Auteursrechten en andere kennisgevingen voor de Lumia 535

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en services kan per regio verschillen. Microsoft Mobile kan naar eigen oordeel haar services in zijn geheel of gedeeltelijk wijzigen, corrigeren of beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Het niet naleven van de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die worden beschreven in dit document.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een app te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, games, muziek en video's en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, services en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Kennisgeving van de FCC/Mexico

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov (Engelstalig). Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken, tenietdoen.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Windows, het Windows-logo en Lumia zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door Microsoft Mobile valt onder een licentie.

Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie www.mpegla.com (Engelstalig).

Het aptX®-merk en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR plc of een van de bedrijven van deze groep en kunnen zijn gedeponeerd in een of meer rechtsgebieden.

Eigenschappen

Artikel-id: 10920 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 6

Feedback