Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

PRJ: Som van waarden in een gefilterde lijst Macro

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:124482
Samenvatting
De voorbeeld macro Microsoft Project in de sectie "Meer informatie" vanin dit artikel worden opgeteld numerieke waarden uit een lijst met taken weer gegeven en wordt weer gegevenhet totaal in een taakrij onderaan de lijst.
Meer informatie
Microsoft biedt voorbeelden van Visual Basic for Applications-proceduresafbeelding alleen, zonder garantie uitgedrukt of impliciet, met inbegrip vanmaar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheidvoor een bepaald doel. De Visual Basic-procedures in dit artikel zijnas is"geleverd en Microsoft kan niet garanderen dat ze kunnen worden gebruikt inalle situaties. Terwijl Microsoft Support professionals kunnen helpen verklaren defunctionaliteit van een bepaalde macro ze zal niet in deze voorbeelden om te wijzigentoegevoegde functionaliteit bieden, noch zij kunt u macro's makenuw specifieke behoeften. Als u program meer ervaring beperkte uwellicht een van de Microsoft Solution Providers raadplegen. OplossingProviders bieden een breed scala van kosten gebaseerde diensten, inclusief het makenaangepaste macro's. Voor meer informatie over Microsoft Solution ProvidersBel Microsoft Customer Information Service op nummer (800) 426-9400.

De volgende macro de som van de waarden in de velden Getal1 van alle zichtbaretaken. Nadat u deze macro uitvoert, wordt een nieuwe taak genaamd "Totaal" gemaakten aan het einde van het actieve project weer gegeven. Het veld Getal1 in dittaak bevat de som van de waarden Getal1 voor alle andere zichtbaretaken.

Microsoft Project 4. x

 1. Klik in het menu Extra op macro's.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Typ in het veld macronaamSumFilteredList. Klik op OK.
 4. In de Module Editor, voer de volgende code:
     Sub SumFilteredList()   ' This macro totals up the values in the Number1 field   ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total   ' at the bottom of the task list.   Dim oTask As Task     ' Current task pointer   Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer   Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals     ' Ignore error generated by trying to delete a task     ' that does not exist.     On Error Resume Next     ' If totals task is present, delete it.     ActiveProject.Tasks("Total:").Delete     ' Re-enable default error handling     On Error GoTo 0     ' Select visible tasks     SelectAll     ' If tasks are selected, then loop through each of them     If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then      For Each oTask In ActiveSelection.Tasks        ' Add Number1 for each task to total        fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum      Next oTask     Else      ' There's nothing to add      Exit Sub     End If     ' Create Totals task so it's visible     Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")     ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)     Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1       oTotalTask.OutlineOutdent     Loop     ' Put total in proper field     oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total     ' Hide task bar for this task     oTotalTask.HideBar = True     ' Select totals row     SelectRow oTotalTask.ID, False     ' Set font to bold     FontBold Set:=True   End Sub						
Deze macro gebruiken, doet u het volgende:

 1. Selecteer een taak weergave die gebruikmaakt van een tabel, zoals het Gantt-diagram.
 2. Alleen het gewenste totaal wordt berekend hetzij uit taken weer geven een filter toe te passen of te verbergen of weer geven van subtaken.
 3. Klik in het menu Extra op macro's.
 4. Selecteer SumFilteredList in de lijst Macro en klik vervolgens op uitvoeren.

Microsoft Project 98, 2000, 2002, 2003 en 2007

 1. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik vervolgens op macro's.
 2. Typ in het veld macronaamSumFilteredList. Klik op maken.
 3. Microsoft Project 2010
 4. Selecteer deWeergavetabblad en klik opMacro's
 5. In deMacro'shet dialoog venster typeSumFilteredListin deMacronaamingediend en opMaken.
 6. In de Visual Basic Editor, voer de volgende code:
     Sub SumFilteredList()   ' This macro totals up the values in the Number1 field   ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total   ' at the bottom of the task list.   Dim oTask As Task     ' Current task pointer   Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer   Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals     ' Ignore error generated by trying to delete a task     ' that does not exist.     On Error Resume Next     ' If totals task is present, delete it.     ActiveProject.Tasks("Total:").Delete     ' Re-enable default error handling     On Error GoTo 0     ' Select visible tasks     SelectAll     ' If tasks are selected, then loop through each of them     If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then      For Each oTask In ActiveSelection.Tasks        ' Add Number1 for each task to total        fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum      Next oTask     Else      ' There's nothing to add      Exit Sub     End If     ' Create Totals task so it's visible     Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")     ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)     Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1       oTotalTask.OutlineOutdent     Loop     ' Put total in proper field     oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total     ' Hide task bar for this task     oTotalTask.HideBar = True     ' Select totals row     SelectRow oTotalTask.ID, False     ' Set font to bold     FontBold Set:=True   End Sub						
Deze macro gebruiken, doet u het volgende:

 1. Selecteer een taak weergave die gebruikmaakt van een tabel, zoals het Gantt-diagram.
 2. Alleen het gewenste totaal wordt berekend hetzij uit taken weer geven een filter toe te passen of te verbergen of weer geven van subtaken.
 3. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik vervolgens op macro's.
 4. Selecteer SumFilteredList in de lijst Macro en klik vervolgens op uitvoeren.

De Macro wijzigen

Som van de waarden van andere velden dan Getal1, vervangen door de verwijzing naarGetal1 op de regel met "Veld Som" toegelicht met de naam van dedie u wilt afleiden van een totaal veld. Het totaal in een veld plaatsenVervang de verwijzing naar Getal1 op de regel opmerking dan Getal1,met "Veld waarin totaal" met de naam van het veld waarin ueigenlijk wil het totaal.

Als het veld dat u wilt optellen, is een berekend veld, zoals bijvoorbeeldKosten of werkelijke kosten en de som moet worden geplaatst in een niet-berekende veldzoals Kosten1 of Getal1. Daarom, om het totaal worden kosten velden voor alletaken zichtbaar en plaats het totaal in het veld Kosten1 van de taak "Totaal"u zou de aangegeven regels als volgt wijzigen:
  fTotal = fTotal + oTask.Cost  ' Field to Sum  oTotalTask.Cost1 = fTotal   ' Field containing total				

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 124482 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2011 07:27:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 voor Macintosh, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Project Server 2010

 • kbcode kbhowto kbprogramming kbmt KB124482 KbMtnl
Feedback