Opstartproblemen met Windows Millennium Edition oplossen

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u op het scherm ziet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854 Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met uw computer oplost als deze niet meer reageert (blijft hangen) of als het foutbericht 'fatale uitzondering' of 'ongeldige VxD' wordt weergegeven.

Meer informatie

Gebruik het hulpprogramma Systeeminfo (Msconfig.exe) als u problemen met de computer wilt oplossen als deze niet meer reageert (blijft hangen) of als het foutbericht 'fatale uitzondering' of 'ongeldige VxD' wordt weergegeven. Door de computer diverse keren opnieuw op te starten, kunt u met dit programma vaststellen welk bestand of welke registersleutel het probleem veroorzaakt. Zodra u hebt vastgesteld welk bestand of welke registersleutel de oorzaak is van het probleem, bewerkt u het betreffende bestand of de betreffende registersleutel om de vermelding te verwijderen. Vervolgens schakelt u in het hulpprogramma Systeemconfiguratie de opstartmodus Normaal weer in.

Als u meer informatie wilt over hoe u met het programma Systeeminfo een schone start uitvoert in Windows ME, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Windows ME in de Veilige modus starten
 • Windows ME kan niet worden gestart in de Veilige modus
 • Windows ME wordt gestart in de Veilige modus

Windows ME in de Veilige modus starten

Als Windows ME niet normaal start, probeert u de computer op te starten in de Veilige modus. Wanneer u Windows ME in de Veilige modus start, worden veel Windows ME-stuurprogramma's uitgeschakeld en wordt het standaard VGA-beeldschermstuurprogramma gebruikt.


Om Windows ME in de Veilige modus te starten, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de computer opnieuw opstart. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu van Windows ME.


Als de computer niet in de Veilige modus start, leest u de sectie 'Windows ME kan niet worden gestart in de Veilige modus' van dit artikel.

Als Windows ME in de Veilige modus start, leest u de sectie 'Windows ME wordt gestart in de Veilige modus' van dit artikel.

Windows ME kan niet worden gestart in de Veilige modus

Als u Windows ME niet kunt starten in de Veilige modus, kan dit diverse oorzaken hebben:
 • De computer is besmet met een virus.Voor meer informatie over computervirussen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  129972 Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel
 • De CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) van de computer zijn niet juist.

  Controleer of de CMOS-instellingen juist zijn. Het is mogelijk dat u eerst informatie moet inwinnen bij de fabrikant van de computer om deze instellingen te kunnen controleren.
 • Er is een hardwareconflict op de computer opgetreden. Hardwareconflicten kunnen betrekking hebben op PCI BIOS-instellingen (Peripheral Component Interconnect Basic Input/Output System), IRQ-conflicten (Interrupt Request), dubbele COM-poorten (bijvoorbeeld twee COM1-poorten of een interne modem die op dezelfde COM-poort is ingesteld als een bestaande seriële poort) of een beschadigde geheugenmodule of -chip.
 • Misschien moet u een instelling in het bestand Msdos.sys veranderen. Zo moet bijvoorbeeld de instelling Logo de waarde nul (0) hebben.
Voor meer informatie over het bestand Msdos.sys klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

118579 Inhoud van het Windows-bestand Msdos.sys
Als Windows ME nog steeds niet start in de Veilige modus, ligt het probleem mogelijk bij het register. Voer het programma Windows Registercontrole (Scanreg.exe) uit als u een registerprobleem wilt opsporen.
 1. Start de computer opnieuw op met de opstartdiskette in het diskettestation en kies de optie Minimaal.
 2. Typ scanreg /restore en druk op ENTER.
Het programma Windows Registercontrole (Scanreg.exe) staat niet op de opstartdiskette. Wanneer u de computer met de opstartdiskette start, wordt de map waarin het programma Windows Registercontrole zich bevindt (C:\Windows\Command), aan het pad toegevoegd.
Voor meer informatie over Windows Registercontrole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

183887 Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)
Als na het uitvoeren van het programma Windows Registercontrole in een foutbericht wordt gemeld dat het register is beschadigd, klikt u voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

186909 Registercontrole blijft registerbeschadigingen aantreffen
Als Windows ME na het gebruik van het programma Windows Registercontrole nog steeds niet in de Veilige modus start, installeert u Windows ME opnieuw in dezelfde map als waarin het oorspronkelijk was geïnstalleerd.

Als u Windows ME nog steeds niet in de Veilige modus kunt starten, installeert u Windows ME in een nieuwe, lege map. Deze stap is bedoeld om te bepalen of het probleem te maken heeft met een overblijfsel van het vorige besturingssysteem, bijvoorbeeld een configuratie-instelling, of met de hardware.

Windows ME wordt gestart in de Veilige modus

Wanneer u de computer in de Veilige modus opstart, wordt het Help-onderwerp 'Probleemoplosser voor de veilige modus' weergegeven.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van de Probleemoplosser voor de Veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

274155 Beschrijving van de probleemoplosser voor de veilige modus
Als Windows ME in de Veilige modus start, voert u de volgende procedure uit om te zien of bepaalde apparaten niet correct worden geladen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Selectief.Opmerking Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) kan geen bestanden uitschakelen die het kenmerk alleen-lezen hebben, al lijkt het alsof dat wel kan. Om te bepalen of Msconfig.exe het bestand dat u probeert uit te schakelen, heeft vervangen, opent u het bestand. Als u aan het begin van het bestand tekst ziet van de volgende strekking, heeft het hulpprogramma voor systeemconfiguratie het bestand vervangen:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actual
  rem SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.
  rem
 3. : Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) kan geen bestanden uitschakelen die het kenmerk alleen-lezen hebben, al lijkt het alsof dat wel kan. Om te bepalen of Msconfig.exe het bestand dat u probeert uit te schakelen, heeft vervangen, opent u het bestand. Als u aan het begin van het bestand tekst ziet van de volgende strekking, heeft het hulpprogramma voor systeemconfiguratie het bestand vervangen: In de volgende grafiek ziet u vier verschillende opstartopties en de items die door elke opstartoptie worden gecontroleerd. Om een opstartoptie te gebruiken, schakelt u de desbetreffende selectievakjes in of uit voor de specifieke opstartopties die in de volgende secties worden beschreven.
PromptStart AStart BStart CStart D
Bestand System.ini ladenJaNeeJaJa
Bestand Win.ini ladenNeeJaJaJa
Statische VxD's ladenJaJaNeeJa
Onderdelen van groep Opstarten ladenJaJaJaNee
Opmerking Als Windows ME met geen enkele opstartoptie op de normale wijze kan worden gestart, raadpleegt u de sectie 'Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen' in dit artikel.

De optie Start A

Start de computer op met optie Start A. Als Windows ME normaal start met de optie Start A, duidt dit op een probleem in het bestand Win.ini. Ga als volgt te werk om na te gaan welke regel in het bestand Win.ini het probleem veroorzaakt:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Het WIN.INI-bestand verwerken om het originele bestand te herstellen.
 3. Dubbelklik op het tabblad Win.ini op de map Windows.
 4. Schakel de selectievakjes load= en run= uit en klik op OK.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Als Windows ME nu op de normale wijze start, wordt het probleem veroorzaakt door een TSR-programma (terminate-and-stay-resident) dat wordt geladen vanaf de run- of load-regel in het bestand Win.ini. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het programma.


Als Windows ME met optie Start A niet op de normale wijze wordt gestart, probeert u optie Start B.

De optie Start B

Als Windows ME normaal start met de optie Start B, duidt dit op een probleem met het bestand System.ini. Het probleem bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in de sectie [386Enh] van het originele System.ini-bestand.


Ga als volgt te werk om na te gaan welke regel in het bestand System.ini het probleem veroorzaakt:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Het SYSTEM.INI-bestand verwerken om het oorspronkelijke bestand te herstellen.
 3. Dubbelklik op het tabblad System.ini op de map 386Enh.
 4. Schakel elk selectievakje uit waar geen Windows-vlag naast staat.
Als Windows ME normaal start, wordt het probleem veroorzaakt door een stuurprogramma dat vanuit de map 386Enh wordt geladen.

Als Windows ME op de normale wijze start, schakelt u de overige selectievakjes op het tabblad System.ini een voor een, te beginnen met de map Opstarten, uit. Start de computer telkens opnieuw op nadat u een selectievakje hebt uitgeschakeld. Als het probleem terugkeert, weet u dat er door het laatst ingeschakelde selectievakje een stuurprogramma wordt geladen waardoor Windows ME niet normaal kan worden gestart.

Opmerking Als Windows ME op de normale wijze start nadat u het selectievakje display.drv=pnpdrvr.drv hebt uitgeschakeld, wordt het probleem veroorzaakt door het beeldschermstuurprogramma.

Opmerking Wanneer Adobe Type Manager (ATM) is geïnstalleerd, wijzigt dit programma het bestand SYSTEM.INI door de regel SYSTEM.DRV te veranderen en een nieuwe regel toe te voegen. Bijvoorbeeld:

[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
Voor meer informatie over het oplossen van videoproblemen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

127139 Videoproblemen in Windows oplossen
Als Windows ME met optie Start B niet op de normale wijze start, probeert u optie Start C.

De optie Start C

Als Windows ME op de normale wijze start wanneer u optie Start C gebruikt, wordt het probleem veroorzaakt door een statische VxD (virtueel stuurprogramma) dat vanuit de volgende registersleutel wordt geladen:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD

In de sectie 'Problemen met statische VxD oplossen' in dit artikel vindt u informatie over het oplossen van dit probleem.

Als Windows ME niet op de normale wijze start met optie Start A, Start B of Start C, probeert u optie Start D.

De optie Start D

Als u Windows ME normaal kunt starten met de optie Start D, duidt dit op een probleem met een programma dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd. In de sectie 'Problemen met de map Opstarten oplossen' in dit artikel vindt u informatie over het oplossen van dit probleem.

Als u Windows ME na het lezen van de sectie 'Problemen met de map Opstarten oplossen' nog steeds niet op de normale wijze kunt starten, leest u de sectie 'Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen' in dit artikel.

Problemen met statische VxD's oplossen

Het probleem kan worden veroorzaakt door een stuurprogramma of VxD dat vanuit het register wordt geladen. Ga als volgt te werk om na te gaan of dit de oorzaak van het probleem is:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Selectief en schakel het selectievakje Statische VxD's verwerken uit:
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem is opgelost, wordt het statische VxD dat het probleem veroorzaakt, geladen vanuit het register. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Statische VxD's en schakel het eerste selectievakje van de lijst in.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nog steeds is opgelost, herhaalt u stap 1 tot en met 3, waarbij u telkens het volgende selectievakje op het tabblad Statische VxD's inschakelt.

Zodra het probleem weer optreedt, weet u dat het stuurprogramma of TSR-programma dat het probleem veroorzaakt, door het laatst ingeschakelde selectievakje wordt geladen. Als het probleembestand een van de volgende bestanden is, wordt het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de netwerkadapter:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Als het probleem wordt veroorzaakt door het stuurprogramma van de netwerkadapter, informeert u bij de fabrikant van de netwerkadapter naar een nieuwer stuurprogramma dat met Windows ME werkt.

Als het probleem wordt veroorzaakt door een hardwareconflict, gaat u naar de sectie 'Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen' in dit artikel.

Problemen met de map Opstarten oplossen

Het kan zijn dat het probleem wordt veroorzaakt door een programma dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk om vast te stellen welk programma het probleem veroorzaakt:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Opstarten en schakel alle selectievakjes uit.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem is opgelost:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Opstarten en schakel het eerste selectievakje van de lijst in.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nog steeds is opgelost, herhaalt u stap 1 tot en met 3, waarbij u telkens het volgende selectievakje in de lijst inschakelt.

Zodra het probleem terugkeert, weet u dat er door het laatst ingeschakelde selectievakje een programma wordt geladen waardoor Windows ME niet normaal kan worden gestart. Neem voor verdere informatie contact op met de fabrikant van het programma.

Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen

Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een protected-modus stuurprogramma van Windows ME. Ga als volgt te werk om vast te stellen of het probleem inderdaad door een dergelijk programma is ontstaan:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.
 3. Schakel in Instellingen het eerste selectievakje in.
 4. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.
Als het probleem nog niet is opgelost, herhaalt u stap 1 tot en met 4. Schakel bij stap 3 echter het volgende selectievakje in. Is het probleem nu wel opgelost, dan weet u dat het laatst ingeschakelde selectievakje het probleem veroorzaakt. Voor meer informatie over geavanceerde instellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

181966 Geavanceerde instellingen voor probleemoplossing in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie
Als het probleem nog niet is opgelost, schakelt u de PCI-bus-IRQ-besturing uit in Windows. Voor meer informatie over hoe u PCI-bus-IRQ-besturing uitschakelt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

182628 IRQ-besturing voor de PCI-bus uitschakelen in Windows
Als het probleem niet is opgelost, schakelt u apparaten uit in Apparaatbeheer:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Schakel op het tabblad Apparaatbeheer alle apparaten uit onder de volgende vertakkingen:

  • Beeldschermadapters
  • Diskettestationcontrollers
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Toetsenbord
  • Muis
  • Netwerkadapters
  • Poorten
  • PCMCIA-socket
  • SCSI-controllers
  • Besturing voor geluid, video en spelletjes

  Ga als volgt te werk om een apparaat uit te schakelen in Apparaatbeheer:
  1. Dubbelklik op de vertakking waarin het apparaat dat u wilt uitschakelen is opgenomen, klik op het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Op het tabblad Algemeen schakelt u het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel in. Klik op OK.
  3. Start de computer opnieuw op.
 4. Als het probleem is opgelost, schakelt u de apparaten in die u hebt uitgeschakeld, waarna u controleert of er geen apparaten meer zijn die conflicten veroorzaken.


  Opmerking Hanteer de onderstaande volgorde bij het inschakelen van de apparaten:

  1. COM-poorten
  2. Vaste-schijfcontrollers
  3. Diskettestationcontrollers
  4. Overige apparaten
  Ga als volgt te werk als u een apparaat wilt inschakelen en op mogelijke conflicten wilt controleren:
  1. Dubbelklik op de vertakking waarin het apparaat dat u wilt uitschakelen is opgenomen, klik op het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel uit.
  3. Open het tabblad Bronnen en controleer of er geen conflicten worden weergegeven in Lijst met apparaten die een conflict veroorzaken. Het tabblad Bronnen is overigens niet voor elk apparaat beschikbaar.
  4. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
Als er een probleem is met een apparaat, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
133240 Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer
Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Systeemherstel klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

267951 Beschrijving van Systeem herstellen in Windows Millennium Edition
Eigenschappen

Artikel-id: 273738 - Laatst bijgewerkt: 4 okt. 2004 - Revisie: 1

Feedback