kan deaktivere sluttbrukernes mulighet til å ha kontroll over den publiserte informasjonen ved å gå til sidene Brukere og Innstillinger for direktemeldinger og tilgjengelighet på kontrollpanelet for Lync Server.

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende: Personvernmodus er en innstilling som lar brukere bestemme hvor mye av tilgjengelighetsinformasjonen (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når personvernmodus aktiveres, går Lync inn i en modus der brukerne kan justere brukerinnstillingene slik at tilgjengelighetsinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten deres. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Denne innstillingen lar brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll:

 • Bedriftens systemansvarlige kan på gruppenivå velge å aktivere personvernmodus (ved å bruke båndinnstillingen EnablePrivacyMode). Når det er aktivert, bytter alle sluttbrukere av Lync som standard til personvernmodus etter hvert som de logger på.

 • Når personvernmodus er aktivert på serveren gjennom admin-innstillingen, kan sluttbrukerne velge enten å la alle se tilgjengeligheten (standardmodus) eller bare å la kontaktene se tilgjengeligheten (personvernmodus).

 • Hvis standardmodus er aktivert på serveren gjennom admin-innstillingen, kan ikke sluttbrukerne bytte til personvernmodus. De kan bare operere i standardmodus. De kan imidlertid på forskudd velge bort personvernmodus, slik at hvis den systemansvarlige senere bytter til personvernmodus, bytter ikke brukeren til personvernmodus når vedkommende logger på Lync.

Privat linje

Funksjonen gjør følgende: Privat linje er en funksjon som gir et ekstra, ikke-publisert telefonnummer til en sluttbruker. Sluttbrukeren kan velge å gi ut ekstranummeret til andre.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon fra funksjonen Privat linje innhentes omtrent på samme måte som måten anrop til et vanlig, ikke-privat nummer håndteres, det vil si at anropsinformasjonen lagres på samme måte som for andre anrop.

Det finnes situasjoner der det private nummeret sendes utilsiktet til en tredjepart, for eksempel når den som ringer til det private nummeret, setter samtalen over til en annen person.

Bruk av informasjonen: Denne informasjonen brukes til å opprette en logg over anrop. Se avsnittet Datainnsamling og -rapportering for CDR (Call Detail Records) for nærmere informasjon.

Valg/kontroll: Det er ingen kontroller for sluttbruker eller systemansvarlig for denne funksjonen.

Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience)

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Datainnsamling og -rapportering for QoE (Quality of Experience) samler inn og rapporterer mediekvalitet for node-til-node-kommunikasjon og møter via Lync. Denne statistikken inneholder IP-adresser, tapsfrekvens, enhetene som brukes, hendelser av dårlig kvalitet som oppstod i anropet og så videre.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis bedriftsadministratoren aktiverer QoE, registreres mediekvalitetsdata for node-til-node-kommunikasjon og møter i Lync i QoE-databasen. Denne funksjonaliteten registrerer ikke innholdet i Lync. QoE-dataene lagres i bakdatabasen for overvåkingsserveren som brukes i virksomheten, og de rapporteres i et sett med standard overvåkingsserverrapporter. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Bedriftsadministratoren har tilgang til denne informasjonen og kan bruke den til å innhente tilbakemeldinger om kvaliteten på mediene som overføres i systemet. Informasjonen inneholder brukernes IP-adresser.

Valg/kontroll: QoE er slått på som standard, men bedriftsadministratoren må installere en overvåkingsserver som er koblet til en bakdatabase for overvåkingsserveren for å innhente QoE-dataene. Bedriftsadministratoren kan bruke standard overvåkingsserverrapporter eller opprette egendefinerte rapporter som spør overvåkingsserverdatabasen.

Bedriftens systemansvarlige kan slå av QoE-rapportering ved hjelp av følgende Windows PowerShell-cmdlet for Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollebasert tilgangskontroll

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Rollebasert tilgangskontroll gjør det mulig å delegere administrative rettigheter for bedriftsadministratorer. En bedriftsadministrators bruk av administrasjonsgrensesnittene kan begrenses til spesifikt tillatte operasjoner, og hvilke objekter som kan endres, kan spesifiseres.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Rettighetene til en bedriftsadministrator evalueres ved kjøring basert på brukerens gruppemedlemskap, nærmere bestemt Active Directory-sikkerhetsgrupper. Rettighetene til en rolle i systemet konfigureres og angis på den sentrale administrasjonsserveren.

Bruk av informasjonen: Bedriftsadministratoren kan konfigurere ytterligere admin-roller for rollebasert tilgangskontroll for en gitt distribusjon. En systemansvarlig kan se alle roller en annen systemansvarlig er medlem av.

Valg/kontroll: Dette er sikkerhets-/godkjenningsmekanismen for IT-administrasjonsoppgaver. Funksjonen berører ikke sluttbrukeren, og den er ikke synlig for sluttbrukeren.

Innspilling

Funksjonen gjør følgende: Møtedeltakere kan bruke innspillingsfunksjonen til å spille inn lyd, video, direktemeldinger, programdeling, Microsoft PowerPoint-presentasjoner, tavle og undersøkelser som finner sted under et møte, og arkivere eller spille av dette.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis møtedeltakere velger å spille inn en økt, lagres innspillingen lokalt på datamaskinen. Hvis deltakere deler innhold under et møte som spilles inn, tas dette innholdet med i møteinnspillingen. Når en deltaker starter innspillingen, sendes det et varsel til alle deltakere med kompatible klienter og enheter om at en innspilling er startet. Deltakere i en innspillingsøkt som bruker inkompatible klienter eller enheter, spilles inn, men de mottar ikke innspillingsvarselet. Du finner en liste over inkompatible klienter og enheter nedenfor. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Inkompatible klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versjonen)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versjonen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheter:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Obs!:  En deltaker som bruker video i fullskjermmodus i løpet av et møte eller en samtale, blir ikke varslet om at en innspilling har startet før vedkommende går tilbake til samtalevinduet, uansett hvilken enhet eller klient som brukes.

Bruk av informasjonen: Innspillingen lagres lokalt på brukerens datamaskin og kan brukes eller deles av eieren på samme måte som andre filtyper. Hvis det oppstår feil i publiseringsfasen av en innspilling, kan det hende at data som ble spilt inn mens innspillingen stod på pause, utilsiktet kommer med i innspillingen. Hvis det oppstår en feil i en av delene av publiseringsfasen (se Opptaksbehandling for en Advarsel-status), bør ikke innspillingene distribueres til andre, selv om de kan spilles av i en eller annen form.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren har følgende kontroller:

 • AllowConferenceRecording: Standardinnstillingen for denne policyen er False.

  • Hvis policyen er satt til True for brukeren som eskalerer fra et node-til-node-anrop til et møte, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen er satt til True for brukeren som starter et ad hoc-møte, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen på det tidspunktet da første person slutter seg til møtet er satt til True for brukeren som planla møtet, vil alle presentatører kunne gjøre opptak.

  • Hvis policyen til brukeren som eskalerte, startet eller planla et møte, er satt til False for disse tre situasjonene, er ikke opptaksfunksjonen tilgjengelig for noen av presentatørene eller deltakerne.

  • Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

 • EnableP2PRecording: Standardverdien er False, og den angis når brukeren logger seg på Lync.

  • Hvis den settes til True, kan en bruker som starter en samtale med noen som også har denne policyen satt til True, utføre opptak.

  • Brukere kan bare ta opp hvis begge parter i node-til-node-kommunikasjonen har tillatelse til å ta opp.

 • AllowExternalToRecord: Standardverdien er False. Eksterne brukere omfatter både brukere i forbund og anonyme brukere.

  • Møte: Policyen AllowExternalToRecord aktiveres når den første personen slutter seg til møtet, og bare når AllowConferenceRecording er satt til True.

   • Hvis den settes til True, vil også presentatører fra utenfor bedriften kunne ta opp i møter der opptak er tillatt. Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke den nye policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

   • Hvis den settes til False, vil ikke presentatører fra utenfor bedriften kunne ta opp i møter der opptak er tillatt. Hvis policyen endres mens et møte pågår, trer ikke den nye policyen i kraft før alle deltakerne har gått ut fra møtet og gått inn igjen.

  • Node-til-node (P2P): Policyen AllowExternalToRecord tas bare i bruk for node-til-node-samtaler når policyen EnableP2PRecording er satt til True.

   • Hvis den settes til True, kan brukeren fra utenfor bedriften utføre opptak.

   • Hvis den settes til False, kan ikke brukeren fra utenfor bedriften utføre opptak, mens brukeren som forhindrer opptak fra utenfor bedriften, vil kunne utføre opptak.

Responsgruppetjeneste – konsulentanonymisering

Funksjonen gjør følgende: Responsgruppetjeneste gjør det mulig for bedriftsadministratoren å opprette og konfigurere én eller flere små responsgrupper med den hensikt å rute innkommende telefonanrop og organisere en kø til én eller flere spesifikke konsulenter eller sluttbrukere. Med denne funksjonen kan en responsgruppekonsulent håndtere anrop uten automatisk å avsløre sin identitet overfor den andre parten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Identiteten til konsulenten vises ikke visuelt hvis den andre parten bruker en Microsoft Communications-klient eller en PSTN-telefon, men identiteten sendes i SDP-pakker (Session Description Protocol) når direktemeldingsmodalitet legges til i et anonymt taleanrop. Identiteten kan derfor hentes fra klientspor. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre klienter enn Microsoft Communications-klienter kan vise informasjonen om konsulenten i brukergrensesnittet og dermed avdekke konsulentens identitet. Dette kan gjøre det mulig for den andre parten å ringe en konsulent direkte uten å bruke responsgruppetjenesten.

Valg/kontroll: Det er ingen kontroller for sluttbruker eller systemansvarlig for denne funksjonen.

Logging på server

Funksjonen gjør følgende: Ved hjelp av Logging på server kan bedriftsadministratoren samle inn forskjellige typer trafikk til og fra et hvilket som helst domene eller URI (Uniform Resource Identifier).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis bedriftsadministratoren aktiverer logging for Lync, inkluderes trafikk til og fra det angitte domenet eller den angitte URIen i loggfilene. Denne innsamlede informasjonen kan brukes ved feilsøking, avhengig av konfigurasjonen. Informasjon om sluttbrukerne logges i en fil som angis av administratoren, for eksempel følgende: emne for møte, sted, SIP-meldinger, svar på Lync-invitasjoner, informasjon om avsenderen og mottakeren av hver Lync-melding, ruten meldingen tok, Kontakter-listen, tilstedeværelsesinformasjon, direktemeldinger, samtaleinnhold, i tillegg til navnene på alle delte programmer, vedlegg, Microsoft PowerPoint-filer, tavler, undersøkelser og spørsmål til undersøkelser, og en indeks for undersøkelsesalternativ(er) de stemte på. Ingen informasjon sendes automatisk til Microsoft, men administratoren kan velge å sende informasjon manuelt.

Bruk av Informasjon: Serverlogger kan brukes til å feilsøke Lync-problemer, det vil si å finne ut hvilke problemer som blir funnet på hvilken server eller på hvilket domene.

Valg/kontroll: Logging på klientsiden er som standard deaktivert og må slås på av en systemansvarlig i virksomheten. Den systemsansvarlige kan bruke følgende cmdleter i Windows PowerShell-kommandolinjegrensesnitt for å slå denne funksjonen på eller av per område, tjeneste eller server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration og Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Hvis du vil logge innholdet i direktemeldingssamtaler, må bestemte innstillinger angis med hjelp fra Microsoft Kundestøtte.

Rapportere påloggingsfeil

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen for å rapportere påloggingsfeil genererer automatisk en feilrapport når en bruker prøver å logge seg på Lync, men mislykkes. Brukeren kan deretter velge å sende feilrapporten til Microsoft.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjonen som innhentes i feilrapporten, inneholder informasjon, for eksempel kvaliteten på brukerens Internett-tilkobling og eventuelle feilkoder eller unntaksdata som ble generert som et resultat av de mislykkede påloggingsforsøkene. Rapporten kan også inneholde personlig identifiserbar informasjon, for eksempel brukerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Denne informasjonen kan sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene i rapporten over påloggingsfeil brukes av Microsoft til å feilsøke og løse påloggingsproblemer. Den brukes også av Microsoft til å identifisere vanlige påloggingsproblemer og -trender for å forbedre påloggingsopplevelsen i Lync.

Valg/kontroll: Denne funksjonen er slått av som standard, og den kan behandles av bedriftens systemansvarlige. Den systemansvarlige kan velge å alltid sende eller aldri sende rapporten over påloggingsfeil til Microsoft, eller la brukeren bestemme selv.

Kompetansesøk

Funksjonen gjør følgende: Med kompetansesøk kan brukere søke etter personer i virksomheten ved å bruke egenskaper som er oppført i Microsoft SharePoint-tjenester (for eksempel navn, e-postadresse, kompetanse, fagfelt og så videre). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis bedriftsadministratoren har distribuert SharePoint og aktivert Lync- og SharePoint-integrering.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Søkespørringen som angis i Lync, sendes til virksomhetens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles av Lync, og søkeresultatene og relatert informasjon vises. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som oppgis av brukeren, sendes til SharePoint for å generere søkeresultater, som vises i Lync.

Valg/kontroll: Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres av bedriftsadministratoren med de fire båndinnstillingene.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Smart beskjæring

Funksjonen gjør følgende: Når en bruker deler video under en videokonferanse, finner funksjonen Smart beskjæring brukerens hode i synsfeltet til webkameraet ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Når brukernes hode er funnet, oversetter Lync 2013-klienten hodets plassering til koordinater og legger til koordinatene i videobitstrømmen de sender. Den mottakende Lync 2013-klienten bruker denne informasjonen til å beskjære den innkommende videobitstrømmen fra det opprinnelige (liggende) størrelsesforholdet etter rektangelkoordinatene, slik at brukerens hode midtstilles i den beskårne videoen. Smart beskjæring er en sanntidsfunksjon som hele tiden overvåker brukerens bevegelser med å justere koordinatene i videobitstrømmen, slik at den mottakende Lync 2013-klienten kan justere videobeskjæringen og brukerens hode holdes midtstilt i videoen.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Koordinatene til brukerens hode i kameraets synsfelt legges til i videobitstrømmen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Koordinatene brukes til å beskjære riktig del av den innkommende videoen.

Valg/kontroll: Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Obs!: Brukere av eldre Lync-klienter og Lync for mobile enheter kan se hele størrelsesforholdet for videoen som sendes.

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Enhetlig kontaktlager består av tre hovedfunksjoner:

 • Søkefletting – Denne funksjonen fletter den globale adresselisten (GAL) med brukerens personlige Outlook-kontakter, slik at når brukeren søker etter en kontakt, vises bare én oppføring i søkeresultatene.

 • Kontaktfletting – Denne funksjonen slår sammen kontaktinformasjonen fra Outlook og den globale adresselisten ved hjelp av samsvarende e-postadresser og/eller påloggings-IDer. Når det blir funnet et samsvar, slår Lync sammen dataene fra tre datakilder (Outlook, global adresseliste og tilgjengelighet). Denne samlede informasjonen vises i ulike komponenter i brukergrensesnittet, deriblant søkeresultater, kontaktlisten og et kontaktkort.

 • Opprette Outlook-kontakter for Lync kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync oppretter Outlook-kontakter for alle kontaktene til brukeren i standardkontaktmappen hvis brukeren har en postboks i Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere. Når brukeren har en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt, kan vedkommende få tilgang til Lync-kontaktinformasjon fra Outlook, Outlook Web Access og mobile enheter som synkroniserer kontakter med Exchange.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook samles av Lync. Denne informasjonen brukes internt av Lync. Når Outlook-kontakter opprettes, skriver Lync tilgjengelighet-, Active Directory- og Outlook-kontaktinformasjon til Exchange. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra tilgjengelighet, Active Directory og Outlook vises i brukergrensesnittet i Lync (kontaktliste, kontaktkort, søkeresultater og så videre). Denne informasjonen kan også skrives til Exchange ved å bruke kontaktsynkronisering (det tredje elementet i den foregående listen).

Valg/kontroll: Denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres av virksomhetens administrator via båndinnstillingen EnableExchangeContactSync.

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Lync varsler brukeren for å bidra til å forbedre kvaliteten på anropet hvis det oppdager problemer med enheten, nettverket eller datamaskinen under anropet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon om sluttbrukerens lydenhetskonfigurasjon, nettverkskonfigurasjon og andre medietilkoblinger samles inn av Lync for å fastslå hvordan lydkvaliteten er. Hvis Lync finner ut at noe har en negativ innvirkning på lydkvaliteten under talekommunikasjon, får sluttbrukeren beskjed om at det er problemer med talekvaliteten. Andre samtaledeltakere får bare et varsel om at sluttbrukerne bruker en enhet som gir dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet sluttbrukeren bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, brukes til å forsøke å forbedre kvaliteten på samtalen.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren kan slå av varslinger om talekvalitet om enheter ved å følge PowerShell-kommandoen beskrevet nedenfor.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Tavlesamarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med tavlesamarbeid kan brukere opprette og dele en virtuell tavle der deltakere i økten kan gjøre notater, lage tegninger og importere bilder som de kan samarbeide om under møter og samtaler.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Merknader som legges til på tavler, vises for alle deltakere. Når du lagrer en tavle, lagres tavlen og alle merknader på Lync Server. Dette oppbevares på serveren i samsvar med policyene for utløp av møteinnhold, som defineres av bedriftsadministratoren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Tavlefunksjonen forbedrer samarbeidsmulighetene ved å gjøre det mulig for møtedeltakere å legge frem og diskutere ideer, ta notater og så videre.

Valg/kontroll: Bedriftsadministratoren har følgende policyer:

 • Admin-policyen EnableDataCollaboration – Med denne policyen kan bedriftens systemansvarlige begrense alle funksjoner for datasamarbeid – PowerPoint-samarbeid, fildeling, avstemning, tavlesamarbeid og vedlegg. Hvis denne policyen settes til False, er policyene for de enkelte funksjonene irrelevante.

 • Admin-policyen AllowAnnotations – Med denne policyen kan bedriftsadministratoren begrense merknadsmulighetene for alle møtedeltakere. Hvis denne innstillingen er slått av, ser ikke sluttbrukerne et inngangspunkt som kan brukes til å opprette en tavle i brukergrensesnittet i Lync.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×