Gedrag na installatie op clientcomputers nadat u de DNS-update hebt geïnstalleerd

De ondersteuning voor Windows Vista Service Pack 1 (SP1) wordt 12 juli 2011 beëindigd. Zorg ervoor dat Windows Vista wordt uitgevoerd met Service Pack 2 (SP2) als u beveiligingsupdates voor Windows wilt blijven ontvangen. Raadpleeg de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie: Voor sommige versies van Windows wordt de ondersteuning beëindigd.

INLEIDING

Het Knowledge Base-artikel bevat gegevens over de scenario's die gebruik maken van de functionaliteit voor DNS-afkapping die door deze update worden beïnvloed. Windows-beheerders en support-professionals kunnen dit document raadplegen om te bepalen of hun computeromgevingen kwetsbaar zijn voor de problemen waarop deze update betrekking heeft om er zeker van te zijn dat DNS-namen op de juiste wijze worden omgezet nadat ze deze update hebben geïnstalleerd.

Meer informatie

Definities

TermDefinitie
FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name)Een FQDN-naam is de volledige domeinnaam voor een specifieke computer of host op internet. Bijvoorbeeld host.contoso.com.
DNS (Domain Name System)DNS is een standaard-internetprotocol dat namen vertaalt naar IP-adressen.
PDS (Primary DNS Suffix)PDS is de domeinnaam die rechts van de hostnaam wordt weergegeven in een volledig gekwalificeerde hostnaam. Computers registreren hostrecords in deze DNS-zone.
Onderbroken naamruimteStandaard is het primaire DNS-achtervoegsel van de FQDN -naam van een computer hetzelfde als de naam van het Active Directory-domein waarin de computeraccount zich bevindt Als de PDS anders is, bevindt de client zich in een onderbroken naamruimte. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie:
FRD (Forest Root Domain)Het FRD is de bovenliggende 'top' of het eerste domein in een Active Directory-forest. Het eerste domein in een Active Directory-structuur. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie:
Domein met één labelEen domein met één label is een DNS-domeinnaam die bestaat uit één label, zoals 'CONTOSO'. In tegenstelling tot typische Active Directory-domeinnamen kunnen deze domeinnamen niet worden geregistreerd door een registratie-instantie voor internet-domeinnamen. Er is aanvullende configuratie vereist ter ondersteuning van de naamruimte van een domein met één label. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegselEen verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel is een DNS-achtervoegsel dat specifiek is voor de verbindende adapter (modem, netwerkadapter, enzovoort) op de computer. Het verbindingsspecifieke DNS-achtervoegsel wordt meestal toegewezen door een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) die een IP-adres least aan de adapter. Het kan ook handmatig worden ingesteld met behulp van het dialoogvenster Geavanceerde TCP/IP-instellingen. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie: Dit kan ook worden ingesteld met behulp van Groepsbeleid.
DNS-afkappingDNS-afkapping is het proces waarbij de naamomzetting op een DNS-client query's voor hostnamen omzet door een naam zoals 'corp.microsoft.com' toe te voegen aan een hostnaam. Als deze query mislukt, wordt een label van de toegevoegde naam afgehaald en wordt een nieuwe query verzonden, waarbij alleen 'microsoft.com' wordt toegevoegd.
AfkappingsniveauHet afkappingsniveau kan worden gedefinieerd als het minimumaantal labels dat moet worden toegevoegd aan een DNS-query tijdens DNS-afkapping. Met deze update kunnen beheerders deze waarde bepalen. De grens van een organisatie definieert het minimumaantal labels dat moet worden toegevoegd en definieert zo het afkappingsniveau. Als bijvoorbeeld de grens van een onderneming met de naam 'contoso' wordt gevormd door 'contoso.co.us', moet het afkappingsniveau 3 zijn. Over het algemeen is het FRD de grens van de organisatie.
Active Directory De Active Directory-adreslijstservice bevat informatie over objecten op een netwerk en maakt deze informatie beschikbaar voor gebruikers en netwerkbeheerders.

Huidig overzicht van DNS-afkapping

DNS-afkapping is het proces dat wordt gebruikt door Windows-computers die niet zijn geconfigureerd met zoeklijsten voor het DNS-achtervoegsel om DNS-query's naar hostnamen met één label op te lossen. Meer specifiek wordt door de naamomzetting een DNS-query verzonden voor de hostnaam die moet worden omgezet en wordt vervolgens de hostnaam samengevoegd met het primaire DNS-achtervoegsel van de lokale computer. Als die query niet wordt opgelost, wordt de query iteratief opnieuw uitgevoerd, waarbij het linkerdeel van het resterende primaire DNS-achtervoegsel wordt weggelaten, totdat de query wordt opgelost of de grens van de organisatie wordt bereikt. Afkapping is een functie van Windows DNS-client.

Met dit gedrag van DNS-afkapping wordt effectief een grens van de organisatie afgedwongen op het tweede niveau van het domein. Bijvoorbeeld in een Active Directory-domein met het FRD 'contoso.com' is 'contoso' de grens van de organisatie en het tweede niveau van het domein.


De naamomzetting op Windows-clients is niet afhankelijk van afkapping om niet volledige gekwalificeerde DNS-namen om te zetten, als een van de volgende stellingen waar is:
 • Er is een zoeklijst voor DNS-achtervoegsels geconfigureerd. De zoeklijst voor achtervoegsels kan handmatig zijn geconfigureerd of met behulp van Groepsbeleid (vouw achtereenvolgens Computer Configuration, Beheersjablonen en Netwerk uit en klik vervolgens op DNS-client).
  Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  294785 Nieuw groepsbeleid voor DNS in Windows Server 2003 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • Het selectievakje Bovenliggende achtervoegsels van het primaire achtervoegsel toevoegen is niet ingeschakeld op het tabblad DNS in het dialoogvenster Geavanceerde TCP/IP-instellingen van het onderdeel Internet-protocol (TCP/IP).
Meer informatie over DNS-afkapping kunt u vinden op de volgende Microsoft TechNet-pagina:

Wijzigingen in DNS-afkapping (wellicht alleen in het Engels beschikbaar)

In deze update voor de DNS-client wordt het concept van een 'configureerbaar afkappingsniveau' geïntroduceerd, waarmee zeer gedetailleerd kan worden bepaald op welk niveau van het label de afkapping wordt beëindigd. Voordat deze update wordt geïnstalleerd, moeten Windows-clients gebruik maken van een grens voor de organisatie die uit twee labels bestaat. Met het afkappingsniveau kan een beheerder zelf bepalen wat de grens van de organisatie in een Active Directory-domein is voor clients die proberen hulpbronnen binnen het domein op te lossen.

De afkappingsniveaus van een Windows-client die lid is van een Active Directory-domein met de FRD's 'contoso.com' en 'contoso.co.us' zijn respectievelijk 2 en 3.

Afkapping beheren

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Afkapping is standaard ingeschakeld voor hostnamen met één label wanneer er geen zoeklijst voor achtervoegsels is gedefinieerd. De afkapping kan worden beheerd, of expliciet worden in- of uitgeschakeld, door handmatig een registervermelding te wijzigen of door Groepsbeleid te gebruiken. Als u handmatig deze instelling wilt wijzigen door het register te bewerken, moet u een DWORD-waarde toevoegen met de naam UseDomainNameDevolution aan de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Ga als volgt te werk om deze registervermelding toe te voegen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ UseDomainNameDevolution voor de naam van de DWORD-waarde en druk vervolgens op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op UseDomainNameDevolution en klik vervolgens op Wijzigen.
 6. Typ 1 in het vak Waardegegevens om DNS-afkapping in te schakelen en klik vervolgens op OK.


  Opmerking Met de waarde 0 wordt aangegeven dat afkapping is uitgeschakeld.
 7. Sluit de Register-editor af.
Wanneer u deze instelling wijzigt met behulp van Groepsbeleid, wordt een DWORD-waarde met de naam UseDomainNameDevolution toegevoegd aan de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
Als u het beleid zoekt in de editor voor Groepsbeleid, vouwt u achtereenvolgens Computer Configuration, Beheersjablonen, Netwerk en DNS-client uit en dubbelklikt u op Afkapping van primaire DNS-achtervoegsels.

Het afkappingsniveau instellen

Het afkappingsniveau moet worden ingesteld op de waarde 2 of hoger, afhankelijk van de grens van de organisatie:
 • De waarde 2 of hoger, bijvoorbeeld de waarde 3, zorgt ervoor dat er minimaal 3 labels van het primaire DNS-achtervoegsel worden toegevoegd tijdens de afkapping.
 • De waarde 2 zorgt ervoor dat het gedrag hetzelfde is als voordat de update is geïnstalleerd.
Later wordt een tabel gepresenteerd waarin het afkappingsgedrag wordt weergegeven met verschillende combinaties van registerwaarden.


In Windows 2000 kan het afkappingsniveau alleen handmatig worden ingesteld door een DWORD-waarde met de naam DomainNameDevolutionLevel toe te voegen aan de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
In de besturingssystemen Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008 kan het afkappingsniveau handmatig worden ingesteld, door wijzigingen te maken in het register, of met behulp van Groepsbeleid.
 • Als u handmatig deze instelling wilt wijzigen door het register te bewerken, moet u een DWORD-waarde toevoegen met de naam DomainNameDevolutionLevel aan de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • Als u deze instelling wilt wijzigen met behulp van Groepsbeleid, opent u de vermelding 'Afkappingsniveau van het primaire DNS-achtervoegsel' op de volgende locatie:
  Computer Configuration/Beheersjablonen/Netwerk/DNS-client
  'Afkappingsniveau van het primaire DNS-achtervoegsel' is een nieuw beleid dat door deze functie wordt geïntroduceerd om het afkappingsniveau te definiëren dat geschikt is voor het domein, de site, de organisatorische eenheid of de computer. Het niveau wordt door dit beleid opgeslagen in de DWORD-vermelding in DomainNameDevolutionLevel die zich bevindt in de volgende subsleutel van het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\
 • Met behulp van Groepsbeleid kunnen afkappingsinstellingen in een domein worden verspreid. Voor meer informatie over het bewerken en toepassen van Groepsbeleid, gaat u naar de volgende Microsoft-webpagina:
Notities over het instellen van afkappingsniveaus
 • Om de volgende twee redenen moet het afkappingsniveau overeenkomen met de grens van de organisatie:
  • Om er voor te zorgen dat de afgekapte query's binnen de organisatie blijven.
  • Om er voor te zorgen dat alle domeinen die eerder beschikbaar waren ook na afkapping nog steeds beschikbaar zijn.
 • Als de waarde 2 wordt ingesteld als afkappingniveau, is het gedrag hetzelfde als voor de installatie van de update.
 • Clients waarop deze instelling van het Groepsbeleid wordt toegepast moeten zijn bijgewerkt met update 957579, zodat de instelling van het Groepsbeleid mogelijk is.
 • Voor meer informatie over het verspreiden van scripts via Groepsbeleid, gaat u naar de volgende Microsoft-webpagina:
 • Groepsbeleid voor het afkappingsniveau wordt niet ondersteund in Windows Server 2000 of in Windows NT 4. Als u de sleutel handmatig wilt instellen, kunnen domeinbeheerders scripts schrijven die worden uitgevoerd op clients die lid zijn van het domein.
 • Als de lokale registervermelding en Groepsbeleid beide zijn ingesteld op een computer, krijgt Groepsbeleid voorrang.
 • Het standaardgedrag van de update na installatie is dat automatisch wordt bepaald wat het afkappingsniveau is. De logica hierachter wordt besproken in de volgende sectie.

Afkappingsgedrag

In de volgende matrix wordt het afkappingsgedrag en de selectie van het afkappingsniveau op basis van de volgende registersleutels uitgelegd.

Afkapping inschakelen (UseDomainNameDevolution)Afkappingsniveau (DomainNameDevolutionLevel)Gedrag
0 (de afkappingsfunctie is uitgeschakeld.)Willekeurige waardeAfkapping is uitgeschakeld. De client voegt alleen het primaire DNS-achtervoegsel en verbindingsspecifieke achtervoegsels toe. Het primaire DNS-achtervoegsel wordt niet afgekapt.
1 (de afkappingsfunctie is ingeschakeld.)1Afkapping tot niveau 1 wordt niet ondersteund. Daarom is dit uitgeschakeld.
1 (de afkappingsfunctie is ingeschakeld.)Waarden 2 tot en met 50Afkapping is ingeschakeld en het afkappingsniveau is ingesteld op de opgegeven waarde tussen 2 en 50.
De sleutel bestaat niet. (de afkappingsfunctie is standaard ingeschakeld.)1Afkapping is uitgeschakeld.
De sleutel bestaat niet. (de afkappingsfunctie is standaard ingeschakeld.)Waarden 2 tot en met 50Afkapping is ingeschakeld en het afkappingsniveau is ingesteld op de opgegeven waarde tussen 2 en 50.
De sleutel bestaat niet. (de afkappingsfunctie is standaard ingeschakeld.)De lokale sleutel en de sleutel van Groepsbeleid bestaan beide niet. Afkappingsniveau is ingesteld op 2.

Gedrag van afkappingsniveau voor platforms met en zonder de update

PlatformsUpdate geïnstalleerdAfkappingsniveauConfigureerbaar
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 en Windows Server 2008 Service Pack 1Nee2Nee
Windows Vista Service Pack 2 en Windows Server 2008 SP2Nee2Ja
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4,Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Vista Service Pack 2 en Windows Server 2008 Service Pack 2JaAutomatischJa
Windows 7NeeAutomatischJa
Het standaardgedrag van de update na installatie is dat automatisch wordt bepaald wat het afkappingsniveau is. De logica achter dit gedrag wordt besproken in de volgende sectie.

Automatische bepaling van het afkappingsniveau

Als de registervermeldingen voor het afkappingsniveau die hiervoor worden genoemd, niet bestaan, wordt automatisch door de computer bepaald wat het afkappingsniveau is op basis van de volgende procedure:
 1. Ten eerste bepaalt de computer het FRD van de lokale computer. Voor deze bewerking worden geen netwerkquery's gebruikt.
 2. Als het FRD is bepaald, wordt dit geanalyseerd op de volgende voorwaarden:
  • Het afkappingsniveau wordt ingesteld op 2 als het aantal labels in het FRD 1 is. Dit betekent dat het gaat om een domein met één label.
  • Het afkappingsniveau wordt ingesteld op het aantal labels in het FRD als de PDS een navolgende subset is van (eindigt op) het FRD.
   • Voorbeelden van navolgende DNS-achtervoegsels voor 'contoso.com' en 'contoso.co.us' zijn 'corp.contoso.com' en 'corp.contoso.co.us'.
   • Voorbeelden van niet-navolgende achtervoegsels voor 'contoso.com' en 'contoso.co.us' zijn 'corp.contoso.net' en 'corp.contoso.co.au'.
  • Afkapping vindt niet plaats als het primaire DNS-achtervoegsel geen navolgende subset van het FRD is of als het een scenario met een onderbroken naam is.

Standaardgedrag

Het volgende gedrag is het standaardgedrag bij afkapping op een clientcomputer nadat de update voor DNS-afkapping is geïnstalleerd op de computer:
 • Wanneer de zoeklijst voor achtervoegsels is ingeschakeld op de computer
  DNS-afkapping heeft geen gevolgen (is uitgeschakeld) wanneer de zoeklijst voor achtervoegsels is ingeschakeld op de computer. Er is geen gedragswijziging nadat de update is geïnstalleerd.
  Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  275553 Een lijst met domeinachtervoegsels op de DNS-clients configureren (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • Wanneer de naam van het domein waar de client lid van is, één label heeft
  • Het afkappingsniveau wordt ingesteld op 2 als het FRD één label heeft en de PDS een navolgende subset van het FRD is.
  • Het afkappingsniveau wordt uitgeschakeld wanneer het FRD één label heeft en het primaire DNS-achtervoegsel niet een navolgende subset van het FRD is.
 • Wanneer de computer zich in een onderbroken naamruimte bevindt
  Bij computers die lid zijn van een domein, is DNS-afkapping afhankelijk van de combinaties tussen FRD en PDS, zoals wordt uitgelegd in de volgende tabel. Als FRD volledig onderbroken is met PDS, is afkapping uitgeschakeld.
In de volgende tabel wordt een overzicht weergegeven van het gedrag voor en na de installatie van deze update in enkele hypothetische situaties. In deze tabel bevat de kolom met de kop FRD het FRD (hoofddomein van het forest) en bevat de kolom met de naam PDS de PDS (primaire DNS-achtervoegsel). In de cellen van de tabel worden Afkappingsniveau voor update / Afkappingsniveau na update weergegeven.

PDSFRDFRDFRDFRD
Contoso (één label)Contoso.comContoso.co.nzAsiapac.contoso.com
Contoso.com2/UIT2/22/UIT (Onderbroken)2/UIT (Onderbroken)
Contoso.co.nz2/UIT2/UIT (Onderbroken)2/32/UIT (Onderbroken)
America.Contoso.co.nz2/UIT2/UIT (Onderbroken)2/32/UIT (Onderbroken)
nz (één label)Geen afkapping omdat PDS uit één label bestaat. 2/UIT (contoso.com eindigt niet op nz)2/2 (contoso.co.nz eindigt op nz)2/UIT (asiapac.contoso.com eindigt niet op nz)
Mogelijke problemen vanwege wijzigingen in het eerdere gedrag en mogelijke oplossingen voor deze problemen worden in de volgende sectie besproken.

Oplossing voor mogelijke problemen

Door deze update wordt de standaardgedrag voor DNS-afkapping gewijzigd als afkapping is ingeschakeld op de computer. Nadat u deze update installeert, wordt het afkappingsniveau dynamisch berekend. Er kunnen daarom scenario's zijn waarbij dit resulteert in het mislukken van de naamomzetting van namen die voorheen direct werden omgezet.

Beheerders van netwerken waarop dit gebeurt, kunnen dit op een van de volgende drie manieren oplossen:
 • Handmatig de limiet van het afkappingsniveau configureren op een waarde die geschikt is voor de betreffende domeinnaam
  In deze configuratie wordt DNS afgekapt op het door de beheerder opgegeven niveau in plaats van het niveau dat is gebaseerd op FRD.
  Bijvoorbeeld:
  • Op een computer zonder de update, waarop afkapping is ingeschakeld:
   Als het FRD Contoso.corp.com is en de PDS America.Contoso.corp.com is, leidt een mislukte query op 'wpad' uiteindelijk naar een query op 'wpad.corp.com', wat voor de gegeven organisatie geldig kan zijn.
  • Op een computer met de update, stopt de query op 'wpad' bij 'wpad.contoso.corp.com'. Hierdoor mislukken wellicht naamomzettingen die afhankelijk zijn van 'wpad.corp.com'. Om dit probleem te omzeilen kan de beheerder een geschikt afkappingsniveau instellen op de computers. Zie de sectie 'Het afkappingsniveau instellen' voor meer informatie.
 • Een zoeklijst voor DNS-achtervoegsels maken
  Als in deze configuratie een zoeklijst voor DNS-achtervoegsels is geconfigureerd, worden door DNS de achtervoegsels in de lijst geprobeerd. Beheerders kunnen ervoor zorgen dat het domein met alle servers die voorheen via afkapping werden gevonden, in de zoeklijst voor achtervoegsels is geplaatst.
  Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  275553 Een lijst met domeinachtervoegsels op de DNS-clients configureren (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • Verplaats de netwerkbron naar hetzelfde FRD als de computer die probeert hier toegang tot te krijgen.

Veelgestelde vragen

 1. Wie moet deze update implementeren?

  Antwoord: Ga voor meer informatie over wie deze update zou moeten installeren naar de volgende Microsoft-webpagina om de uitleg voor Microsoft-advies 971888 te lezen:
 2. Waarom is dit geen bulletin?

  Antwoord: Afkapping is cruciaal gedrag voor klanten met clients in een onderliggende naamruimte en bronnen in de bovenliggende naamruimte. Deze update leidt tot veranderingen in dit gedrag. Deze update kan in sommige ondernemingen leiden tot problemen bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde bronnen. Netwerkbeheerders wordt aangeraden zorgvuldig deze veranderingen te bestuderen en vervolgens de update te implementeren op een manier waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide naamruimtes veilig en operationeel zijn.
 3. Wat is de aanbevolen manier om de update te installeren?

  Antwoord: Dit hangt af van de netwerkconfiguratie in de onderneming. Bij organisaties waar toegang tot alle bronnen wordt verkregen binnen het FRD, kan de update in de huidige vorm op alle computers worden uitgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden:
  • Het FRD is 'contoso.co.us' en de grens van de organisatie is ook 'contoso.co.us'. In dit scenario kan de update in de huidige vorm worden uitgevoerd.
  • Het FRD is 'ad.contoso.co.us' en de grens van de organisatie is 'contoso.co.us'. Dat wil zeggen dat er enkele bronnen zijn zoals 'mail.contoso.co.us' en dat toegang tot deze bronnen wordt verkregen via afkapping. In dit scenario kan de beheerder de update installeren op een computer, de instellingen voor Groepsbeleid instellen zodat iedereen het afkappingsniveau 3 gebruikt en vervolgens de update uitvoeren op de overige computers. Zie de sectie 'Oplossing voor mogelijke problemen' voor meer informatie.
 4. Is er een bijbehorend beveiligingsadvies?

  Antwoord: Ja. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie:
 5. Is er een manier om het afkappingsniveau (geforceerd) in te stellen op de computer ongeacht de FRD-naam en het primaire domeinachtervoegsel?

  Antwoord: Zie de sectie 'Oplossing voor mogelijke problemen' voor meer informatie.
 6. Moet ik mijn DNS-servers updaten?

  Antwoord: Ja. Deze update heeft gevolgen voor het onderdeel DNS-client en deze moeten afzonderlijk van een probleem met de DNS-server worden afgehandeld als de computer ook een DNS-server is.
 7. Moet ik de computer of de DNS-clientservice telkens opnieuw opstarten als de afkapping handmatig wordt gewijzigd in het register of wordt ingesteld via het lokale of het groepsbeleid?

  Antwoord: Nee. Er zijn listeners voor deze wijzigingen in het register. DNS krijgt een waarschuwing wanneer de waarde verandert. Daarom hoeft het systeem of de service niet opnieuw worden opgestart.
 8. Hoe verandert het gedrag in scenario's waarin sprake is van een FRD met één label?

  Antwoord: Als het aantal labels in het FRD kleiner is dan 2, wordt het afkappingsniveau standaard ingesteld op 2. Dit is hetzelfde niveau dat wordt gebruikt voordat de update wordt geïnstalleerd.
 9. Wat is de prioriteit voor het afkappingsniveau? Wat is de prioriteitsvolgorde tussen de twee registervermeldingen, aangezien er twee verschillende locaties in het register zijn waar het afkappingsniveau wordt gedefinieerd, afhankelijk van of de instelling lokaal op één computer heeft plaatsgevonden via het register of door een beheerder is ingesteld via Groepsbeleid?

  Registervermelding 1: ingesteld door het handmatig bewerken van het register
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel

  Registervermelding 2: ingesteld via het Groepsbeleid
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\DomainNameDevolutionLevel


  Antwoord: Registervermelding 2 heeft voorrang op en overschrijft registervermelding 1. Als de lokale registervermelding en Groepsbeleid zijn ingesteld op een computer, krijgt Groepsbeleid voorrang.
 10. Werkt een door de beheerder opgegeven afkappingsniveau dat is ingesteld via Groepsbeleid of door handmatig bewerking van het register zowel voor computers die wel of niet lid zijn?

  Antwoord: Ja, de instellingen werken ook voor computers die geen lid zijn van het domein.
 11. Wordt, nadat de update is geïnstalleerd, de FRD-naam van de lokale computer gelezen of wordt een zoekopdracht uitgevoerd naar een domeincontroller?

  Antwoord: Dit is een lokale bewerking.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Vista

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Vista

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2008

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2008

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows XP

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows XP

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2003

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2003

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2003

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Voor alle ondersteunde versies van Windows 2000

Downloaden Het pakket nu downloaden.

Releasedatum: 9 juni 2009

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Controleren of op uw computer een 32-bits of een 64-bits editie van Windows is geïnstalleerd

Als u niet zeker weet of de 32-bits versie of de 64-bits versie van Windows op uw computer is geïnstalleerd, opent u Systeeminformatie (Msinfo32.exe) en controleert u de waarde die is vermeld bij Systeemtype. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ msinfo32.exe en druk op Enter.
 3. Controleer in het venster Systeeminfo welke waarde er wordt weergegeven bij Systeemtype.
  • Bij 32-bits edities van Windows heeft Systeemtype de waarde Op x86 gebaseerde PC.
  • Bij 64-bits edities van Windows heeft Systeemtype de waarde Op x64 gebaseerde PC.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u kunt controleren of de 32-bits of de 64-bits versie van Windows op uw computer is geïnstalleerd:
827218 Controleren of op uw computer een 32-bits of een 64-bits versie van het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd

Bestandsgegevens

Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde acties op de bestanden uitvoert.


Informatie over bestanden in Windows 2000

Voor alle ondersteunde edities van Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200810:38x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02420-Apr-200920:30x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06420-Apr-200920:30x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74420-Apr-200920:30x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200822:35x86

Informatie over bestanden in Windows XP en Windows Server 2003


 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR), worden vermeld in de kolommen SP-vereiste en Servicestructuur.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de grootschalig beschikbaar gestelde oplossingen.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt door deze software-update een beveiligingscatalogusbestand (KB-nummer.cat) geïnstalleerd. Dit bestand is ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:35x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3557150,52820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:38x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,750,61418-Apr-200905:07Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020-Jun-200810:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92021-Jun-200823:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:48x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3557149,50420-Apr-200917:29x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56821-Apr-200918:29x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:49x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020-Jun-200810:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020-Jun-200809:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200814:43x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200816:02x86SP3SP3GDR
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200815:07x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200817:43x86SP3SP3QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:16x86SP3SP3QFE

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2003 en Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392291,84030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,22430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51230-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35230-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,73630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80830-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392583,68030-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77630-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19230-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41630-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008
 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel.

  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 is geïntegreerd in de oorspronkelijke release van Windows Server 2008. RTM-mijlpaalbestanden hebben daarom uitsluitend betrekking op Windows Vista. RTM-mijlpaalbestanden zijn te herkennen aan het versienummer 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die voor elke omgeving zijn geïnstalleerd, vindt u in een afzonderlijke lijst. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden (waarvan de kenmerken niet worden vermeld) hebben een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:23Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:33Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:25Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:27Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:50Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1685783,96804-May-200912:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2105284,48004-May-200912:16x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.1825586,52804-May-200912:23x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.2242586,52804-May-200912:17x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1803186,52804-May-200912:08x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2212886,52804-May-200912:18x86
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200918:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:36Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:41Not Applicable

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02905-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91205-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16805-May-200919:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43805-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55405-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89205-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85805-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74505-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15705-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19105-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:40Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200919:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857219,13604-May-200912:50x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685727,64804-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16857114,17604-May-200912:50x64
Dnsapi.dll6.0.6000.21052219,13604-May-200912:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105227,64804-May-200910:42x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.21052114,68804-May-200912:46x64
Dnsapi.dll6.0.6001.18255221,18404-May-200912:59x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825528,67204-May-200910:38x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255117,76004-May-200912:59x64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425221,69604-May-200912:36x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242528,67204-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425117,76004-May-200912:36x64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031221,69604-May-200912:16x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128,67204-May-200910:21x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031117,76004-May-200912:16x64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128221,69604-May-200912:15x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212828,67204-May-200910:20x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128117,76004-May-200912:15x64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29002-Apr-200919:25Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29024-Mar-200909:01Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:17Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:32Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255430,08004-May-200912:26IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825560,41604-May-200910:29IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255223,23204-May-200912:26IA-64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425430,08004-May-200912:25IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242560,41604-May-200910:36IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425223,23204-May-200912:25IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031430,08004-May-200912:03IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910:14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031223,23204-May-200912:03IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128430,08004-May-200912:08IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212860,41604-May-200910:15IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128223,23204-May-200912:08IA-64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:40Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Extra bestandsinformatie voor Windows Server 2008 en voor Windows Vista

Voor een lijst met extra bestanden die bij deze pakketten worden geleverd, klikt u op de volgende koppeling:
Eigenschappen

Artikel-id: 957579 - Laatst bijgewerkt: 5 sep. 2012 - Revisie: 1

Feedback