: Procedure een BMP-bestand lezen met LoadImage()

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 158898
Samenvatting
LoadImage API kan worden gebruikt om een bitmap uit een BMP-bestand laden. Palet gegevens worden echter niet retourneren. Dit artikel bevat voorbeeldcode en wordt beschreven hoe u de gegevens van het palet voor de bitmap met LoadImageophalen.
Meer informatie
De volgende code LoadImage API gebruikt voor het laden van de bitmap als eenOnderliggende DIBSection, en maakt u een palet uit de kleurentabel van het onderliggende DIBSection.Als u geen kleurentabel aanwezig is, wordt een halftoon palet gebruikt:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,  HPALETTE *phPalette )  {  BITMAP bm;  *phBitmap = NULL;  *phPalette = NULL;  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );  if( *phBitmap == NULL )   return FALSE;  // Get the color depth of the DIBSection  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )  {  HDC      hMemDC;  HBITMAP    hOldBitmap;  RGBQUAD    rgb[256];  LPLOGPALETTE pLogPal;  WORD     i;  // Create a memory DC and select the DIBSection into it  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );  // Get the DIBSection's color table  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );  // Create a palette from the color tabl  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );  pLogPal->palVersion = 0x300;  pLogPal->palNumEntries = 256;  for(i=0;i<256;i++)  {   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;  }  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );  // Clean up  free( pLogPal );  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );  DeleteDC( hMemDC );  }  else  // It has no color table, so use a halftone palette  {  HDC  hRefDC;  hRefDC = GetDC( NULL );  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );  ReleaseDC( NULL, hRefDC );  }  return TRUE;  }				
De volgende code toont hoe u met de LoadBitmapFromBMPFilefunctie:
  case WM_PAINT:  {   PAINTSTRUCT  ps;   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;   HDC      hDC, hMemDC;   BITMAP    bm;  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )  {   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );   RealizePalette( hDC );   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );   DeleteObject( hBitmap );   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );   DeleteObject( hPalette );  }  EndPaint( hWnd, &amp;ps );  }  break;				
4.00 kbdsd BITMAP DDB DIB BMP-bestand LoadImage-LoadBitmap

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 158898 - Laatst bijgewerkt: 07/17/2012 14:17:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Win32-API

 • kbcode kbFAQ kbhowto kbmt KB158898 KbMtnl
Feedback