Linux verwijderen en Windows XP installeren

Ga voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel naar
247804 .

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het besturingssysteem Linux van de computer verwijdert en vervolgens Windows XP installeert. In dit artikel wordt aangenomen dat Linux al op de vaste schijf van uw computer is geïnstalleerd, dat Linux native- en Linux swap-partities in gebruik zijn (deze zijn niet compatibel met Windows XP) en dat er geen ruimte vrij is op de vaste schijf.

Opmerking: Windows XP en Linux kunnen naast elkaar op dezelfde computer worden geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie bij Linux voor meer informatie.

Meer informatie

Als u Windows XP wilt installeren op een systeem waarop Linux al is geïnstalleerd en u wilt Linux verwijderen, dan moet u de door Linux gebruikte partities handmatig verwijderen. De Windows-compatibele partitie kan tijdens de installatie van Windows XP automatisch worden gemaakt.

Belangrijk: Voordat u de in dit artikel beschreven procedure uitvoert, controleert u of u een opstartdiskette of opstart-cd-rom voor het Linux-besturingssysteem hebt. Door deze procedure wordt het geïnstalleerde Linux-besturingssysteem namelijk volledig verwijderd. Als u Linux nadien opnieuw wilt installeren, is het van belang dat u tevens een goede reservekopie hebt van alle gegevens op de computer. Daarnaast moet u beschikken over een full-release versie van Windows XP voor gebruik tijdens deze installatie. Als u van plan bent om een cd-rom met een upgrade van Windows XP te gebruiken, moet u een cd-rom met een in aanmerking komend product bij de hand hebben. Tijdens de installatie vanaf de cd-rom met de upgrade van Windows XP wordt om deze cd-rom gevraagd.

Linux-bestandssystemen werken met een superblock aan het begin van een schijfpartitie ter aanduiding van de basisgrootte, -vorm en -voorwaarde van het bestandssysteem.

Linux wordt in het algemeen geïnstalleerd op partitietype 83 (Linux native) of 82 (Linux swap). Het opstartbeheer van Linux (LILO) kan zodanig worden geconfigureerd dat wordt opgestart vanaf de volgende locaties:
 • De MBR (Master Boot Record) op de vaste schijf.

  -of-
 • De hoofdmap van de Linux-partitie.
Met het hulpprogramma Fdisk van Linux kunt u de partities verwijderen. (Er zijn ook andere hulpprogramma's die hiervoor geschikt zijn, zoals Fdisk van MS-DOS 5.0 en later. Een andere mogelijkheid is de partities tijdens de installatieprocedure te verwijderen.)

Voer de volgende stappen uit om Linux van uw computer te verwijderen en Windows XP te installeren:
 1. Verwijder de native-, swap- en opstartpartities die worden gebruikt door Linux:
  1. Start de computer met de Linux-installatiediskette, typ fdisk bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

   Opmerking: Als u helpinformatie wilt bij het gebruik van Fdisk, typt u m bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter.
  2. Typ p bij de opdrachtprompt en druk op Enter om partitiegegevens weer te geven. Het eerste item dat wordt vermeld, is hard disk 1, partition 1 information en het tweede item hard disk 1, partition 2 information.
  3. Typ d bij de opdrachtprompt en druk op Enter. Vervolgens wordt u gevraagd naar het partitienummer dat u wilt verwijderen. Typ 1 en druk op Enter om partitienummer 1 te verwijderen. Herhaal deze stap totdat alle partities zijn verwijderd.
  4. Typ w en druk op Enter om deze informatie naar de partitietabel te schrijven. Tijdens het schrijven van informatie naar de partitietabel kunnen bepaalde foutberichten worden gegenereerd. Deze zijn op dit moment echter niet van belang omdat in de volgende stap de computer opnieuw wordt opgestart en het nieuwe besturingssysteem wordt geïnstalleerd.
  5. Typ q bij de opdrachtprompt en druk op Enter om Fdisk af te sluiten.
  6. Plaats een opstartdiskette of de installatie-cd-rom van Windows XP en druk op Ctrl+Alt+Delete om de computer opnieuw op te starten.
 2. Voer de installatie van Windows XP uit volgens de aanwijzingen op het scherm.

  Tijdens de installatieprocedure wordt u geholpen bij het maken van de juiste partities op de computer.

Voorbeelden van Linux-partitietabellen

Eén SCSI-station


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Meerdere SCSI-stations


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Eén IDE-station


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Meerdere IDE-stations


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
Daarnaast herkent Linux meer dan 40 verschillende partitietypen, waaronder de volgende:
 • FAT 12 (Type 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)
 • FAT 16 Extended (Type 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Type 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)
Er zijn ook andere manieren om het Linux-besturingssysteem te verwijderen en Windows XP te installeren. De bovenstaande methode is hier beschreven omdat deze uitgaat van een situatie waarin het Linux-besturingssysteem al is geïnstalleerd en er geen ruimte meer is op de vaste schijf. Er zijn ook methoden om partitiegrootten te wijzigen met behulp van software die ontworpen is voor het beheren van partities. Software voor schijfpartitionering kan instabiliteit in de installatie van Windows XP veroorzaken. Microsoft biedt geen ondersteuning voor de installatie van Windows XP op partities die op deze wijze zijn bewerkt.

U kunt ook een opstartdiskette voor MS-DOS versie 5.0 of later, Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98 gebruiken waarop het hulpprogramma Fdisk aanwezig is. Hiermee kunt u een besturingssysteem van de vaste schijf verwijderen en een ander besturingssysteem installeren. Wanneer u Fdisk start en meerdere stations op de computer zijn geïnstalleerd, zijn er vijf keuzemogelijkheden. Gebruik optie 5 om de vaste schijf met de te verwijderen partitie te selecteren. Vervolgens kiest u optie 3 (Een partitie of logisch DOS-station verwijderen). Als u één vaste schijf hebt, kiest u eveneens optie 3. Hierna kiest u optie 4 (Een niet-DOS-partitie verwijderen). Hierdoor worden de niet-DOS-partities weergegeven die u wilt verwijderen. Het Linux-besturingssysteem werkt doorgaans met twee niet-DOS-partities, maar er kunnen er meer zijn gedefinieerd. Nadat u één partitie hebt verwijderd, voert u dezelfde procedure uit om andere niet-DOS-partities te verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Fdisk klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
255867 Fdisk en Format gebruiken om de vaste schijf te partitioneren of opnieuw te partitioneren
Nadat de partities zijn verwijderd, kunt u nieuwe partities maken en het gewenste besturingssysteem installeren. Als u gebruikmaakt van Fdisk bij MS-DOS-versie 5.0 en later, Windows 95 en Windows 98, kunt u slechts één primaire partitie en een uitgebreide partitie met meerdere logische stations maken. De maximumgrootte voor een primaire partitie onder FAT16 is 2 gigabyte (GB). Het grootst mogelijke logische station onder FAT16 is eveneens 2 GB.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
105074 Veelgestelde vragen over partitionering in MS-DOS 6.2
Tijdens het installeren van Windows XP kunnen de Linux-partities worden verwijderd en kunnen nieuwe partities worden gemaakt en geformatteerd met behulp van het van toepassing zijnde bestandssysteem. In Windows XP kunt u meer dan één primaire partitie maken. Windows XP herkent het bestandssysteem FAT32. Tijdens de installatie van Windows XP kunt u een bijzonder groot FAT32-station definiëren. Het FAT32-station kan na afloop van de installatie zo nodig worden geconverteerd naar NTFS.

Voor meer informatie over meervoudig opstarten met Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306559 Procedure: een systeem voor meervoudig opstarten maken met Windows XP
 
Eigenschappen

Artikel-id: 314458 - Laatst bijgewerkt: 30 apr. 2013 - Revisie: 1

Feedback