Exchange-databases defragmenteren

Inleiding

Tijdens het proces van schijfdefragmentatie worden de gegevens op de vaste schijven van de computer zodanig opnieuw gerangschikt dat de bestanden beter aaneensluiten. Defragmentatie helpt de toegang tot gegevens te verbeteren en de ophaalsnelheid te verhogen. Wanneer u de vaste schijven defragmenteert, kunt u de prestaties van de schijven verbeteren en de servers in uw organisatie soepeler en efficiënter laten werken.

U kunt het hulpprogramma Eseutil gebruiken om het informatiearchief en de map hiervan te defragmenteren in Microsoft Exchange Server 5.5 en om het informatiearchief in Microsoft Exchange 2000 Server en in Microsoft Exchange Server 2003 te defragmenteren. Het hulpprogramma kan op slechts één database tegelijk vanaf de opdrachtregel worden uitgevoerd.

Een Exchange 2000- of Exchange 2003-database defragmenteren


Ga als volgt te werk om een Exchange 2000- of Exchange 2003-database te defragmenteren:klik hier als u de stappen wilt uitvouwen of samenvouwen

 1. Klik met de rechtermuisknop in Exchange System Manager op het informatiearchief dat u wilt defragmenteren en klik op Dismount Store.
 2. Voer bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op Enter:
  cd Exchsrvr\Bin
  eseutil /d
  Neem een databaseschakeloptie op en alle opties die u wilt gebruiken.
Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld het standaardhulpprogramma voor defragmentatie op een postbusarchiefdatabase uitgevoerd:
C:\program files\exchsrvr\bin>eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Zie de sectie 'Offlinedefragmentatie' voor meer informatie over databaseschakelopties.
Een Exchange Server 5.5-database defragmenteren


Opmerking Als u een database wilt defragmenteren, moet u beschikken over een vrije schijfruimte van ten minste 110% van de grootte van de database die u wilt verwerken. Ga als volgt te werk om de vereiste vrije schijfruimte te bepalen:klik hier als u de stappen wilt uitvouwen of samenvouwen

 1. Controleer of het informatiearchief niet actief is.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  eseutil /ms"database.edb”
 3. Bereken de vrije ruimte door het aantal vrije pagina's met 4 kB te vermenigvuldigen.
 4. Trek het getal dat u in stap 3 hebt berekend, af van de fysieke grootte van de database.
 5. Het getal dat u in stap 4 hebt berekend, vertegenwoordigt de gegevens in de database. Vermenigvuldig dit getal met 1,10 (110 %). De uitkomst van deze berekening is de ruimte die nodig is om de database te defragmenteren.
 6. Als u bij benadering de tijd wilt bepalen die nodig is om de database te defragmenteren, deelt u het getal dat u in stap 3 hebt berekend door 9 GB (9.000.000.000) per uur.

  Opmerking 9 GB per uur is de snelheid waarmee het hulpprogramma Eseutil wordt uitgevoerd.
U kunt een van de volgende databaseschakelopties gebruiken om Eseutil voor een specifieke database uit te voeren:
de Setup-optie !Beschrijving
/dsMap
/isprivPrivé-informatiearchief
/ispubOpenbaar informatiearchief
U kunt een of meer van de volgende opties gebruiken om de bewerkingen op te geven die u op de database wilt uitvoeren.
OptieBeschrijving
/b Pad Hiermee wordt een back-up van de oorspronkelijke niet-gecomprimeerde database gemaakt op de opgegeven locatie
/p Hiermee wordt de oorspronkelijke niet-gecomprimeerde database op de oorspronkelijke locatie bewaard en wordt de nieuwe gecomprimeerde database in het standaardbestand Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb opgeslagen.
/tBestandsnaam Hiermee wordt de nieuwe gecomprimeerde database in het opgegeven pad gemaakt en wordt de naam ervan gewijzigd.
/o Hiermee wordt de tekst Microsoft Exchange Server niet weergegeven
Ga als volgt te werk om de Exchange Server 5.5-database te defragmenteren:

Opmerking Als u een database wilt defragmenteren, moet u beschikken over een vrije schijfruimte van ten minste 110% van de grootte van de database die u wilt verwerken.
 1. Gebruik het onderdeel Services van het Configuratiescherm om de database die u wilt defragmenteren, te stoppen. Dit is een van de volgende services:
  • Voor de Exchange Directory-database stopt u de service Microsoft Exchange Directory.
  • Voor de Exchange Mailbox-database of de Exchange Public Folder-database stopt u de service Microsoft Exchange Information Store.
 2. Voer bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op Enter:
  CD \Winnt\System32
  eseutil /d
  Neem een databaseschakeloptie op en alle opties die u wilt gebruiken. Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld het standaardhulpprogramma voor defragmentatie op de adreslijst uitgevoerd en wordt de kopie in het door de gebruiker opgegeven bestand opgeslagen:
  C:\winnt\system32>eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Een back-up van de database maken


Omdat de gegevens in de Exchange-database bij offlinedefragmentatie opnieuw worden ingedeeld, maakt u onmiddellijk na de defragmentatie met het hulpprogramma Back-up standaardback-ups van de databases om deze nieuwe indeling op te slaan. Eerdere incrementele of differentiële back-ups zijn niet meer bruikbaar, omdat hierin wordt verwezen naar databasepagina's die tijdens de defragmentatie opnieuw zijn ingedeeld. Zie 258243 voor meer informatie: Een back-up van een Exchange-computer maken en herstellen met het programma Back-up van Windows .

Fragmentatie van Exchange-gegevens

Exchange-gegevens worden op een ander niveau gefragmenteerd dan andere gegevens. Exchange-gegevens worden in de Exchange-database zelf gefragmenteerd. Als u normale defragmentatie op een Exchange-computer uitvoert, moet u dit buiten kantooruren doen en bij voorkeur nadat de Exchange-databases zijn gestopt. Schijfdefragmentatie verbruikt bijzonder veel rekenkracht. De database-engine van Exchange kan daardoor mogelijk niet op tijd toegang krijgen tot de harde schijven.

Standaard worden Exchange-databases elke dag gedefragmenteerd. Met de defragmentatieoptie wordt gebruikte opslagruimte aaneensluitend gemaakt, wordt ongebruikte opslagruimte geëlimineerd en wordt de database compact gemaakt. Hierdoor wordt de grootte van de database teruggebracht. Het hulpprogramma Eseutil kopieert databaserecords naar een nieuwe database. Wanneer de defragmentatie voltooid is, wordt de oorspronkelijke database verwijderd of opgeslagen op een door de gebruiker op te geven locatie waarna de nieuwe versie de naam van de oorspronkelijke database krijgt. Als het hulpprogramma een beschadigde record ontdekt, wordt de defragmentatie gestopt en wordt er een foutbericht weergegeven. Onlinedefragmentatie Tijdens het onderhoudsproces worden Exchange-databases automatisch online gedefragmenteerd. Tijdens on line defragmentatie worden databaseobjecten die niet meer worden gebruikt gedetecteerd en verwijderd. Bij een on line defragmentatie wordt er meer databaseruimte vrijgemaakt zonder de bestandsgrootte van de database te wijzigen. Standaard is Exchange zo geconfigureerd dat er elke dag tussen 01:00 en 05:00 een on line defragmentatie wordt uitgevoerd.

Opmerking Als u de efficiëntie van onderhoudsprocessen en back-upbewerkingen wilt verhogen, kunt u deze het beste op verschillende tijden uitvoeren.

U kunt de defragmentatie van de database op een van de volgende manieren plannen:

 • Als u de defragmentatie van een bepaalde database wilt plannen, gebruikt u de optie Onderhoudsinterval op het tabblad Database van een opslagobject van een postbus of openbare map om het onderhoudsinterval te configureren.
 • Als u de defragmentatie van meerdere opslagobjecten voor postbussen en openbare mappen wilt plannen, gebruikt u de optie Maintenance interval op het tabblad Database (Policy) van een opslagobject van een postbus of een opslagbeleid van een openbare map om het onderhoudsinterval te configureren.
Offlinedefragmentatie


Hoewel u met onlinedefragmentatie enige extra databaseruimte vrijmaakt, moet u de Exchange-database offline defragmenteren om de fysieke grootte van de Exchange-database te verkleinen. Met het hulpprogramma Eseutil (Eseutil.exe) kunt u offlinedefragmentatie uitvoeren wanneer de opslagobjecten voor postbussen en openbare mappen offline zijn.


Opmerking Eseutil bevindt zich in de map Winnt\System32 in Exchange Server 5.5 en in de map Exchsrvr/Bin in Exchange 2000 en Exchange 2003.

Eseutil is een Exchange-hulpprogramma waarmee u een defragmentatie, herstelbewerking en integriteitscontrole voor Exchange-databases kunt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld off line defragmentatie uitvoeren als u onlangs een groot aantal gebruikers van een Exchange-server hebt verplaatst. In dat geval kunt u met offline defragmentatie de Exchange-databases kleiner maken door de gegevens in de Exchange-databases van de server opnieuw te rangschikken en ongebruikte databasepagina's te verwijderen.

Wanneer u met de opdracht Eseutil /d defragmenteert, wordt er een nieuwe database gemaakt, worden de oude databaserecords naar de nieuwe database gekopieerd en worden ongebruikte databasepagina's verwijderd. Het resultaat is een compact, goed geordend databasebestand.

U kunt de volgende databaseschakeloptie gebruiken om defragmentatie door Eseutil op een specifieke database uit te voeren:
eseutil /d databasenaam[opties]
waarbij databasenaam de bestandsnaam is van de database die u wilt comprimeren.

U kunt Eseutil op de opdrachtregel ook uitvoeren met de schakelopties /d /p om een nieuwe gedefragmenteerde database te maken op een andere locatie, bijvoorbeeld op een andere harde schijf. Met de schakeloptie /p blijft de oorspronkelijke database tijdens het offlinedefragmentatieproces ongecomprimeerd bewaard en wordt een tijdelijke bestand gemaakt dat de gedefragmenteerde versie van de database is. Dit staat bekend als installeren uitschakelen. In tegenstelling tot bij een normale offline defragmentatie (Eseutil /d) wordt de oorspronkelijke database niet door de nieuwe gedefragmenteerde database overschreven als u het hulpprogramma Eseutil uitvoert met de optie /d /p.


Daarnaast neemt de defragmentatie van grote databases met de optie /d /p doorgaans aanzienlijk minder tijd in beslag, omdat u de gedefragmenteerde database niet vanuit de tijdelijke locatie kopieert en het oorspronkelijke gefragmenteerde bestand niet overschrijft. Als u de gedefragmenteerde database echter wilt koppelen nadat u deze optie hebt gebruikt, moet u de gedefragmenteerde EDB- en STM-betanden handmatig naar het databasepad verplaatsen en de correcte databasebestandsnamen geven.

Als Tempdfg.edb en Tempdfg.stm bijvoorbeeld de gedefragmenteerde bestanden zijn die u hebt gemaakt met de optie /d /p, moet u de naam van Tempdfg.edb wijzigen in Priv1.edb en de naam van Tempdfg.stm wijzigen in Priv1.stm. U moet dit doen als Priv1.edb en Priv1.stm de databases zijn waarvoor u Eseutil oorspronkelijk hebt uitgevoerd. Met de volgende opdracht worden de database Mailbox Store.edb en het bijbehorende streaming-bestand gedefragmenteerd, wordt er geen installatie uitgevoerd en worden de gedefragmenteerde databases opgeslagen op station D. Let op: er staat geen spatie achter /t.
eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
Opmerking Als u de optie /t niet gebruikt, worden de bestanden Tempdfgxxxx.edb en Tempdfgxxxx.stm gemaakt op de locatie waar u Eseutil hebt uitgevoerd. In de bestandsnamen hiervoor staat xxxx voor een willekeurig getal.

U kunt daarnaast de volgende opties gebruiken wanneer u Exchange-databases defragmenteert met Eseutil:

OptieBeschrijving
/b DatabaseEen back-up maken met de opgegeven naam

/tDatabaseDe naam voor de tijdelijke database instellen (standaardnaam is Tempdfrg.edb)
/sBestandDe naam voor het streaming-bestand instellen (standaard is GEEN)
/fBestandDe naam voor het tijdelijke streaming-bestand instellen (standaardnaam is Tempdfrg.stm)

/pDe tijdelijke database reserveren (met andere woorden: niet installeren)
P/oLogo onderdrukken
/iStreaming-bestand niet defragmenteren
Opmerking Het bestand Tempdfrg.edb wordt gemaakt op het logische station waarop de opdracht eseutil /d wordt uitgevoerd, tenzij u de schakeloptie /t gebruikt. Als u het bestand Tempdfrg.edb bijvoorbeeld in de hoofdmap van station D wilt maken, voert u de volgende opdracht uit:
D:\>eseutil /d /ispriv
U kunt de schakeloptie /t ook gebruiken om de naam voor de tijdelijke database en voor een andere locatie in te stellen. Als u het bestand Sample.edb bijvoorbeeld in de hoofdmap van station D wilt maken terwijl de opdracht Eseutil vanaf station C wordt uitgevoerd, voert u de volgende opdracht uit:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
Opmerking Als installeren is uitgeschakeld, wordt de oorspronkelijke database ongecomprimeerd bewaard en bevat de tijdelijke database de gedefragmenteerde versie van de database. Installatie is bijvoorbeeld uitgeschakeld als u de schakeloptie /p gebruikt.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het gebruik van de opdracht Eseutil /d voor het defragmenteren van een database en het bijbehorende streaming-bestand klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

254132 Eseutil /d defragmenteert de database en het streaming-bestand

Voor meer informatie over Exchange Server versie 4.0 en 5.0 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

163627 Een EDB-bestand op een niet-Exchange-server defragmenteren

Eigenschappen

Artikel-id: 328804 - Laatst bijgewerkt: 9 mrt. 2014 - Revisie: 1

Feedback