Overzicht van de nieuwe functies in de pakket-installer voor Windows-software-updates

Samenvatting

Versie 6.1.22.0 en nieuwer van Package Installer voor Windows-updates (Update.exe) ondersteunen de volgende nieuwe functies en wijzigingen:
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /log om de logboekbestanden te kunnen omleiden die door Package Installer zijn gemaakt
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /warnrestart om nadat zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster weer te geven met een timer waarmee de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de computer opnieuw wordt opgestart, als dat laatste nodig is
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /promptrestart om nadat zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster weer te geven waarin de gebruiker wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, als dat laatste nodig is
 • Wijzigingen in de schakeloptie /passive zodat bij een noodzakelijke herstart van de computer, nadat zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster met een timer wordt weergegeven waarin de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de computer opnieuw wordt opgestart
 • Vlaggen die in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile zijn ingesteld om aan te geven of de computer opnieuw moet worden opgestart na het installeren of verwijderen van een software-update, zoals een beveiligingsupdate, essentiële update of hotfix
 • De opdrachtregelopties /uninstall en /listupdates zijn niet meer beschikbaar. Zie de sectie 'Meer informatie' voor alternatieven.
Versie 5.4.15.0 en nieuwer van Package Installer voor Windows-updates (Update.exe) ondersteunen de volgende nieuwe functies:
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /integrate om software-updates te integreren in de bronbestanden van uw Windows-installatie.
 • Wijzigingen in de schakeloptie /extract

Inleiding

Microsoft maakt pakketten met software-updates door gebruik te maken van verschillende zelfuitpakkende bestandsindelingen waarmee automatisch een installatieprogramma wordt uitgevoerd dat in het pakket is opgenomen. In dit artikel worden de nieuwe functies beschreven die u kunt gebruiken voor software-updatepakketten waarvoor Update.exe versie 5.4.15.0 of nieuwer als installatieprogramma wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om vast te stellen of voor een software-updatepakket Update.exe als installatieprogramma wordt gebruikt en welke versie wordt gebruikt:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het pakket en klik op Eigenschappen.
 2. Selecteer op het tabblad Versie onder de kop Overige versie-informatie Installer-engine. De waarde moet update.exe zijn.
 3. Selecteer Installer-versie om vast te stellen wat de versie van Update.exe is. De waarde in het veld geeft aan welke versie van Update.exe in het pakket wordt gebruikt.
Ga voor pakketten die zijn uitgebracht vóór juli 2004, als volgt te werk om vast te stellen of Update.exe wordt gebruikt en welke versie wordt gebruikt:
 1. Pak het software-updatepakket uit naar een unieke, tijdelijke map. Als u bijvoorbeeld de bestanden van een updatepakket met de naam KBArtikelnummer.exe wilt uitpakken naar een map met de naam UitgepaktPakket op station C, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:
  KBArtikelnummer /X:C:\UitgepaktPakket
 2. Open de tijdelijke map met de uitgepakte bestanden van het software-updatepakket. Open bijvoorbeeld C:\UitgepaktPakket.
 3. Als het bestand Update.exe aanwezig is, gaat u verder met stap 4 en 5. Als het bestand Update.exe niet aanwezig is, is dit geen software-update van Windows waarvoor Update.exe als installatieprogramma wordt gebruikt.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Update.exe in de map en klik op Eigenschappen om vast te stellen wat de versie van Update.exe is.
 5. Open het tabblad Versie en noteer de waarde die op de regel Bestandsversie wordt weergegeven.

Meer informatie

Update.exe versie 6.1.22.0 en nieuwer ondersteunen de volgende nieuwe functies en wijzigingen:
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /log om de logboekbestanden te kunnen omleiden die door Package Installer zijn gemaakt

  U kunt het bestand KBnumber.log omleiden naar een andere locatie dan de standaardmap %systemdrive%\Windows. Typ het volgende bij de opdrachtregel om een pakket te installeren en het bijbehorende logboekbestand om te leiden:
  Pakketnaam /log:<pad en naam van logboek>
  U mag geen spaties tussen de dubbele punt en het pad van het logboek gebruiken, de map die u opgeeft, moet al bestaan en de bestandsnaam voor het logboek moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /warnrestart om nadat zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster weer te geven met een timer waarmee de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de computer opnieuw wordt opgestart, als dat laatste nodig is

  /warnrestart moet worden gebruikt in combinatie met de schakeloptie /quiet. Als de computer opnieuw moet worden opgestart na een installatie zonder toezicht, wordt met /warnrestart een dialoogvenster voor de gebruiker weergegeven met een timer die de seconden aftelt totdat de computer automatisch opnieuw wordt opgestart. Het standaard aantal seconden is 30. U kunt echter ook een andere waarde opgeven. Typ hiervoor de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
 • Pakketnaam /quiet /warnrestart:aantalseconden
  Opmerking De tijdelijke aanduiding aantalseconden kan een getal zijn van 1 tot en met 99.
 • Een nieuwe opdrachtregeloptie /promptrestart om nadat zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster weer te geven waarin de gebruiker wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, als dat laatste nodig is

  /promptrestart moet worden gebruikt in combinatie met de schakeloptie /quiet. Als de computer opnieuw moet worden opgestart na een installatie zonder toezicht, wordt met /promptrestart een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de computer opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien. Als u deze schakeloptie niet opgeeft, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart. Typ hiertoe de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  Pakketnaam /quiet /promptrestart
 • Wijzigingen in de schakeloptie /passive zodat bij een noodzakelijke herstart van de computer, nadat er zonder toezicht software is geïnstalleerd of verwijderd, een dialoogvenster met een timer wordt weergegeven waarin de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de computer opnieuw wordt opgestart

  Wanneer u /passive opgeeft en de computer opnieuw moet worden opgestart, wordt een dialoogvenster voor de gebruiker weergegeven met een timer die de seconden aftelt totdat de computer automatisch opnieuw wordt opgestart. Het standaardtijdsinterval is 30 seconden. Gebruik de schakeloptie /warnrestart om een andere waarde op te geven (zie het vorige item).
 • Vlaggen die in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile zijn ingesteld om aan te geven of de computer opnieuw moet worden opgestart na het installeren of verwijderen van een software-update, zoals een beveiligingsupdate, essentiële update of hotfix

  Als u deze registersleutel via het hulpprogramma RegEdit bekijkt, kunt u zien of de computer opnieuw zal worden opgestart nadat er een software-update is geïnstalleerd of verwijderd. Hier volgen de vlagwaarden in deze sleutel en de bijbehorende betekenissen:
  Waarde in RegEditBetekenis
  0x00000000 (0)De computer hoeft niet opnieuw te worden opgestart.
  0x00000001 (1)De computer moet opnieuw worden opgestart nadat een software-update is verwijderd.
  0x00000002 (2)De computer moet opnieuw worden opgestart nadat een software-update is geïnstalleerd.
  0x00000003 (3)De computer moet opnieuw worden opgestart nadat er software is geïnstalleerd en verwijderd.
  Als deze sleutel volledig ontbreekt, hoeft de computer niet opnieuw te worden opgestart. Alleen in updates die zijn gemaakt met versienummer 6.1.22.0 of nieuwer, worden deze vlaggen ingesteld. Deze registersleutel geeft dus niet altijd aan of de computer opnieuw moet worden opgestart omdat er veel software-updatepakketten zijn gemaakt met oudere versies van Update.exe.

  Een andere registersleutel die soms kan worden gebruikt om vast te stellen of de computer opnieuw moet worden opgestart is HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Als deze sleutel bestaat en er bestanden in de sleutel worden vermeld, moet de computer opnieuw worden opgestart. Maar zelfs als deze sleutel ontbreekt of leeg is, is het mogelijk dat de computer toch opnieuw moet worden opgestart.
 • De opdrachtregelopties /uninstall en /listupdates zijn niet meer beschikbaar. Ze zijn nog wel beschikbaar in de huidige versie van Package Installer, maar u moet ze niet meer gebruiken.

  /uninstall kan in bepaalde belangrijke scenario's mislukken. Bovendien is de schakeloptie niet compatibel met de nieuwe opdrachtregelopties die eerder zijn vermeld. Als u een update wilt verwijderen, gaat u naar de update in Software en klikt u op Verwijderen of voert u %systemdrive%\Windows\$NTUninstallKBnumber$\spuninst\spuninst.exe uit.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verwijderen van software-updates:

  823836 Als u updates van Windows-software in de verkeerde volgorde verwijdert, werkt het besturingssysteem niet meer
  /listupdates biedt alleen een lijst met software-updates van Windows en geen software-updates van andere softwaretoepassingen. Dit kan tot verwarring over de resultaten leiden. Als u precies wilt weten welke updates er allemaal op uw computer zijn geïnstalleerd, bekijkt u de vermeldingen in het onderdeel Software van het Configuratiescherm of gebruikt u een hulpprogramma, zoals Microsoft Baseline Security Analyzer (alleen voor beveiligingsupdates). Ga naar de volgende Microsoft-website om MBSA te downloaden:
Update.exe versie 5.4.15.0 en nieuwer ondersteunen de volgende nieuwe functies:
 • De opdrachtregeloptie /integrate.

  De nieuwe schakeloptie /integrate kunt u gebruiken om software-updates, zoals beveiligingsupdates, essentiële updates en hotfixes, die gebruikmaken van Update.exe als installatieprogramma in de bronbestanden van uw Windows-installatie te integreren. Voor meer informatie over het gebruik van deze schakeloptie om een software-update te integreren in de bronbestanden van uw Windows-installatie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  828930 Software-updates in de Windows-installatiebronbestanden integreren
 • Wijzigingen in de schakeloptie /extract.

  In de functionaliteit van de opdrachtregeloptie /extract zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  U moet over beheerdersmachtigingen beschikken om pakketten te kunnen uitpakken.

  U kunt geen bestanden uitpakken naar netwerkstations. U kunt bestanden alleen uitpakken naar lokale stations.
 • Er is ondersteuning voor het hardwareplatform AMD64.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

262841 Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van Windows-software

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Referenties

Lees het document 'Inside Update.exe - The Package Installer for Windows and Windows Components' op de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Update.exe:

Eigenschappen

Artikel-id: 832475 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback