Trendlinjealternativer i Office

Dette emnet dekker de ulike trendlinjealternativene som er tilgjengelige i Office.

Bruk denne typen trendlinje til å opprette en best mulig tilpasset rett linje for enkle lineære datasett. Dataene er lineære hvis mønstret i datapunktene ligner på en linje. En lineær trendlinje viser vanligvis at noe stiger eller faller jevnt.

En lineær trendlinje bruker denne ligningen til å beregne en linje ved hjelp av minste kvadraters metode:

Lineær

hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.

Følgende lineære trendlinje viser at salget av kjøleskap har økt jevnt over en åtteårsperiode. Legg merke til at den R-kvadrerte verdien (et tall fra 0 til 1 som viser samsvaret mellom de beregnede verdiene for trendlinjen og de faktiske dataene) er 0,9792, som passer bra for linjen til dataene.

Punktdiagram med en lineær trendlinje

Denne trendlinjen Viser en bueformet linje for beste tilpasning, og er nyttig når endringshastigheten i dataene øker eller reduseres raskt og deretter flater ut. En logaritmisk trendlinje kan bruke negative og positive verdier.

En logaritmisk trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

Logaritmisk

der c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.

Følgende logaritmiske trendlinje viser antatt vekst i bestanden av dyr i et gitt område, der bestanden jevnet seg ut som følge av at området for dyrene ble mindre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,933, som er en relativ god tilpasning av linjen til dataene.

Punktdiagram med en logaritmisk trendlinje

Denne trendlinjen er nyttig når det er svingninger i dataene. Den er for eksempel nyttig ved analyse av fortjenester og tap i et stort datasett. Ordenen for polynomet kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller etter hvor mange svinger (bakker og daler) som vises i kurven. Vanligvis har en polynomtrendlinje i orden 2 bare én topp eller dal, orden 3 har én eller to topper eller daler, og orden 4 har opptil tre topper eller daler.

En polynomtrendlinje eller kurvelineær trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

Polynom

der b og c1.. c6 konstanter.

Følgende polynomtrendlinje i orden 2 (én topp) viser forholdet mellom kjørehastighet og drivstofforbruk. Merk den R-kvadrerte verdien er 0,979, som er nær 1 og derfor en god tilpasning til dataene.

Punktdiagram med en polynomtrendlinje

Denne trendlinjen viser en buet linje, og er nyttig for datasett som sammenligner målinger som øker med en bestemt hastighet. For eksempel akselerasjonen til en racerbil på ett sekunds intervaller. Du kan ikke opprette en geometrisk trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

En potenstrendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

På/av

hvor c og b er konstanter.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

Følgende diagram for avstandsmåling viser avstanden i meter etter sekunder. Den geometriske trendlinjen viser tydelig den økende akselerasjonen. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,986, som er en nesten perfekt tilpasning av linjen til dataene.

Punktdiagram med potenstrendlinje

Denne trendlinjen viser en buet linje, og er nyttig når dataverdier øker eller reduseres med stadig økende hastighet. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

En eksponentiell trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

Eksponentiell

der c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

Følgende eksponentielle trendlinje viser den synkende mengden karbon 14 i et legeme etter som det blir eldre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,990, som betyr at linjen passer nesten perfekt til dataene.

Diagram med eksponentiell trendlinje

Denne trendlinjen jevner ut svingninger i data for å vise et mønster eller trend mer tydelig. Et glidende gjennomsnittlig bruker et bestemt antall datapunkter (angitt ved hjelp av alternativet Periode), lager et gjennomsnitt av dem og bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i linjen. Hvis for eksempel Periode er angitt som 2, brukes gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den glidende gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet til de andre og tredje datapunktene brukes som det andre punktet i trendlinjen og så videre.

En trendlinje med glidende gjennomsnitt bruker denne ligningen:

MovingAverage

Antallet punkter i en glidende gjennomsnitt er lik det totale antallet punkter i seriene minus antallet du oppgir for perioden.

I et punktdiagram er trendlinjen basert på rekkefølgen av x-verdiene i diagrammet. Du kan få et bedre resultat ved å sortere x-verdiene før du legger til et glidende gjennomsnitt.

Følgende trendlinje med glidende gjennomsnitt viser et mønster i antall boliger solgt over en periode på 26 uker.

Punktdiagram med en trendlinje med glidende gjennomsnitt

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Legge til en trendlinje eller en glidende gjennomsnittslinje i et diagram

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×