Blokkering in SQL Server 2005 en SQL Server 2000 controleren

Samenvatting

Als u Microsoft SQL Server 2000 uitvoert, moet u SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a) installeren voordat u het script gebruikt dat in dit artikel wordt beschreven.

Voor meer informatie over het verkrijgen van SQL Server 2000 Service Pack 3a klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290211 Het meest recente servicepack voor SQL Server 2000 ophalen

Dit artikel heeft betrekking op SQL Server 2000 of hogere versies van SQL Server, en is een update op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, dat betrekking heeft op Microsoft SQL Server 7.0:
251004 Blokkering in SQL Server 7.0 controleren

In dit artikel wordt het gebruik en het ontwerp beschreven van een opgeslagen procedure die kan worden gebruikt voor het vaststellen van problemen met blokkering en prestaties. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u informatie over hoe u blokkering kunt vaststellen en oplossen:
224453 Problemen met blokkering in SQL Server 7.0 of 2000 vaststellen en oplossen

In Microsoft SQL Server 2005 kunt u ook de gebeurtenisklasse Blocked Process Report in SQL Server Profiler gebruiken om gegevens vast te leggen over een taak die langer dan een bepaalde tijd is geblokkeerd.

Meer informatie over de gebeurtenisklasse Blocked Process Report vindt u op de volgende Microsoft Developer Network -website:

Meer informatie

De volgende beschrijving van de opgeslagen procedure sp_blocker_pss80 bevat deze informatie. Deze informatie is tevens van toepassing op SQL Server 2005.
 • De begintijd (volgens de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd), waardoor de blokkeringstijd kan worden vergeleken met andere prestatiegegevens in bijvoorbeeld een Microsoft Windows NT Prestatiemeter-logboek of een SQL Profiler-logboek.
 • Informatie over verbindingen met SQL Server, via query's in de systeemtabel sysprocesses.
 • Informatie over vergrendelde bronnen, via query's in de systeemtabel syslockinfo.
 • Informatie over wachttijden voor bronnen, door DBCC SQLPERF(WAITSTATS) uit te voeren.
 • De huidige actieve SQL Server Batch voor verbindingen die worden geblokkeerd door andere verbindingen of die zelf andere verbindingen blokkeren, door de instructie DBCC INPUTBUFFER uit te voeren.
 • De eindtijd, volgens de computer waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd.
De opgeslagen procedure is gemaakt met de volgende optimalisaties die het effect op prestaties en blokkering verkleinen door de volgende opgeslagen procedure uit te voeren:
 • Er wordt geen uitvoer gegenereerd, tenzij ten minste één verbinding wacht op een bron.
 • De query's worden rechtstreeks uitgevoerd in de systeemtabellen sysprocesses en syslockinfo vanuit de hoofddatabase om de prestaties te verhogen en om te voorkomen dat deze opgeslagen procedure wordt geblokkeerd. Deze opgeslagen procedure is daarom specifiek voor Microsoft SQL Server 2000 of een hogere versie van SQL Server.
 • Er wordt een kleine cursorwerktabel gemaakt voor de uitvoer van DBCC INPUTBUFFER. Dit heeft geen merkbaar effect op het gebruik in de database tempdb.
 • Omdat tijdens het verzamelen van de gegevens de status van de blokkering kan veranderen, is een snelle modus beschikbaar waarmee de prestaties worden verhoogd door het resultaat te beperken tot relevante rijen uit de systeemtabellen sysprocesses en syslockinfo.
 • Voor de tracering van niet-geblokkeerde bronwachttijden is een vergrendelingsmodus beschikbaar waarmee de vergrendelingsuitvoer wordt weggelaten.
Deze opgeslagen procedure kan vanuit elk queryprogramma worden uitgevoerd. U wordt echter aangeraden om de volgende stappen voor een blokkeringsanalyse uit te voeren:
 1. Maak de opgeslagen procedure sp_blocker_pss80, die u aan het einde van dit artikel kunt vinden, in een willekeurig queryprogramma terwijl u bent aangemeld met een account met sysadmin-bevoegdheden op de SQL Server-server of op het exemplaar van SQL Server dat u wilt controleren.
 2. Maak een script met de volgende query om de opgeslagen procedure in een lus uit te voeren. Stel de vertraging in op een waarde tussen 5 en 60 seconden:
  WHILE 1=1
  BEGIN
  EXEC master.dbo.sp_blocker_pss80
  -- Or for fast mode
  -- EXEC master.dbo.sp_blocker_pss80 @fast=1
  -- Or for latch mode
  -- EXEC master.dbo.sp_blocker_pss80 @latch=1
  WAITFOR DELAY '00:00:15'
  END
  GO
 3. Deze uitvoer is zeer bruikbaar in combinatie met een Microsoft Windows NT Prestatiemeter-logboek en een SQL Profiler-logboek. Het is daarom raadzaam beide logboeken tegelijk te maken. Voor meer informatie over welke Profiler- en Prestatiemeter-gebeurtenissen moeten worden vastgelegd, en voor informatie over hoe u de resultaten moet interpreteren, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  224453 Problemen met blokkering in SQL Server 7.0 of 2000 vaststellen en oplossen

 4. Voer het scriptbestand uit dat u in stap 2 hebt gemaakt met Isql.exe, het queryprogramma Osql.exe of het hulpprogramma Sqlcmd vanaf een opdrachtprompt in Windows op de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd en die u wilt controleren om netwerkproblemen als gevolg van het verbreken van het queryhulpprogramma te voorkomen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een opdrachtregel die u kunt gebruiken voor het starten van Osql.exe, waarin wordt aangenomen dat de client wordt uitgevoerd op de computer met SQL Server en dat de naam van het scriptbestand Checkblk.sql is. Corrigeer de parameter -S en vervang 'server' door de naam van uw SQL Server-server (of door 'servernaam\exemplaarnaam' als u een benoemd exemplaar controleert). Corrigeer ook de parameter -i en vervang 'checkblk.sql' door het pad en de naam van het scriptbestand dat u in stap 2 hebt gemaakt.
  osql -E -Sserver -icheckblk.sql -ocheckblk.out -w2000
  De andere opdrachtregelparameters gebruikt u om de volgende redenen:

  • Voorkomen dat in de uitvoerbestanden tekstomloop voor betere leesbaarheid wordt toegepast.
  • De uitvoer verzenden naar een bestand, aangegeven met de parameter -o, in plaats van naar het scherm. Wanneer in het queryprogramma problemen ontstaan, beschikt u toch over de uitvoer totdat het queryprogramma mislukt.
Hieronder ziet u het script waarmee de opgeslagen procedure sp_blocker_pss80 wordt gemaakt:
use master
GO
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.sp_blocker_pss80') and sysstat & 0xf = 4)
drop procedure dbo.sp_blocker_pss80
GO
create procedure dbo.sp_blocker_pss80 (@latch int = 0, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as
--version 17SP3
if is_member('sysadmin')=0
begin
print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
return
end

set nocount on
SET LANGUAGE 'us_english'
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
set @time2 = getdate()
print ''
print '8.2 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2))

insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

if (@fast = 1)
begin
print ''
print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype,
waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
sql_handle, stmt_start, stmt_end
from master.dbo.sysprocesses
where blocked!=0 or waittype != 0x0000
or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
or spid in (select spid from @probclients where blocked != 0)

print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))

print ''
print 'SYSPROC FIRST PASS'
select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
begin
print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
print 'SPIDs at the head of blocking chains'
select spid from @probclients
where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
if @latch = 0
begin
print 'SYSLOCKINFO'
select @time2 = getdate()

select spid = convert (smallint, req_spid),
ecid = convert (smallint, req_ecid),
rsc_dbid As dbid,
rsc_objid As ObjId,
rsc_indid As IndId,
Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
when 2 then 'DB'
when 3 then 'FIL'
when 4 then 'IDX'
when 5 then 'TAB'
when 6 then 'PAG'
when 7 then 'KEY'
when 8 then 'EXT'
when 9 then 'RID'
when 10 then 'APP' end,
Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
when 2 then 'Sch-S'
when 3 then 'Sch-M'
when 4 then 'S'
when 5 then 'U'
when 6 then 'X'
when 7 then 'IS'
when 8 then 'IU'
when 9 then 'IX'
when 10 then 'SIU'
when 11 then 'SIX'
when 12 then 'UIX'
when 13 then 'BU'
when 14 then 'RangeS-S'
when 15 then 'RangeS-U'
when 16 then 'RangeIn-Null'
when 17 then 'RangeIn-S'
when 18 then 'RangeIn-U'
when 19 then 'RangeIn-X'
when 20 then 'RangeX-S'
when 21 then 'RangeX-U'
when 22 then 'RangeX-X'end,
Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
when 2 then 'CNVT'
when 3 then 'WAIT' end,
req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
from master.dbo.syslockinfo s,
@probclients p
where p.spid = s.req_spid

print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))
end -- latch not set
end
else
print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
end -- fast set

else
begin -- Fast not set
print ''
print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype,
waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
sql_handle, stmt_start, stmt_end
from master.dbo.sysprocesses

print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))

print ''
print 'SYSPROC FIRST PASS'
select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
begin
print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
print 'SPIDs at the head of blocking chains'
select spid from @probclients
where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
if @latch = 0
begin
print 'SYSLOCKINFO'
select @time2 = getdate()

select spid = convert (smallint, req_spid),
ecid = convert (smallint, req_ecid),
rsc_dbid As dbid,
rsc_objid As ObjId,
rsc_indid As IndId,
Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
when 2 then 'DB'
when 3 then 'FIL'
when 4 then 'IDX'
when 5 then 'TAB'
when 6 then 'PAG'
when 7 then 'KEY'
when 8 then 'EXT'
when 9 then 'RID'
when 10 then 'APP' end,
Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
when 2 then 'Sch-S'
when 3 then 'Sch-M'
when 4 then 'S'
when 5 then 'U'
when 6 then 'X'
when 7 then 'IS'
when 8 then 'IU'
when 9 then 'IX'
when 10 then 'SIU'
when 11 then 'SIX'
when 12 then 'UIX'
when 13 then 'BU'
when 14 then 'RangeS-S'
when 15 then 'RangeS-U'
when 16 then 'RangeIn-Null'
when 17 then 'RangeIn-S'
when 18 then 'RangeIn-U'
when 19 then 'RangeIn-X'
when 20 then 'RangeX-S'
when 21 then 'RangeX-U'
when 22 then 'RangeX-X'end,
Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
when 2 then 'CNVT'
when 3 then 'WAIT' end,
req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
from master.dbo.syslockinfo

print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))
end -- latch not set
end
else
print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
end -- Fast not set

print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
dbcc sqlperf(waitstats)

Print ''
Print '*********************************************************************'
Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
Print '*********************************************************************'

declare ibuffer cursor fast_forward for
select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
from @probclients
where (spid <> @@spid) and
((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
open ibuffer
fetch next from ibuffer into @spid
while (@@fetch_status != -1)
begin
print ''
print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

fetch next from ibuffer into @spid
end
deallocate ibuffer

Print ''
Print '*******************************************************************************'
Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
Print '*******************************************************************************'
declare ibuffer cursor fast_forward for
select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
where dbid != 0
open ibuffer
fetch next from ibuffer into @spid
while (@@fetch_status != -1)
begin
print ''
set @dbname = db_name(@spid)
set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
dbcc opentran(@dbname)
else
print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
+ ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

print ''
if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
fetch next from ibuffer into @spid
end
deallocate ibuffer
if @blocked != 'Y'
begin
print ''
print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
dbcc opentran ('tempdb')
end

print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' '
+ convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)')
GO

create procedure dbo.sp_blocker_pss80 (@latch int = 0, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as
--version 17
if is_member('sysadmin')=0
begin
print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
return
end

set nocount on
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
set @time2 = getdate()
print ''
print '8 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2))

insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

if (@fast = 1)
begin
print ''
print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype,
waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
from master.dbo.sysprocesses
where blocked!=0 or waittype != 0x0000
or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
or spid in (select spid from @probclients where waittype != 0x0000)

print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))

print ''
print 'SYSPROC FIRST PASS'
select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
begin
print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
print 'SPIDs at the head of blocking chains'
select spid from @probclients
where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
if @latch = 0
begin
print 'SYSLOCKINFO'
select @time2 = getdate()

select spid = convert (smallint, req_spid),
ecid = convert (smallint, req_ecid),
rsc_dbid As dbid,
rsc_objid As ObjId,
rsc_indid As IndId,
Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
when 2 then 'DB'
when 3 then 'FIL'
when 4 then 'IDX'
when 5 then 'TAB'
when 6 then 'PAG'
when 7 then 'KEY'
when 8 then 'EXT'
when 9 then 'RID'
when 10 then 'APP' end,
Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
when 2 then 'Sch-S'
when 3 then 'Sch-M'
when 4 then 'S'
when 5 then 'U'
when 6 then 'X'
when 7 then 'IS'
when 8 then 'IU'
when 9 then 'IX'
when 10 then 'SIU'
when 11 then 'SIX'
when 12 then 'UIX'
when 13 then 'BU'
when 14 then 'RangeS-S'
when 15 then 'RangeS-U'
when 16 then 'RangeIn-Null'
when 17 then 'RangeIn-S'
when 18 then 'RangeIn-U'
when 19 then 'RangeIn-X'
when 20 then 'RangeX-S'
when 21 then 'RangeX-U'
when 22 then 'RangeX-X'end,
Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
when 2 then 'CNVT'
when 3 then 'WAIT' end,
req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
from master.dbo.syslockinfo s,
@probclients p
where p.spid = s.req_spid

print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))
end -- latch not set
end
else
print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
end -- fast set

else
begin -- Fast not set
print ''
print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype,
waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
from master.dbo.sysprocesses

print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))

print ''
print 'SYSPROC FIRST PASS'
select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
begin
print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
print 'SPIDs at the head of blocking chains'
select spid from @probclients
where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
if @latch = 0
begin
print 'SYSLOCKINFO'
select @time2 = getdate()

select spid = convert (smallint, req_spid),
ecid = convert (smallint, req_ecid),
rsc_dbid As dbid,
rsc_objid As ObjId,
rsc_indid As IndId,
Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
when 2 then 'DB'
when 3 then 'FIL'
when 4 then 'IDX'
when 5 then 'TAB'
when 6 then 'PAG'
when 7 then 'KEY'
when 8 then 'EXT'
when 9 then 'RID'
when 10 then 'APP' end,
Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
when 2 then 'Sch-S'
when 3 then 'Sch-M'
when 4 then 'S'
when 5 then 'U'
when 6 then 'X'
when 7 then 'IS'
when 8 then 'IU'
when 9 then 'IX'
when 10 then 'SIU'
when 11 then 'SIX'
when 12 then 'UIX'
when 13 then 'BU'
when 14 then 'RangeS-S'
when 15 then 'RangeS-U'
when 16 then 'RangeIn-Null'
when 17 then 'RangeIn-S'
when 18 then 'RangeIn-U'
when 19 then 'RangeIn-X'
when 20 then 'RangeX-S'
when 21 then 'RangeX-U'
when 22 then 'RangeX-X'end,
Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
when 2 then 'CNVT'
when 3 then 'WAIT' end,
req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
from master.dbo.syslockinfo

print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate()))
end -- latch not set
end
else
print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
print ''
end -- Fast not set

print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
dbcc sqlperf(waitstats)

Print ''
Print '*********************************************************************'
Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
Print '*********************************************************************'

declare ibuffer cursor fast_forward for
select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
from @probclients
where (spid <> @@spid) and
((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
open ibuffer
fetch next from ibuffer into @spid
while (@@fetch_status != -1)
begin
print ''
print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

fetch next from ibuffer into @spid
end
deallocate ibuffer

Print ''
Print '*******************************************************************************'
Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
Print '*******************************************************************************'
declare ibuffer cursor fast_forward for
select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
where dbid != 0
open ibuffer
fetch next from ibuffer into @spid
while (@@fetch_status != -1)
begin
print ''
set @dbname = db_name(@spid)
set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
dbcc opentran(@dbname)
else
print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
+ ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

print ''
if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
fetch next from ibuffer into @spid
end
deallocate ibuffer
if @blocked != 'Y'
begin
print ''
print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
dbcc opentran ('tempdb')
end

print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' '
+ convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)')
GO
Eigenschappen

Artikel-id: 271509 - Laatst bijgewerkt: 16 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback