Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

INFO: Microsoft Consulting Services voor Visual Basic-naamgevingsregels

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 110264
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Is het een goed idee om de naamgevingsconventies voor uw Visual Basic instellencode. Dit artikel bevat de naamgevingsregels gebruikt door MicrosoftConsulting Services (MCS).

Dit document is een superset van de Visual Basic coding verdragen gevonden inde Visual Basic 'Programmer's Guide'.

Opmerking: In dit artikel genoemde besturingselementen van derden zijn vervaardigd.door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft biedt geen garantie, implicietof anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze besturingselementen.
Meer informatie
Naamgevingsconventies help voor Visual Basic-programmeurs:

 • de structuur, stijl en de logica van een toepassing code standaardiseren.
 • nauwkeurige, leesbaar en ondubbelzinnige broncode maken.
 • consistent zijn met andere verdragen taal (belangrijker nog, de Visual Basic-programmeurs Guide en standaard Windows C Hongaars notatie).
 • efficiënt van de tekenreeksgrootte van een en geleverde arbeid oogpunt, waardoor een meer gelegenheid voor langer vollediger objectnamen.
 • de minimale eisen noodzakelijk de bovenstaande definiëren.

Omgeving instellen

Gebruik de optie expliciete. Alle variabelen opslaan door programmeren declarerenhet aantal fouten veroorzaakt door typefouten (bijvoorbeeld aUserNameTmp vs.sUserNameTmp versus sUserNameTemp). Stel in het dialoogvenster Opties van de omgevingVariabelen declareren op Ja vereist. De instructie Option Explicit vereistu declareert de variabelen in Visual Basic-programma.Bestanden opslaan als ASCII-tekst. Formulier opslaan (.FRM) en module (.BAS) ASCII-bestandentekst vergemakkelijken het gebruik van de controlesystemen van de versie en beperken dede schade die kan worden veroorzaakt door beschadigde schijf. U kunt bovendien:

 • uw eigen editor gebruiken
 • gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals grep
 • code genereren of CASE tools voor Visual Basic maken
 • externe analyse van uw Visual Basic-code uitvoeren
Visual Basic-bestanden altijd opslaan als ASCII-tekst omgeving hebbenDialoogvenster Opties, wordt de optie opslaan als indeling standaard ingesteld op tekst.

Object naamgevingsconventies voor standaardobjecten

De volgende tabellen definiëren de MCS standaard object naam voorvoegsels. Dezevoorvoegsels zijn consistent met de beschreven in de Visual BasicHandleiding voor programmeurs.
Prefix  Object Type              Example-------------------------------------------------------ani    Animation button           aniMailBoxbed    Pen Bedit               bedFirstNamecbo    Combo box and drop down list box   cboEnglishchk    Checkbox               chkReadOnlyclp    Picture clip             clpToolbarcmd (3d) Command button (3D)          cmdOk (cmd3dOk)com    Communications            comFaxctr    Control (when specific type unknown) ctrCurrentdat    Data control             datBibliodir    Directory list box          dirSourcedlg    Common dialog control         dlgFileOpendrv    Drive list box            drvTargetfil    File list box             filSourcefrm    Form                 frmEntryfra (3d) Frame (3d)              fraStyle (fra3dStyle)gau    Gauge                 gauStatusgpb    Group push button           gpbChannelgra    Graph                 graRevenuegrd    Grid                 grdPriceshed    Pen Hedit               hedSignaturehsb    Horizontal scroll bar         hsbVolumeimg    Image                 imgIconink    Pen Ink                inkMapkey    Keyboard key status          keyCapslbl    Label                 lblHelpMessagelin    Line                 linVerticallst    List box               lstPolicyCodesmdi    MDI child form            mdiNotempm    MAPI message             mpmSentMessagemps    MAPI session             mpsSessionmci    MCI                  mciVideomnu    Menu                 mnuFileOpenopt (3d) Option Button (3d)          optRed (opt3dRed)ole    OLE control              oleWorksheetout    Outline control            outOrgChartpic    Picture                picVGApnl3d   3d Panel               pnl3drpt    Report control            rptQtr1Earningsshp    Shape controls            shpCirclespn    Spin control             spnPagestxt    Text Box               txtLastNametmr    Timer                 tmrAlarmvsb    Vertical scroll bar          vsbRate				

Object naamgevingsconventie voor databaseobjecten

Prefix    Object Type     Example------------------------------------------db      ODBC Database    dbAccountsds      ODBC Dynaset object dsSalesByRegionfdc      Field collection   fdcCustomerfd      Field object     fdAddressix      Index object     ixAgeixc      Index collection   ixcNewAgeqd      QueryDef object   qdSalesByRegionqry (suffix) Query (see NOTE)   SalesByRegionQryss      Snapshot object   ssForecasttb      Table object     tbCustomertd      TableDef object   tdCustomers				
Opmerking: Met een achtervoegsel voor query's kunt u elke query gesorteerd met degekoppelde tabel in Microsoft Access, dialoogvensters (tabel toevoegen, lijst met tabellen(Momentopname).

Naamgevingsconventies voor menu

Toepassingen gebruiken vaak een overvloed van besturingselementen. Als gevolg hiervan ueen andere set naamgevingsconventies voor deze besturingselementen nodig. Besturingselementprefixen voorbij de eerste mnu label moeten worden uitgebreid door het toevoegen van eenExtra voorvoegsel voor elk niveau van nesten met het bijschrift van het laatste menu ophet einde van de tekenreeks. Bijvoorbeeld:
Menu Caption Sequence  Menu Handler NameHelp.Contents      mnuHelpContentsFile.Open        mnuFileOpenFormat.Character    mnuFormatCharacterFile.Send.Fax      mnuFileSendFaxFile.Send.Email     mnuFileSendEmail				
Wanneer dit Verdrag wordt gebruikt, worden alle leden van de groep van een bepaald menu zijnnaast elkaar weergegeven in de vakken van de vervolgkeuzelijst object (in de codeeigenschappenvenster en venster). Het menubesturingselement bovendien namen duidelijkhet document van de menu-items waarop ze zijn aangesloten.

Naamgevingsconventies voor andere besturingselementen

Nieuwe besturingselementen niet wordt weergegeven, probeert u om een unieke drieteken het voorvoegsel. Het is echter belangrijker zijn duidelijk dan te houdentot drie tekens.

Voor de afgeleide besturingselementen, zoals een verbeterde keuzelijst uitbreiden voorvoegselshierboven dus er is geen verwarring waarover besturingselement daadwerkelijk wordtgebruikt. Een kleine afkorting voor de fabrikant zou ook meestalhet voorvoegsel worden toegevoegd. Bijvoorbeeld, een controle-exemplaar gemaakt van deVisual Basic Professional 3D-frame kan een voorvoegsel van fra3d gebruikt om te voorkomenverwarring waarover echt besturingselement wordt gebruikt. Een opdrachtknop uitMicroHelp cmdm kan worden gebruikt om onderscheid te maken van de standaard-opdrachtknop (cmd).

Besturingselementen van derden

Elke derde besturingselement gebruikt in een toepassing moet worden vermeld in detoepassing van commentaar overzichtssectie bieden het voorvoegsel dat wordt gebruikt voor decontrole, de volledige naam van het besturingselement en de naam van de softwareleverancier van de:
Prefix  Control Type    Vendorcmdm   Command Button   MicroHelp				

Variabele en de Routine benoemen

Variabele en functie namen hebben de volgende structuur:<prefix><body><qualifier><suffix></suffix></qualifier></body></prefix>
Part     Description                 Example--------------------------------------------------------------------------<prefix>   Describes the use and scope of the variable. iGetRecordNext<body>    Describes the variable.           iGetNameFirst<qualifier>  Denotes a derivative of the variable.    iGetNameLast<suffix>   The optional Visual Basic type character.  iGetRecordNext%				
Prefixen:

De volgende tabellen variabele en functie naam prefixen die worden gedefinieerdgebaseerd op C Hongaarse notatie voor Windows. Deze voorvoegsels moeten worden gebruikt.alle variabelen en functienamen Gebruik van oude Basic achtervoegsels (zoals% & #, enz.) worden afgeraden.

Variabele en functie naam voorvoegsels:
Prefix  Converged  Variable Use     Data Type Suffix--------------------------------------------------------------------------b     bln     Boolean       Integer  %c     cur     Currency - 64 bits  Currency  @d     dbl     Double - 64 bit   Double   #            signed quantitydt    dat     Date and Time    Variante     err     Errorf     sng     Float/Single - 32  Single   !            bit signed            floating pointh           Handle        Integer  %i           Index        Integer  %l     lng     Long - 32 bit    Long    &            signed quantityn     int     Number/Counter    Integer  %s     str     String        String   $u           Unsigned - 16 bit  Long    &            unsigned quantity     udt     User-defined typevnt    vnt     Variant       Varianta           Array				
Opmerking: de waarden in de kolom Converged vertegenwoordigen inspanningen om samende Naamgevingsstandaarden voor Visual Basic, Visual Basic for Applications, enAccess Basic. Het is waarschijnlijk deze voorvoegsels worden MicrosoftSommige normen in de nabije toekomst wijst.

Toepassingsgebied en voorvoegsels voor gebruik:
Prefix     Descriptiong       Globalm       Local to module or formst       Static variable(no prefix)  Non-static variable, prefix local to procedurev       Variable passed by value (local to a routine)r       Variable passed by reference (local to a routine)				
Hongaarse notatie is als waardevolle in Visual Basic in C. Hoewelde Visual Basic-type achtervoegsels een variabele gegevenstype aangeven, zeniet wordt uitgelegd wat een variabele of een functie wordt gebruikt voor, of hoe kantoegankelijk. Hier volgen enkele voorbeelden:
iSend - geeft het aantal verzonden berichten
bbSend - een Boole-vlag definieert het succes van de laatste bewerking verzenden
hSend - een ingang naar de Comm-interface
Elk van deze variabele namen een programmeur iets heel anders zien.Deze informatie gaat verloren wanneer de variabelenaam verzenden % is verminderd. Toepassingsgebiedprefixen als g en m verminderen tevens het probleem van de naam bronconflictenvooral in multi-developer projecten.

Hongaarse notatie wordt ook veel gebruikt door Windows C programmeurs envoortdurend wordt verwezen in de Microsoft-productdocumentatie en industrieprogrammering boeken. Bovendien obligatie tussen C-programmeurs enprogrammeurs die met Visual Basic, worden veel sterker als de VisualC++-ontwikkelsysteem winsten momentum. Deze overgang zal resulteren in veelVisual Basic-programmeurs c voor de eerste keer en veel verplaatsenprogrammeurs verplaatsen regelmatig heen en tussen beide omgevingen.

De instantie van de variabele en de Routine namen

De instantie van een variabele of routine hoofdletters moet gebruiken en moet wordenzolang als nodig is om het doel ervan. Bovendien werken namenmoet beginnen met een woord, zoals InitNameArray of CloseDialog.

Aanbevolen voor vaak gebruikte of lange termen, afkortingen standaardhouden naam lengten redelijke. In het algemeen variabelenamen groterdan 32 tekens kunnen moeilijk zijn te lezen op weergegeven VGA.

Als u afkortingen, zorg ervoor dat zij consistent zijn devolledige-toepassing. Willekeurig switch tussen Cnt en tellen binnen eenproject zal leiden tot onnodige verwarring.

Kwalificaties op variabele en Routine namen

Verwante variabelen en routines worden vaak gebruikt om te beheren en te manipuleren eenalgemene object. In deze gevallen gebruikt u standaardkwalificaties label deafgeleide variabelen en routines. Hoewel het plaatsen van de kwalificatie na deinstantie van de naam misschien wat onwennig (zoals in sGetNameFirst,sGetNameLast in plaats van sGetFirstName, sGetLastName), deze praktijk wordtvolgorde van deze namen samen in de Visual Basic editor routine, Helpmaken van de logica en de structuur van de toepassing beter te begrijpen.De volgende tabel definieert gemeenschappelijke kwalificaties en de standaard betekenis:
Qualifier Description (follows Body)--------------------------------------------------------------------------First   First element of a set.Last    Last element of a set.Next    Next element in a set.Prev    Previous element in a set.Cur    Current element in a set.Min    Minimum value in a set.Max    Maximum value in a set.Save    Used to preserve another variable that must be reset later.Tmp    A "scratch" variable whose scope is highly localized within the      code. The value of a Tmp variable is usually only valid across      a set of contiguous statements within a single procedure.Src    Source. Frequently used in comparison and transfer routines.Dst    Destination. Often used in conjunction with Source.				

Gebruiker gedefinieerde typen

Door gebruiker gedefinieerde typen in hoofdletters declareert met _TYPE toegevoegd aan het einde vande symboolnaam van het. Bijvoorbeeld:
Type CUSTOMER_TYPE   sName As String   sState As String * 2   lID as Long  End Type				
Bij het declareren van een variabele exemplaar van een gebruiker gedefinieerd type, voorvoegsel toevoegende naam van de variabele verwijst naar het type. Bijvoorbeeld:
  Dim custNew as CUSTOMER_TYPE				

Namen van constanten

De hoofdtekst van de namen van de constante moet UPPER_CASE met onderstrepingstekens (_) wordentussen woorden. Hoewel er geen standaard Visual Basic-constantenHongaarse informatie voorvoegsels zoals i, s, g en m kunnen zeer handig zijn inwat de waarde en de reikwijdte van een constante. Volg voor constante namendezelfde regels als variabelen. Bijvoorbeeld:
<mnUSER_LIST_MAX  ' Max entry limit for User list (integer value,           ' local to module)  gsNEW_LINE    ' New Line character string (global to entire           ' application)				

Gegevenstype Variant

Als u weet dat een variabele gegevens van een bepaald type altijd opslaanVisual Basic kan gegevens efficiënter verwerken als u declareert eenvariabele van dat type.

Het gegevenstype variant kan echter zijn bijzonder handig wanneer u werkt metdatabases, berichten, DDE of OLE. Veel databases toestaan NULL als een geldigede waarde voor een veld. De code moet onderscheid maken tussen NULL, 0 (nul)en "" (lege tekenreeks). Vele malen deze typen bewerkingen kunt eenAlgemene service-routine die niet hoeft te weten van het type gegevens datte verwerken of doorgeven van de gegevens ontvangt. Bijvoorbeeld:
  Sub ConvertNulls(rvntOrg As Variant, rvntSub As Variant)   ' If rvntOrg = Null, replace the Null with rvntSub   If IsNull(rvntOrg) Then rvntOrg = rvntSub  End Sub				
De echter enkele nadelen zijn met varianten. Code instructies dieSoms kan gebruiken varianten de programmeur dubbelzinnig. Bijvoorbeeld:
  vnt1 = "10.01" : vnt2 = 11 : vnt3 = "11" : vnt4 = "x4"  vntResult = vnt1 + vnt2 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?  vntResult = vnt2 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?  vntResult = vnt1 + vnt3 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?  vntResult = vnt3 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?  vntResult = vnt2 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?  vntResult = vnt3 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?				
De bovenstaande voorbeelden zou veel minder dubbelzinnig en gemakkelijker te lezen, foutopsporing,en als de Visual Basic-type conversie routines gebruikt werden onderhoudenin plaats daarvan. Bijvoorbeeld:
  iVar1 = 5 + val(sVar2)  ' use this (explicit conversion)  vntVar1 = 5 + vntVar2  ' not this (implicit conversion)				

Opmerkingen van de Code

Alle functies en procedures moeten beginnen met een korte opmerking beschrijvende functionele kenmerken van de routine (wat het doet). Ditbeschrijving moet niet de implementatiegegevens (hoe wordt deze) beschreven.omdat deze vaak veranderen, waardoor overbodige Opmerkingonderhoudswerkzaamheden, of erger nog, foutieve opmerkingen. De code zelf en eventuelebenodigde regel of lokale opmerkingen beschrijft de implementatie.

Parameters die worden doorgegeven aan een routine moeten worden beschreven, wanneer hun functiesgeen duidelijke en wanneer de routine in een specifieke parameters verwachtbereik. Functie retourwaarden en algemene variabelen die worden gewijzigd door deroutine (met name via verwijzing parameters) moet ook worden beschreven inhet begin van elke routine.

Routine header commentaar blokken moeten uitzien zoals deze (Zie de volgende sectie'Opmaak uw Code' voor een voorbeeld):
Section  Comment Description--------------------------------------------------------------------------Purpose  What the routine does (not how).Inputs   Each non-obvious parameter on a separate line with      in-line commentsAssumes  List of each non-obvious external variable, control, open file,      and so on.Returns  Explanation of value returned for functions.Effects  List of each effected external variable, control, file, and      so on and the affect it has (only if this is not obvious)				
Elke niet-triviale declaratie van de variabele moet een in line opmerking bevattenBeschrijving van het gebruik van de variabele worden gedeclareerd.

Variabelen en besturingselementen routines naam duidelijk genoeg die in-opmerkingen van de regel is alleen nodig voor complexe of niet-intuïtieve uitvoeringDetails.

De beschrijving van een overzicht van de toepassing, primaire gegevens inventariserenobjecten, routines, algoritmen, dialoogvensters, database en het bestandssysteemafhankelijkheden en moet worden opgenomen aan het begin van de.BAS-moduledat bevat het project Visual Basic-generieke declaraties constante.

Opmerking: Het venster Project intrinsiek beschrijving van de lijst van bestanden in eenProject, zodat deze overzichtssectie alleen moet informatie te verstrekken over demeest belangrijke bestanden en modules of bestanden niet van het venster Projectlijst, zoals initialisatie (.INI) of databasebestanden.

Uw Code opmaken

Omdat veel programmeurs VGA-beeldschermen gebruiken, moet scherm onroerend goedconserved zoveel mogelijk terwijl code opmakenlogische structuur en nesten weerspiegelen.

Standaard, op basis van tabblad tekstblok nesten inspringingen worden twee tot vierspaties. Meer dan vier ruimten is overbodig en instructies te veroorzakenverborgen of per ongeluk afgekapt. Minder dan twee spaties nietvoldoende logica nesten weergeven. In de Microsoft Knowledge Base gebruiken we eendrie ruimte inspringen. Het dialoogvenster omgevingsopties de standaardinstellingen gebruikentabblad breedte.

De opmerking functioneel overzicht van een routine moet één spatie ingesprongen.Het hoogste niveau instructies die volgen op de opmerking overzicht moeten wordeningesprongen één tabblad met elke geneste blok een extra tabblad ingesprongen. VoorVoorbeeld:
**************************************************************************'Purpose:  Locate first occurrence of a specified user in UserList array.'Inputs:  rasUserList(): the list of users to be searched'      rsTargetUser:  the name of the user to search for'Returns:  the index of the first occurrence of the rsTargetUser'      in the rasUserList array. If target user not found, return -1.'**************************************************************************'VB3Line: Enter the following lines as one lineFunction iFindUser (rasUserList() As String, rsTargetUser as String) _  As Integer  Dim i As Integer      ' loop counter  Dim bFound As Integer   ' target found flag  iFindUser = -1  i = 0  While i <= Ubound(rasUserList) and Not bFound   If rasUserList(i) = rsTargetUser Then     bFound = True     iFindUser = i   End If  WendEnd Function				
Variabelen en constanten niet-generieke moeten worden gegroepeerd per functie in plaats vandan door wordt gesplitst uit geïsoleerde gebieden of speciale bestanden. Visual Basicalgemene constanten zoals ZANDLOPER moeten worden gegroepeerd in een enkele module(VB_STD.BAS) van toepassingsspecifieke verklaringen houden.

Operators

Gebruik altijd een ampersand (&) bij het aaneenschakelen van tekenreeksen, en de plusteken (+) bij het werken met numerieke waarden. Met een plusteken (+) enniet-numerieke waarden, kan problemen veroorzaken op twee varianten.Bijvoorbeeld:
  vntVar1 = "10.01"  vntVar2 = 11  vntResult = vntVar1 + vntVar2     ' vntResult = 21.01  vntResult = vntVar1 & vntVar2     ' vntResult = 10.0111				

Toepassingsgebied

Variabelen moeten altijd worden gedefinieerd met de kleinste scope mogelijk.Globale variabelen kunnen maken staat programmamogelijkheden complexe machines en dede logica van een toepassing zeer moeilijk te begrijpen. Globale variabelenControleer ook het hergebruik en onderhoud van uw code moeilijker.Variabelen in Visual Basic kunnen hebben het volgende bereik:
Scope       Variable Declared In:      Visibility--------------------------------------------------------------------------Procedure-level  Event procedure, sub, or     Visible in the         function             procedure in which                          it is declaredForm-level,    Declarations section of a form  Visible in everyModule-level   or code module (.FRM, .BAS)   procedure in the                          form or code                          moduleGlobal      Declarations section of a code  Always visible         module (.BAS, using Global         keyword)				
In Visual Basic-toepassing alleen globale variabelen gebruiken wanneer er geenandere handige manier om gegevens tussen formulieren te delen. Mogelijk wilt ugegevens opslaan in een besturingselement Label eigenschap kan worden geopendglobaal de syntaxis form.object.property gebruikt.

Als u algemene variabelen wilt gebruiken, is het raadzaam alle declarerenze in een enkele module en gegroepeerd per functie. Geeft de module eenbeschrijvende naam die het doel, zoals GLOBAL aangeeft.BAS.

Met uitzondering van globale variabelen (die niet moeten worden doorgegeven)functies en procedures moeten werken alleen voor objecten die worden doorgegeven aanze. Globale variabelen die worden gebruikt in routines moeten worden geïdentificeerdhet gebied Algemene opmerking aan het begin van de routine. Bovendien gevenargumenten subroutines en functies met ByVal, tenzij u expliciet wiltWijzig de waarde van het argument doorgegeven.

Modulaire code zoveel mogelijk schrijven. Bijvoorbeeld, als uw toepassinggeeft een dialoogvenster, de besturingselementen en code nodighet dialoogvenster taak in één formulier. Hierdoor blijven de toepassingcode ingedeeld in nuttige onderdelen en minimaliseert de runtime-overhead.

Besturingselementen van derden

Opmerking: De onderstaande producten worden vervaardigd door onafhankelijke leveranciersvan Microsoft. Microsoft biedt geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking totdeze producten prestaties of betrouwbaarheid.

De volgende tabel worden standaard leverancier voorvoegseltekens met voorvoegsels besturingselement moet worden gebruikt:
Vendor        Abbv-------------------------MicroHelp (VBTools) mPioneer Software   pCrescent Software  cSheridan Software  sOther (Misc)     o				
De volgende tabel worden de prefixen standaardbesturingselement van derden:
Control     Control   Abbr Vendor   Example      VBX FileType      Name                      Name--------------------------------------------------------------------------Alarm      Alarm    almm MicroHelp almmAlarm     MHTI200.VBXAnimate     Animate   anim MicroHelp animAnimate    MHTI200.VBXCallback    Callback  calm MicroHelp calmCallback    MHAD200.VBXCombo Box    DB_Combo  cbop Pioneer  cbopComboBox    QEVBDBF.VBXCombo Box    SSCombo   cbos Sheridan  cbosComboBox    SS3D2.VBXCheck Box    DB_Check  chkp Pioneer  chkpCheckBox    QEVBDBF.VBXChart      Chart    chtm MicroHelp chtmChart     MHGR200.VBXClock      Clock    clkm MicroHelp clkmClock     MHTI200.VBXButton     Command   cmdm MicroHelp cmdmCommandButton MHEN200.VBX        ButtonButton     DB_Command cmdp Pioneer  cmdpCommandButton QEVBDBF.VBXButton (Group) Command   cmgm MicroHelp cmgmBtton     MHGR200.VBX        Button        (multiple)Button     Command   cmim MicroHelp cmimCommandButton MHEN200.VBX        Button        (icon)CardDeck    CardDeck  crdm MicroHelp crdmCard      MHGR200.VBXDice      Dice    dicm MicroHelp dicmDice      MHGR200.VBXList Box (Dir) SSDir    dirs Sheridan  dirsDirList    SS3D2.VBXList Box (Drv) SSDrive   drvs Sheridan  drvsDriveList   SS3D2.VBXList Box (File) File List  film MicroHelp filmFileList    MHEN200.VBXList Box (File) SSFile   fils Sheridan  filsFileList    SS3D2.VBXFlip      Flip    flpm MicroHelp flpmButton     MHEN200.VBXScroll Bar   Form Scroll fsrm MicroHelp fsrmFormScroll   ???Gauge      Gauge    gagm MicroHelp gagmGauge     MHGR200.VBXGraph      Graph    gpho Other   gphoGraph     XYGRAPH.VBXGrid      Q_Grid   grdp Pioneer  grdpGrid      QEVBDBF.VBXScroll Bar   Horizontal hsbm MicroHelp hsbmScroll     MHEN200.VBX        Scroll BarScroll Bar   DB_HScroll hsbp Pioneer  hsbpScroll     QEVBDBF.VBXGraph      Histo    hstm MicroHelp hstmHistograph   MHGR200.VBXInvisible    Invisible  invm MicroHelp invmInvisible   MHGR200.VBXList Box    Icon Tag  itgm MicroHelp itgmListBox    MHAD200.VBXKey State    Key State  kstm MicroHelp kstmKeyState    MHTI200.VBXLabel      Label (3d) lblm MicroHelp lblmLabel     MHEN200.VBXLine      Line    linm MicroHelp linmLine      MHGR200.VBXList Box    DB_List   lstp Pioneer  lstpListBox    QEVBDBF.VBXList Box    SSList   lsts Sheridan  lstsListBox    SS3D2.VBXMDI Child    MDI Control mdcm MicroHelp mdcmMDIChild    ???Menu      SSMenu   mnus Sheridan  mnusMenu      SS3D3.VBXMarque     Marque   mrqm MicroHelp mrqmMarque     MHTI200.VBPicture     OddPic   odpm MicroHelp odpmPicture    MHGR200.VBXPicture     Picture   picm MicroHelp picmPicture    MHGR200.VBXPicture     DB_Picture picp Pioneer  picpPicture    QEVBDBF.VBXProperty Vwr  Property  pvrm MicroHelp pvrmPropertyViewer MHPR200.VBX        ViewerOption (Group) DB_RadioGroup radp Pioneer  radqRadioGroup   QEVBDBF.VBXSlider     Slider   sldm MicroHelp sldmSlider     MHGR200.VBXButton (Spin)  Spinner   spnm MicroHelp spnmSpinner    MHEN200.VBXSpreadsheet   Spreadsheet sprm MicroHelp sprmSpreadsheet  MHAD200.VBXPicture     Stretcher  strm MicroHelp strmStretcher   MHAD200.VBXScreen Saver  Screen Saver svrm MicroHelp svrmSaver     MHTI200.VBXSwitcher    Switcher  swtm MicroHelp swtmSwitcher    ???List Box    Tag     tagm MicroHelp tagmListBox    MHEN200.VBXTimer      Timer    tmrm MicroHelp tmrmTimer     MHTI200.VBXToolBar     ToolBar   tolm MicroHelp tolmToolBar    MHAD200.VBXList Box    Tree    trem MicroHelp tremTree      MHEN200.VBXInput Box    Input (Text) txtm MicroHelp inpmText      MHEN200.VBXInput Box    DB_Text   txtp Pioneer  txtpText      QEVBDBF.VBXScroll Bar   Vertical  vsbm MicroHelp vsbmScroll     MHEN200.VBX        Scroll BarScroll Bar   DB_VScroll vsbp Pioneer  vsbpScroll     QEVBDBF.VBX				

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 110264 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:57:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbdocs kbinfo kbprogramming kbref kbtophit kbmt KB110264 KbMtnl
Feedback