PRJ: Beschrijving van de indeling MPX Project Exchange

Van toepassing: Microsoft Office Project Standard 2003Project Standard 2010

Samenvatting


De bestandsindeling MPX 4.0 is een ASCII-indeling kunt u projectgegevens uitwisselen tussen verschillende versies van Microsoft Project als externe programma's die ondersteuning bieden voor de MPX-bestandsindeling, zoals Primavera Project Planner en Timberline Precision schatten.

Het Mpxfile.wri-bestand (Windows) en de bestandsindeling MPX-bestand (Macintosh) wordt de indeling MPX 4.0 bestanden gemaakt in Microsoft Project, versies 4.0 en 4.1 98 beschreven. U vindt deze bestanden in de map waarin u Microsoft Project version 4.0 of 4.1 geïnstalleerd. De sectie 'Meer informatie' van dit artikel bevat de volledige tekst van het bestand Mpxfile.wri. (Opmerking: het bestand Mpxfile.wri is niet opgenomen in Microsoft Project 98 of Microsoft Project 2000.)

De volgende tabel bevat een overzicht van de versies van Microsoft Project kunnen maken of de bestandsindeling MPX 4.0 lezen:


Create Read
----------------
Microsoft Project 4.0 Yes Yes
Microsoft Project 4.1 Yes Yes
Microsoft Project 98 Yes Yes
Microsoft Project 2000 No Yes
Microsoft Project 2002 No Yes
Microsoft Project 2003 No Yes
Microsoft Project 2007 No Yes
Microsoft Project 2010 No Yes
De Microsoft Project-conversieprogramma is een Windows-programma waarmee u kunt converteren van bestanden die zijn gemaakt in een derde project management software naar de indeling MPX 4.0. Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

130206 PRJ: de Microsoft Project-conversieprogramma voor Project 4.0 en 4.1
221256 PRJ: bijgewerkt Projectconversieprogramma voor ABT Project Workbench 4.x
Voor informatie over hoe u fouten kunt oplossen die optreden bij het openen van een MPX-bestand ongeldige gegevens bevat, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

141261 PRJ: bericht ontvangen bij het openen van bestand .mpx interpreteren

Meer informatie


Het volgende is de volledige tekst van het bestand Mpxfile.wri.

De MPX-bestandsindeling

Over de MPX-indeling

De MPX-indeling is een ASCII-indeling waarmee u kunt projectgegevens uitwisselen tussen Microsoft Project en andere toepassingen die ondersteuning bieden voor de MPX-bestandsindeling, zoals Primavera Project Planner en schatten van Timberline precisie. De MPX-indeling kunt u projectgegevens overbrengen kan niet worden weergegeven in een tabel, zoals resource gedetailleerde toewijzingsgegevens, agendagegevens, of gegevens in het dialoogvenster Projectgegevens.

Controleer voordat u een Microsoft Project-bestand opslaat in de bestandsindeling MPX, dat de MPX-indeling kan worden geïnterpreteerd door de toepassing die u wilt overbrengen van uw projectgegevens. In sommige gevallen moet u een programma voor de conversie uitvoeren voordat u het bestand in de andere toepassing.

Microsoft Project kan ook bestanden opgeslagen in de indeling MPX-bestand openen. Microsoft Project versie 4.1 voor Windows 95 kan openen en opslaan in Microsoft Project version 1.0, 3.0, 4.0 en 4.1 MPX-bestanden.

U opent een MPX-bestand net als elk ander bestand van Microsoft Project. Wanneer u een MPX-bestand opent, kunt u het bestand samenvoegen in het actieve project of plaatst u de gegevens in een nieuw project. Als u de bestanden samenvoegen en unieke id's gebruikt, vervangt de gegevens in het nieuwe bestand de informatie in de record. U kunt alleen die informatie die u wilt samenvoegen in het bestaande project, plus de resourcetoewijzingen die MPX-bestanden maken. Zo kunt u een MPX-bestand bevat alleen gegevens over de kosten die zijn gewijzigd. Door de unieke ID en de nieuwe kosten voor die bronnen, wordt alleen die gegevens in uw project vervangen.

Zie een bestand opslaan in de indeling MPX, het exporteren een Project-bestand in de indeling MPX onderwerp in de on line Help. Wanneer u een MPX-bestand exporteert, kunt u een tabel doet niet opgeven omdat de taak- en resourcegegevens exporteren tabellen worden automatisch gebruikt. Als u de tabellen exporteren van GLOBAL verwijdert. MPT, u is niet mogelijk een MPX-bestand exporteren, tenzij u de tabellen exporteren vanuit uw back-upbestand globale naar GLOBAL kopiëren. MPT of het huidige project.

U kunt de tabellen exporteren wijzigen door tabellen te kiezen in het menu Beeld, kiezen meer tabellen exporteren te selecteren en te klikken op de knop bewerken. echter, u moet dit alleen doen als volgens de instructies van de toepassing waarin u de geëxporteerde gegevens overbrengen. De tabellen exporteren is geleverd bij Microsoft Project zijn standaard tabellen die worden gebruikt door de meeste toepassingen die ondersteuning bieden voor de MPX-indeling.

Als de binnenkomende taken of resources de unieke id-nummer in de eerste of tweede positie zijn en u twee bestanden samenvoegt, samengevoegd Microsoft Project met de informatie die de overeenkomende record. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt een nieuwe record wordt gemaakt aan het einde van de taken of resources. Als u het bestand dat u wilt openen en de binnenkomende taken niet zijn samengevoegd of bronnen een id-nummer als het eerste veld bevatten, Microsoft Project voegt elke taak of resource in de rij met het bijbehorende id-nummer zodat de id van elke taak of resource in Microsoft t Project is hetzelfde als de oorspronkelijke id-nummer. Als de inkomende bestand een id-nummer slaat, de taak of resource-rij met die id-nummer leeg zodat u lege rijen tussen taken of resources kunt importeren.

De volgende verschillen tussen Microsoft Project version 3.0 MPX en versie 4.0 en 4.1 MPX-bestanden:

-Wanneer u een MPX-bestand in Microsoft Project opent, krijgt u niet langer de vraag naar het bestand samenvoegen in het bestaande project standaard. Als u de informatie in de MPX-bestand in het huidige bestand samenvoegen moet u dit in de lijst met parameters van de opdracht FileOpen. Voor instructies over hoe u dit doet, zoek in de Help voor de indeling MPX samenvoegen.

-Een nieuwe record is toegevoegd voor het opslaan van de informatie die door de werkgroepfuncties gebruikt.

-Een nieuwe record is toegevoegd voor het opslaan van informatie over terugkerende taken.

-De positie van valutasymbool instelling nu in de valuta-instellingen-record ondersteunt één spatie tussen het symbool en het getal.

-Opmerking: Er zijn geen verschillen tussen de MPX-bestandsindeling van Microsoft Project version 4.1 voor Windows 95 en de MPX-bestandsindeling van Microsoft Project version 4.0.

MPX specificaties

Deze sectie is bedoeld voor ontwikkelaars die hulpprogramma's voor het overbrengen van gegevens tussen een andere toepassing en Microsoft Project maken. Als u MPX-bestanden tussen Microsoft Project en een andere toepassing die al de MPX-indeling ondersteunt overbrengen, hoeft u niet voor het lezen van deze sectie.

Een MPX-bestand bestaat uit records gescheiden door regelteruglooptekens en regel-feeds. Binnen elke record zijn velden die de gegevens voor het project. De typen records en de volgorde van de records worden ingesteld. De volgende tabel bevat alle recordtypen, het recordnummer gebruikt voor het identificeren van elk recordtype en het aantal records van elk type die kunnen worden opgenomen in de MPX-bestand. De MPX-bestand heeft geen bevatten alle recordtypen; de enige vereiste record is de record maken. Alle records die zijn opgenomen in de MPX-bestand moet in de volgorde die wordt weergegeven in de tabel, met dien verstande dat de opmerking records kunnen overal worden ingevoegd in het bestand.

Record name Record number Maximum number of Records
----------------------------------------------------------------------------
File Creation (required) none 1
Currency Settings 10 1
Default Settings 11 1
Date and Time Settings 12 1
Base Calendar Definition 20 250
Base Calendar Hours 25 7 per Base Calendar
Definition record
Base Calendar Exception 26 250 per Base Calendar
Definition record
Project Header 30 1
Text Resource Table Definition 40 1
(Or you can use the Numeric Resource Table Definition record)
Numeric Resource Table Definition 41 1
Resource 50 9,999
Resource Notes 51 1 per Resource record
Resource Calendar Definition 55 1 per Resource record
Resource Calendar Hours 56 7 per Resource Calendar
Definition record
Resource Calendar Exception 57 250 per Resource Calendar
Definition record
Text Task Table Definition 60 1
(Or you can use the Numeric Task Table Definition record)
Numeric Task Table Definition 61 1
Task 70 9,999
Task Notes 71 1 per Task record
Recurring Task 72 1 per Task record
Resource Assignment 75 100 per Task record
Assignment Workgroup fields 76 1 per Assignment record
Project Names 80 500
DDE and OLE Client Links 81 500
Comments 0 unlimited
OPMERKING
Bepaalde records in het bestand moeten voldoen aan andere records. Lijst van de vorige record ' per' maximum aantal records in de voorgaande tabel moeten onmiddellijk na die record worden vermeld. Tot 100 resource kunnen bijvoorbeeld toewijzingen worden weergegeven per taakrecord. Als een taak 10 resourcetoewijzingen heeft, moeten die 10 resourcetoewijzing records worden gevonden die taakrecord onmiddellijk na en opnemen voordat u de volgende taak.

Een MPX-bestand begint altijd met de record maken. Deze record identificeert de bestandsindeling (MPX), het lijstscheidingsteken gescheiden velden in records, de toepassing en versie nummer dat wordt gebruikt voor het maken van de MPX-bestand, de versie van de indeling MPX die gebruikmaakt van het bestand en de codetabel die wordt gebruikt om het bestand te maken. Elke record, met uitzondering van de record maken van het bestand begint met het nummer van de record. Het recordnummer wordt gevolgd door het lijstscheidingsteken en de informatie voor elk van de velden; elk veld wordt gescheiden door het lijstscheidingsteken.

De algemene voorschriften voor de inhoud van de velden zijn:

-De berekende velden hoeft niet te worden geïmporteerd omdat ze worden genegeerd.

-Als het lijstscheidingsteken, meestal een komma of puntkomma, is opgenomen in een veld, bijvoorbeeld is als u wilt scheiden van voorafgaande taken, het veld tussen aanhalingstekens staan.

-Als een veld een dubbel aanhalingsteken bevat, worden de twee dubbele aanhalingstekens gebruikt.

-Het lijstscheidingsteken moet niet worden opgenomen voor lege velden aan het einde van een record.

-Het lijstscheidingsteken moet worden opgenomen voor lege velden tussen de velden die gegevens bevatten.

-Bij het exporteren van een bestand van Microsoft Project in de MPX-indeling, worden datums en tijden geschreven in de standaardnotatie voor de tabel exporteren. Microsoft Project kunt importeren datums die worden ingevoerd in een van de indelingen van de datums in het dialoogvenster Opties wordt weergegeven. Help bij Microsoft Project voor datums voor informatie over de notaties voor datum en tijd, en Ga naar het onderwerp datums.

-Microsoft Project negeert witruimte (tabs en spaties) aan het begin en einde van velden wanneer u een MPX-bestand importeert.

-Lege geïmporteerde velden vervangen niet de bestaande gegevens bij het MPX-bestanden samenvoegen.

De volgorde en de exacte inhoud van de velden in elke record worden in de volgende record definities beschreven. Het recordnummer gebruikt ter identificatie van het recordtype volgt de recordnaam. Het voorbeeld in de definitie van elke record wordt een door komma's als lijstscheidingsteken.

Bestand maken: geen recordnummer   Dit is een vereiste record waarmee de bestandsindeling (MPX), het lijstscheidingsteken dat wordt gebruikt in het bestand, de versie nummer dat wordt gebruikt voor het maken van het bestand, het versienummer van de indeling MPX die in het bestand en de codetabel die wordt gebruikt om het bestand te maken. Dit moet de eerste record in het bestand. Wanneer u exporteert vanuit Microsoft Project, wordt het lijstscheidingsteken is opgegeven in het onderdeel Landinstellingen in het Configuratiescherm van Windows.

De velden in deze record zijn:
-MPX onmiddellijk gevolgd door het lijstscheidingsteken.
-Programma naam/id
-Het versienummer van het bestand
-Codetabel (850, 437, MAC, ANSI)

Voorbeeld: MPX, Microsoft Project, 3.0

In dit voorbeeld geeft aan dat een komma als scheidingsteken in de MPX-bestand van deze lijst wordt gebruikt en de versie van de MPX-indeling in het bestand is geëxporteerd vanuit Microsoft Project version 3.0.

Valuta-instellingen - 10   Deze record bevat instellingen voor de valutaopties in het dialoogvenster Opties. Als u valutawaarden in het importbestand, geeft u de valuta-instellingen zodat de waarden correct zijn geïmporteerd. Als deze record opgenomen is, worden de huidige instellingen in het dialoogvenster opties gebruikt. Voor informatie over de instellingen voor valuta, Help bij Microsoft Project voor de standaardinstellingen voor valuta. De duizendtallen, en scheidingstekens voor decimalen worden opgegeven in het onderdeel Landinstellingen in het Configuratiescherm van Windows.

De velden in deze record zijn:
-Symbool
-Symbool positie (0 = na 1 = vóór 2 = na, met een spatie, 3 = voor, met een spatie)
-Valuta cijfers (0,1,2)
-Duizendtallen scheidingsteken
-Decimaal scheidingsteken

Voorbeeld: 10$, 1,2, ",".

In dit voorbeeld geeft aan dat valutawaarden een dollarteken ($) zijn voordat ze, dat twee cijfers achter de komma opgenomen worden, dat een komma om duizendtallen wordt gebruikt en dat een periode als het decimaalteken wordt gebruikt. Omdat het lijstscheidingsteken is opgenomen in het veld scheidingsteken voor duizendtallen, is het veld tussen aanhalingstekens.

Standaardinstellingen - 11   Deze record bevat instellingen voor de standaardopties in het dialoogvenster Opties. Als de duur die u wilt importeren niet een afkorting van duur, geeft u de standaardeenheid voor duur hier zodat duureenheden juist zijn. Als deze record opgenomen is, worden de huidige instellingen in het dialoogvenster opties gebruikt. Voor meer informatie over de standaardopties Help bij Microsoft Project voor de duur van de standaardinstellingen.

De velden in deze record zijn:
-Duureenheden standaard (0 = minuten, 1 uur, 2 = dagen = 3 weken =)
-De standaardduur (0 = niet verholpen, 1 = vaste)
-Werkeenheden standaard (0 = minuten, 1 uur, 2 = dagen = 3 weken =)
-Standaard uur per dag
-Standaard uren per Week
-Standaard voor Standaardtarief
-Standaardtarief voor overuren
-Status Updates Resource taakstatus wordt bijgewerkt (0 = Nee, 1 = Ja)
-Taken In uitvoering splitsen (0 = Nee, 1 = Ja)

Voorbeeld: 11,2,0,1,8,40, $10 per uur, $15 per uur, 1

In dit voorbeeld geeft de volgende standaardinstellingen: duur in dagen en niet worden opgelost,, werkeenheden zijn in uren, zijn er acht uren in een werkdag en 40 uren in een werkweek, het standaardbetalingstarief is $10 per uur, het tarief voor overuren is $15 per uur , en het bijwerken van Status Updates Resource taakstatus is ingeschakeld.

Indeling MPX 1.0: aangezien alleen gehele getallen zijn toegestaan voor uur per dag en uur/Week in Microsoft Project version 1.0, een waarde die geen voor beide opties is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal als u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt. Opties niet in Microsoft Project version 1.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt.

Datum en tijd instellen - 12   Deze record bevat instellingen voor datum en tijdopties in het dialoogvenster Opties en de optie balk tekst datumnotatie in het dialoogvenster lay-out. Als deze record opgenomen is, worden de huidige instellingen in het dialoogvenster opties gebruikt. Zoek in Help naar datums voor informatie over de instellingen voor datum en tijd, en Ga naar het onderwerp datums.

De velden in deze record zijn:
-Datum (0 = dag-maand-jaar, 1 maand-dag-jaar, 2 = = dag/maand/jaar)
-Tijdnotatie (0 = 12 uur, 1 = 24 uur)
-Standaard tijd (het aantal minuten na middernacht)
-Het datumscheidingsteken
-Het tijdscheidingsteken
-0:00 en 11:59 tekst
-12:00 tot 23:59 tekst
-Datumnotatie (0-14) *
-Balk tekst datumnotatie (0-194) *

* Er zijn 20 verschillende indelingen beschikbaar voor datums. Om te zien de datumnotaties, in het menu Extra, opties, klik op het tabblad weergave en selecteert u de gewenste datum in de lijst datumnotatie. Voor meer informatie de Help voor datums en Ga naar het onderwerp datums.

Voorbeeld: 12,0,0,480, /,:, am, CB

In dit voorbeeld geeft aan dat de order maand/dag/jaar, die vaak in 12-uurs notatie, die de standaardtijd 8:00 uur (480 minuten na middernacht) of is datums zijn, dat de maand, dag en jaar worden gescheiden door een schuine streep, dat de uren en minuten worden gescheiden door een dubbele punt , en dat "am" en "pm" worden gebruikt om aan te geven van de ochtend en avond.

Base Calendar definitie - 20   Deze records definiëren basiskalenders en hun werktijden en vrije dagen van de week. Bij het samenvoegen van een MPX-bestand agenda-informatie wordt in het actieve project samengevoegd en agenda's met dezelfde naam worden overschreven. De standaardinstellingen worden gebruikt als er geen vermelding voor een dag. De standaardinstellingen zijn maandag tot en met vrijdag werkdagen en zaterdag en zondag zijn vrije dagen. Het veld naam is verplicht in deze record. Voor elk van de dagen een vermelding van 0 geeft aan dat het een vrije dag, wordt een vermelding van 1 geeft aan dat de dag een werkdag is.

De velden in deze record zijn:
-Naam
-Zondag
-Maandag
-Dinsdag
-Woensdag
-Donderdag
-Vrijdag
-Zaterdag

Voorbeeld: 20, schrijvers, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0

In dit voorbeeld geeft aan dat zijn werkdagen van maandag tot vrijdag en zaterdag en zondag zijn vrije dagen voor de kalender met de naam schrijvers.

Base Calendar uren - 25   Deze records geven de werkuren voor de dagen van de week, als deze van de standaardinstellingen verschillen. De standaardwerkuren zijn 8:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:00 uur Elke record Base agenda uren verwijst naar de vorige record in de definitie van Base agenda. Tot en met 7 van deze records kunt volgen elke record van Base agenda.

-De dag van de Week (1-7, waarbij 1 = zondag en 7 = zaterdag)
-Vanaf 1
-Op tijd 1
-Vanaf tijdstip 2
-Op tijd 2
-Van tijd 3
-Op tijd 3

Voorbeeld: 25,2, 7:00, 11:00, 12:00 uur, 4:00

In dit voorbeeld geeft aan dat op maandag, de werktijden van 7:00 zijn tot 11:00 en 12:00 uur tot 16:00 uur

Base Calendar uitzondering - 26   Deze records worden de uitzonderingen op de dagen en uren die zijn opgegeven in de vorige twee typen records gedefinieerd. Tot 250 van deze records kunt volgen elke record van Base agenda. Deze records moeten worden weergegeven in chronologische volgorde. Als een uitzondering één dag is, kunt u het veld Einddatum leeg laat. Als er geen tijden zijn aangegeven, wordt de verstekwaarden van 8:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:00 uur.

De velden in deze record zijn:
-Vanaf datum
-Tot heden
-Vrije dag/werken (0 = vrije dag, 1 = werken)
-Vanaf 1
-Op tijd 1
-Vanaf tijdstip 2
-Op tijd 2
-Van tijd 3
-Op tijd 3

Voorbeeld 1: 26,12/24/95,12/25/95,0
Voorbeeld 2: 26,10/4/95,, 1, 8:00, 12:30

Voorbeeld 1 wordt van 24 December en 25, 1995, vrije dagen.
Voorbeeld 2 wordt zondag 4 oktober 1995, een werkdag van 8:00 tot 12:30 uur
Voorbeeld 2 vereist een extra puntkomma voor het opslaan van de plaats van het veld Einddatum.

Indeling MPX 1.0: omdat slechts 50 uitzonderingen zijn toegestaan in Microsoft Project versie 1.0, uitzonderingen na de eerste 50 worden genegeerd wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maken.

Project kop - 30   Deze record stelt globale project-velden, zoals de begindatum van project en project de einddatum. De velden in deze record overeenkomen met de informatie in de dialoogvensters Projectgegevens en statistieken.

De velden en tabbladen die zijn opgenomen in deze record zijn:
-Tabblad project
-Bedrijf
-Manager
-Agenda (standaard gebruikt als er geen vermelding)
-Datum (dit veld of het volgende veld wordt berekend voor een geïmporteerd bestand, afhankelijk van de instelling plannen vanaf)
-Einddatum
-Plannen vanaf (0 = begin, 1 = einddatum)
-De huidige datum *
-Opmerkingen
- Cost*
-Kosten volgens basislijn *
-De werkelijke kosten *
- Work*
-Werk volgens basislijn *
-Werkelijke hoeveelheid werk *
- Work*
- Duration*
-Baseline duur *
-Werkelijke duur *
-Percentage voltooid *
-Begindatum van basislijn *
-Einddatum van basislijn *
-De werkelijke begindatum *
-De werkelijke einddatum *
-Start afwijking *
-Afwijking van einddatum *
-Onderwerp
-Auteur
-Trefwoorden

* Deze velden zijn berekend door Microsoft Project, zodat de ingevoerde waarden worden genegeerd.

Voorbeeld: 30, klokt vertonen, Nationaal Museum, Michael Edwards, standaard, 1/2/95

In dit voorbeeld de klokken vertonen project voor het Nationaal Museum wordt beheerd door Michael Edwards wordt gebruikt de standaardkalender en op 2 januari 1995 begint.

MPX 1.0 en 3.0-indelingen: velden die niet in Microsoft Project version 1.0 of 3.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de MPX-1.0 of 3.0-indeling maakt.

Bron tabel tekstdefinitie - 40   Deze record bevat de resourcevelden, in volgorde, die worden geïmporteerd of geëxporteerd. Geïmporteerde bestanden moeten de namen overeenkomen met de veldnamen in Microsoft Project wordt gebruikt. Deze record is voor geëxporteerde bestanden afkomstig uit de tabel resource exporteren. Moet u deze record of de definitie van de tabel numerieke Resource record hieronder wordt beschreven. Wanneer u exporteert vanuit Microsoft Project, worden beide records opgenomen. Help bij Microsoft Project voor de tabel exporteren voor een volledige beschrijving van de beschikbare velden en Ga naar het overzicht van exporttabel (Resource) of het onderwerp overzicht van exporttabel (taak).

Voor dit rapport staan de namen van de resourcevelden die u wilt gebruiken, deze te scheiden met het lijstscheidingsteken.

Voorbeeld: 40, naam, het maximum aantal eenheden, standaardtarief

In dit voorbeeld geeft aan dat elke resource record in het bestand de resourcenaam, de maximumeenheden en het standaardtarief bevat.

OPMERKING
Voor geïmporteerde bestanden als u het nieuwe bestand met het geopende project niet samenvoegen en de ID van het eerste veld na het nummer van de record in de tekst of numerieke definitie Resource record, is de resource records worden geïmporteerd met hetzelfde id-nummer zoals aangegeven in de record. Bijvoorbeeld als de eerste geïmporteerd bronrecord is een id-nummer 1 en de tweede geïmporteerde record is een id-nummer van 3, de records worden geïmporteerd in Microsoft Project als bron 1 en resource 3 resource 2 leeg te laten. Als u dit doet is samenvoegen en het veld unieke ID het eerste veld of de tweede veld na Microsoft Project in het veld ID wordt gezocht naar een record met dezelfde unieke ID en de bestaande gegevens vervangen door de nieuwe gegevens. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt een nieuwe record toegevoegd aan het einde van de lijst.

MPX 1.0 en 3.0-indelingen: velden die niet in Microsoft Project-versie 1.0 of 3.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt.

Een MPX-bestand moet ten minste twee taak- en resourcevelden twee hebben.

Definitie van numerieke Resource - 41   Deze record lijsten met getallen in plaats van namen, de resourcevelden, in volgorde, die worden geïmporteerd of geëxporteerd. Dit is een alternatieve methode voor het identificeren van de resourcevelden in elke bronrecord en is handig bij het definiëren van een MPX-bestand gemaakt met een product van de vreemde taal.

De volgende tabel ziet de veldnummers voor alle resourcevelden in Microsoft Project. Help bij Microsoft Project voor de tabel exporteren voor een volledige beschrijving van de beschikbare velden en Ga naar het onderwerp overzicht van exporttabel (Resource).

Voor deze record, een lijst met de nummers van de resourcevelden die u wilt, door ze te scheiden met het lijstscheidingsteken.

Field Number
------------------------------
% Work Complete 26
Accrue At 45
Actual Cost 32
Actual Work 22
Base Calendar 48
Baseline Cost* 31
Baseline Work* 21
Code 4
Cost* 30
Cost Per Use 44
Cost Variance* 34
Email Address 11
Group 3
ID 40
Initials 2
Linked Fields* 51
Max Units 41
Name 1
Notes 10
Objects* 50
Overallocated* 46
Overtime Rate 43
Overtime Work* 24
Peak* 47
Remaining Cost* 33
Remaining Work* 23
Standard Rate 42
Text1 5
Text2 6
Text3 7
Text4 8
Text5 9
Unique ID 49
Work* 20
Work Variance* 25

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to
include this field as it will be ignored.
Voorbeeld: 41,1,41,42

In het volgende voorbeeld bevat het veldnummers die met de velden die worden weergegeven in het vorige voorbeeld (naam, maximumeenheden en het standaardtarief overeenkomen).

MPX 1.0 en 3.0-indelingen: velden die niet in Microsoft Project version 1.0 of 3.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de MPX-1.0 of 3.0-indeling maakt.

Resource - 50   Deze records bevatten gegevens voor elke resource wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Beschrijving van elke bronrecord één resource. Wanneer u gegevens importeert, worden de velden die geleverd worden door de definitie van de tabel tekst Resource record of de definitie van de tabel numerieke Resource record gedefinieerd. Wanneer u gegevens exporteert, worden de velden die opgenomen worden die zijn opgenomen in de tabel resource exporteren.

Lijst de waarden voor de resource, ze scheiden met het lijstscheidingsteken voor deze record.

Voorbeeld: 50, Timmerman, 4, $10 per uur

In dit voorbeeld ziet de gegevens voor de resource Timmerman die overeenkomt met de tabeldefinitie resource is opgegeven in het vorige voorbeeld. Het maximum aantal eenheden is vier en het normale tarief is $10 per uur.

Indeling MPX 1.0: tekstvelden die te lang worden afgekapt wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt. Alleen 2000 resources worden opgeslagen in de indeling MPX 1.0.

Notities bij resource - 51   Deze records bevatten opmerkingen over de voorgaande record. ASCII-teken 127 gebruiken om aan te geven van een nieuwe regel in de notitie. Als de notitie het lijstscheidingsteken bevat, plaats de opmerking tussen aanhalingstekens.

Indeling MPX 1.0: als de notitie te lang is, wordt het afgekapt wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt.

Bron: definitie agenda - 55   Deze records definiëren de werkdagen voor de resource die is opgegeven in de voorgaande record. Voor geïmporteerde bestanden wordt standaard gebruikt als er geen vermelding voor het veld naam van Base agenda. Geen vermelding voor de specifieke dag geeft aan dat de dag is ingesteld op de standaardwaarde (2). Als er geen kalender-Definition Resource records, wordt standaard gebruikt als de kalender voor de resource, met standaard gebruikt voor de dagen. Een vermelding van 0 geeft voor elk van de dagen dat de dag is een vrije dag, 1 geeft aan dat de dag een werkdag is, 2 geeft aan dat de standaard wordt gebruikt. Help bij Microsoft Project voor resourcekalender en Ga naar het onderwerp wijzigen werkt Time, opdracht voor meer informatie over de resourcekalenders.

De velden in deze record zijn:
-Naam kalender
-Zondag
-Maandag
-Dinsdag
-Woensdag
-Donderdag
-Vrijdag
-Zaterdag

Voorbeeld: 55, standaard, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2

In dit voorbeeld geeft aan dat de resource onmiddellijk voorafgaande aan deze record gedefinieerd (in dit geval carpenter) heeft de dagen en de uren op de basiskalender standaard voor zondag tot en met donderdag en zaterdag, maar werkt niet op de vrijdag.

Resource-uren voor agenda - 56   Deze records definiëren de werkuren voor de resource die van de basiskalender die door de resource wordt gebruikt verschillen. Deze records zijn van toepassing op Resource agenda de record van de direct voorafgaande aan deze record. Tot en met 7 van deze records kunt volgen elke Resource agenda de record.

De velden in deze record zijn:
-De dag van de Week (1-7, waarbij 1 = zondag en 7 = zaterdag)
-Vanaf 1
-Op tijd 1
-Vanaf tijdstip 2
-Op tijd 2
-Van tijd 3
-Op tijd 3

Voorbeeld: 56,3, 7:00, 11:00, 12:00 uur, 4:00

In dit voorbeeld wordt opgegeven dat op dinsdagen, de voorgaande resource (in dit geval carpenter) werkt van 7:00 uur tot 16:00 uur met een uur uit van 11:00 tot 12:00 uur

Resource kalenderuitzondering - 57   Deze records worden de uitzonderingen op de dagen en uren die zijn opgegeven in de vorige twee typen records gedefinieerd. Tot 250 van deze records kunt volgen elke Resource agenda de record. Deze records moeten worden weergegeven in chronologische volgorde. Als de uitzondering slechts één dag is, kunt u het veld Einddatum leeg laat. Als er geen tijden zijn aangegeven, wordt de verstekwaarden van 8:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:00 uur.

De velden in deze record zijn:
-Vanaf datum
-Tot heden
-Vrije dag/werken (0 = vrije dag, 1 = werkt, 2 = standaard)
-Vanaf 1
-Op tijd 1
-Vanaf tijdstip 2
-Op tijd 2
-Van tijd 3
-Op tijd 3

Voorbeeld: 57,11/9/95,11/13/95,0

In dit voorbeeld wordt aangegeven dat deze resource (in dit geval carpenter) werkt niet vanaf 9 November 1995 tot en met 13 November 1995.

Indeling MPX 1.0: omdat slechts 50 uitzonderingen zijn toegestaan in Microsoft Project versie 1.0, uitzonderingen na de eerste 50 worden genegeerd wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maken.

Tekst taak tabeldefinitie - 60   Deze record bevat de taakvelden in volgorde, die worden geïmporteerd of geëxporteerd. Geïmporteerde bestanden moeten de namen overeenkomen met de veldnamen in Microsoft Project wordt gebruikt. Als het bestand wordt geëxporteerd, komt deze record uit de tabel taak exporteren. Kunt u deze record of de numerieke tabel taakdefinitie record die hieronder wordt beschreven, maar de ene of de andere is vereist. Wanneer u exporteert vanuit Microsoft Project, worden beide records opgenomen. Help bij Microsoft Project voor de tabel exporteren voor een volledige beschrijving van de beschikbare velden en Ga naar het overzicht van exporttabel (Resource) of het onderwerp overzicht van exporttabel (taak).

Velden die worden berekend door Microsoft Project, zoals de geplande begin- en gepland, worden genegeerd als geïmporteerd. Als u taak begin- of einddatums die worden opgelost, gebruikt u velden van het Type beperking en datum van beperking.

Voor dit rapport staan de namen van de gewenste, ze scheiden met het lijstscheidingsteken taakvelden.

Voorbeeld: 60, naam, duur, voorafgaande taken

In dit voorbeeld geeft aan dat de taakrecord van elke in het bestand de taaknaam, duur en voorafgaande taken bevat.

OPMERKING
Voor geïmporteerde bestanden als u het nieuwe bestand met het geopende project niet samenvoegen en taak-ID het eerste veld na het nummer van de record in de tekst of numerieke tabel taakdefinitie record is, de taak records zijn geïmporteerd met dezelfde taak-id, zoals aangegeven in de record. Bijvoorbeeld, als de eerste record in de geïmporteerde taak een taak-id-nummer 1 heeft en de tweede record in de geïmporteerde taak een taak-id 3 heeft, worden de records geïmporteerd in Microsoft Project als taak 1 en taak 3 taak 2 leeg laten. Als u dit doet is samenvoegen en het veld unieke ID het eerste veld of de tweede veld na de taak-ID aan Microsoft Project wordt gezocht naar een record met dezelfde unieke ID en de bestaande gegevens vervangen door de nieuwe gegevens. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt een nieuwe record toegevoegd aan het einde van de lijst. Als u op de unieke id's samenvoegen en wilt de juiste relaties onderhouden, de unieke ID van voorafgaande taken opnemen in een veld worden ingevoerd en de voorafgaande taken verwijderen.

Als u in het nieuwe bestand samenvoegt, moet u de record 75 opnemen als u wilt bewaren van toegewezen resources. Als u geen worden toewijzingen van resources verwijderd.

MPX 1.0 en 3.0-indelingen: velden die niet in Microsoft Project version 1.0 of 3.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de MPX-1.0 of 3.0-indeling maakt. Het veld prioriteit in versie 4.0 en 4.1 worden toegewezen aan versie 1.0 en 3.0 als volgt: geen niveau en hoogst worden hoogst; Zeer hoog, hoger en hoog geworden hoog; Normaal is normaal; Laag, lager en laag, zeer laag geworden; en de laagste laag is.

Een MPX-bestand moet ten minste twee taak- en resourcevelden twee hebben.

Numerieke tabel taakdefinitie - 61   Deze record lijsten met getallen in plaats van namen, de taakvelden in volgorde, die worden geïmporteerd of geëxporteerd. Dit is een alternatieve methode voor het identificeren van de taakvelden in elke record taak en is handig bij het definiëren van een MPX-bestand gemaakt met een product van de vreemde taal.

De volgende tabel ziet de veldnummers voor alle taakvelden in Microsoft Project. Zoek in de Help voor de tabel exporteren voor een volledige beschrijving van de beschikbare velden en Ga naar het onderwerp overzicht van exporttabel (taak).

Lijst van deze record, de nummers van de taakvelden gescheiden door het lijstscheidingsteken.


Field Number
------------------------------
% Complete 44
% Work Complete 25
Actual Cost 32
Actual Duration 42
Actual Finish 59
Actual Start 58
Actual Work 22
Baseline Cost 31
Baseline Duration 41
Baseline Finish 57
Baseline Start 56
Baseline Work 21
BCWP 86
BCWS 85
Confirmed 135
Constraint Date 68
Constraint Type 91
Contact 15
Cost 30
Cost1 36
Cost2 37
Cost3 38
Cost Variance* 34
Created* 125
Critical* 82
CV* 88
Delay 92
Duration 40
Duration1 46
Duration2 47
Duration3 48
Duration Variance* 45
Early Finish* 53
Early Start* 52
Finish 51
Finish1 61
Finish2 63
Finish3 65
Finish4 127
Finish5 129
Finish Variance* 67
Fixed 80
Fixed Cost 35
Flag1 110
Flag2 111
Flag3 112
Flag4 113
Flag5 114
Flag6 115
Flag7 116
Flag8 117
Flag9 118
Flag10 119
Free Slack* 93
Hide Bar 123
ID 90
Late Finish* 55
Late Start* 54
Linked Fields* 122
Marked 83
Milestone 81
Name 1
Notes 14
Number1 140
Number2 141
Number3 142
Number4 143
Number5 144
Objects* 121
Outline Level 3
Outline Number 99
Predecessors 70
Priority 95
Project 97
Remaining Cost 33
Remaining Duration 43
Remaining Work 23
Resource Group* 16
Resource Initials 73
Resource Names 72
Resume 151
Resume No Earlier Than 152
Rollup 84
Start 50
Start1 60
Start2 62
Start3 64
Start4 126
Start5 128
Start Variance* 66
Stop 150
Subproject File 96
Successors 71
Summary* 120
SV* 87
Text1 4
Text2 5
Text3 6
Text4 7
Text5 8
Text6 9
Text7 10
Text8 11
Text9 12
Text10 13
Total Slack* 94
Unique ID 98
Unique ID Predecessors 74
Unique ID Successors 75
Update Needed 136
WBS 2
Work 20
Work Variance* 24

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to
include this field as it will be ignored. If you have start or finish dates that are
fixed, use the Constraint Type and Constraint Date fields.
Voorbeeld: 61,1,40,70

In het volgende voorbeeld bevat het veldnummers die met de velden die worden weergegeven in het vorige voorbeeld (naam, duur en voorafgaande taken overeenkomen).

MPX 1.0 en 3.0-indeling: velden die niet in Microsoft Project version 1.0 of 3.0, niet opgeslagen wanneer u een bestand in de MPX-1.0 of 3.0-indeling maakt.

Taak - 70   Deze records bevatten gegevens voor elke taak wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Het record van elke taak een taak wordt beschreven. Wanneer u gegevens importeert, worden de velden die opgenomen zijn door de record van de definitie van de tabel taak tekst of de record numerieke taakdefinitie tabel gedefinieerd. Wanneer u gegevens exporteert, worden de velden die opgenomen worden die zijn opgenomen in de tabel taak exporteren.

Lijst met de waarden voor de taak, ze scheiden met het lijstscheidingsteken voor deze record.

Voorbeeld: 70, storten cement, 6d

In dit voorbeeld ziet de gegevens voor de taak 'Pour cement"dat overeenkomt met de tabeldefinitie taak is opgegeven in het vorige voorbeeld. Duur van de taak is 6 dagen.

Indeling MPX 1.0: groter is dan vijf, worden opgeslagen als niveau vijf overzichtsniveaus. Tekstvelden die te lang worden afgekapt. Taken alleen 2000 worden opgeslagen.

Notities bij taak - 71   Deze records bevatten opmerkingen over de voorgaande record van de taak. ASCII-teken 127 gebruiken om aan te geven van een nieuwe regel in de notitie. Als de notitie het lijstscheidingsteken bevat, plaats de opmerking tussen aanhalingstekens.

Indeling MPX 1.0: als de notitie te lang is, wordt het afgekapt wanneer u een bestand in de indeling MPX 1.0 maakt.

Terugkerende taak - 72   Deze records geven aan of de taak een terugkerende taak is.

De velden in deze record als de taak een terugkerende taak bovenliggende zijn:
-Begin van de gebeurtenissen zoals deze is ingevoerd in het dialoogvenster terugkerende taak Info.
-Einddatum ingevoerd in het dialoogvenster gegevens over terugkerende taak.
-De duur van elk exemplaar.
-Duur type (dag, maand, enz.).
-Het aantal exemplaren.
-Het type gekozen. (1 - DAILY, 4 - WEKELIJKS 8 - maandelijks, 16 - jaar) in het dialoogvenster terugkerende taak Info.
-De index van de keuzelijst met invoervak in het dialoogvenster dagelijks (1 voor elke 2 voor elke andere enz.).
-De index van de keuzelijst met invoervak in het vak per week.
-De index van de keuzelijst met invoervak (eerste, tweede, derde...) in het vak per maand.
-De keuzelijst met invoervak index (maandag, dinsdag...) in het vak per maand.
-De keuzelijst met invoervak index (elke, elke andere) als onder keuzerondje is geselecteerd in het vak per maand.
-De waarde van de dag in het maandelijkse.
-De keuzelijst met invoervak met de index (elke, elke andere...) als bovenste keuzerondje is geselecteerd in het vak per maand.
-De index van de keuzelijst met invoervak (eerste, tweede...) in het jaar.
-De keuzelijst met invoervak index (maandag,...) in het jaar.
-De keuzelijst met invoervak index (januari, feb..) in het jaar.
-De datum die wordt weergegeven in het jaar.

Als de taak een terugkerende taak kind, is het veld in deze record is opgenomen:
-De unieke ID van de bovenliggende

Voorbeeld: 72,1

In dit voorbeeld geeft aan dat de taak een terugkerende taak kind is en dat de bovenliggende taak unieke-ID 1 heeft.

Toewijzing van resource - 75   Deze records weergeven gegevens over de resources die zijn toegewezen aan de taak die is gedefinieerd in de vorige record in de taak. Als u bestanden samenvoegt en de resourcegegevens toewijzing behouden, moet u de informatie in de MPX-bestand opnemen. Als u samenvoegt, worden alle bestaande toewijzingen voor samengevoegde taken verwijderd. Als u bestanden op basis van de unieke id's samenvoegt, worden bronnen toegewezen met behulp van de unieke Resource-id's, in plaats van id's.

De velden in deze record zijn:
-ID
-Eenheden
-Werk
-De geplande hoeveelheid werk
-Werkelijke hoeveelheid werk
-Overuren
-Kosten
-De geplande kosten
-De werkelijke kosten
- Start*
- Finish*
-Vertraging
-De unieke ID resource

* Aangezien deze velden worden door Microsoft Project berekend, worden ingevoerde waarden genegeerd.

Voorbeeld: 75,3,0.5, h 40

In dit voorbeeld geeft aan dat de resource met het identificatienummer 3 op de voorgaande taak worden toegewezen. De derde binnenkomende resource wordt toegewezen als de binnenkomende middelen geen id-nummers. In dit voorbeeld wordt de resource aan de taak 'Cement storten' toegewezen voor 40 uur werk aan 0,5-eenheden.

Indeling MPX 1.0: de vertraging wordt genegeerd als u een bestand in de indeling MPX 1.0 maken.

Resourcevelden toewijzing met de werkgroep - 76   De informatie die is opgeslagen bij elke toewijzing voor de werkgroep-functies van Microsoft Project 4.0 en 4.1 overzicht van deze records. Als u gebruikmaakt van de werkgroepfuncties moet u deze record om te verzekeren dat gaat geen van de informatie verloren.

De velden in deze record zijn:
-De unieke ID bericht
-Bevestigd (0 = onwaar, 1 = True)
-Antwoord in behandeling (0 = onwaar, 1 = True)
-Start update (datum)
-Einddatum update (datum)
-Schedule+ ID

Voorbeeld: 76,1,0,1,6/1/95,6/2/95

Dit voorbeeld wordt opgegeven dat de toewijzing van resources die in de voorgaande record voor toewijzing (75) bericht unieke-ID 1, heeft de toewijzing niet bevestigd, niet heeft gereageerd op de laatste bericht verzonden en werd gemeld dat de taak de begin- en einddatum zijn 1-6-95 en 2-6/95.

Projectnamen - 80   Deze records overzicht van de namen van de DDE-koppelingen die zijn opgeslagen in het project.

De velden in deze record zijn:
-Naam
-Beschrijving

Voorbeeld: 80,DDE_Link_T1,"T((1,3,5),(Name,Duration))"

In dit voorbeeld worden de DDE-koppeling met de naam DDE_Link_T1 en de bijbehorende beschrijving. Zoek in Help naar DDE en Ga naar het onderwerp van de definitie van Dynamic Data Exchange (DDE) voor meer informatie over DDE. Omdat het lijstscheidingsteken is opgenomen in de beschrijving, is het veld tussen aanhalingstekens.

Indeling MPX 1.0: als u in de indeling MPX 1.0 opslaat, wordt deze record niet geschreven.

DDE- als OLE-koppelingen voor Client - 81   Deze records overzicht van de DDE-koppelingen in het project.

-Bron
-Koppeling

Voorbeeld: 81,Winword|d:\winword\MPX.doc! DDE_Link1,"T(1,name)"

In dit voorbeeld wordt een Winword|d:\winword\MPX.doc! DDE_Link1 is de koppeling van het argument en T(1,Name) is het argument koppelen aan. Omdat het lijstscheidingsteken is opgenomen in het dialoogvenster koppelen aan, is het veld tussen aanhalingstekens. OLE-koppelingen Client onderscheiden zich van DDE-client een koppeling door op het eerste teken ":". Bijvoorbeeld: 81,:\LINK_1,"T(2,1)", de":" aan het begin van de koppeling van argument geeft aan dat een OLE-koppeling.

Indeling MPX 1.0: als u in de indeling MPX 1.0 opslaat, wordt deze record niet geschreven.

Opmerkingen - 0   Deze records kunnen worden gebruikt voor het toevoegen van opmerkingen aan het bestand en kunnen in elke positie in het bestand worden weergegeven. Elke record opmerkingen moet beginnen met '0'.