Overzicht van fouten die zijn verholpen in .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

Inleiding

In dit artikel worden de fouten beschreven die zijn verholpen met .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Als u meer informatie wilt over Service Pack 1 voor .NET Framework, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
885055 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 verkrijgen

318785 Vaststellen welke versies van het .NET Framework zijn geïnstalleerd en of er servicepacks zijn toegepast

Als u problemen ondervindt bij de installatie van dit servicepack, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
899619 Installatie van de service packs voor .NET Framework wordt niet voltooid als u eerst beveiligingsupdate MS05-004 installeert

Meer informatie over .NET Framework en waarvoor .NET Framework wordt gebruikt, vindt u op de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network):

Meer informatie

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 FIX: De indeling van een besturingselement op een overgenomen Windows-formulier verandert wanneer u .NET Framework 1.1 gebruikt

824210 FIX: Foutbericht 'Fatale engine-fout bij uitvoering' in Windows Server 2003

824297 FIX: Varianten van type VT_NULL worden niet goed toegewezen aan referenties van het type runtime (alle talen) in Microsoft .NET Framework

837522 FIX: Foutbericht 'E_INVALIDARG' mogelijk als u een instantie van een onderdeel met .NET-service wilt maken

836989 FIX: Foutbericht 'beveiligingsuitzondering' als een gebruiker eigen code uitvoert die is gebaseerd op .NET Framework 1.1 in een omgeving met gedeeltelijke betrouwbaarheid

835405 FIX: Het DataGrid-besturingselement meldt een onjuist aantal rijen als een gewijzigde kolom door bladeren verborgen wordt als u .NET Framework 1.1 gebruikt

835847 FIX: Uw eigen Windows Forms-besturingselement wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven in Afdrukvoorbeeld in Internet Explorer

829986 FIX: COM naar COM+-marshaling verwerkt geregistreerde argumenten niet correct

828884 FIX: Een .NET Framework-toepassing met een MSChart-object wordt traag als de toepassing is gemaakt in Visual Studio .NET 2003

828295 FIX: Foutbericht: 'Beveiligingsuitzondering: PermissionToken-index komt niet overeen met index in m_unrestrictedPermSet'

825680 FIX: Er kunnen zich uitzonderingsfouten met 'onvoldoende geheugen' voordoen als er toch nog grote hoeveelheden fysiek geheugen beschikbaar zijn

823473 Visual Basic .NET-toepassing die een ReDim-expressie gebruikt, kan onverwacht worden beëindigd

823445 FIX: Client Activated Object-clients die gekoppeld zijn door middel van Soapsuds.exe, krijgen mogelijk een deserialisatie-uitzonderingsfout

823201 FIX: Uw COM+-toepassing wordt mogelijk traag als u een object maakt met het kenmerk SynchronizationAttribute

818982 FIX: 'COMException: Type komt niet overeen' wordt weergegeven als u de parameter VARIANT vanuit beheerde code doorgeeft

817703 Gecombineerd installatiepakket voor .NET Framework 1.1: Hotfixes 818981, 818982 en 822878

813340 FIX: U ontvangt het foutbericht 'System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object' wanneer u JIT-optimalisatie implementeert met de opdracht float

811672 FIX: Foutbericht 'Niet-verwerkte uitzondering' wordt weergegeven als u een toepassing uitvoert die van geldige C-code gebruikmaakt

839616 FIX: De waarde van de eigenschap SelectedIndex van het ComboBox-besturingselement verandert niet als u de tekst met de Tekst-eigenschap instelt

839424 FIX: De lijst met groepsleden wordt afgekapt als u groepsleden toevoegt met de .NET Framework-naamruimte System.DirectoryServices

839289 FIX: De GC-heap raakt beschadigd als u de .NET Framework-klasse System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider gebruikt

836874 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException treedt af en toe op met ADO.NET

839047 FIX: Er kan zich een geheugenlek voordoen als COM-objecten worden doorgegeven als VARIANT in Microsoft .NET Framework 1,1

838301 FIX: WMI-gebeurtenissen kunnen zich niet voordoen als er veel bestandsverwijzingen aan het hulpprogramma Csc.exe worden doorgegeven

837634 FIX: Een toepassing reageert niet meer als u meerdere dialoogvensters opent met Visual Studio .NET op een tablet-pc met Windows XP Tablet PC Edition

837033 FIX: U kunt een .NET Framework-assembly niet downloaden in Internet Explorer

836798 FIX: Er doet zich een deadlock voor als u assembly's downloadt in een toepassing die is gemaakt met .NET Framework 1.1

836612 FIX: Uw overgenomen Windows-formulier wordt kleiner als u dit bewerkt in Visual Studio .NET 2003

835480 FIX: Het DataGrid-besturingselement tekent soms niet goed als u de grootte van een kolom wijzigt een Windows Forms-toepassing van .NET Framework 1.1

835361 FIX: Als u de eigenschap Zichtbaar van het DataGrid-besturingselement op False instelt, is het besturingselement nog steeds zichtbaar in .NET Framework 1.1

834672 FIX: Er doen zich prestatieproblemen voor als een multithread-toepassing de methode PerformanceCounter.NextValue aanroept

834608 FIX: Foutbericht 'Er zijn meerdere besturingselementen met dezelfde id aangetroffen' als u gebruikersbesturingselementen in cache dynamisch aan webformulieren toevoegt

834104 Een ASP.NET-toepassing loopt vast in .NET Framework als deze op een computer met meerdere processors wordt uitgevoerd en de klasse ArrayList gebruikt

833326 BUG: de hash-tabel lijkt onbegrensd groter te worden met .NET Framework 1.1

832705 FIX: Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven als u bepaalde sneltoetsen gebruikt in het DataGrid-besturingselement

832597 FIX: Mogelijk wordt een toepassingsfout gemeld in Vbc.exe of Csc.exe als u een .NET Framework-toepassing uitvoert

831730 FIX: 'InvalidOperationException ... De laadfactor is te hoog' als u een hash-tabelcollectie gebruikt

831263 FIX: De computer vertraagt als de # Induced GC-teller hoog is in beheerde Windows Forms-toepassingen

831150 Foutbericht 'De weergavestatus voor deze pagina is ongeldig' geeft onvoldoende informatie om het probleem te kunnen oplossen

830789 FIX: De webservice-methode Remote Procedure Call (RPC) negeert de eigenschap RequestElementName van de klasse SoapRpcMethodAttribute als de naam van een methode een liggend streepje bevat in .NET Framework 1.1

830698 FIX: Gegenereerde assembly bevat mogelijk geen verzonden kenmerken

829977 Er doet zich een geheugenlek voor als u COM+ 1.0 uitvoert op een computer met Windows 2000 SP4

829615 FIX: Overlappende formulieren met een DataGrid-besturingselement worden automatisch geselecteerd als de gegevensbron wordt bijgewerkt in .NET Framework 1.1

828943 FIX: COM interop-aanroep kan resulteren in onjuiste HRESULT

828099 FIX: Gegevens worden niet correct gesorteerd in een DataGrid-besturingselement in een Windows-toepassing in .NET Framework 1.1

827801 FIX: De gebeurtenis Page_Load van Microsoft .NET Framework 1.1 wordt tweemaal geactiveerd

827558 FIX: IEHost roept poort 80 weer aan als Internet Explorer is gebonden aan een andere poort dan poort 80

827210 FIX: Foutbericht: System.ExecutionEngineException heeft zich voorgedaan in een onbekende module

827035 FIX: ASP.NET reageert niet meer als uw toepassing een ongeldige bewerking uitvoert

826981 FIX: Uitzonderingsfoutbericht als u de RTF-eigenschap van het RichTextBox-besturingselement opent

826945 FIX: Met ALT+TAB komt het hoofdvenster niet naar de voorgrond als een bovenliggend formulier een ToolTip-besturingselement bevat

826497 In een Windows-formulier met een TextBox-besturingselement en een ComboBox-besturingselement wordt een vervolgkeuzemenu niet weergegeven

826368 U kunt geen WMI-events uitvoeren vanuit de oudere versies van de geïnstrumenteerde assembly

825082 NullReferenceException-fout als u gecombineerde FlagsAttribute-enums in ASP.NET-besturingselementen gebruikt

824680 PhoneCall-besturingselement geeft het plusteken in telefoonnummers niet

824336 FIX: Aangepaste prestatiemeters publiceren geen prestatiegegevens naar WMI

823274 FIX: Er doet zich een toegangsfout voor als de omgevingsvariabele DEVPATH verwijst naar neet netwerkshare in een Visual Studio .NET 2003-project

823140 FIX: Beheerde toepassing die COM naar COM+-aanroepen doet, kan toegangsfouten krijgen

822734 FIX: ValidationSummary (Validator)-besturingselementen worden niet meer weergegeven na de upgrade naar .NET Framework 1.1

821536 FIX: Een System.ArgumentException-uitzondering doet zich voor als u een Windows-formulier wilt maken dat gegevens overneemt van een Windows-formulier met een gegevensset

821349 FIX: Ingesloten nultekens kunnen scriptvalidatie overslaan

821157 FIX: "Server Application Unavailable" error message if a DLL is loaded in the 0x33A20000 address space and you request an ASP.NET page

821155 Batchcompilatie op de achtergrond veroorzaakt mogelijk een impasse als de thread-groep is uitgeput

820743 FIX: Prestatiemeters van ASP.NET tellen niet meer dan 113 geladen AppDomains

819792 FIX: JScript roept de methode GC.Collect aan vanuit IVsaEngine.Close in Visual Studio .NET 2003

818803 Symptomen van hotfixpakket .NET Framework 1.1 ASP.NET na RTM

811532 FIX: De Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) verwerkt de standaardwaarden niet correct

823030 FIX: DataGrid in overeenstemming gebracht met Sectie 508 van de Rehabilitation Act Amendments van 1998

833612 FIX: Foutbericht 'Invalid pointer Code: 0' als u de methode AppendChild aanroept met een Null-parameter in Smartnav.js in .NET Framework 1.1

829487 FIX: DataGrid-besturingselement is niet meer geselecteerd als u op de toetscombinatie SHIFT+PIJL OMLAAG drukt

829585 FIX: Het ASP.NET-workerproces kan een hoog CPU-gebruik veroorzaken als het de host is van een externe server

836092 WML-clients kunnen een dubbele QueryString-collectie ontvangen die is ingesteld met de eigenschap Form.Action

834280 FIX: Er doet zich een NullReferenceException-fout voor als u een methode kiest die de standaard-nulwaarde als parameter heeft in .NET Framework 1.1

833047 FIX: Menu-geheugensteuntjes starten in de verkeerde formulieren in een MDI Windows Forms-toepassing

833050 FIX: Foutbericht 'Index was outside the bounds of the array' in Visual Studio .NET als het ODBC-stuurprogramma geen ondersteuning biedt voor de functie SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)

839588 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException wanneer u de Read-methode aanroept vanuit een XmlTextReader-klasse in ASP.NET

831575 FIX: Piek in CPU-geheugengebruik bij parseren van appInfo-elementen in XML-schema's

832757 FIX: Uitzonderingsfout System.Xml.Xsl.XsltException treedt op wanneer u een XSLT-transformatie probeert uit te voeren via een XSLT-opmaakmodel dat gebruikmaakt van de functie voor getalnotatie

822956 FIX: Verminderde prestaties bij het gebruik van meerdere exemplaren van de XmlValidatingReader-klasse

818777 FIX: De klasse XmlTextReader genereert een runtime-fout tijdens het lezen van een XML-document

839462 FIX: De .NET Framework 1.1-assembly reageert niet meer als er weinig geheugen beschikbaar is na het uitvoeren van de Native Image Generator (Ngen.exe)

839577 FIX: U kunt niet naar beneden bladeren in een onderliggend MDI-formulier door op de bladerpijl naar beneden te klikken

839174 FIX: Foutbericht 'Fout 1053: 'De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord' als u de Windows-service wilt onderbreken of stoppen

836691 FIX: Tekst die u in een Edit-besturingselement typt, is niet zichtbaar als er meerdere rijen zijn geselecteerd in het DataGrid-besturingselement in .NET Framework 1.1

823951 FIX: Er treedt een toegangsfout op wanneer u een klasseobject ServicedComponent aanroept via een COM Callable Wrapper

822411 FIX: XML Messaging met het .NET Framework 1.1 hotfix-combinatiepakket

836144 FIX: De computer reageert niet meer vanwege foutberichten met betrekking tot de muis op een computer waarop .NET Framework 1.1 met Service Pack 1 wordt uitgevoerd

835815 FIX: De positie van het werkblad in het venster verschilt van de positie van het schuifblokje in de schuifbalk op een computer met .NET Framework 1.1

831018 FIX: De server reageert niet meer nadat een externe aanroep is uitgevoerd naar een client Marshal-by-reference (MBR) object in .NET Framework 1.1 Remoting

824629 FIX: Tijdelijke bestanden worden niet verwijderd wanneer u verbinding maakt met een server met Windows SharePoint Services of SharePoint Portal Server 2003

821758 FIX: Server.Transfer activeert IsPostBack niet in .NET Framework 1.1

825709 Foutbericht 'Uitzondering System.ExecutionEngineException is opgetreden' wanneer u meerdere asynchrone gebeurtenissen gebruikt

Eigenschappen

Artikel-id: 867460 - Laatst bijgewerkt: 31 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback