Problemen met de Browser-service op een Microsoft-computer oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL188305
Samenvatting
Hoewel er geen algemene methode is om vast te stellen of de bladerlijst in een WAN volledig is, zijn er wel technieken om vast te stellen of de servers in een bepaald segment zijn vertegenwoordigd in de bladerlijst van een extern segment. Deze zelfde technieken kunnen worden toegepast op alle segmenten in het WAN. De resultaten van de tests kunnen echter veranderen als de rollen van de servers veranderen tijdens browserverkiezingen. Alleen als alle servers in een domein in het hele WAN volledig statisch zijn en geen servers on line komen of off line gaan, hebben de resultaten van deze tests betekenis op langere termijn.

De tests die hieronder worden beschreven, zijn afhankelijk van het hulpprogramma Browstat.exe uit de Microsoft Windows Resource Kit. Voorbeelduitvoer geldt uitsluitend voor het TCP/IP-protocol. Zoals geldt voor het diagnosticeren van de meeste netwerkproblemen, moet de beheerder bij het opsporen van problemen met de Browser-service uitgebreide kennis hebben van de netwerksegmentbegrenzingen en router-configuraties in het netwerk. Stel dat in de bladerlijst van een client op een extern segment geen server aanwezig is die zich op een ander segment bevindt.

Gezien de tijdsgevoeligheid van de Browser-service en het gebruik van broadcast-datagrammen, moet u deze stappen pas uitvoeren nadat u de 48-minuten cyclus hebt afgewacht (de volledige doorgeefcyclus in een domein met meerdere segmenten).

Naamomzetting op alle browsers is van doorslaggevend belang en het eerste waarvoor u moet zorgen, is een krachtige infrastructuur voor naamomzetting met WINS. Het kan onnodig veel tijd in beslag nemen om browserproblemen op te sporen die in feite veroorzaakt worden door problemen met de naamomzetting.
Meer informatie
 1. Zoek naar de overzichtsbrowser in het segment waarin de server zich bevindt. Voer de volgende opdracht uit voor het segment waarin de ontbrekende server zich bevindt:
  browstat status
  De respons ziet er ongeveer zo uit:
  Status for domain domeinnaam on transport \Device\NetBT_IEEPRO1

  Browsing is active on domain.
  Master browser name is: Overzichtsbrowser
  Master browser is running build 1381
  1 backup servers retrieved from master Reservebrowser
  \\SmallerServer
  There are 100 servers in domain domeinnaam on transport
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  There are 1500 domains in domain domeinnaam on transport
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  Deze informatie geeft aan welke server optreedt als overzichtsbrowser in het segment. Als de respons van de lokale overzichtsbrowser echter traag was, werd deze informatie mogelijk ontvangen van een andere overzichtsbrowser.

  De resultaten van deze opdracht leveren de tekenreeks '\Device\Protocol_NIC' op, die u kunt gebruiken in combinatie met andere browstat-opdrachten.

  Voer de volgende opdracht uit om de lokale overzichtsbrowser te zoeken in het segment van de client:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1 domeinnaam
  Met behulp van de schakeloptie status of getmaster wordt de query Domeinnaam<1d> verzonden en wordt de huidige overzichtsbrowser voor dat segment geretourneerd. De Browser-service wordt niet gebruikt om vast te stellen welke computer optreedt als overzichtsbrowser. U kunt deze stap extern uitvoeren als de Browser-service zelf wordt gebruikt om aan te geven welke computers optreden als overzichtsbrowser in het segment. De beheerder moet hiervoor echter bekend zijn met de namen van alle servers in elk segment. Bovendien is dit geen adequate techniek voor probleemoplossing, aangezien de Browser-service zelf wordt gebruikt om een browserprobleem op te lossen. Zelfs als dit deel van de browser geen problemen vertoont, kan de lijst die als resultaat wordt verkregen, een tijdsafwijking van wel 36 minuten hebben. Voer de volgende opdracht uit om op afstand de lijst met overzichtsbrowsers in het domein vast te stellen:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\pdcname | findstr /i mbr
  Vervolgens moet de beheerder vaststellen welke overzichtsbrowser zich bevindt in het segment dat de naam van de ontbrekende server bevat.

  Als er geen overzichtsbrowser wordt gevonden, kunt u een verkiezing forceren door de Browser-service te stoppen en weer te starten op een domeincontroller die zich in het segment van de server bevindt. Voer deze test na een paar minuten opnieuw uit. Een andere mogelijkheid is om met de volgende opdracht verkiezing te forceren vanuit een serverconsole in het segment van de server:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1 domeinnaam
 2. Stel vast of de naam van de server aanwezig is in de lijst van de overzichtsbrowser. De overzichtsbrowser is de eerste server in de communicatieketen die de naam van de ontbrekende server moet bevatten. Via deze test wordt vastgesteld of de overzichtsbrowser het host-meldingsframe van de server heeft ontvangen. Uit de bovenstaande uitvoer wordt de tekenreeks '\device...' verkregen. Typ de volgende opdracht:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\overzichtsbrowser | findstr /i ontbrekende_server
  Als de server voorkomt in de lijst van de overzichtsbrowser, kan het resultaat van de opdracht er als volgt uitzien:
  \\ontbrekende_server NT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) 'beschrijving' van server
  \\Ontbrekende_server
  Als de server niet voorkomt in de lijst van de lokale overzichtsbrowser, kunt u de volgende opdracht uitvoeren vanaf een willekeurige computer in het segment van de ontbrekende server:
  browstat forceannounce \device\netbt_el59x1 domeinnaam
  Een andere manier is om de volgende opdracht te typen in de console van de ontbrekende server:
  browstat announce \device\netbt_el59x1 domeinnaam
  Het kan nuttig zijn om te controleren of de ontbrekende server een netwerkstation kan toewijzen aan de overzichtsbrowser zodat de netwerkverbinding kan worden getest.

  Verder kunt u de server opnieuw opstarten om een host-meldingsframe te forceren.

 3. Stel vast of de PDC de naam van de server heeft ontvangen van de overzichtsbrowser. Typ de volgende opdracht:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\pdc | findstr /i ontbrekende_server
  De uitvoer kan er dan als volgt uitzien:
  \\ontbrekende_server NT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) 'beschrijving' van server
  \\Ontbrekende_server
  Als de naam van de server ontbreekt, is dit waarschijnlijk te wijten aan problemen met naamomzetting. De PDC kan de lijst met servers alleen ophalen bij de overzichtsbrowser als de overzichtsbrowser van de server de naam Domeinnaam<1b> kan omzetten, zodat de Master Announcement-frame kan worden verzonden via UDP-poort 138. De PDC reageert alleen op deze aankondiging om de naam van de server te verkrijgen als de computernaam van de overzichtsbrowser kan worden omgezet. (Als de overzichtsbrowser van de server de domeinomvattende lijst van de PDC wil ophalen, moet ook de overzichtsbrowser in staat zijn de computernaam van de PDC om te zetten.)

  Naamomzetting in beide richtingen is van essentieel belang. Als u wilt controleren of de overzichtsbrowser van de server de Domeinnaam<1b> kan omzetten, typt u de volgende opdracht:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1 domeinnaam
  Als u wilt controleren of de PDC en de overzichtsbrowser elkaars computernaam kunnen omzetten, wijst u vanaf de overzichtsbrowser een netwerkstation toe aan de PDC en vanaf de PDC aan de overzichtsbrowser. Als een van deze stappen niet werkt, lost u het probleem met de naamomzetting op.

 4. Bepaal de overzichtsbrowser in het segment van de client. Hiertoe volgt u dezelfde procedure als in stap 1, maar deze keer op het segment van de client.
 5. Stel vast of de overzichtsbrowser de naam van de ontbrekende server bevat in het clientsegment. Typ de volgende opdracht:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\mbclientseg | findstr /i ontbrekende_server
  Als de overzichtsbrowser de vermelding bevat, ziet de uitvoer er ongeveer als volgt uit:
  \\ontbrekende_server NT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) 'beschrijving' van server
  \\Ontbrekende_server
  Als de overzichtsbrowser de vermelding niet bevat, is dit waarschijnlijk te wijten aan problemen met naamomzetting. Controleer of de overzichtsbrowser in het segment van de client de Domeinnaam<1b> kan omzetten. Hiertoe typt u de volgende opdracht:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1 domeinnaam
  De overzichtsbrowser moet tevens de computernaam van de PDC kunnen omzetten. Dit kunt u controleren door een netwerkstation aan de PDC toe te wijzen.

  Als een van deze tests niet werkt, lost u de problemen met de naamomzetting op.

 6. Bepaal de reservebrowsers in het segment van de client. Wanneer een client een bladerlijst opvraagt, wordt een reservebrowser gekozen (indien beschikbaar) om de belasting van de overzichtsbrowser te verminderen. Het is daarom waarschijnlijker dat alle clients reservebrowsers zullen gebruiken. U kunt op twee manieren de lokale reservebrowsers voor dit segment bepalen.

  Typ de volgende opdracht in de console van de overzichtsbrowser:
  browstat locallist \device\netbt_ieepro1 | findstr /i bbr
  Het resultaat is een lijst met vermeldingen als de volgende:
  \\Reservebrowser NT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) 'beschrijving' van server
  \\Reservebrowser
  Als u deze opdracht op afstand naar de overzichtsbrowser wilt verzenden, typt u de volgende opdracht:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\overzichtsbrowser 0x40000000 | findstr /i bbr
  Opmerking Deze vlaggen worden gedefinieerd in het volgende CIFS Browsing Protocol-document:

 7. Stel vast of de naam van de ontbrekende server aanwezig is op de reservebrowsers. Als u wilt dat alle clients in dit segment een betrouwbare bladerlijst kunnen ophalen, moet u elke reservebrowser controleren op de naam van de ontbrekende server. Voer voor elke reservebrowser de volgende opdracht uit:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\reservebrowser | findstr /i ontbrekende_server
  Als de naam van de ontbrekende server niet op een reservebrowser aanwezig is, controleert u of de reservebrowser een netwerkstation kan toewijzen aan de overzichtsbrowser. De rol van de reservebrowser is de meest dynamische browserrol. Overzichtsbrowsers instrueren potentiële browsers om als reservebrowser te fungeren, afhankelijk van de browserbelasting. Wacht 12 minuten en herhaal vervolgens stap 6 en 7.
Als u meer informatie wilt over het ontbreken van de computernaam in de bladerlijst, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
231312 Computernaam ontbreekt in bladerlijst

Multihomed-problemen

Als de PDC één domeinomvattende lijst moet maken, kan de PDC geen multihomed-server zijn. Elke overzichtsbrowser in externe segmenten bewerkstelligt een verbinding met de PDC. Aangezien er geen garantie is dat elke overzichtsbrowser dezelfde interface op de PDC zal kiezen, moet de PDC singlehomed zijn, zodat één domeinomvattende lijst kan worden gemaakt. Ook moeten alle overzichtsbrowsers singlehomed zijn. De overzichtsbrowser maakt om de 12 minuten verbinding met de PDC en vraagt dan om een domeinomvattende lijst. Vervolgens verzendt de overzichtsbrowser een Master Announcement Browser-frame naar de PDC, waarmee de PDC opdracht wordt gegeven om verbinding te maken met de overzichtsbrowser en om de lokale lijsten van de overzichtsbrowser op te halen. Aangezien de PDC echter geen afzonderlijke IP-adressen bijhoudt voor elke interface op de overzichtsbrowser, kan de PDC wanneer deze met de overzichtsbrowser verbinding maakt, alleen de lijst ophalen met computers en servers die op die interface worden verzameld.

Andere overwegingen

Voorkom een haperende browserfunctionaliteit en de noodzaak om deze tests uit te voeren door in elk segment computers aan te wijzen voor het bijhouden van een consistente domeinomvattende lijst. Als servers regelmatig worden afgesloten en opnieuw gestart, kunt u een BDC invoegen als het aantal segmenten niet te groot is. Ook kunt u op zijn minst in elk segment een Windows-lidserver plaatsen waarvoor de registerinstelling IsDomainMaster is ingesteld op True. Hierdoor krijgt de server meer speling tijdens de verkiezing tot overzichtsbrowser voor het segment.

Als geen van de bovenstaande stappen werken en u niet naar een volgende stap kunt gaan, controleert u of een van de geïdentificeerde browserservers een naamconflict ondervindt. Dit kunt u controleren door de volgende opdracht te typen:
nbtstat -n
U kunt deze opdracht op afstand uitvoeren door de schakeloptie -A of -a te gebruiken.

De browser is zeer gevoelig voor de configuratie van de routers in het WAN. De browserrollen worden bepaald op basis van broadcast-verkiezingen. Daarom mogen UDP-broadcasts niet worden doorgestuurd. Als UDP-broadcastverkeer wel in de ene richting maar niet in de andere richting wordt doorgestuurd, kan dat leiden tot problemen. Hierdoor kunnen browser-gebeurtenissen '8003' worden gegenereerd, waardoor een doorlopende cyclus van verkiezingen wordt veroorzaakt.

Een andere stap die u kunt nemen om te proberen de problemen op te lossen, is het netwerkverkeer vastleggen met een hulpprogramma voor protocolanalyse, zoals Microsoft Netwerkcontrole. U kunt de Browser-service stoppen en vervolgens weer opstarten om de browseruitwisselingen direct te kunnen zien. Helaas biedt dit niet de garantie dat de browser na het stoppen en opnieuw starten van de service dezelfde rol aanneemt. Deze methode kan echter met name nuttig zijn om de communicatie te controleren wanneer de overzichtsbrowser de domeinomvattende lijst bij de PDC opvraagt, en direct daarna wanneer de PDC de lokale lijst opvraagt bij de overzichtsbrowser. Nadat de Browser-service is gestart op de overzichtsbrowser, moet de volledige uitwisseling binnen één of twee minuten plaatsvinden. Stel de opnamebuffer van het hulpprogramma voor protocolanalyse en de instellingen voor de framegrootte in op deze hoeveelheid verkeer.

De lijst met servers die wordt geretourneerd door de bladerservice in eerdere versies dan Windows NT 4.0, is beperkt tot een omvang van 64 kB. Als deze grootte wordt overschreden, ziet u een afgekapte alfabetische lijst met servers. U kunt dit probleem voorkomen door op alle browsers Windows NT versie 4.0 of later uit te voeren.
Referenties
Raadpleeg voor meer informatie het whitepaper 'Microsoft Windows NT Browser' op de volgende Microsoft-website:
win2000hotnet kbfaqw2knet
Savybės

Straipsnio ID: 188305 – Paskutinė peržiūra: 09/23/2011 19:53:00 – Peržiūra: 6.0

Microsoft Excel 4.0 voor Macintosh, Microsoft PowerPoint 3.0 voor Macintosh

 • kbinfo kbnetwork kbtshoot KB188305
Atsiliepimai