De creditnotaregel is niet opgenomen in het Intrastat-dagboek, wanneer u in een andere periode van de verwijzende factuur in Microsoft Dynamics NAV 2009 gratis artikel creditnota's voor een EU-leverancier boekt


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2009 voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen


Wanneer u een creditnota gratis artikel boekt voor een leverancier van de Europese Unie (EU) in een andere periode van de verwijzende factuur in Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 en Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1), wordt de creditnotaregel is niet opgenomen in het Intrastat-dagboek.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
Wijzig de code in de lijst met Artikelposten ophalen (594) dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. De code van de Data Item nummer 2 als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...

  Nieuwe code 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  // Add the following line.
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);
  // End of the line.

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...

  Bestaande code 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Delete the following line.
  SETRANGE("Valuation Date",StartDate,EndDate);
  // End of the line.

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER(
  "Item Ledger Entry Type",'%1|%2|%3',
  ...

  Vervangende code 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Add the following line.
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  // End of the line.

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER(
  "Item Ledger Entry Type",'%1|%2|%3',
  ...

  Bestaande code 3
  ...END;
  END;

  // Delete the following lines.
  OnAfterGetRecord=VAR
  Location@1000 : Record 14;
  ItemLedgEntry@1001 : Record 32;
  Include@1002 : Boolean;
  BEGIN
  // End of the lines.

  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Entry No.","Entry No.");
  IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;
  ...

  Vervangende code 3
  ...END;
  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Entry No.","Entry No.");
  IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;
  ...

  Bestaande code 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Delete the following lines.
  IF "Entry Type" IN ["Entry Type"::Sale,"Entry Type"::Purchase] THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.RESET;
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Document Type");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE(Correction,TRUE);
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Sales Shipment");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Sales Return Receipt");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Purchase Receipt");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Purchase Return Shipment");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;
  // End of the lines.

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
  TotalAmtExpected := 0;
  ...

  Vervangende code 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Add the following line.
  TestILE("Item Ledger Entry");
  // End of the line.

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
  TotalAmtExpected := 0;
  ...

 2. De code van de Data Item nummer 4 als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...{
  }
  }
  }
  REQUESTFORM
  {
  ...

  Nieuwe code
  ...{
  }
  }

  // Add the following lines.
  { PROPERTIES
  {
  DataItemTable=Table5802;
  DataItemTableView=SORTING(Entry No.);
  OnPreDataItem=BEGIN
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  SETFILTER("Item Charge No.",'<> %1','');
  "Item Ledger Entry".SETRANGE("Posting Date");

  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);
  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Entry No.","Item Ledger Entry No.");
  IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF "Item Ledger Entry".GET("Item Ledger Entry No.") THEN BEGIN
  IF ("Item Ledger Entry"."Posting Date" > StartDate) AND ("Item Ledger Entry"."Posting Date" < EndDate) THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Country/Region".GET("Item Ledger Entry"."Country/Region Code") THEN
  IF "Country/Region"."EU Country/Region Code" = '' THEN
  CurrReport.SKIP;
  TestILE("Item Ledger Entry");

  InsertValueEntryLine;
  END;
  END;

  }
  SECTIONS
  {
  { PROPERTIES
  {
  SectionType=Body;
  SectionWidth=12000;
  SectionHeight=846;
  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  }
  }
  // End of the lines.

  }
  REQUESTFORM
  {
  ...

 3. Wijzig als volgt de code in de functie TestILE :
  Bestaande code
  ...END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Nieuwe code
  ...END;
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE TestILE@5(ILE@1000 : Record 32);
  VAR
  ItemLedgEntry@1003 : Record 32;
  Location@1002 : Record 14;
  Include@1001 : Boolean;
  BEGIN
  WITH ILE DO BEGIN
  IF "Entry Type" IN ["Entry Type"::Sale,"Entry Type"::Purchase] THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.RESET;
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Document Type");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document No.","Document No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE(Correction,TRUE);
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Sales Shipment");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Sales Return Receipt");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Purchase Receipt");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;

  ItemLedgEntry.SETRANGE("Document Type","Document Type"::"Purchase Return Shipment");
  IF NOT ItemLedgEntry.ISEMPTY THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END;
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;
  END;
  END;

  PROCEDURE InsertValueEntryLine@6();
  VAR
  Location@1000 : Record 14;
  BEGIN
  GetGLSetup;
  WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  Date := "Value Entry"."Posting Date";
  "Country/Region Code" := "Item Ledger Entry"."Country/Region Code";
  "Transaction Type" := "Item Ledger Entry"."Transaction Type";
  "Transport Method" := "Item Ledger Entry"."Transport Method";
  "Source Entry No." := "Item Ledger Entry"."Entry No.";
  Quantity := "Item Ledger Entry".Quantity;
  "Document No." := "Value Entry"."Document No.";
  "Item No." := "Item Ledger Entry"."Item No.";
  "Entry/Exit Point" := "Item Ledger Entry"."Entry/Exit Point";
  Area := "Item Ledger Entry".Area;
  "Transaction Specification" := "Item Ledger Entry"."Transaction Specification";
  Amount := ROUND(ABS("Value Entry"."Sales Amount (Actual)"),1);

  IF Quantity < 0 THEN
  Type := Type::Shipment
  ELSE
  Type := Type::Receipt;

  IF ("Country/Region Code" = '') OR
  ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN BEGIN
  IF "Item Ledger Entry"."Location Code" = '' THEN
  "Country/Region Code" := CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code"
  ELSE BEGIN
  Location.GET("Item Ledger Entry"."Location Code");
  "Country/Region Code" := Location."Country/Region Code"
  END;
  END;

  VALIDATE("Item No.");
  "Source Type" := "Source Type"::"Item entry";
  VALIDATE(Quantity,ROUND(ABS(Quantity),0.00001));
  VALIDATE("Cost Regulation %",IndirectCostPctReq);

  INSERT;
  END;
  END;
  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.