Problemen oplossen door het systeem schoon op te starten voor Windows 98

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen in Windows 98 kunt oplossen door het systeem schoon op te starten.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van problemen met Windows Millennium Edition (ME) door de computer schoon op te starten:

267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Door de computer schoon op te starten, kunt u vaststellen of het probleem te maken heeft met de omgeving van uw computer. Problemen bij het uitvoeren van Windows of van toepassingen worden nogal eens veroorzaakt door conflicterende stuurprogramma's, door TSR-programma's (Terminate-and-Stay-Resident) en door andere instellingen die tijdens het opstarten van de computer worden geladen. De omgeving van de computer omvat instellingen uit de volgende bestanden:

 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Deze bestanden worden geladen als onderdeel van de opstartprocedure bij het starten van Windows en zorgen ervoor dat de juiste omgeving wordt ingesteld voor het besturingssysteem en de programma's.


Zie de sectie 'Opmerkingen' in dit artikel voor informatie over de genoemde bestanden.

Werken met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie

Windows 98 bevat een hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) waarmee u gemakkelijk een schone start kunt uitvoeren.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen in Windows 98 met het hulpprogramma Msconfig, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

281965 Problemen oplossen bij het gebruik van het hulpprogramma Msconfig met Windows 98
Gebruik een van de volgende methoden om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit te voeren:

 • Start eerst het hulpprogramma Systeeminfo en vervolgens het hulpprogramma voor systeemconfiguratie:
  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 • Start het hulpprogramma voor systeemconfiguratie met de opdracht Uitvoeren. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig.exe in het vak Openen en klik op OK.
Als u een schone start wilt uitvoeren met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, start u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie op een van de manieren die eerder in deze sectie zijn beschreven en voert u de volgende stappen uit:

 1. Selecteer Selectief op het tabblad Algemeen en schakel de volgende selectievakjes uit:
  • Bestand Config.sys laden
  • Bestand Autoexec.bat laden
  • Bestand Winstart.bat laden (indien aanwezig)
  • Het System.ini-bestand verwerken
  • Het Wini.ini-bestand verwerken
  • Onderdelen van groep Opstarten laden

 2. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Elk selectievakje (met uitzondering van Onderdelen van groep Opstarten laden) vertegenwoordigt een bestand dat de troubleshoot-extensie (.TSH) krijgt wanneer u het selectievakje uitschakelt. Het selectievakje Onderdelen van groep Opstarten laden vertegenwoordigt pictogrammen in de map Opstarten of vermeldingen in de volgende registersleutels:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-en-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Wanneer u het selectievakje Onderdelen van groep Opstarten laden uitschakelt, worden de registervermeldingen naar de volgende sleutels geschreven:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-en-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- -en-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
De pictogrammen in de map Opstarten worden verplaatst naar de map Uitgeschakelde opstartitems in de map Windows\Start Menu\Programma's.


Wanneer u een selectievakje voor een bestand uitschakelt, wordt een rem-instructie ('remark') aan het begin van elke regel in het bestand geplaatst. In de bestanden Config.sys en Autoexec.bat wordt de instructie 'rem tshoot' gevolgd door een spatie aan het begin van de regels in het bestand geplaatst waarvoor u het selectievakje uitschakelt. In de bestanden System.ini en Win.ini wordt de instructie '; tshoot' gevolgd door een spatie aan het begin geplaatst van de regels in het bestand waarvoor u het selectievakje uitschakelt. Deze rem-instructies worden verwijderd zodra u het uitgeschakelde selectievakje weer inschakelt. Als u een selectievakje voor een item op het tabblad Opstarten inschakelt, wordt de oorspronkelijke locatie van de registervermelding hersteld.


U moet de computer na elke wijziging van de opstartbestanden opnieuw opstarten, omdat de wijzigingen aanvankelijk alleen-lezen zijn.


Als het hulpprogramma voor systeemconfiguratie niet beschikbaar is, voert u handmatig een schone start uit.

Als u meer informatie wilt over het handmatig schoon opstarten van de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

243039 Windows 95 schoon opstarten

De focus verkleinen

Als de computer het probleem niet meer vertoont, kunt u de focus van het probleem verkleinen. Hierbij gebruikt u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om bestanden of bestandsitems te herstellen totdat u hebt vastgesteld welk item het probleem veroorzaakt. Dit proces wordt ook wel een eliminatieprocedure genoemd. U herstelt namelijk telkens de helft van de items die u eerder hebt verwijderd, waarna u de computer opnieuw opstart en test of het probleem is verholpen:

 1. Schakel alle selectievakjes in de sectie Selectief opstarten op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
 2. Als het probleem blijft optreden, gebruikt u het tabblad Probleemoplosser – geavanceerde instellingen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Zie de sectie 'Problemen oplossen door schoon op te starten - geavanceerd' in dit artikel voor meer informatie.
 3. Als het probleem blijft optreden, start u de computer ter controle opnieuw op in de Veilige modus. Als het probleem nog steeds optreedt wanneer de computer in de Veilige modus wordt opgestart, neemt u contact op met de technische ondersteuning. Als u de computer in de Veilige modus wilt opstarten, start u de computer opnieuw op terwijl u CTRL ingedrukt houdt tot het opstartmenu wordt weergegeven. Kies de menuoptie Veilige modus.Als u meer informatie wilt over het opstarten van de computer in de Veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  180902 Een Windows 98-computer opstarten in Veilige modus
 4. Als het probleem zich niet voordoet wanneer u alle selectievakjes hebt uitgeschakeld, schakelt u de selectievakjes Het System.ini-bestand verwerken en Het Win.ini-bestand verwerken in. Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is verholpen.
 5. Als het probleem zich tijdens de verwerking van de bestanden System.ini en Win.ini voordoet, heeft het probleem met een van deze bestanden te maken. Schakel in dat geval het selectievakje voor slechts een van de beide bestanden uit. Als het probleem optreedt, wordt het veroorzaakt door een item in het geselecteerde bestand. In dat geval gaat u verder met stap 9.
 6. Als het probleem niet optreedt als u de beide selectievakjes Het System.ini-bestand verwerken en Het Win.ini-bestand verwerken hebt ingeschakeld, schakelt u het selectievakje Bestand Autoexec.bat laden in. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet. Als dat het geval is, wordt het probleem veroorzaakt door een item in het bestand Autoexec.bat. In dat geval gaat u verder met stap 9.
 7. Als het probleem zich niet voordoet nadat u het selectievakje Bestand Autoexec.bat laden hebt ingeschakeld, schakelt u het selectievakje Bestand Config.sys laden in. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem zich nog voordoet. Als dat het geval is, wordt het probleem veroorzaakt door een item in het bestand Config.sys. Als het probleem nu niet optreedt, wordt het veroorzaakt door een item in de groep Opstarten of in het bestand Winstart.bat.
 8. Schakel het selectievakje Bestand Winstart.bat laden in, start de computer opnieuw op en controleer of het probleem zich nog voordoet. Als het probleem nu niet optreedt, wordt het veroorzaakt door een item in de sectie Opstartonderdelen in het geheugen laden.
 9. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje in voor het bestand dat het probleem veroorzaakt. Open het tabblad voor het desbetreffende bestand, schakel de selectievakjes in de onderste helft van de lijst uit en controleer of het probleem zich nog voordoet.


  Als het probleem bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een item in het bestand Config.sys, schakelt u het selectievakje Bestand Config.sys laden op het tabblad Algemeen in. Open het tabblad Config.sys, schakel de onderste vier van de acht selectievakjes in de lijst uit en klik op OK. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
 10. Als het probleem zich nog steeds voordoet, wordt het veroorzaakt door een van de ingeschakelde selectievakjes. Als het probleem zich nu niet meer voordoet, wordt het veroorzaakt door een van de uitgeschakelde selectievakjes.


  Als het probleem wordt veroorzaakt door een van de ingeschakelde selectievakjes, schakelt u de helft van de ingeschakelde selectievakjes uit. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem nog optreedt. Als het probleem wordt veroorzaakt door een van de uitgeschakelde selectievakjes, schakelt u de helft van de uitgeschakelde selectievakjes in. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem nog steeds optreedt.
Als u op deze manier te werk gaat, kunt u vaststellen welk bestandsitem het probleem veroorzaakt nadat u de computer verschillende keren opnieuw hebt opgestart. Nadat u hebt vastgesteld door welk bestandsitem het probleem wordt veroorzaakt, wordt u geadviseerd het desbetreffende bestand of de desbetreffende registersleutel te bewerken om dit item te verwijderen. Daarna selecteert u de optie Normaal in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.


Schakel de optie Normaal in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie weer in:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen, klik op de opstartprocedure Normaal en klik op OK.
 3. Klik op Nee als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.
Als het probleem wordt veroorzaakt door een item in het bestand Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini of System.ini, gebruikt u het hulpprogramma Systeemconfiguratie-editor (Sysedit.exe) om het bestand te bewerken. Schakel de desbetreffende regel(s) uit.

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer de juiste bestandsnaam in het menu Venster (bijvoorbeeld C:\Windows\System.ini).
 3. Typ rem gevolgd door een spatie aan het begin van de regel waardoor het probleem wordt veroorzaakt.
 4. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.
 5. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten.
 6. Start de computer opnieuw op.
Als het probleem wordt veroorzaakt door een programma op het tabblad Opstarten, verwijdert u het programma uit de map Opstarten of uit het register. Verwijder het programma als volgt uit de map Opstarten:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Taakbalk en menu Start.
 2. Open het tabblad Programma's in het menu Start en klik op Verwijderen.
 3. Dubbelklik op Opstarten, klik op het item dat het probleem veroorzaakt en klik op Verwijderen.
 4. Klik op Sluiten, klik op OK en start de computer opnieuw op.
Als het item dat het probleem veroorzaakt zich niet in de map Opstarten bevindt, is het mogelijk dat het programma vanuit het register wordt geladen. Verwijder het item op de volgende manier uit het register:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en druk op ENTER.
 2. Zoek in de Register-editor de volgende registersleutels. Klik telkens op een registersleutel en klik vervolgens op Registersleutel exporteren in het menu Register om een reservekopie te exporteren:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -en-


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Verwijder voor de desbetreffende registersleutel de waarde bestandsnaam.exe in het rechterdeelvenster, waarbij bestandsnaam de naam is van het bestand dat het probleem veroorzaakt:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -en-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -en-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -en-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Sluit de Register-editor af en start de computer opnieuw op.

Voorbeeld van probleemoplossing

In dit voorbeeld ziet u hoe u vaststelt welke opstartinstelling een probleem veroorzaakt in een van de programma's waarmee u werkt:

 1. Start de computer schoon op:


  1. Open het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie en klik op Selectief opstarten.
  2. Schakel alle selectievakjes in de sectie Selectief opstarten uit en klik op OK.
  3. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Als u het programma test, doet het probleem zich niet meer voor.


  Opmerking Als het probleem zich nog wel voordoet, kunt u het niet oplossen door de computer schoon op te starten. Zie de sectie 'Problemen oplossen door schoon op te starten - geavanceerd' in dit artikel, zoek in de Microsoft Knowledge Base naar informatie over het probleem of neem contact op met de technische ondersteuning van Microsoft.
 2. Stel vast of het probleem wordt veroorzaakt door een regel in het bestand Win.ini of System.ini:


  1. Open het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie en klik op Selectief opstarten.
  2. Schakel de selectievakjes Het Win.ini-bestand verwerken en Het System.ini-bestand verwerken in en klik op OK.
  3. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Wanneer u het programma test, doet het probleem zich niet voor. Het probleem wordt dus niet veroorzaakt door de inhoud van het bestand Win.ini of System.ini.
 3. Stel als volgt vast of het probleem wordt veroorzaakt door een regel in het bestand Autoexec.bat:


  1. Open het tabblad Algemeen van het programma voor systeemconfiguratie, schakel het selectievakje Bestand Autoexec.bat laden in en klik op OK.
  2. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Wanneer u het programma test, doet het probleem zich niet voor. Het probleem wordt niet veroorzaakt door de inhoud van het bestand Autoexec.bat. Omdat het bestand Winstart.bat niet in dit voorbeeld voorkomt, moet het probleem door het bestand Config.sys worden veroorzaakt.
 4. Het bestand Config.sys bevat in dit voorbeeld acht regels. Stel vast welke helft van het bestand de regel bevat waardoor het probleem wordt veroorzaakt:


  1. Open het tabblad Algemeen van het programma voor systeemconfiguratie, schakel het selectievakje Bestand Config.sys laden in en open het tabblad Config.sys.
  2. Schakel op het tabblad Config.sys het selectievakje voor de regels in de eerste helft van de lijst uit. In dit voorbeeld schakelt u dus de eerste vier selectievakjes uit.
  3. Klik op OK. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Wanneer u het programma test, doet het probleem zich niet voor. Dit betekent dat het probleem wordt veroorzaakt door een van de eerste vier regels in het bestand Config.sys.
 5. Schakel de helft van de selectievakjes die u in stap 5 hebt uitgeschakeld weer in:


  1. Open het tabblad Config.sys in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
  2. Schakel op het tabblad Config.sys de eerste helft van de selectievakjes die u in stap 5 hebt uitgeschakeld weer in. In dit voorbeeld schakelt u dus de eerste twee selectievakjes in de lijst in.
  3. Klik op OK. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Wanneer u het programma test, doet het probleem zich niet voor. Dit betekent dat het probleem wordt veroorzaakt door de derde of vierde regel in het bestand Config.sys.
 6. Stel als volgt vast door welke regel het probleem wordt veroorzaakt:


  1. Open het tabblad Config.sys in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
  2. Schakel op het tabblad Config.sys de eerste helft van de resterende selectievakjes die u in stap 5 hebt uitgeschakeld weer in. In dit voorbeeld schakelt u dus het derde selectievakje in de lijst in.
  3. Klik op OK. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  Wanneer u het programma test, doet het probleem zich niet voor. Het probleem wordt dus veroorzaakt door de vierde regel in het bestand Config.sys.


  Opmerking Deze regel is mogelijk vereist om een ander programma uit te voeren of om toegang te krijgen tot hardware op de computer. Als dit het geval is, raadpleegt u de documentatie van de software- of hardwarefabrikant die de regel aan het bestand heeft toegevoegd of neemt u contact op met de fabrikant voor een bijgewerkt stuurprogramma.
Als u de oorspronkelijke opstartinstellingen wilt herstellen, klikt u op Normaal – alle apparaatstuurprogramma's en software laden op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie en klikt u op OK. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Tips voor het oplossen van problemen door schoon op te starten

Als u de volgende selectievakjes uitschakelt, is het vaak mogelijk het aantal stappen te beperken die nodig zijn voor het verwijderen van alle opstartbestanden in de sectie Selectief opstarten op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Daarna schakelt u de selectievakjes in gedeelten weer in:

 • Schakel het selectievakje uit voor stuurprogramma's van derden in de bestanden Config.sys en Autoexec.bat.
 • Schakel het selectievakje uit voor regels die eindigen met de bestandsextensie .386 in de sectie [386Enh] van het bestand System.ini.
 • Schakel het selectievakje uit voor het item Load= of Run= (indien aanwezig) in de sectie [Windows] van het bestand Win.ini.
Zie de sectie 'Werken met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie' in dit artikel voor informatie over het uitschakelen van bestandsitems voor verschillende opstartbestanden.

Problemen oplossen door schoon op te starten - geavanceerd

Als u met de optie Selectief opstarten op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie alle selectievakjes voor opstartitems hebt uitgeschakeld en het probleem toch nog optreedt, voert u de volgende stappen voor probleemoplossing uit:

 • Schakel alle selectievakjes in op het tabblad Probleemoplosser - geavanceerde instellingen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Controleer de items op het tabblad Probleemoplosser – geavanceerde instellingen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig.exe in het vak Openen en klik op OK.
  2. Klik op Geavanceerd op het tabblad Algemeen en schakel alle selectievakjes in. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
  3. Volg de eliminatieprocedure om het probleem te isoleren. Zie de sectie 'De focus verkleinen' in dit artikel voor meer informatie over de eliminatieprocedure. Veel van de problemen die u via deze procedure kunt isoleren, hebben te maken met hardware- of stuurprogrammacompatibiliteit. Nadat u het probleem hebt geïsoleerd, neemt u contact op met de fabrikant van de hardware of software voor een bijgewerkt stuurprogramma of informatie over de compatibiliteit met Windows 98.
   Als u meer informatie wilt over het tabblad Probleemoplosser – geavanceerde instellingen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Wijzig de beeldschermadapter in de standaardbeeldschermadapter (VGA):
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
  2. Open het tabblad Instellingen, klik op Geavanceerd, open het tabblad Adapter en klik op Wijzigen.
  3. Klik op Volgende, selecteer Een lijst van alle stuurprogramma's op een specifieke locatie weergeven, zodat u het gewenste stuurprogramma kunt selecteren en klik op Volgende.
  4. Klik op Alle hardware weergeven, klik op Standaard beeldschermadapters in het vak Fabrikanten, klik op Standaardbeeldschermadapter (VGA) in het vak Modellen en klik op Volgende.
  5. Klik op Ja, klik op Volgende en klik op Voltooien.
  6. Klik tweemaal op Sluiten en klik op Ja om de computer opnieuw op te starten.


   Als het probleem niet optreedt nadat u de beeldschermadapter hebt gewijzigd in de standaardbeeldschermadapter (VGA), neemt u contact op met de fabrikant van de beeldschermadapter voor een bijgewerkt stuurprogramma voor Windows 98.
   Voor meer informatie over het oplossen van weergaveproblemen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   127139 Videoproblemen in Windows oplossen
 • Klik op de opstartprocedure Diagnostisch op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie en zorg ervoor dat u geen statische VXD-bestanden laadt. Selecteer de opstartprocedure Diagnostisch om te voorkomen dat u statische VXD-bestanden laadt:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig.exe in het vak Openen en klik op OK.
  2. Klik op Diagnostisch - stuurprogramma's en software interactief laden op het tabblad Algemeen en klik op OK.
  3. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
  4. Kies in het opstartmenu de menuoptie Bevestiging van elke stap en druk op ENTER.
  5. In de volgende tabel vindt u alle keuzemogelijkheden en adviezen voor uw reactie op de vragen die worden weergegeven:


   Vraag Uw reactie
   ---------------------------------------------------------------
   Load DoubleSpace Driver? Yes
   Process the system registry Yes
   Create a startup log file (BOOTLOG.TXT) Yes
   Process your startup device drivers (CONFIG.SYS) No
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Yes
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Yes
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Yes
   Process your startup command file (AUTOEXEC.BAT) No
   Load the Windows graphical user interface Yes
   Load all Windows drivers? Yes
   De locatie van de map Windows op uw computer kan variëren. De weergegeven vragen zijn afhankelijk van de opstartbestanden op uw computer. Druk op ENTER als uw antwoord Ja luidt en druk op ESC als uw antwoord Nee luidt.
  6. Noteer de naam van elk statisch VXD-bestand en beantwoord deze vragen met Nee. Zie de volgende gedeeltelijke lijst met statische VXD-bestanden van Microsoft:

   Static .vxd file Ondersteuning voor
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft Networking
   Ndis.vxd Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd Microsoft Networking
   Javasup.vxd Microsoft Java
   Vrtwd.386 Clock
   Vfixd.vxd Video Phone helper
   Vnetbios.vxd Microsoft Networking
   Vserver.vxd Microsoft Networking
   Vredir.vxd Microsoft Networking
   Dfs.vxd Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd Microsoft Networking
   Msmouse.vxd Microsoft Mouse
  7. Als het probleem zich niet meer voordoet, herhaalt u stap 1 tot en met 6. Druk nu echter op ENTER om de vraag over de bestanden in de lijst hiervoor met Ja te beantwoorden. Als het probleem nu is opgelost, werd het niet veroorzaakt door een van de statische VXD-bestanden in de lijst.
  8. Achterhaal met behulp van de eliminatieprocedure het statische VXD-bestand dat het probleem veroorzaakt.
  9. Verwijder de map met het incompatibele statische VXD-bestand onder de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD .

Opmerkingen

Msdos.sys

Het bestand Msdos.sys bevat basisinformatie over de locatie van de map Windows, opstartbestanden en andere opties. Een aantal van deze opties kunt u bewerken op het tabblad Probleemoplosser – geavanceerde instellingen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.

Voor meer informatie over het bestand Msdos.sys klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

118579 Inhoud van het Windows-bestand Msdos.sys

Config.sys

Het bestand Config.sys is bestemd voor neerwaartse compatibiliteit met MS-DOS-programma's en oudere Windows-programma's. Het is mogelijk dat het bestand Config.sys niet op uw computer is geïnstalleerd. Met het bestand Config.sys worden MS-DOS-stuurprogramma's op laag niveau geladen. Deze bestanden hebben vaak de extensie .SYS.

Autoexec.bat

Het bestand Autoexec.bat is eveneens bestemd voor neerwaartse compatibiliteit met MS-DOS-programma's en oudere Windows-programma's. Het is mogelijk dat het bestand Autoexec.bat niet op uw computer is geïnstalleerd. Met het bestand Autoexec.bat worden MS-DOS-programma's geladen. Deze bestanden hebben vaak de extensie .COM of .EXE.

Winboot.ini

Het bestand Winboot.ini is een tijdelijke versie van het bestand Msdos.sys dat op uw computer aanwezig kan zijn als een programma wijzigingen in de computer aanbrengt die van invloed kunnen zijn op de opstartprocedure. Doorgaans wordt het bestand Winboot.ini verwijderd nadat de verwerking van het programma is voltooid. Het bestand bevindt zich in de hoofdmap en overschrijft de instellingen in het bestand Msdos.sys.

Winstart.bat

Het selectievakje Bestand Winstart.bat laden is mogelijk niet aanwezig op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Het bestand Winstart.bat is bedoeld voor programma's die een MS-DOS-programma moeten uitvoeren om de functionaliteit van een Windows-programma in te schakelen. De meeste gebruikers beschikken niet over dit programma.

System.ini

Het bestand System.ini bevat informatie over de instellingen voor specifieke hardware op de computer. Windows kan alleen worden gestart als dit bestand aanwezig is in de map Windows. Het bestand System.ini wordt gebruikt om verschillende stuurprogramma's te laden, waaronder geluids- en beeldschermstuurprogramma's. Het bestand System.ini kan tevens extra 16-bits stuurprogramma's bevatten voor hardware die geen 32-bits stuurprogramma's gebruikt.


Wanneer u het selectievakje Bestand System.ini laden uitschakelt in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie en de computer opnieuw opstart, vinden de volgende veranderingen plaats:

 • Het beeldscherm wordt ingesteld op een resolutie van 640 X 480 pixels met 16 kleuren. Als u het beeldscherm op een hogere resolutie had ingesteld, is het mogelijk dat de programmasnelkoppelingen op het bureaublad elkaar overlappen.
 • De geluidskaart werkt niet meer naar behoren.

Win.ini

Het bestand Win.ini bevat informatie over het algehele uiterlijk van Windows. Het bestand Win.ini moet aanwezig zijn in de map Windows. Zo niet, dan wordt het bestand opnieuw gemaakt door Windows. Het wordt tijdens het opstarten gelezen voor neerwaartse compatibiliteit met Windows 3.x en veel van de instellingen worden gedupliceerd in het register. Wanneer u het selectievakje Bestand Win.ini laden uitschakelt in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, wordt een algemene versie van het bestand Win.ini gemaakt.

Wininit.ini

Het bestand Wininit.ini wordt gebruikt om de installatie te voltooien van verschillende onderdelen voor Windows en voor producten van derden. Telkens als een programma een bestand dat in gebruik is, moet kopiëren of verwijderen, worden instructies naar het bestand Wininit.ini geschreven. Windows controleert tijdens het opstarten of het bestand Wininit.ini aanwezig is en voert de instructies uit als het bestand wordt aangetroffen. Als het bestand Wininit.ini aanwezig is en u de oorzaak van problemen wilt achterhalen, wijzigt u de extensie van het bestand Wininit.ini in .OUD.

System.dat

Het bestand System.dat is een van de twee registerbestanden die vereist zijn om Windows te starten. Het bestand System.dat is vergelijkbaar met het bestand System.ini en bevat computer- en software-instellingen. De optie Onderdelen van groep Opstarten laden bevat de items die worden geladen vanuit de sectie System.dat van het register.

User.dat

Het bestand User.dat is het tweede registerbestand dat vereist is om Windows te starten. Het bestand User.dat is vergelijkbaar met het bestand Win.ini omdat het informatie bevat voor het uitvoeren van bepaalde programma's en informatie over het algehele uiterlijk van Windows.

Een reservekopie van opstartbestanden maken

U kunt met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie een reservekopie maken van de opstartbestanden die in dit artikel worden beschreven. Klik op Reservekopie maken op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. U kunt ervoor kiezen om de bestanden op te slaan in een map op een van uw vaste schijven of op een diskette (dit laatste wordt aanbevolen).


Statische VXD-bestanden worden gebruikt om virtuele hardware- en softwarestuurprogramma's te laden. Veel fabrikanten voegen eigen statische VXD-bestanden toe.
Eigenschappen

Artikel-id: 192926 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback