De Office Web Component Draaitabel gebruiken in combinatie met VB

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u met de Office Web Component (OWC) Draaitabel gegevens kunt weergeven in een Visual Basic-formulier.

Meer informatie

De Office Web Components zijn een set besturingselementen waarmee u Office-gegevens kunt opvragen. Aangezien het om besturingselementen gaat, kunt u een Office Web Component toevoegen aan een Visual Basic-formulier en het besturingselement vervolgens instellen voor het automatisch weergeven van bepaalde gegevens.

Automatiseringsvoorbeeld

 1. Start Visual Basic en maak een nieuw standaard-EXE-project. Formulier1 wordt standaard gemaakt.
 2. Voeg onder Project|Verwijzingen een verwijzing toe naar de Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library en klik op OK.
 3. Druk op CTRL+T om het dialoogvenster Onderdelen weer te geven. Voeg Microsoft Office Web Components toe en klik op OK.

  Opmerking Office XP bevat zowel Office 2000 als Office XP Web Components. Als u Office 2003 Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 11.0 toe. Als u Office 2000 Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 9.0 toe. Als u Office XP Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 10.0 toe.
 4. Voeg een draaitabel toe aan het formulier.
 5. Typ in het codevenster voor Formulier1 de volgende code:
  Option Explicit

  Dim cnnConnection As Object

  Private Sub Form_Load()

  Dim strProvider As String
  Dim view As PivotView
  Dim fsets As PivotFieldSets
  Dim c As Object
  Dim newtotal As PivotTotal

  strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  ' Create an ADO object
  Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  ' Set the provider and open the connection to the database
  cnnConnection.Provider = strProvider
  cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"
  ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string
  PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString
  ' SQL statement to get everything from table1
  PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"

  ' Get variables from the pivot table
  Set view = PivotTable1.ActiveView
  Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets
  Set c = PivotTable1.Constants

  ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis
  view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")
  view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")

  ' Add a new total - Sum of Price
  Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)
  view.DataAxis.InsertTotal newtotal
  view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")

  ' Set some visual properties
  PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False
  PivotTable1.DisplayFieldList = False
  PivotTable1.AllowDetails = False
  End Sub

  Private Sub Form_Terminate()
  ' Remove reference to the ADO object
  Set cnnConnection = Nothing
  End Sub


  Private Sub PivotTable1_DblClick()
  Dim sel As Object
  Dim pivotagg As PivotAggregate
  Dim sTotal As String
  Dim sColName As String
  Dim sRowName As String

  Dim sMsg As String

  ' Get the selection object you double-clicked on
  Set sel = PivotTable1.Selection
  ' If it is a aggregate, you can find information about it
  If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then
  ' Select the first item

  Set pivotagg = sel.Item(0)
  ' Display the value
  MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"

  ' Get variables from the cell
  sTotal = pivotagg.Total.Caption
  sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption
  sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption

  ' Display the row and column name
  sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName
  MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"
  End If
  End Sub
 6. Maak nu een voorbeelddatabase met Microsoft Access. Start Access en kies Lege Access-database. Sla het bestand op met de naam c:\pivottest.mdb. Dubbelklik op Tabel maken in ontwerpweergave. Voer de volgende gegevens in:

  Veldnaam:Gegevenstype:
  ArtikelTekst
  CategorieTekst
  PrijsNumeriek
 7. Sluit het venster en sla de wijzigingen op als Tabel1. Klik op Nee als wordt gevraagd of u een primaire sleutel wilt instellen. Dubbelklik op Tabel1 en voer de volgende gegevens in:

  Artikel CategoriePrijs
  SpijkersGereedschap5
  ShirtKleding23
  HamerGereedschap16
  BroodVoedsel5
  BroekKleding31
  DrankVoedsel2
 8. Sluit Access af om het bestand op te slaan.
 9. Druk op F5 om het project uit te voeren. De draaitabel moet vervolgens worden gevuld. Dubbelklik in een cel met gegevens om de waarde van de cel weer te geven, evenals de namen van de kolom en rij.

Referenties

Ga voor meer informatie over Office Automation naar de site Office Development van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 235542 - Laatst bijgewerkt: 12 dec. 2005 - Revisie: 1

Feedback