Updates voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 of .NET Framework 3.5 Service Pack 1 werken bestanden mogelijk niet correct bij. Dat kan zelfs het geval zijn wanneer het installeren van de update is gelukt.

Symptomen

Wanneer u bepaalde updates voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 of .NET Framework 3.5 Service Pack 1 installeert, wordt de installatie mogelijk gewoon voltooid. Het kan echter zijn dat bestanden niet worden bijgewerkt. Dit kan ertoe leiden dat de bestanden via Windows Update opnieuw worden aangeboden.

Oorzaak

Dit scenario kan verschillende oorzaken hebben, waaronder bepaalde problemen bij het mislukken van een installatie die te maken hebben met dual branch servicing. Tussen januari 2009 en juli 2009 is er een aantal hotfixes voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 en .NET Framework 3.5 Service Pack 1 uitgebracht dat een gebrek bevatte. Als er hotfixes met dit gebrek zijn geïnstalleerd en als er volgens een beveiligingsupdate is geïnstalleerd, leidt de aanwezigheid van deze hotfixes ertoe dat essentiële bestanden in de beveiligingsupdate niet op een correcte wijze worden bijgewerkt. In bepaalde gevallen kan dit probleem ook optreden in de vorm van de fout die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:
2262911 Uitzonderingsfout: Kan type 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' niet laden nadat u de update 982167 of de update 982168 hebt geïnstalleerd
Microsoft heeft de hotfixes met dit gebrek verwijderd en heeft deze vervangen door nieuwe hotfixes. De Microsoft Knowledge Base-artikelen voor de hotfixes met dit gebrek zijn bijgewerkt en deze vermelden vervangende hotfixes waarin er van het desbetreffende gebrek geen sprake is. Als u een van de gebrekkige hotfixes die hier worden vermeld, hebt geïnstalleerd, kunt u de tijdelijke oplossing toepassen die is beschreven in de sectie Tijdelijke oplossing van dit artikel om het probleem te verhelpen. Als u deze tijdelijke oplossing niet toepast, is het mogelijk dat de essentiële bestanden voor een beveiligingsupdate niet correct worden bijgewerkt, waardoor de computer in een inconsistente en mogelijk kwetsbare toestand achterblijft.

Lijst met gebrekkige hotfixes

946411 Correctie: Wanneer u een XPS-bestand afdrukt op een computer met Windows XP Service Pack 2 of Service Pack 3, worden de tekens in het XPS-bestand niet juist afgedrukt
952883 IX: Het retourtype van het uitvoerargument van een ASMX-servicemethode met een eigenschap die een interne zetfunctie bevat, kan niet worden geserialiseerd op een computer waarop .NET Framework is geïnstalleerd.
958090 Correctie: De uitzondering System.EnterpriseServices.TransactionProxyException kan niet uit andere toepassingsdomeinen worden onderschept wanneer deze wordt gegenereerd tijdens het voltooien van een transactie
958252 Correctie: Wanneer u het aangepaste hulpprogramma Msdatasetgenerator in .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) gebruikt, verschillen de schaalwaarde en de precisiewaarde in de gegenereerde code voor een .NET-gegevensprovider van derden van de waarden die u instelt
960442 Correctie: Er wordt een uitzonderingsfoutbericht weergegeven wanneer u het object BinaryFormatter gebruikt om een generiek type te serialiseren en te deserialiseren in een assembly in .NET Framework 2.0 Service Pack 2 of in .NET Framework 3.5 Service Pack 1
960754 Correctie: De uitzondering ObjectDisposedException treedt op wanneer u naar het object Transaction.Current.TransactionInformation verwijst
961847 Correctie: Foutbericht wanneer u een pagina in ontwerpmodus weergeeft nadat u een .NET Framework 3.5 Service Pack 1-project opnieuw hebt gecompileerd: Error creating control – 'ControlInstanceName [text]' could not be set on property 'PropertyName'
961864 Correctie: Op webclients kunnen verschillende problemen optreden wanneer u een website opent waarop ASP.NET 2.0 AJAX is ingeschakeld
961870 Correctie: Er treedt een geheugenlek op wanneer u een toepassing uitvoert waarvoor op de CLR een assembly met gemengde modus moet worden geladen in .NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881 Correctie: Er treedt een toegangsfout op wanneer u een toepassing start die wordt uitgevoerd op de CLR
961884 Correctie: U ervaar zeer trage prestaties bij een eerste verzoek aan een ASP.NET-website na wijziging van de map App_Code, de map Bin of het bestand Global.asax
961885 Correctie: Toegangsfout bij het uitvoeren van een CLR-toepassing waarin de methode XslCompiledTransform.Transform wordt aangeroepen
961901 Correctie: De specifieke IME-modus die u hebt ingesteld voor een invoerveld kan verdwijnen wanneer u naar het invoerveld terugkeert vanuit een formulier in Windows met .NET Framework 2.0 SP2 De specifieke IME-modus die u hebt ingesteld voor een invoerveld kan verdwijnen wanneer u naar het invoerveld terugkeert vanuit een formulier in Windows met .NET Framework 2.0 SP2
961902 Correctie: Foutbericht wanneer u een ASP.NET-project compileert dat veel toepassingsbronbestanden bevat: A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in mscorlib.dll
962351 Correctie: De pop-outmenu's worden niet weergegeven wanneer u Internet Explorer 8.0 in de standaardmodus gebruikt om een ASP.NET-webpagina weer te geven met dynamische menu's
962890 Correctie: Foutbericht wanneer een .NET Framework 2.0-toepassing herhaaldelijk de functie XmlTextReader.Read aanroept: 'Permission' start tag on line 171 does not match the end tag of 'PermissionRead'
963676 Correctie: De CLR mislukt met een fatale engine-fout bij uitvoering en het systeem loopt vast wanneer u een toepassing uitvoert met gebruik van .NET Framework 2.0 Service Pack 2
967114 Correctie: Foutbericht wanneer u in een .NET Framework 2.0-toepassing gebruikmaakt van de methode System.Data.DataTable.InsertRow of een andere methode voor overbelasting om rijen toe te voegen in een tabel: De rekenkundige bewerking heeft geresulteerd in een overloop
967613 Correctie: Een toepassing waarmee vermeldingen in de gebeurtenislogboeken worden gecontroleerd, loopt vast wanneer daarin de Dispose-methode van de klasse System.Diagnostics.Eventlog wordt aangeroepen
967615 Correctie: In een .NET Framework 2.0 SP2-toepassing of een .NET Framework 3.5 SP1-toepassing worden SafeHandle-objecten die zijn gemaakt door het object WindowsIdentity, niet goed opgeruimd
967812 Er is een hotfix beschikbaar waarmee bepaalde eigenschappen in de klasse System.Globalization.RegionInfo voor Slowakije, Slovenië en Turkije worden bijgewerkt
968108 Correctie: Webclients lopen vast of vertonen onverwacht gedrag wanneer u een website opent waarop ASP.NET 2.0 AJAX wordt gebruikt en die in een webfarm is geïmplementeerd.
968249 Correctie: Er wordt een onjuiste exemplaargrootte gegenereerd wanneer u de exportfunctie van typebibliotheek gebruikt om een typebibliotheek te genereren vanuit een CLR-assembly in .NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392 Er verschijnt een foutbericht en het hyperlinkbesturingselement wordt niet weergegeven als de eigenschap ImageUrl in Visual Studio 2005 of in Visual Studio 2008 is ingesteld nadat u .NET Framework 2.0 SP2 of .NET Framework 3.5 SP1 hebt geïnstalleerd: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld
968432 Correctie: Er treedt een System.InvalidOperationException-uitzondering op wanneer u een webtoepassing uitvoert die zich bevindt in .NET Framework 2.0 SP2 of in .NET Framework 3.5 SP1
968556 Correctie: De methode XslCompiledTransform.Transform heeft geen methode voor overbelasting waarbij zowel het object XPathNavigator als het object XmlResolver als argument wordt geaccepteerd in .NET Framework 2.0
968760 Een beheerde toepassing heeft een hoog aantal threadkoppelingen en gebeurteniskoppelingen in Microsoft .NET Framework 2.0
969364 Correctie: Ingesloten codeblokken op een ASP.NET 2.0-webpagina verdwijnen wanneer u het hulpprogramma Generate Local Resource in Visual Web Developer gebruikt om een locaal bronbestand te genereren
969612 Beschrijving van het hotfixcombinatiepakket voor ASP.NET 2.0: April 2009
969722 Correctie: Prestatiemeter ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active geeft een onwaarschijnlijk hoge waarde weer nadat Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is geïnstalleerd
969836 Correctie: Een werkthread in een Windows Forms-toepassing van .NET Framework 2.0 kan worden geblokkeerd wanneer deze de methode Control.Invoke aanroept, zelfs als de GUI-thread inactief is
970350 Correctie: Uitzonderingsfout wanneer een System.Drawing.FontConverter-object de eigenschap FontFamily.Families oproept in .NET Framework 2.0 SP2 of .NET Framework 3.5 SP1: Onvoldoende geheugen
970510 Correctie: Er doet zich een TypeLoadException-uitzondering voor wanneer u een .NET Framework 3.5 SP1-toepassing uitvoert
970924 Correctie: De prestaties van toepassingen die gebruikmaken van de methode CreateType nemen af als u meer typeobjecten toevoegt aan een dynamische assemblymodule in .NET Framework 2.0 SP2
971030 Correctie: Er treedt een toegangsfout op wanneer u een .NET Framework 2.0-toepassing aanroept waarin zich een virtuele aanroep bevindt naar de IList<T>-, IEnumerable<T>- of ICollection<T>-interface in een LCG-methode
971169 Correctie: Foutbericht wanneer u een ASP.NET 2.0- webtoepassing uitvoert als de bestandsnaam van de globale bron de cultuurnaam 'zh-Hant' bevat.
971601 Correctie: De prestatietellers waarmee een toepassing wordt gecontroleerd, reageren niet meer wanneer de toepassing wordt beëindigd en opnieuw wordt gestart, en de uitzondering System.InvalidOperationException wordt weergegeven op een computer met .NET Framework 2.0
971988 Correctie: Het CPU-gebruik stijgt aanzienlijk wanneer u een op .NET Framework 2.0 gebaseerde Multi- AppDomain-toepassing uitvoert die gebruikmaakt van objecten waarvan de finalizers ThreadPool-methoden starten
971993 Beschrijving van de hotfix waardoor ASP.NET- webtoepassingen op claims gebaseerde identiteiten kunnen ondersteunen wanneer u lidmaatschapsproviders gebruikt
972259 Correctie: De threads van een op .NET Framework 2.0 SP2 gebaseerd programma worden een zeer lange tijd onderbroken wanneer gelijktijdig een opschoonbewerking is ingeschakeld
972848 Correctie: Het genereren van kleine geheugendumpbestanden verloopt traag en de grootte van het bestand is groter dan verwacht wanneer de informatie die het bestand verzamelt niet van het type MiniDumpWithFullMemory is in .NET Framework 2.0
Klik voor meer informatie over dual branch servicing op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
960043 Dual Branch Servicing voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 en .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Workaround

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

Stap 1

Hotfix 975954 installeren. Ga naar de volgende MSDN-webpagina om de MSI-updates te downloaden:

Stap 2

Een herstelinstallatie van het product uitvoeren. U kunt het product automatisch laten herstellen of u herstelt het product zelf.

Het product automatisch herstellen

Klik op de knop Dit probleem oplossen als u het product automatisch wilt laten herstellen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.


Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waar het probleem voorkomt.

Het product zelf herstellen

Typ de volgende opdrachten achter een opdrachtprompt met verhoogde rechten, afhankelijk van hetgeen van toepassing is:
 • Voer de volgende opdracht uit als u alleen .NET Framework 2.0 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Deze opdracht herstelt de .NET Framework 2.0 SP2-productlagen.
 • Voer de volgende opdrachten uit als u .NET Framework 3.0 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Deze opdrachten herstellen zowel de .NET Framework 2.0 SP2- als de .NET Framework 3.0 SP2-productlagen.
 • Voer de volgende opdrachten uit als u .NET Framework 3.5 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Deze opdrachten herstellen .NET Framework 2.0 SP2-, de .NET Framework 3.0 SP2- en de .NET Framework 3.5 SP1-productlagen.
Wanneer u de productlagen repareert door deze opdrachten uit te voeren, leidt dit ertoe dat alle functies in de desbetreffende productlaag (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 en .NET Framework 3.0 SP1) de installatiestatus opnieuw evalueren.

Hierdoor wordt het probleem opgelost dat wordt veroorzaakt door de beschadigde basisversie en kan de update met succes worden toegepast.

Ga voor meer informatie over hoe u een opdracht uitvoert met verhoogde machtigingen naar de volgende webpagina van Microsoft:Meer informatie

Ga voor meer informatie over de verschillende opdrachtregelopties die door Windows Installer worden ondersteund naar de volgende MSDN-website: Ga voor meer informatie over Windows Installer naar de volgende MSDN-webpagina:
Eigenschappen

Artikel-id: 2431806 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback