Contactpersonen en gebruikersobjecten in Active Directory importeren met Csvde

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u met het hulpprogramma Csvde.exe contactpersonen en gebruikersaccounts maakt in Active Directory. Deze methode kan in bepaalde gevallen worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer beheerders geadresseerden vanuit Microsoft Exchange Server 5.5 naar Active Directory willen exporteren als Microsoft Windows-contactpersonen.

Csvde.exe is een opdrachtregelhulpprogramma van Microsoft Windows 2000 dat in de map SystemRoot\System32 wordt opgenomen wanneer u Windows 2000 installeert. Csvde.exe lijkt op Ldifde.exe, maar met Csvde.exe worden gegevens uitgepakt in een CSV-indeling (door komma's gescheiden waarden). U kunt Csvde gebruiken om Active Directory-gegevens in de CSV-indeling te importeren en exporteren. Gebruik een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel om het CSV-bestand te openen en de koptekst- en waardegegevens weer te geven. Raadpleeg de Help van Microsoft Excel voor informatie over functies, zoals Samenvoegen, waarmee het maken van CSV-bestanden kan worden vereenvoudigd.

Opmerking Hoewel Csvde op Ldifde lijkt, is aan het gebruik van Csvde een belangrijke beperking verbonden: met Csvde kunnen Active Directory-gegevens namelijk alleen in de CSV-indeling worden geïmporteerd en geëxporteerd. Als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u het beste het hulpprogramma Ldifde gebruiken. Daarnaast moet de DN (Distinguished Name) van het item dat u probeert te importeren zich in de eerste kolom van het CSV-bestand bevinden omdat het importeren anders mislukt.

Het oorspronkelijke CSV-bestand kan een door Exchange Server geëxporteerde map zijn. Omdat kenmerken niet op dezelfde wijze worden toegewezen in Exchange Server en Active Directory, moet u enkele wijzigingen doorvoeren in het CSV-bestand. Door Exchange Server geëxporteerde mappen bevatten bijvoorbeeld kolommen met de naam obj-class. U moet deze naam wijzigen in objectClass. Daarnaast moet u Display Name wijzigen in displayName.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het toewijzen van kenmerken:

281563 Kenmerktoewijzingen van Exchange Server 5.5 naar Exchange 2000 voor de migratiewizard
Gebruik de volgende syntaxis als u het hulpprogramma uitvoert vanaf een opdrachtprompt:
csvde -i -f c:\bestandsnaam.csv
In dit artikel worden voor elk objecttype de vereiste kenmerken beschreven. Daarnaast worden hier voorbeelden van kopteksten voor CSV-bestanden weergegeven. De vereiste kenmerken voor één organisatie hoeven niet overeen te komen met de gebruiksvereisten voor een andere organisatie. Gebruik ADSI Edit of Ldp.exe om de kenmerken voor bestaande gebruikers weer te geven en de kenmerken te controleren die u nodig hebt of wilt gebruiken.

Waarschuwing Als u met de module ADSI Edit, het hulpprogramma LDP of een andere LDAP versie 3-client incorrecte wijzigingen doorvoert in de kenmerken van Active Directory-objecten, kunnen er ernstige problemen optreden. Deze problemen kunnen mogelijk alleen worden opgelost door Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 of zowel Windows als Exchange opnieuw te installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen als gevolg van incorrecte wijzigingen in kenmerken van Active Directory-objecten kunnen worden opgelost. Het wijzigen van deze kenmerken is dan ook voor uw eigen risico.


Windows 2000-contactpersoon zonder e-mailadres


In dit gedeelte worden de kenmerken beschreven die vereist zijn voor een Windows 2000-contactpersoon zonder e-mailadres. U kunt desgewenst meer kenmerken instellen. Zo kunt u het kenmerk telephoneNumber eenvoudig toevoegen aan het CSV-bestand.
  • objectClass. Met dit kenmerk wordt opgegeven welk type object moet worden gemaakt.
  • DN (Distinguished Name). Met dit kenmerk wordt de DN-naam van het nieuwe gebruikersobject opgegeven.
  • displayName. Het kenmerk displayName bevat de weergegeven naam van het object die wordt weergegeven in de algemene adreslijst en andere adreslijsten waarvan het object deel uitmaakt.
De vereiste kenmerken moeten als kolomkoppen worden opgenomen in het CSV-bestand, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

objectClass.DNdisplayName
contactpersoonDN-naam van gebruikersobjectWeergegeven naam


Onder DN-naam van gebruikersobject vallen in deze tabel de weergegeven naam van het gemaakte object en de DN-naam van de organisatie-eenheid waarin dit object moet worden gemaakt.

Wanneer u in een organisatie-eenheid een contactpersoon met de naam MailDisabledContact wilt maken, gebruikt u voor de waarde de volgende notatie:

cn=MailDisabledContact,OU=OU name,DC=Domainname,DC=com

Gebruik deze notatie ook voor de andere geïmporteerde objecten die in dit artikel worden beschreven.


Windows 2000-gebruiker zonder postvak of e-mailadres

In dit gedeelte worden de kenmerken beschreven die vereist zijn voor een Windows 2000-gebruiker zonder postvak of e-mailadres.
  • objectClass. Met het kenmerk objectClass wordt opgegeven welk type object moet worden gemaakt.
  • DN (Distinguished Name). Met dit kenmerk wordt de DN-naam van het nieuwe gebruikersobject opgegeven.
  • displayName. Het kenmerk displayName bevat de weergegeven naam van het object die wordt weergegeven in de algemene adreslijst en andere adreslijsten waarvan het object deel uitmaakt.
  • sAMAccountName. Dit kenmerk wordt toegewezen aan de pre-Windows 2000-aanmeldingsnaamin de gebruikersinterface. Deze komt doorgaans overeen met deaanmeldingsnaam van de gebruiker.
  • userAccountControl. Stel de waarde van dit kenmerk in op 512.
Deze vereiste kenmerken moeten als kolomkoppen worden opgenomen in het CSV-bestand, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
gebruikerDN-naam van gebruikersobjectNoMail UserNoMail User66048


Probleemoplossing

Doorgaans wordt in het hulpprogramma Csvde duidelijk aangegeven wat niet mogelijk is in het CSV-bestand. U kunt Csvde bijvoorbeeld niet gebruiken om bepaalde kenmerken te kopiëren als deze kenmerken al zijn opgenomen in Active Directory. Als u dit desondanks probeert, verschijnt het volgende foutbericht:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenabledcontactimport.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Already Exists
The server side error is "An attempt was made to add an object to the directory with a name that is already in use."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Als een vereist kenmerkt ontbreekt uit het CSV-bestand, verschijnt het volgende foutbericht:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenableduserimport1.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Constraint Violation The server side error is "Er ontbreekt een vereist kenmerk."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Met Csvde worden geen gebeurtenissen in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen vastgelegd. Als u problemen in Csvde wilt oplossen, moet u de opdrachtregeluitvoer weergeven en LDP of ADSI Edit gebruiken om het bestand te vergelijken met de kenmerken van bestaande gebruikersobjecten. Wijzig in Active Directory geen objecten zonder het proces eerst uitvoerig te testen in een testomgeving.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

233209 Contactpersonen en gebruikers van Windows 2000
304935 Postvakrechten voor Exchange Server 2000 en 2003 instellen bij het maken van het postvak
281563 Kenmerktoewijzingen van Exchange Server 5.5 naar Exchange 2000 voor de migratiewizard
324353 Gebruikers hebben geen toegang tot openbare mappen en kunnen geen postvakken op een afzonderlijke server overdragen
Eigenschappen

Artikel-id: 327620 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback