Serviceovereenkomst voor Microsoft Klantenondersteuning


Acceptatie van de Serviceovereenkomst

Deze Serviceovereenkomst (“Serviceovereenkomst”) is van toepassing op Ondersteuningsdiensten (hieronder gedefinieerd) en wordt gesloten door en tussen de klant die gebruik maakt van de Ondersteuningsdiensten en Microsoft. Elke verwijzing naar “wij”/“ons”/“onze” in deze Serviceovereenkomst is een verwijzing naar Microsoft Ireland Operations Limited (met inbegrip, waar van toepassing, onze werknemers en gemachtigde agenten) en elke verwijzing naar “u”/“uw” betekent u als gebruiker van de Ondersteuningsdiensten. We zijn elk een “Partij” in deze Serviceovereenkomst en zijn collectief de “Partijen”. Deze Serviceovereenkomst is niet van toepassing op professionele diensten (d.w.z. ondersteuning of consulting) die worden aangeboden of geleverd aan zakelijke klanten (bijv. onder voorbehoud van een Microsoft Business and Services Agreement of andere Microsoft Enterprise Products of Services Agreement).  Lees deze Serviceovereenkomst aandachtig door voordat u zich abonneert. U dient een kopie van deze Serviceovereenkomst te lezen, af te drukken en te bewaren voor uw administratie, want Microsoft bewaart deze niet voor u.

Door de Ondersteuningsdiensten aan te kopen of te gebruiken, stemt u met deze Serviceovereenkomst. Uw gebruik van de Ondersteuningsdiensten, indien geleverd voor of in verband met een Microsoft Store-website, is onderworpen aan de voorwaarden van die website (bijv. Gebruiksvoorwaarden, Privacykennisgeving, enz., gezamenlijk aangeduid als “Gebruiksvoorwaarden”) en alle andere beleidslijnen voor die website. Deze Serviceovereenkomst, de Privacyverklaring, uw Microsoft Accountovereenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Microsoft met betrekking tot de Ondersteuningsdiensten. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door. Hierin wordt beschreven welke soorten informatie we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Informatie”) en hoe we uw Informatie gebruiken. In het geval van strijdigheden prevaleren de bepalingen van deze Serviceovereenkomst.

We zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze Serviceovereenkomst of de Ondersteuningsdiensten te wijzigen. We kunnen deze wijzigen in verband met (i) het toepasselijk recht of wijzigingen in dat recht; (ii) een aanbeveling en/of bevel op grond van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de Ondersteuningsdiensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) een wijziging van de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de Ondersteuningsdiensten op te zeggen. Als wijzigingen de prijs verhogen of het niveau van de gekochte Ondersteuningsdiensten wezenlijk verlagen, zal een e-mailbericht 30 dagen van tevoren worden verstuurd. Gebruik van de Ondersteuningsdiensten na de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van de Ondersteuningsdiensten te staken. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze Serviceovereenkomst of de Ondersteuningsdiensten.

ALLE VRIJWARINGEN VAN GARANTIES, VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID VORMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

DE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN WORDEN BEPAALD DOOR DEZE SERVICEOVEREENKOMST EN ALLES WAT OP U VAN TOEPASSING IS, EN NIET DOOR EEN ANDERE SERVICEOVEREENKOMST MET MICROSOFT.  U VERKLAART DAT U DE MEERDERJARIGHEIDSLEEFTIJD HEBT BEREIKT IN HET RECHTSGEBIED VAN UW WOONPLAATS EN DAT U ALLE BEPALINGEN VAN DEZE SERVICEOVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGRIJPT.

Ondersteuningsdiensten

Microsoft Klantenondersteuningsdienst brengt u in contact met ondersteuningsmedewerkers voor hulp met een reeks van Microsoft-ondersteuningsgerelateerde taken (“Ondersteuningsdiensten”). Uw deelname aan de Ondersteuningsdiensten begint op de datum van aankoop. In het onwaarschijnlijke geval dat we de Ondersteuningsdiensten niet kunnen starten binnen een periode van 30 dagen vanaf de dag volgend op de aankoopdatum van de Ondersteuningsdiensten, bieden wij u de mogelijkheid door te gaan met de Ondersteuningsdiensten of om deze te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen van de sommen die zijn betaald voor de Ondersteuningsdiensten.

 1. Toestemming voor op afstand gebaseerde of dataverbonden services. De software die wordt gebruikt met de Ondersteuningsdiensten kan een verbinding met Microsoft en andere serviceproviders maken via een dataverbinding (bijv. het internet of een mobiele provider). In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Door de Ondersteuningsdiensten te gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens via de Ondersteuningsdiensten.
 2. Misbruik van op afstand gebaseerde of dataverbonden diensten. U mag Ondersteuningsdiensten niet gebruiken op een wijze die schade kan toebrengen aan Microsoft of elke andere serviceprovider of elk computernetwerk- of systeem, of het gebruik ervan door anderen kan hinderen. U mag de Ondersteuningsdiensten niet gebruiken om uzelf op welke manier dan ook zonder toestemming toegang te verschaffen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.
 3. Samenwerking en ondersteunbaarheid. Het vermogen van Microsoft om de Ondersteuningsdiensten te verlenen is afhankelijk van uw volledige en tijdige medewerking alsmede de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die u ons geeft. U dient te beschikken over een in aanmerking komend apparaat en Microsoft-software met geldige licentie die voldoen aan de toepasselijke minimumvereisten voor ondersteunbaarheid beschreven in het Levenscyclusbeleid van Microsoft alvorens Microsoft de Ondersteuningsdiensten kan leveren. Microsoft behoudt zich het recht voor de Ondersteuningsdiensten te annuleren en/of een terugbetaling uit te voeren omwille van problemen met uw apparaat, uw systeemvereisten of de configuratie, of voor een andere reden waarover wij geen controle hebben, waardoor het onmogelijk of onpraktisch wordt de Ondersteuningsdiensten te leveren.
 4. Abonnement. De Ondersteuningsdiensten zijn in uw regio mogelijk beschikbaar door middel van een abonnementsprogramma. Indien u zich aanmeldt voor een abonnementsprogramma voor de Ondersteuningsdiensten, geldt het abonnement uitsluitend voor uw Microsoft-account dat is geassocieerd met het abonnement op de Microsoft-software op uw apparaten. Voor de registratie bij en het gebruik van uw abonnement op Ondersteuningsdiensten wordt u gevraagd de uw Microsoft-account-id (MSA) te valideren. Het is niet toegestaan uw abonnement te delen of te verkopen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw abonnement.
 5. Antwoordtechnici. Microsoft biedt u toegang tot Antwoordtechnici. Antwoordtechnici zijn geen werknemers of woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft. Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij contact met de Antwoordtechnici informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw familieleden. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor uw interacties met Antwoordtechnici, zelfs als u hiervoor toegang hebt gekregen via het gebruik van de Ondersteuningsdiensten.
 6. PPI Service. Ondersteuningsdiensten kunnen beschikbaar zijn als een eenmalige pay-per-incident-dienst (“PPI dienst”) voor een eenmalige ondersteuningsdienst voor een afzonderlijk apparaat tegen een vaste prijs.
 7. Gegevensback-up. U begrijpt dat gegevens per ongeluk verloren gaan, beschadigd raken of geschonden worden, en stemt u ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor de back-up van alle gegevens, software, informatie of andere bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat, met inbegrip van alle schijven en stations of andere geassocieerde apparaten (samen “Uw Gegevens”) voordat u de Ondersteuningsdiensten ontvangt. U begrijpt verder en stemt ermee in dat Microsoft Uw Gegevens, met inbegrip van eventuele vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk beschermde en persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, mogelijk overdraagt aan externe serviceproviders om de Ondersteuningsdiensten uit te voeren. Elke overdracht gebeurt overeenkomstig onze privacyverklaring. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van de wetgeving, is Microsoft niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor bekendmaking of verlies van of schade aan Uw Gegevens.
 8. Externe toegang. Om de ondersteuningsdiensten te leveren, kan het zijn dat Microsoft een externe verbinding dient te maken met uw apparaat die ons in staat stelt toegang te verkrijgen tot uw apparaat en uw apparaat te besturen, het scherm van uw apparaat te bekijken, software te installeren en instellingen te wijzigen op uw apparaat. Wij kunnen u verzoeken softwarelicentievoorwaarden van Microsoft of derden te downloaden of te aanvaarden om de verbinding op afstand tot stand te brengen. U bent verantwoordelijk voor eventuele downloadkosten die van toepassing kunnen zijn en voor het betalen van de kosten die in rekening worden gebracht door uw dataverbindingsprovider(s) (bijv. via internet, WiFi, of mobiele telefoonprovider). Deze kosten komen bovenop eventuele kosten die u aan ons betaalt voor de Ondersteuningsdiensten en wij zullen deze niet aan u vergoeden. Informeer bij uw mobiele provider om na te gaan of dergelijke kosten van toepassing zijn.

  We kunnen diagnostische hulpprogramma's uitvoeren op uw apparaat om te bepalen of het voldoet aan de minimum vereisten aan het systeem zodat we bepaalde Ondersteuningsdiensten kunnen uitvoeren, zoals upgrades. U moet akkoord gaan met deze stap zodat wij u deze Ondersteuningsdiensten kunnen leveren. Als we niet in staat zijn om een verbinding op afstand met uw apparaat tot stand te brengen of een van de bovenstaande stappen te voltooien, kunnen we mogelijk geen Ondersteuningsdiensten leveren.

 9. Software-installaties/licentieovereenkomst voor eindgebruikers/bevoegdheid. Als de Ondersteuningsdiensten software-installaties omvatten, ongeacht of de software die door Microsoft of een externe softwareleverancier is geleverd, moet u de software en de softwareproductcodes bij de hand houden vóór de installatie. Door Microsoft informatie, software of toepassingen te leveren om ze in uw naam te installeren of over te dragen, verklaart u dat u het recht hebt om Microsoft te machtigen om dergelijke acties te ondernemen. U begrijpt en erkent dat Microsoft mogelijk EULA's in uw naam moet accepteren voor dergelijke software-installaties en u stemt er mee in zich te houden aan de voorwaarden van EULA's. Als u de installatie van software vraagt van een externe softwareleverancier met betrekking tot de Ondersteuningsdiensten, krijgt u de kans om de overeenkomstige EULA te raadplegen. Elke verklaring van afstand van een dergelijke kans gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U begrijpt en gaat ook akkoord dat Microsoft geen controle heeft over de voorwaarden van EULA's van derden en dergelijke EULA's niet zal controleren alvorens deze in uw naam te accepteren.
 10. Annulering van abonnement op ondersteuningsdiensten. U kunt uw abonnement op Ondersteuningsdiensten opzeggen voor contact op te nemen met een ondersteuningsmedewerker van Microsoft of met ons op https://account.microsoft.com te gaan. Wanneer uw abonnement aan het einde van de huidige looptijd loopt dient u het abonnement ten minste 3 dagen voor de factuurdatum op te zeggen om te vermijden dat u aangerekend wordt voor de volgende periode. De factuurdatum is de verjaardag van uw aanvankelijke . U kunt uw factuurdatum en de datum van aanvankelijke registratie nakijken op https://account.microsoft.com. Microsoft behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, uw abonnement op de Ondersteuningsdiensten zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien uw betaling niet op tijd wordt verricht, u deze Serviceovereenkomst schendt of we vaststellen dat uw abonnement werd gebruikt door iemand anders of voor ondersteuning op apparaten van iemand anders. We kunnen de Ondersteuningsdiensten of uw abonnement ook beëindigen indien we vaststellen dat u niet in aanmerking komt voor de Ondersteuningsdiensten.

Betaling, facturering, restitutie

 1. Betaal- en accountgegevens. Om een betaalde Ondersteuningsdienst of een abonnement op Ondersteuningsdiensten aan te schaffen, dient u een betaalwijze en de vereiste betaalgegevens te verstrekken (bijv. creditcard-, debitcard- of betaalkaartnummer) . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bijkomende kosten die de uitgever van uw kaart of bank u kan aanrekenen als resultaat van de verwerking van uw betaling met uw creditcard/betaalkaart. Indien u een abonnement op Ondersteuningsdiensten aanschaft, kunt u de abonnementskosten maandelijks (indien beschikbaar in uw regio) of jaarlijks laten afschrijven van uw creditcard/betaalkaart tot de opzegging.

  U kunt uw account online beheren op https://account.microsoft.com. U stemt ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte kaart- of accountgegevens die door de betrokken bank of het betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount en uw contactgegevens actueel te houden. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren die wijzigingen te verwerken.

 2. Factureringsgegevens. Door betaalgegevens te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) verklaart u dat alle betaalgegevens juist zijn en (iii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Ondersteuningsdiensten af te schrijven van door u verstrekte betaalwijze. We kunnen de kosten als volgt afschrijven: (a) vooraf, (b) op het moment van aankoop, (c) kort na aankoop, of (d) op terugkerende basis bij een abonnement op Ondersteuningsdiensten. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.
 3. Periodieke facturering. Uw abonnement op Ondersteuningsdiensten zal periodieke facturering omvatten indien beschikbaar in uw regio. Indien u een abonnement op Ondersteuningsdiensten hebt, wordt periodieke facturering toegevoegd wanneer deze voorziening beschikbaar komt in uw regio. Maar u kunt de periodieke facturering op elk moment ‘uitschakelen’ door te gaan naar https://account.microsoft.com.

  Indien periodieke facturering is inbegrepen in uw abonnement op Ondersteuningsdiensten, zullen we u per e-mail informeren vóór uw factuurdatum. Nadat we u hebben laten weten dat het abonnement zal worden gefactureerd voor de volgende periode, kunnen we u de op dat moment geldende prijs voor de nieuwe abonnementstermijn in rekening brengen. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten van het abonnement door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de factuurdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later wordt verstrekt.

 4. Betaalgeschiedenis en fouten. We bieden uw betaalgeschiedenis online aan op de website Betalen en factureren (https://account.microsoft.com). Het is uw verantwoordelijkheid uw betaalgeschiedenis te controleren en ons p de hoogte te stellen van eventuele fouten. U dient contact met ons op te nemen binnen 120 dagen nadat een foute of ongeautoriseerde betaling voor het eerst voorkomt op uw factuur. We zullen de kosten dan onmiddellijk onderzoeken. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen voor verliezen als gevolg van de fout en zullen we niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. Indien Microsoft een fout in de facturering ontdekt, zullen we die binnen 90 dagen corrigeren.
 5. Restitutie. U kunt uw eenmalige Ondersteuningsdiensten (niet een abonnement) of uw abonnement op Ondersteuningsdiensten zonder opgaaf van redenen annuleren binnen 14 kalenderdagen na aankoop of verlenging (naar gelang hetgeen van toepassing is) van de Ondersteuningsdiensten of het abonnement op Ondersteuningsdiensten. We restitueren het volledige betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de datum van uw annulering aan u.

  Na de annuleringsperiode van 14 dagen kunt u uw abonnement op Ondersteuningsdiensten opzeggen binnen 30 dagen na de aanvankelijke aankoopdatum van het abonnement en vragen om restitutie indien we niet in staat zijn uw ondersteuningsprobleem op te lossen. Indien u of Microsoft uw abonnement op Ondersteuningsdiensten opzegt na de initiële periode van 30 dagen, zullen we het bedrag dat u betaald heeft niet terugbetalen. Indien u hebt betaald voor eenmalige Ondersteuningsdiensten (niet een abonnement), kunt u binnen 30 dagen na aankoop restitutie vragen indien we niet in staat zijn uw ondersteuningsprobleem op te lossen.

Koppelingen naar sites van derden

Als u tijdens de ontvangst van de Ondersteuningsdiensten een koppeling naar een website van derden krijgt, (ongeacht of de koppeling door Microsoft is aangeboden of geïntegreerd is in de website waarop u de Ondersteuningsdienst ontvangt of anderszins), erkent u dat deze koppelingen u uitsluitend worden geboden als referentie en voor meer gebruiksgemak, dat de gekoppelde sites niet onder het beheer zijn van Microsoft en dat Microsoft niet verantwoordelijk is voor de inhoud van koppelingen of gekoppelde sites of eventuele wijzigingen of updates aan gekoppelde sites bevatten. De levering van de gekoppelde sites houdt geen enkele steun in van het materiaal dat zij bevatten of elke koppeling met hun operators. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het doorgeven via webcast of andere vorm vanaf dergelijke gekoppelde websites.

Mededelingen

Wanneer u zich aanmeldt voor Ondersteuningsdiensten en uw e-mailadres opgeeft, stemt u ermee in dat Microsoft u kennisgevingen met betrekking tot de Ondersteuningsdiensten of wettelijk verplichte mededelingen toestuurt op dat adres. Mededelingen die via e-mail aan u worden verzonden, worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail.

Garanties, verklaring van afstand

 1. GEEN GARANTIE. VOOR ZOVER DIT ONDER HET RECHT IS TOEGESTAAN, WIJST MICROSOFT ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN BEPALINGEN AF EN SLUIT DEZE UIT, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN, GARANTIES OF BEPALINGEN VAN EIGENDOM, SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IN VERBAND MET DOOR ONS GELEVERDE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN, SOFTWARE OF ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE.
 2. Toepasselijkheid van plaatselijke wetgeving. Indien en voor zover dit recht, ondanks de uitzonderingen en beperkingen in deze Serviceovereenkomst, bepaalde impliciete garanties voorziet, dan zijn uw rechtsmiddelen in het geval van Ondersteuningsdiensten, zoals door ons bepaald, beperkt tot ofwel:
  • het opnieuw uitvoeren van de Ondersteuningsdiensten; of
  • de kosten voor het opnieuw gebruik kunnen maken van de Ondersteuningsdiensten (indien van toepassing)

Tenzij het recht dit anders bepaalt, wordt de volgorde waarin deze beperkte rechtsmiddelen worden gegeven, door ons bepaald.

Onze wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door onrechtmatige daad van ons of onze werknemers en agenten. Wij willen de aansprakelijkheid niet uitsluiten voor bedriegelijke voorstelling van zaken door ons of onze werknemers of agenten. Als consument beschikt u over bepaalde wettelijke rechten. De rechten omvatten een verplichting van Microsoft om de Ondersteuningsdiensten te leveren met redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid. Niets in deze Serviceovereenkomst is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor schending van deze bepaling door Microsoft te beperken of uit te sluiten.

Toepasselijkheid van plaatselijke wetgeving

Alle inhoud en Ondersteuningsdiensten op de website worden aangeboden in de huidige staat en zoals deze beschikbaar is. Microsoft geeft geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de site of de inhoud ervan, met inbegrip en zonder beperking van elk gegeven advies (op persoonlijke of algemene basis) en verklaringen van adverteerder op of via de website. Alle beslissingen of acties die door u zijn genomen op basis van de informatie opgegeven op of via de website, zijn volledig naar eigen inzicht en risico en u moet individueel professioneel advies verkrijgen waar dat nodig is.

U beschikt over bepaalde rechten op grond van uw wetgeving. Deze omvatten dat e de Ondersteuningsdiensten zullen leveren volgens een redelijke standaard en binnen een redelijke tijd.

Niets in deze Serviceovereenkomst is bedoeld ter aantasting van deze statutaire rechten.

Als we een inbreuk plegen op deze voorwaarden, zullen we alleen aansprakelijk zijn voor directe verliezen die een redelijk voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijke inbreuk, tot een maximum van het bedrag dat betaald is voor de Ondersteuningsdiensten, relevant voor uw claim, waar de Ondersteuningsdienst gratis is tot een maximum van $5 of het equivalent in lokale valuta. Verliezen zijn te voorzien wanneer hiermee door u en ons rekening wordt gehouden ten tijde van het aangaan van deze Serviceovereenkomst.

We zijn niet verantwoordelijk voor:

 • verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze inbreuk;
 • indirecte verliezen die een neveneffect zijn van het belangrijkste verlies of schade en die niet redelijkerwijs voorzienbaar zijn door u en ons op het ogenblik waarop deze Serviceovereenkomst wordt afgesloten, bijv. winstderving of verlies van kansen;
 • het niet leveren van de website of het niet voldoen aan onze verplichtingen onder deze Serviceovereenkomst waar een dergelijke inbreuk veroorzaakt is door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

Gebeurtenissen waarover wij geen controle” betekent elke oorzaak buiten onze redelijke controle die ons verhindert de website te leveren of te voldoen aan onze verplichtingen onder deze Serviceovereenkomst en omvat, maar is niet beperkt tot brand, overstroming, storm, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, kernrampen, terroristische activiteit en overmacht.

Overige

 1. Contracterende entiteit. Indien u woont in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, gaat u een contract aan met Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland (ingeschreven bij het Companies Registration Office in Ierland onder nummer 256796, VAT-registratienummer: IE 8256796 U, geregistreerd op het adres 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland), en zijn alle vorderingen, inclusief vorderingen betreffende wetten ter bescherming van de consument, wetten op het gebied van onbillijke concurrentie en onrechtmatige daad, onderworpen aan het recht van het rechtsgebied waarin u bent gevestigd en hebben de rechtbanken in het rechtsgebied waarin u woont de exclusieve rechtsbevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.
 2. Online geschillenbeslechting. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting dat hier te bereiken is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Meer informatie hierover is hier beschikbaar: https://www.microsoft.com/en-us/legal/arbitration/EU-ODR.aspx.