Linux verwijderen en Windows 2000 of Windows NT op uw computer installeren

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het besturingssysteem Linux van uw computer kunt verwijderen en hoe u vervolgens het besturingssysteem Windows NT 4.0 of Windows 2000 kunt installeren. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat Linux reeds op de vaste schijf is geïnstalleerd met native en swappartities, die niet compatibel zijn met het Windows-besturingssysteem, en dat er geen vrije ruimte meer is op de vaste schijf.

Windows en Linux kunnen naast elkaar op dezelfde computer worden geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie bij Linux voor meer informatie.

Meer informatie

Als u Windows 2000 of Windows NT wilt installeren op een systeem waarop Linux al is geïnstalleerd en u wilt Linux verwijderen, dan moet u ook de door Linux gemaakte partities handmatig verwijderen. De Windows-compatibele partitie kan tijdens de installatie van het Windows-besturingssysteem automatisch worden gemaakt.

BELANGRIJK: voordat u de in dit artikel beschreven procedure uitvoert, controleert u of u een opstartdiskette of opstart-cd-rom voor het Linux-besturingssysteem hebt. Door deze procedure wordt het geïnstalleerde Linux-besturingssysteem namelijk volledig verwijderd. Als u Linux nadien opnieuw wilt installeren, is het van belang dat u tevens een goede reservekopie hebt van alle gegevens op de computer. Bovendien moet u beschikken over een full-release versie van het Windows-besturingssysteem dat u wilt installeren.

Linux-bestandssystemen werken met een 'superblock' aan het begin van een schijfpartitie ter aanduiding van de basisgrootte, -vorm en -voorwaarde van het bestandssysteem.

Linux wordt in het algemeen geïnstalleerd op partitietype 83 (Linux native) of 82 (Linux swap). Het opstartbeheer van Linux (LILO) kan zodanig worden geconfigureerd dat wordt opgestart vanaf:
 • De Master Boot Record (MBR) op de vaste schijf.
 • De hoofdmap, of root-map, van de Linux-partitie.
Met het hulpprogramma Fdisk van Linux kunt u de partities verwijderen. (Er zijn ook andere hulpprogramma's die hiervoor geschikt zijn, zoals Fdisk van MS-DOS 5.0 en later. Een andere mogelijkheid is de partities tijdens de installatieprocedure te verwijderen.) Voer de volgende stappen uit om Linux van uw computer te verwijderen en Windows 2000 of Windows NT te installeren:
 1. Verwijder de native, swap- en opstartpartities die worden gebruikt door Linux:
  1. Start de computer met de Linux-installatiediskette, typ fdisk bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

   OPMERKING: als u helpinformatie wilt bij het gebruik van Fdisk, typt u m bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.
  2. Typ p bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om partitiegegevens weer te geven. Het eerste item geeft informatie over vaste schijf 1, partitie 1 en het tweede item over vaste schijf 1, partitie 2.
  3. Typ d bij de opdrachtprompt en druk op ENTER. Vervolgens wordt u gevraagd naar het partitienummer dat u wilt verwijderen. Typ 1 en druk op ENTER om partitienummer 1 te verwijderen. Herhaal deze stap totdat alle partities zijn verwijderd.
  4. Typ w en druk op ENTER om deze informatie naar de partitietabel te schrijven. Tijdens het schrijven van informatie naar de partitietabel kunnen bepaalde foutberichten worden gegenereerd. Deze zijn op dit moment echter niet van belang omdat in de volgende stap de computer opnieuw wordt opgestart en het nieuwe besturingssysteem wordt geïnstalleerd.
  5. Typ q bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om Fdisk af te sluiten.
  6. Plaats een opstartdiskette of installatie-cd-rom voor het te installeren Windows-besturingssysteem en druk op CTRL+ALT+DELETE om de computer opnieuw op te starten.
 2. Installeer Windows 2000 of Windows NT. Volg de installatie-instructies voor het Windows-besturingssysteem dat u wilt installeren. Tijdens de installatieprocedure wordt u geholpen bij het maken van de juiste partities op de computer.

Voorbeelden van Linux-partitietabellen

Eén SCSI-station


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Meerdere SCSI-stations


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Eén IDE-station


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Meerdere IDE-stations


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
Bovendien herkent Linux meer dan veertig verschillende partitietypen, zoals:
 • FAT 12 (Type 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)
 • FAT 16 Extended (Type 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Type 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)
Er zijn ook andere manieren om het Linux-besturingssysteem te verwijderen en Windows NT of Windows 2000 te installeren. De bovenstaande methode is hier beschreven omdat het uitgaat van een situatie waarin het Linux-besturingssysteem al is geïnstalleerd en er geen ruimte meer is op de vaste schijf. Er zijn ook methoden om partitiegrootten te wijzigen met behulp van software. Microsoft biedt echter geen ondersteuning voor de installatie van Windows op partities die op deze wijze zijn bewerkt.

Bij een andere methode waarmee u een besturingssysteem van de vaste schijf kunt verwijderen en een ander besturingssysteem installeren gebruikt u een opstartdiskette voor MS-DOS versie 5.0 of later, een Windows 95-opstartdiskette of een Windows 98-opstartdiskette met daarop het hulpprogramma Fdisk. Start het hulpprogramma Fdisk. Als u meerdere stations hebt, zijn er vijf keuzen. Gebruik optie 5 om de vaste schijf met de te verwijderen partitie te selecteren. Vervolgens kiest u optie 3 ("Een partitie of logisch DOS-station verwijderen"). Als u één vaste schijf hebt, kiest u eveneens optie 3. Hierna kiest u optie 4 ("Een niet-DOS-partitie verwijderen"). Hierdoor worden de niet-DOS-partities weergegeven die u wilt verwijderen. Het Linux-besturingssysteem werkt doorgaans met twee niet-DOS-partities, maar er kunnen er meer zijn gedefinieerd. Nadat u één partitie hebt verwijderd, voert u dezelfde procedure uit om andere niet-DOS-partities te verwijderen.

Nadat alle partities zijn verwijderd, kunt u nieuwe partities maken en het gewenste besturingssysteem installeren. Als u gebruikmaakt van Fdisk bij MS-DOS-versie 5.0 en later, Windows 95 en Windows 98, kunt u slechts één primaire partitie en een uitgebreide partitie met meerdere logische stations maken. De maximumgrootte voor een primaire partitie onder FAT16 is 2 gigabyte (GB). Het grootst mogelijke logische station onder FAT16 is eveneens 2 GB. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

105074 MS-DOS 6.2 Partitioning Questions and Answers
Als u Windows NT 4.0 of Windows 2000 installeert, kunnen de Linux-partities tijdens de installatieprocedure worden verwijderd en nieuwe partities worden gemaakt en geformatteerd met behulp van het van toepassing zijnde bestandssysteem. In Windows NT 4.0 en Windows 2000 kunt u meer dan één primaire partitie maken. De grootst mogelijke partitie die u tijdens de installatie van Windows NT 4.0 kunt maken is 4 GB vanwege de beperkingen van het FAT16-bestandssysteem. Bovendien bestaan de partities van 4 GB uit clusters van 64 kB. Omdat MS-DOS 6.x en Windows 95/98 geen clusterbestandssystemen van 64 kB herkennen, wordt dit bestandssysteem tijdens de installatie meestal geconverteerd naar NTFS. In tegenstelling tot Windows NT 4.0 herkent Windows 2000 wel het FAT32-bestandssysteem. Tijdens de installatie van Windows 2000 kunt u een bijzonder groot FAT32-station definiëren. Het FAT32-station kan na afloop van de installatie zo nodig worden geconverteerd naar NTFS.
Eigenschappen

Artikel-id: 247804 - Laatst bijgewerkt: 16 okt. 2003 - Revisie: 1

Feedback