De functie Mapomleiding van Windows

Samenvatting

In dit artikel wordt de functie Mapomleiding van Microsoft Windows beschreven.

Meer informatie

Windows biedt de mogelijkheid om mappen van gebruikers om te leiden naar andere serverlocaties. Dit wordt gedaan met Mapomleiding, een clientuitbreiding voor groepsbeleid.


Beheerders kunnen deze voorziening gebruiken om mappen van gebruikers automatisch om te leiden naar een nieuwe map voor elke gebruiker. In dit artikel wordt beschreven hoe u de omleiding naar de nieuwe maplocatie instelt en welke NTFS-machtigingen u minimaal nodig hebt voor de toegangsbeheerlijst (Access Control List, of ACL) om de omleiding uit te voeren.

Instelling

Mapomleiding is een groepsbeleid voor gebruikers. Dit betekent dat u alleen een mapomleiding kunt instellen indien de gebruiker is opgenomen in een groepsbeleid voor een mappenstructuur waartoe zijn of haar gebruikersobject (een site, domein of afdeling) behoort.

Als u het groepsbeleid aan een mapobject hebt gekoppeld, kan een beheerder bepalen welke mappen naar welke locatie moeten worden omgeleid. Hiertoe moet de beheerder naar de volgende locatie in het groepsbeleidobject navigeren:

Gebruikersconfiguratie\Windows-instellingen\Mapomleiding
In de eigenschappen van de map hebt u de mogelijkheid om de mapomleiding op Standaard of Geavanceerd in te stellen, en kunt u aangeven naar welk pad de map, conform het bestandssysteem van de server, moet worden omgeleid.

U kunt de variabele %USERNAME% opgeven in het omleidingspad zodat het systeem dynamisch nieuwe omgeleide mappen kan maken voor gebruikers waarvoor het beleidsobject geldt.

Beveiligingsvereisten

Als u Mapomleiding nieuwe submappen voor elke gebruiker laat maken, moet de gebruiker beschikken over de juiste share-machtigingen en ACL-machtigingen (machtingingen in toegangsbeheerlijst) in NTFS om de submap op de betreffende locatie te maken.

Als een gebruiker niet over de juiste share- en ACL-machtigingen in NTFS beschikt, wordt zijn of haar map niet omgeleid en krijgt u een van de volgende gebeurtenisberichten te zien in het lokale logboek voor toepassingsgebeurtenissen:

Gebeurtenis-id: 101

Gebruiker: gebruikersnaam

Computer: computernaam

Beschrijving:
Omleiden van map mapnaam niet gelukt. De nieuwe mappen voor de omgeleide map konden niet worden gemaakt. De map is geconfigureerd om te worden omgeleid naar \\servernaam\sharenaam\%user name%, het uiteindelijke uitgebreide pad is \\servernaam\sharenaam\gebruikersnaam. Fout:
Toegang geweigerd.
-of-
Gebeurtenis-id: 101

Gebruiker: gebruikersnaam

Computer: computernaam

Beschrijving:

Kan omleiding van map Application Data niet uitvoeren. De bestanden voor de omgeleide map kunnen niet worden verplaatst naar de nieuwe locatie. De map is geconfigureerd om te worden omgeleid naar pad. Bestanden zijn verplaatst van pad naar pad. De volgende fout is opgetreden: De structuur van de security descriptor is ongeldig.
In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over de vereiste machtigingen voor een share die als host voor omgeleide mappen fungeert:

274443 Procedure: Dynamisch veilige omgeleide mappen maken met behulp van mapomleidingen
Eigenschappen

Artikel-id: 232692 - Laatst bijgewerkt: 7 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback