Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bestand Config.txt op de cd-rom van Windows 95

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL135481
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel bevat een kopie van de informatie die is opgenomen in het bestand Config.txt op de cd-rom van Windows 95. Dit bestand wordt tijdens de installatie van Windows 95 naar de map Windows gekopieerd.
Meer informatie
 ---------------------------------------------------------------------------      Microsoft Windows 95 LEESMIJ voor opdrachten bij MS-DOS Config.sys                 Augustus 1995 ---------------------------------------------------------------------------         (c) Copyright Microsoft Corporation, 1995Dit document bevat informatie die bij het drukken van de documentatie bij Microsoft Windows 95 nog niet beschikbaar was.---------------------------Hoe gebruikt u dit document---------------------------Maximaliseer het venster Kladblok als u het bestand Config.txt op het schermin Kladblok wilt lezen.Als u Config.txt wilt afdrukken, opent u dit bestand in Kladblok of een anderetekstverwerker en gebruikt u vervolgens de opdracht Afdrukken in het menuBestand.In syntaxisregels verwijst de tekst in kleine letters naar vervangbare parameters en moet u tekst in hoofdletters letterlijk intypen.OPMERKING: het bestand Msdosdrv.txt bevat meer Help voor MS-DOS-opdrachten. U kunt ook op de MS-DOS-prompt de naam van de opdracht typen, gevolgd door eenslash en een vraagteken (/?). Bijvoorbeeld:  CHKDSK /?--------INHOUDACCDATEBREAKBUFFERS/BUFFERSHIGHCOUNTRYDEVICEDEVICEHIGHDOSDRIVPARMFCBS/FCBSHIGHFILES/FILESHIGHINSTALL/INSTALLHIGHLASTDRIVE/LASTDRIVEHIGHNUMLOCKREMSETSHELLSTACKS/STACKSHIGHSWITCHES---------ACCDATE=======Hiermee kunt u voor elke vaste schijf aangeven of de datum moet worden geregistreerd waarop voor het laatst toegang tot de bestanden is verkregen.De datum van laatste toegang wordt voor alle stations uitgeschakeld wanneeruw computer in de veilige modus wordt gestart en wordt niet standaard voordiskettes onderhouden.Syntaxis  ACCDATE=station1+|- [station2+|-]...Parametersstation1, station 2...  Geeft de stationsaanduiding aan.+|-  Geef een plusteken (+) op om aan te geven dat de datum van laatste toegang  voor bestanden op het station moet worden onderhouden. Geef een minteken (-)  op om aan te geven dat de datum van laatste toegang niet voor bestanden moet  worden onderhouden.BREAK=====Hiermee kunt u de uitgebreide afbrekingsmogelijkheid van CTRL+C inschakelen ofannuleren. U kunt deze opdracht gebruiken op de MS-DOS-prompt of in uwConfig.sys.U kunt op CTRL+C drukken om een programma of activiteit te stoppen (hetsorteren van bestanden bijvoorbeeld). Normaal gesproken controleert MS-DOSalleen op CTRL+C wanneer gegevens via het toetsenbord worden ingevoerd ofwanneer gegevens naar het scherm of een printer worden gestuurd. Als u BREAK opON instelt, breidt u de afbrekingsmogelijkheid van CTRL+C uit naar anderefuncties, zoals het lezen van en schrijven naar een schijf.Syntaxis  BREAK [ON|OFF]Als u de huidige instelling voor BREAK wilt weergeven op de MS-DOS-prompt,gebruikt u de volgende syntaxis:  BREAKIn uw Config.sys gebruikt u de volgende syntaxis:  BREAK=ON|OFFParameterON|OFF  Schakelt de uitgebreide afbrekingsmogelijkheid van CTRL+C in of uit.BUFFERS/BUFFERSHIGH===================Hiermee kunt u geheugen toewijzen voor een opgegeven aantal schijfbufferswanneer uw systeem wordt gestart. Gebruik de opdracht BUFFERSHIGH om de buffersin het upper memory area te laden. U kunt deze opdrachten alleen in uwConfig.sys gebruiken.Syntaxis  BUFFERS=n[,m]  BUFFERSHIGH=n[,m]Parametersn  Geeft het aantal schijfbuffers aan. Voor n moet u een waarde van 1 tot en  met 99 opgeven. De standaardwaarde is 30.m  Geeft het aantal buffers in het secundaire cachegeheugen aan. Voor m moet u  een waarde opgeven van 0 tot en met 8. De standaardwaarde is 0 (geen  secundair cachegeheugen).Als u een ongeldige waarde voor n of m opgeeft, worden bij BUFFERS destandaardinstellingen gebruikt.COUNTRY========Hiermee kan MS-DOS landspecifieke conventies gebruiken voor de weergave vantijd, datum en valuta, voor het vaststellen van de sorteervolgorde van tekensen voor het vaststellen van welke tekens in bestandsnamen kunnen wordengebruikt. U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sys gebruiken.Met de opdracht COUNTRY wordt MS-DOS zo geconfigureerd dat de tekenset eninterpunctieconventies worden herkend wanneer een van de ondersteunde talenwordt gebruikt.Syntaxis  COUNTRY=xxx[,[yyy][,[station:][pad]bestandsnaam]]Parametersxxx  Geeft de landcode aan.yyy  Geeft de tekenset voor het land aan.[station:][pad]bestandsnaam  Geeft de locatie en naam van het bestand met de landinformatie aan.DEVICE======Laadt het stuurprogramma dat u opgeeft in het geheugen. U kunt deze opdrachtalleen in uw Config.sys gebruiken.Syntaxis  DEVICE=[station:][pad]bestandsnaam [dd-parameters]Parameters[station:][pad]bestandsnaam  Geeft de locatie en naam aan van het stuurprogramma dat u wilt laden.[dd-parameters]  Geeft de opdrachtregelinformatie aan die het stuurprogramma nodig heeft.DEVICEHIGH==========Laadt een stuurprogramma dat u opgeeft in het upper memory area. Door eenstuurprogramma in het upper memory area te laden komt meer conventioneelgeheugen beschikbaar voor andere programma's. Als geen upper memory beschikbaaris, werkt de opdracht DEVICEHIGH hetzelfde als de opdracht DEVICE.U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sys gebruiken.Syntaxis  DEVICEHIGH [station:][pad]bestandsnaam [dd-parameters]Als u het geheugengebied/de geheugengebieden wilt opgeven waarin hetstuurprogramma moet worden geladen, gebruikt u de volgende syntaxis:  DEVICEHIGH [[/L:gebied1[,minimaal1][;gebied2[,minimaal2] [/S]]=  [station:][pad]bestandsnaam [dd-parameters]Parameters[station:][pad]bestandsnaam  Geeft de locatie en naam aan van het stuurprogramma dat u in het  upper-geheugengebied wilt laden.dd-parameters  Geeft de opdrachtregelinformatie aan die het stuurprogramma nodig heeft.Schakelopties/L:gebied1[,minimaal1][;gebied2[,minimaal2]...  Geeft een of meer geheugengebieden aan waarin het stuurprogramma moet  worden geladen. Standaard laadt MS-DOS het stuurprogramma in het grootste  vrije upper memory block (UMB) en maakt het alle overige UMB's beschikbaar  voor gebruik door het stuurprogramma. Met de schakeloptie /L kunt u het  stuurprogramma in een bepaald geheugengebied laden of opgeven welk  gebied/welke gebieden het stuurprogramma kan gebruiken.  Als u het stuurprogramma in het grootste blok in een bepaald gebied van  het upper memory wilt laden, geeft u na de schakeloptie /L het nummer van  het gebied op. U kunt bijvoorbeeld het stuurprogramma in het grootste vrije  blok in gebied 4 laden door /L:4 op te geven. (Voor een overzicht van de  vrije geheugengebieden typt u MEM /F bij de MS-DOS-prompt.)  Als een stuurprogramma met de schakeloptie /L is geladen, kan het alleen  het opgegeven geheugengebied gebruiken. Sommige stuurprogramma's gebruiken  meer dan één geheugengebied; voor die stuurprogramma's kunt u meer dan één  gebied opgeven. (Als u wilt weten hoe een bepaald stuurprogramma geheugen  gebruikt, geeft u de opdracht MEM /M en geeft u de naam van het  stuurprogramma als argument op.) Als u twee of meer gebieden wilt opgeven,  scheidt u de nummers van de blokken met een puntkomma (;).  Als u bijvoorbeeld blok 2 en 3 wilt gebruiken, geeft u /L:2;3 op.  Gewoonlijk laadt MS-DOS een stuurprogramma alleen in een UMB in het  opgegeven gebied als dat gebied een UMB bevat dat groter is dan de omvang  van het stuurprogramma wanneer dat wordt geladen (is doorgaans gelijk aan  de omvang van het uitvoerbare programmabestand). Als het stuurprogramma  tijdens de uitvoering meer geheugen nodig heeft dan wanneer het wordt  geladen, kunt u de parameter minimaal gebruiken om ervoor te zorgen dat  het stuurprogramma niet in een UMB wordt geladen dat daar te klein voor  is. Als u een waarde voor minimaal opgeeft, laadt MS-DOS het stuurprogramma  alleen in het gebied als het een UMB bevat dat groter is dan zowel de omvang  van het stuurprogramma tijdens het laden als de waarde van minimaal./S  Maakt het UMB zo klein mogelijk wanneer het stuurprogramma wordt geladen.  Met deze schakeloptie wordt het geheugen zo efficiënt mogelijk gebruikt.  Deze schakeloptie wordt doorgaans alleen gebruikt door het programma   MemMaker. Daarmee kan het geheugengebruik van een stuurprogramma worden  geanalyseerd om vast te stellen of de schakeloptie /S veilig kan worden  gebruikt bij het laden van dat stuurprogramma. Deze schakeloptie kan  alleen samen met de schakeloptie /L worden gebruikt en geldt alleen voor  UMB's waarvoor een minimumomvang is opgegeven.DOS====Geeft aan dat MS-DOS een koppeling met het upper memory area moet onderhouden,een deel van zichzelf in het high memory area (HMA) moet laden, of beide.U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sys gebruiken.Syntaxis  DOS=HIGH|LOW[,UMB|,NOUMB][,AUTO|,NOAUTO]  DOS=[HIGH,|LOW,]UMB|NOUMB[,AUTO|,NOAUTO]  DOS=[HIGH,|LOW,][UMB,|NOUMB,]AUTO|NOAUTOParametersUMB|NOUMB  Geeft aan of MS-DOS upper memory blocks (UMB's) moet beheren die zijn  gemaakt met een UMB-voorziening zoals Emm386.exe. De parameter UMB geeft  aan dat MS-DOS UMB's moet beheren, als die bestaan. NOUMB geeft aan dat  MS-DOS geen UMB's moet beheren. De standaardinstelling is NOUMB.HIGH|LOW  Geeft aan of MS-DOS zichzelf deels in het HMA (HIGH) moet proberen te laden  of zich geheel in het conventionele geheugen (LOW) moet laden. De  standaardinstelling is LOW.AUTO|NOAUTO  Geeft aan of MS-DOS automatisch de stuurprogramma's Himem.sys, Ifshlp.sys,  Dblbuff.sys en Setver.exe moet laden als die niet expliciet vanuit uw  Config.sys worden geladen. Met de standaardinstelling, AUTO, worden deze  stuurprogramma's automatisch geladen. Met de instelling AUTO worden ook  automatisch de opdrachten BUFFERSHIGH, FILESHIGH, FCBSHIGH, LASTDRIVEHIGH  en STACKSHIGH gebruikt, ongeacht of de -HIGH-vorm van de opdracht werd  gebruikt. Als u de parameter NOAUTO opgeeft, moet u deze stuurprogramma's  specifiek laden en moet u de -HIGH-vorm van de bovenstaande opdrachten  gebruiken om er voordeel van te hebben.DRIVPARM========Definieert parameters voor apparaten zoals schijf- en tapestations wanneer uMS-DOS start. U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sys gebruiken.Met DRIVPARM worden de parameters van een bestaand fysiek station gewijzigd. Erwordt geen nieuw logisch station gemaakt. De instellingen die zijn opgegevenbij de opdracht DRIVPARM vervangen de definities van een stuurprogramma vooreen vorig schijfstation.Syntaxis  DRIVPARM=/D:nummer [/C] [/F:factor] [/H:koppen] [/I] [/N] [/S:sectoren]  [/T:sporen]Schakelopties/D:nummer  Geeft het nummer van het fysieke station aan. Voor nummer moet u een waarde  opgeven van 0 tot en met 255 (bijvoorbeeld station nummer 0 = station A,  1 = station B, 2 = station C, enzovoorts)./C  Geeft aan dat het station kan controleren of de deur van het station  vergrendeld is./F:factor  Geeft het type station aan. In het volgende overzicht staan de geldige  waarden voor factor en een korte beschrijving van alle waarden. De  standaardwaarde is 2.  0    160 kB/180 kB of 320 kB/360 kB  1    1,2 megabyte (MB)  2    720 kB (3,5-inch diskette)  5    Vaste schijf  6    Tapestation  7    1,44 MB (3,5-inch diskette)  8    Optische schijf die kan worden gelezen en beschreven  9    2,88 MB (3,5-inch diskette)/H:koppen  Geeft het maximale aantal koppen aan. Voor koppen moet u een waarde  opgeven van 1 tot en met 99. De standaardwaarde hangt af van de waarde  die u voor /F:factor opgeeft./I  Geeft een elektronisch-compatibel 3,5-inch diskettestation aan.   (Elektronisch-compatibele stations worden op uw computer geïnstalleerd en  gebruiken uw bestaande diskettestation-controller.) Gebruik de  schakeloptie /I als het ROM BIOS van uw computer geen 3,5-inch  diskettestations ondersteunt./N  Geeft een niet-verwijderbaar schijfstation aan./S:sectoren  Geeft het aantal sectoren per spoor aan dat het schijfstation ondersteunt.  Voor sectoren moet u een waarde van 1 tot en met 99 opgeven. De  standaardwaarde hangt af van de waarde die u voor /F:factor opgeeft./T:sporen  Geeft het aantal sporen per kant aan dat het schijfstation ondersteunt.  De standaardwaarde hangt af van de waarde die u voor /F:factor opgeeft.FCBS, FCBSHIGH==============Hiermee kunt u het aantal bestandsbesturingsblokken (FCB's) opgeven dat MS-DOSgelijktijdig kan openen. Gebruik de opdracht FCBSHIGH om de FCB's in het uppermemory area te laden. U kunt deze opdrachten alleen in uw Config.sys gebruiken.Een bestandsbesturingsblok is een gegevensstructuur waarin informatie over eenbestand wordt opgeslagen.Syntaxis  FCBS=x  FCBSHIGH=xParameterx  Geeft het aantal bestandsbesturingsblokken aan dat MS-DOS per keer open kan   hebben. U kunt voor x een waarde van 1 tot en met 255 opgeven. De   standaardwaarde is 4.FILES/FILESHIGH===============Hiermee kunt u het aantal bestanden opgeven dat MS-DOS gelijktijdig kanbenaderen. Gebruik de opdracht FILESHIGH om de opdracht in het upper memoryarea te laden. U kunt deze opdrachten alleen in uw Config.sys gebruiken.Syntaxis  FILES=x  FILESHIGH=xParameterx  Geeft het aantal bestanden aan dat MS-DOS gelijktijdig kan benaderen. U  kunt voor x een waarde van 8 tot en met 255 opgeven. De standaardwaarde  is 8.INSTALL/INSTALLHIGH====================Hiermee kunt u een geheugenresident programma in het geheugen laden wanneeru MS-DOS start. Gebruik de opdracht INSTALLHIGH om het geheugenresidenteprogramma in het upper memory area te laden. U kunt deze opdrachten alleenin uw Config.sys gebruiken.Geheugenresidente programma's blijven in het geheugen zolang uw computer aanstaat.Ze kunnen zelfs worden gebruikt wanneer andere programma's actief zijn. U kunt de opdracht INSTALL of INSTALLHIGH gebruiken om geheugenresidenteMS-DOS-programma's te laden, zoals bijvoorbeeld Fastopen, Keyb, Nlsfuncen Share.Syntaxis  INSTALL=[station:][pad]bestandsnaam [opdrachtparameters]  INSTALLHIGH=[station:][pad]bestandsnaam [opdrachtparameters]Parameters[station:][pad]bestandsnaam  Geeft de locatie en naam aan van het geheugenresidente programma dat u  wilt uitvoeren.opdrachtparameters  Geeft de parameters aan voor het programma dat u voor bestandsnaam opgeeft.LASTDRIVE/LASTDRIVEHIGH=======================Hiermee kunt u het maximale aantal stations aangeven waartoe u toegang kuntkrijgen. Gebruik de opdracht LASTDRIVEHIGH om de gegevensstructuren vanLASTDRIVE in het upper memory area te laden. U kunt deze opdrachten alleenin uw Config.sys gebruiken.De waarde die u opgeeft is het laatste geldige station dat MS-DOS moetherkennen.Syntaxis  LASTDRIVE=x  LASTDRIVEHIGH=xParameterx  Geeft een stationsaanduiding van A tot en met Z aan.NUMLOCK========Hiermee kunt u aangeven of de toets NUM-LOCK aan (ON) of uit (OFF) staatwanneer u uw computer start. U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sysgebruiken.Syntaxis  NUMLOCK=[ON|OFF]ParametersON|OFF  Met ON wordt de toets NUM-LOCK ingeschakeld wanneer MS-DOS het opstartmenu  weergeeft. Met OFF wordt NUM-LOCK uitgeschakeld.REM===Hiermee kunt u commentaar opnemen in een batch-bestand of in uw Config.sys. De opdracht REM is ook handig om opdrachten uit te schakelen. In het bestand Config.sys kunt u een puntkomma (;) gebruiken in plaats van REM, maar dat kan niet in batch-bestanden.Syntaxis  REM [tekenreeks]Parameterstekenreeks  Geeft een tekenreeks aan -- de opdracht die u wilt uitschakelen of het  commentaar dat u wilt opnemen.SET===Hiermee kunt u MS-DOS-omgevingsvariabelen weergeven, instellen of verwijderen.Met omgevingsvariabelen kunt u het gedrag van bepaalde batch-bestanden enprogramma's instellen, en het uiterlijk en de werking van MS-DOS instellen.SET wordt vaak gebruikt in de bestanden Autoexec.bat of Config.sys omomgevingsvariabelen in te stellen telkens wanneer u MS-DOS start.Syntaxis  SET variabele=[tekenreeks]Als u de huidige omgevingsinstellingen op de MS-DOS-prompt wilt weergeven,gebruikt u de volgende syntaxis:  SETParametersvariabele  Geeft de variabele aan die u wilt instellen of wijzigen.tekenreeks  Geeft de tekenreeks aan die u aan de opgegeven variabele wilt koppelen.SHELL=====Hiermee kunt u de naam en locatie aangeven van de opdrachtverwerker die doorMS-DOS moet worden gebruikt. U kunt deze opdracht alleen in uw Config.sysgebruiken.Als u uw eigen opdrachtverwerker wilt gebruiken (in plaats van Command.com),kunt u de naam daarvan opgeven door een SHELL-opdracht aan uw Config.sys toete voegen.Syntaxis  SHELL=[[station:]pad]bestandsnaam [parameters]Parameters[[station:]pad]bestandsnaam  Geeft de locatie en naam aan van de opdrachtverwerker die door MS-DOS moet  worden gebruikt.parameters  Geeft opdrachtregelparameters of schakelopties aan die bij de opgegeven  opdrachtverwerker kunnen worden gebruikt.STACKS/STACKSHIGH=================Ondersteunt het dynamische gebruik van gegevensstacks om hardware-interruptsaf te handelen. Gebruik STACKSHIGH om de stacks in het upper memory area teladen. U kunt deze opdrachten alleen in uw Config.sys gebruiken.Syntaxis  STACKS=n,s  STACKSHIGH=n,sParametersn  Geeft het aantal stacks aan. Geldige waarden voor n zijn 0 en de getallen  8 tot en met 64.s  Geeft de omvang van elke stack aan (in bytes). Geldige waarden voor s zijn  0 en de getallen 32 tot en met 512.SWITCHES=========Hiermee kunt u speciale opties in MS-DOS aangeven. Gebruik deze opdracht alleenin uw Config.sys.Syntaxis  SWITCHES= /F /K /N /E[:n]Schakelopties/F  Hiermee wordt de vertraging van twee seconden overgeslagen nadat tijdens het  opstarten het bericht 'Bezig met starten MS-DOS' is weergegeven./K  Zorgt ervoor dat een uitgebreid toetsenbord zich als een conventioneel  toetsenbord gedraagt./N  Voorkomt dat u met de F5- of F8-toets opstartopdrachten overslaat.  (Met SWITCHES /N wordt niet verhinderd dat er op CTRL+F5 of CTRL+F8 kan  worden gedrukt om Drvspace.bin of Dblspace.bin te negeren; om dit wel te  verhinderen gebruikt u de opdracht D**SPACE /SWITCHES om de instelling  SWITCHES /N aan uw bestand D**space.ini toe te voegen.)/E[:n]  Als u dit zonder de parameter :n gebruikt, geeft u aan dat Io.sys de  automatische verplaatsing van EBIOS moet onderdrukken. (Bij automatische  verplaatsing van EBIOS komt meer conventioneel geheugen voor  MS-DOS-programma's beschikbaar.) Als u automatische verplaatsing onderdrukt,  is er minder conventioneel geheugen voor MS-DOS-programma's beschikbaar.  Gebruik de schakeloptie /E met de parameter n om N bytes van EBIOS naar het  lage geheugengebied te verplaatsen, waar n het aantal bytes is dat moet  worden verplaatst. De minimumwaarde voor n is 48 en de maximumwaarde is  1024. Het opgegeven aantal wordt altijd afgerond op het volgende veelvoud  van 16.
Eigenschappen

Artikel-id: 135481 - Laatst bijgewerkt: 02/01/2014 13:17:59 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive win95 KB135481
Feedback