Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

ACC: Het maken van een Top N waarden per groepsquery

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 153747
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Matig: Basic macro, codering en interoperabiliteit vaardigheden vereist.
Samenvatting
In dit artikel ziet u twee methoden voor het maken van query's diealleen de top n items per groep weergeven. Met behulp van een van deze methodenu kunt een query maken, bijvoorbeeld dat alleen de vijf beste verkopers voor elke regio wordt weergegeven.

De tweede methode wordt beschreven in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bentmet Visual Basic for Applications en Microsoft Access makenmet de hulpprogramma's van Microsoft Access-toepassingen.Raadpleeg voor meer informatie over Visual Basic for Applicationsuw versie van het handboek 'Building Applications with Microsoft Access'.
Meer informatie
Om de lijst alleen de top n items binnen een groep in een query, moet ueen criterium dat dynamisch leest de kolom groeperen in de query opgevenen beperkt de kolom item aan de top n waarden binnen elke groep. Methode 1SQL-subquery gebruikt om een lijst van de top n items dynamisch genererenvoor elke groep en maakt u deze lijst als criteria voor de kolom itemGebruik de operator IN. Methode 2 gebruikt een door de gebruiker gedefinieerde functie het zoveelste artikel binnen eenspecifieke groep wordt vervolgens gebruikt bij de > = operator om het Nth retournerenen items groter.

Methode 1

Het volgende voorbeeld ziet u hoe een query maken in de Noordenwindde voorbeelddatabase die de bovenste drie Voorradig per categorie-id wordt weergegeven.De query gebruikt een SQL-subquery die resulteert in de bovenste drie Voorradiggegeven een specifieke categorie-id en gebruikt de operator beperken derecords in de hoofdquery.

Opmerking: In het voorbeeld in stap 5 een onderstrepingsteken (_) aan het einde van eenregel wordt gebruikt als een regelvervolgteken. Verwijder het onderstrepingstekenvanaf het einde van de regel wanneer u de criteria opnieuw.

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Klik op het tabblad query's en klik vervolgens op Nieuw.
 3. Klik op ontwerpweergave en klik vervolgens op OK.
 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven de categorieën en producten toevoegen tabellen en klik vervolgens op sluiten.
 5. De volgende velden aan het queryraster toevoegen:
  Veld: categorienaam
  Sorteren: oplopend

  Veld: Productnaam

  Veld: Voorradig
  Sorteren: aflopend
  Criteria: In (Selecteer Top 3 [Voorradig] in producten waar _
  [Categorienummer] = [Categorieën].[Categorienummer] Order By [Voorradig] Desc)
 6. De query uitvoeren. Opmerking de query geeft de bovenste drie Voorradig voor elke categorie.

Methode 2

In het volgende voorbeeld wordt gedemonstreerd hoe u een query maken in de Noordenwindvoorbeelddatabase met de laatste vijf orders geplaatst per klant.Een criteria-functie genaamd NthInGroup() die wordt geretourneerd door de query worden gebruikt devijfde meest recente Orderdatum gegeven een bepaald klantnummer. Met de > =operator met deze functie geeft als resultaat alle orders die zijn besteldop of na de vijfde meest recente orderdatum voor elke klant:

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Maak een nieuwe module en de volgende regel toevoegen aan de aangiften sectie als deze nog niet is er:
  Optie Explicit
 3. Maak de volgende procedure:
     Function NthInGroup(GroupID, N)   ' Returns the Nth Item in GroupID for use as a Top N per group   ' query criteria.   Static LastGroupId, LastNthInGroup   Dim ItemName, GroupIDName, GDC, SearchTable   Dim SQL As String, rs As Recordset, db As DATABASE   If (LastGroupId = GroupID) Then     ' Returned saved result if function is called with the     ' same GroupID more than once in a row.     NthInGroup = LastNthInGroup   Else     ' Set the SQL statement parameters. These are the only items     ' that need to be customized in this function.     ' Set to Item field name.     ItemName = "OrderDate"     ' Set to Group ID field name.     GroupIDName = "CustomerID"     ' GroupID Delimiter Character:     ' For Text use "'" (Note that this is a quotation mark, a space,     ' an apostrophe, a space, and then a quotation mark. The spaces     ' are necessary for SQL statements), Date "#", Numeric ""     GDC = "'"     ' Set to search table.     SearchTable = "Orders"     ' Build a Top N SQL statement dynamically given N and     ' GroupID as parameters. Note that the sort is by the     ' item in descending order, in order to get the Top N     ' largest items.     SQL = "Select Top " & N & " [" & ItemName & "] "     SQL = SQL & "From [" & SearchTable & "] "     SQL = SQL & "Where [" & GroupIDName & "]=" & GDC & GroupID & GDC _      & " "     SQL = SQL & "Order By [" & ItemName & "] Desc"     ' Open up recordset on Top N SQL statement and read the     ' last record to get the smallest item in the Top N.     Set db = CurrentDb()     Set rs = db.OpenRecordset(SQL)     If (rs.BOF And rs.EOF) Then      ' No matches found, return a null.      LastNthInGroup = Null      LastGroupId = GroupID      NthInGroup = LastNthInGroup      Else        ' Return the smallest Top N item in the group.        rs.MoveLast        LastNthInGroup = rs(ItemName)        LastGroupId = GroupID        NthInGroup = LastNthInGroup       End If     End If    End Function						
 4. De module te compileren en sluiten en sla de module op als basTopN.
 5. Klik op het tabblad query's en klik vervolgens op Nieuw.
 6. Klik op ontwerpweergave en klik vervolgens op OK.
 7. Toevoegen in het dialoogvenster Tabel weergeven de tabellen Orders en klanten. Klik op sluiten.
 8. De volgende velden aan het queryraster toevoegen:
  Veld: klantnummer
  Sorteren: oplopend


  Veld: order-id

  Veld: Datum
  Sorteren: aflopend
  Criteria: > = NthInGroup ([Klanten]. [CustomerID] 5)
 9. De query uitvoeren. Opmerking voor alle klanten die dat ten minste vijf orders, retourneert de query de vijf meest recente orders. Voor klanten de query retourneert alle orders met minder dan vijf orders.
Referenties
Zoek voor meer informatie over de subquery 's subquery 's, enSQL-subquery 's Gebruik de Help-Index van Microsoft Access 97.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 153747 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 15:04:25 - Revisie: 3.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbmt KB153747 KbMtnl
Feedback