Sneltoetsen in Word 7.0 voor Windows 95

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 135000
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Hier volgt een lijst met beschikbare sneltoetsen in Word 7.0.

Deze lijst is een compilatie van de specifieke sneltoetslijstendie beschikbaar zijn in Word Help.

De Antwoordwizard voor meer informatie over sneltoetsen in Word openenZie het onderwerp 'Sneltoetsen' en.

Functie toets sneltoetsen

                     CTRL+         ALT+         SHIFT+   CTRL+    SHIFT+   ALT+    SHIFT+Key Key Only   Key     Key     Key     Key    Key--------------------------------------------------------------------------F1  Get Online  Reveal               Next    Previous   Help or the Formatting             Field   Field   Answer   Wizard--------------------------------------------------------------------------F2  Move text  Copy text  Print               Save   or graphics       preview              command               command              (File               (File Menu)            Menu)--------------------------------------------------------------------------F3  Insert an  Change the Cut to   Insert   AutoText   case of   spike   contents of   entry    letters        the spike--------------------------------------------------------------------------F4  Repeat the  Repeat a  Close the        Exit   last action Find or   window         GoTo         action--------------------------------------------------------------------------F5  Carry out  Move to a  Restore  Edit a   the GoTo   previous  the    bookmark   command   revision  window   (Edit menu)       size--------------------------------------------------------------------------F6  Go to next  Go to    Go to   Go to   pane     previous  next    previous         pane    window   window--------------------------------------------------------------------------F7  Carry out  Carry out  Carry out Update    Find next   the     the     the Move  linked    misspelling   Spelling   Thesaurus  command  information (Automatic   command   command   (Control  on a Word  Spell   (Tools    (Tools   menu)   source    Checking   menu)    menu)         document   enabled)--------------------------------------------------------------------------F8  Extend a   Shrink a  Carry out Extend a   selection  selection  the Size  selection               command  (or block)               (Document               Control               menu)--------------------------------------------------------------------------F9  Update   Switch   Insert an Unlink a   Switch   Run   selected  between a  empty   field    between  GOTO-   fields   field code field          all field BUTTON         and its               codes and or MACRO-         result               all    BUTTON                           results  from the                                 field that                                 displays                                 the field                                 results--------------------------------------------------------------------------F10  Activate  Display a  Maximize  Activate   Maximize   the menu  shortcut  the    the ruler  the   bar     menu    document        application               window         window--------------------------------------------------------------------------F11  Go to the  Go to the  Lock a   Unlock a   next field previous  field   field         field--------------------------------------------------------------------------F12  Carry out  Carry out  Carry out Carry out   the Save As the Save  the Open  the Print   command   command   command  command   (File menu) (File menu) (File menu)(File menu)--------------------------------------------------------------------------				

Opmaak toepassen met behulp van sneltoetsen

Indeling tekens met behulp van sneltoetsen

Change the font                CTRL+SHIFT+FChange the font size             CTRL+SHIFT+PIncrease the font size            CTRL+SHIFT+>Decrease the font size            CTRL+SHIFT+<Increase the font size by 1 point       CTRL+]Decrease the font size by 1 point       CTRL+[Change the case of letters          SHIFT+F3Format letters as all capitals        CTRL+SHIFT+AApply or remove bold formatting        CTRL+BApply or remove an underline         CTRL+UUnderline single words            CTRL+SHIFT+WDouble-underline text             CTRL+SHIFT+DApply or remove hidden text          CTRL+SHIFT+HApply italic formatting            CTRL+IFormat letters as small capitals       CTRL+SHIFT+KApply subscripts (automatic spacing)     CTRL+EQUAL SIGNApply superscripts (automatic spacing)    CTRL+SHIFT+EQUAL SIGNRemove formatting (plain text)        CTRL+SHIFT+ZChange the selection to Symbol font      CTRL+SHIFT+QDisplay nonprinting characters        CTRL+SHIFT+* (asterisk)				

Opmaak van alinea's met behulp van sneltoetsen

Single-space lines              CTRL+1Double-space lines              CTRL+2Set 1.5-line spacing             CTRL+5Add one line of space preceding text     CTRL+0 (zero)Remove the space preceding text        CTRL+0 (zero)Center a paragraph              CTRL+EJustify a paragraph              CTRL+JLeft align a paragraph            CTRL+LRight align a paragraph            CTRL+RIndent a paragraph from the left       CTRL+MRemove a paragraph indent from the left    CTRL+SHIFT+MCreate a hanging indent            CTRL+TReduce a hanging indent            CTRL+SHIFT+TRemove paragraph formatting          CTRL+QApply a style (with the Formatting        toolbar displayed)       CTRL+SHIFT+SCarry out the Style command (Format menu) (Formatting toolbar not displayed)     CTRL+SHIFT+SStart AutoFormat               CTRL+KApply the Normal style            CTRL+SHIFT+NApply the Heading 1 style           ALT+CTRL +1Apply the Heading 2 style           ALT+CTRL +2Apply the Heading 3 style           ALT+CTRL +3Apply the List style             CTRL+SHIFT+L				

Bewerken en verplaatsen van tekst met sneltoetsen

Kopiëren en verplaatsen van tekst en afbeeldingen met sneltoetsen

Copy text or graphics             CTRL+CCopy formats                 CTRL+SHIFT+CMove text or graphics             F2Paste text or graphics            CTRL+VPaste formats                 CTRL+SHIFT+V				

Tekst en afbeeldingen met sneltoetsen verwijderen

Delete one character to the left       BACKSPACEDelete one word to the left          CTRL+BACKSPACEDelete one character to the right       DELETEDelete one word to the right         CTRL+DELETECut selected text to the Clipboard      CTRL+XUndo the last action             CTRL+ZCut to the Spike               CTRL+F3				

Speciale tekens invoegen

Field                     CTRL+F9AutoText entry                Type AutoText entry name,                       and then press ALT+CTRL+VLine break                  SHIFT+ENTERPage break                  CTRL+ENTERColumn break                 CTRL+SHIFT+ENTEROptional hyphen                CTRL+HYPHENNonbreaking hyphen              CTRL+SHIFT+HYPHENNonbreaking space               CTRL+SHIFT+SPACEBARCopyright symbol               ALT+CTRL+CRegistered trademark symbol          ALT+CTRL+RTrademark symbol               ALT+CTRL+TEllipsis                   ALT+CTRL+PERIODSingle opening quotation mark         CTRL+`'`Single closing quotation mark         CTRL+`'`Double opening quotation mark         CTRL+`"`Double closing quotation mark         CTRL+`"`Mark a table of contents entry        ALT+SHIFT+OView Spike contents              CTRL+SHIFT+F3				

Selecteer de tekst en afbeeldingen met sneltoetsen

Opmerking: Tekst selecteren door SHIFT ingedrukt houden en drukken op toetsen verplaatsen dede invoegpositie.
One character to the right          SHIFT+RIGHT ARROWOne character to the left           SHIFT+LEFT ARROWTo the end of a word             CTRL+SHIFT+RIGHT ARROWTo the beginning of a word          CTRL+SHIFT+LEFT ARROWTo the end of a line             SHIFT+ENDTo the beginning of a line          SHIFT+HOMEOne line down                 SHIFT+DOWN ARROWOne line up                  SHIFT+UP ARROWTo the end of a paragraph           CTRL+SHIFT+DOWN ARROWTo the beginning of a paragraph        CTRL+SHIFT+UP ARROWOne screen down                SHIFT+PAGE DOWNOne screen up                 SHIFT+PAGE UPTo the end of a document           CTRL+SHIFT+ ENDTo the beginning of a document        CTRL+SHIFT+ HOMETo include the entire document        CTRL+ATo a vertical block of text          CTRL+SHIFT+F8, and then use                        the arrow keys; press ESC                        to cancel selection modeTo a specific location in a document     F8+arrow keys; press ESC to                        cancel selection mode				
Tip: Als u welke toetsencombinatie weet u de invoegpositie verplaatst, kunt uSelecteer de tekst met behulp van dezelfde toetsencombinatie SHIFT ingedrukt.Bijvoorbeeld, invoegpositie CTRL + Pijl-rechts de naar het volgende woorden CTRL + SHIFT + pijl-rechts selecteert u de tekst vanaf de invoegpositie naar debegin van het volgende woord.

Selecteer de tekst en afbeeldingen in een tabel met sneltoetsen

Select a column                ALT and hold it down while                        you click the columnExtend a selection (or block)         CTRL+SHIFT+F8, and then use                        the arrow keysReduce the selection size           SHIFT+F8Select an entire table            ALT+5 on the numeric keypad				

Sneltoetsen selectie uitbreiden

Select the nearest character         F8+characterTurn extend mode on or off          F8Reduce the size of a selection        SHIFT+F8				

Verplaatsen naar een teken, woord, alinea, kolomof een Object met behulp van sneltoetsen

One character to the left           LEFT ARROWOne character to the right          RIGHT ARROWOne word to the left             CTRL+LEFT ARROWOne word to the right             CTRL+RIGHT ARROWOne paragraph up               CTRL+UP ARROWOne paragraph down              CTRL+DOWN ARROWTo the previous frame or object        ALT+UP ARROWTo the next frame or object          ALT+DOWN ARROWOne column to the left (in a table)      SHIFT+TABOne column to the right (in a table)     TABTo the next misspelling(Automatic Spell Checking enabled)      SHIFT+BACKSPACE				

Verplaatsen naar een lijn, een pagina, een scherm, het begin of einde van een Document, ofde vorige revisie met sneltoetsen

Up one line                  UP ARROWDown one line                 DOWN ARROWTo the end of a line             ENDTo the beginning of a line          HOMEUp one page                  ALT+CTRL+PAGE UPDown one page                 ALT+CTRL+PAGE DOWNUp one screen                 PAGE UPDown one screen                PAGE DOWNTo the bottom of a screen           CTRL+PAGE DOWNTo the top of a screen            CTRL+PAGE UPTo the end of a document           CTRL+ENDTo the beginning of a document        CTRL+HOMETo a previous revision            SHIFT+F5To the location of the insertion point when the document was last closed      SHIFT+F5				

Navigeren in een tabel met sneltoetsen

Next cell in a row              TABPrevious cell in a row            SHIFT+TABFirst cell in a row              ALT+HOMEFirst cell in a column            ALT+PAGE UPLast cell in a row              ALT+ENDLast cell in a column             ALT+PAGE DOWNPrevious row                 UP ARROWNext row                   DOWN ARROW				

Alinea's en tabtekens sneltoetsen invoegen

New paragraphs in a cell           ENTERTab characters in a cell           CTRL+TAB				

Samenvoegen van documenten met sneltoetsen

Preview a mail merge             ALT+SHIFT+KMerge a document               ALT+SHIFT+NPrint the merged document           ALT+SHIFT+MEdit a mail merge data document        ALT+SHIFT+EInsert a merge field             ALT+SHIFT+F				

Afdrukken en voorvertoning van een Document met sneltoetsen

Print command (File menu)           CTRL+PMove around the page when zoomed in      Arrow keysMove by one page when zoomed out       PAGE UP or PAGE DOWNMove to the first page when zoomed out    CTRL+UP ARROW or                        CTRL+LEFT ARROWMove to the last page when zoomed out     CTRL+DOWN ARROW or                        CTRL+RIGHT ARROW				

Werken met velden met sneltoetsen

Insert DATE field               ALT+SHIFT+DInsert PAGE field               ALT+SHIFT+PInsert TIME field               ALT+SHIFT+TInsert Empty field              CTRL+F9Update linked information in a Word source document               CTRL+SHIFT+F7Update selected fields            F9Unlink a field                CTRL+SHIFT+F9Switch between a field code and its result  SHIFT+F9Switch between all field codes and all results                 ALT+F9Run a GOTOBUTTON or MACROBUTTON from the field that displays the field results    ALT+SHIFT+F9Go to the next field             F11Go to the previous field           SHIFT+F11Lock a field                 CTRL+F11Unlock a field                CTRL+SHIFT+F11				

Werken met menu's, sneltoetsen

U kunt elke opdracht met het toetsenbord. Druk op ALT + de letteronderstreept in de menunaam en druk vervolgens op de onderstreepte letter in dede naam van de opdracht.
Display the shortcut menu           SHIFT+F10Display the application Control menu     SPACEBAR (when the menu bar                            is active)Select the next or previous command on the menu                 DOWN ARROW or UP ARROW                       (with the menu displayed)Select the menu to the left or right; or, with a submenu displayed, toggle the selection between the main menu and the submenu               LEFT ARROW or RIGHT ARROW				

Werken in een overzicht met sneltoetsen

Promote a paragraph              ALT+SHIFT+LEFT ARROWDemote a paragraph              ALT+SHIFT+RIGHT ARROWDemote to body text              CTRL+SHIFT+NMove selected paragraphs up          ALT+SHIFT+UP ARROWMove selected paragraphs down         ALT+SHIFT+DOWN ARROWExpand text under a heading          ALT+SHIFT+PLUS SIGNCollapse text under a heading         ALT+SHIFT+MINUS SIGNShow all text or headings           ALT+SHIFT+ADisplay all text               Asterisk (*) key on the                        numeric keypadHide or display character formatting     Slash (/) key on the numeric                        keypadShow the first line of body text or all body text                ALT+SHIFT+LShow all headings with the Heading 1 style  ALT +SHIFT+1Show all headings up to Heading n       ALT +SHIFT+n				

Werken in vensters en dialoogvensters

Werken in Windows

Next application               ALT+TABPrevious application             ALT+SHIFT+TABStart menu                  CTRL+ESCClose the window               CTRL+F4Restore the window size            CTRL+F5Switch to the next window           CTRL+F6Switch to the previous window         CTRL+SHIFT+F6Carry out the Move command (Control menu)   CTRL+F7Carry out the Size command (Control menu)   CTRL+F8Maximize the window              CTRL+F10Select a folder in the Open or Save As dialog box (File menu)       ALT+0, and then use the                        arrow keysChoose a toolbar button in the Open or Save As dialog box (File menu)       ALT+ number (1 is the                        leftmost button, 2 is the                        next, and so on)Refresh the Open or Save As dialog box (File menu)                 F5				

Dialoogvensters met sneltoetsen

Switch to the next tab in a tab dialog box  CTRL+TAB or CTRL+PAGE DOWNSwitch to the previous tab in a tab dialog box                 CTRL+SHIFT+TAB or                        CTRL+PAGE UPMove to the next option or group of option buttons               TABMove to the previous option or group of option buttons              SHIFT+TABMove within the active list box or group of option buttons              Arrow keySelect the active command button or check box                  SPACEBARMove to the next item beginning with that letter in an active list box        Letter keySelect the item with that underlined letter  ALT+ letter keyDisplay a drop-down list box         ALT+DOWN ARROWClose a drop-down list box          ESCChoose the default command button       ENTERCancel the command and close the dialog box  ESC				

In het dialoogvenster Opslaan als

File List                   ALT+0 (zero)Up One Level                  ALT+1Look in Favorites               ALT+2New Folder                   ALT+3List View                   ALT+4Details View                  ALT+5Properties View                ALT+6Commands and Settings             ALT+7				
Houd er rekening mee dat sommige van deze sneltoetsen anders in het bestand openen werkenmap. ALT + 0 en ALT + 3 dat verschillende acties in een bestand openen.

In een tekstvak

Move to the beginning or end of the entry   HOME or ENDMove one character to the left or right    LEFT ARROW or RIGHT ARROWSelect from the insertion point to the beginning of the entry           SHIFT+HOMESelect from the insertion point to the end of the entry              SHIFT+ENDSelect the character to the left       SHIFT+LEFT ARROWSelect the character to the right       SHIFT+RIGHT ARROW				
word7-winword 7.0 word95

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Savybės

Straipsnio ID: 135000 – Paskutinė peržiūra: 07/12/2012 13:24:00 – Peržiūra: 4.0

 • kbmt KB135000 KbMtnl
Atsiliepimai