Problemen met het starten van Windows 98 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL188867
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u op het scherm ziet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854 Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven wat u kunt doen als de computer niet meer reageert (vastloopt) of als er een foutbericht wordt weergegeven (bijvoorbeeld over een fatale uitzondering of over een ongeldige VxD).

In dit artikel wordt ook informatie verstrekt over het gebruik van het hulpprogramma Systeeminfo (Msconfig.exe) om opstartproblemen op te lossen. Door de computer diverse keren opnieuw op te starten, kunt u met Msconfig.exe vaststellen welk bestand of welke registervermelding het probleem veroorzaakt. Zodra u hebt vastgesteld welke vermelding de oorzaak is van het probleem, bewerkt u het betreffende bestand of de betreffende registersleutel om de vermelding te verwijderen. Vervolgens kunt u de opstartmodus Normaal weer inschakelen in het hulpprogramma Systeemconfiguratie.

Voor informatie over het schoon opstarten van Windows 98 met het hulpprogramma Systeemconfiguratie raadpleegt u de sectie 'De focus verkleinen' van het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
Belangrijk In dit artikel worden procedures beschreven voor het oplossen van problemen bij het starten van Windows 98. Deze informatie is ook beschikbaar in de wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows 98. Hoewel het gebruik van deze wizard de voorkeur verdient, kan het handig zijn om ook nog eens alle informatie in dit artikel na te lezen. De wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows 98 bevindt zich op de volgende Microsoft-webpagina:In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Opmerking Als u de Microsoft Knowledge Base nog doelgerichter wilt doorzoeken, geeft u aanvullende trefwoorden op die specifiek betrekking hebben op uw probleem. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden vermeld, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die voorkomen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden
Meer informatie

Windows 98 starten in de Veilige modus

Als Windows 98 niet op de normale wijze kan worden gestart, kunt u proberen om de Veilige modus te activeren. Als u Windows 98 in de Veilige modus start, wordt de huidige real-modus configuratie genegeerd. Er wordt dan een minimale protected-modus configuratie geladen, waarbij alle apparaatstuurprogramma's van Windows 98 worden uitgeschakeld. Verder wordt de standaard VGA-beeldschermadapter gebruikt. Als u Windows 98 in de Veilige modus wilt starten, start u de computer opnieuw op en houdt u CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven. Selecteer vervolgens Veilige modus. Als het u lukt om Windows 98 in de Veilige modus te starten, gaat u verder met de procedure in de sectie 'Windows 98 kan wel worden gestart in de Veilige modus'.

Als het u niet lukt om Windows 98 in de Veilige modus te starten, gaat u verder met de procedure in de sectie 'Windows 98 kan niet worden gestart in de Veilige modus'.

Terug naar begin

Windows 98 kan niet worden gestart in de Veilige modus

Als u Windows 98 niet kunt starten in de Veilige modus, kan dit diverse oorzaken hebben:
 • De computer is besmet met een virus.Voor meer informatie over computervirussen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  129972 Description of Computer Viruses
 • De CMOS-instellingen van de computer zijn niet correct. Controleer de CMOS-instellingen om na te gaan of deze correct zijn. Het is mogelijk dat u eerst informatie moet inwinnen bij de fabrikant van de computer om deze instellingen te kunnen controleren.
 • Er is een hardwareconflict opgetreden. Enkele voorbeelden van hardwareconflicten zijn: tegenstrijdige PCI BIOS-instellingen, IRQ-conflicten, dubbele COM-poorten (bijvoorbeeld twee COM1-poorten of een interne modem die op dezelfde COM-poort is ingesteld als een bestaande seriële poort) en defecte RAM-chips.
 • Een bepaalde instelling in het bestand Msdos.sys moet worden gewijzigd (de instelling Logo moet bijvoorbeeld worden veranderd in nul).Voor meer informatie over het bestand Msdos.sys klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  118579 Contents of the Windows Msdos.sys File
 • U hebt een gecomprimeerd station dat niet in staat is om een gecomprimeerd volumebestand (CVF) te koppelen.Voor meer informatie over het oplossen van problemen met DriveSpace klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  130018 Computer Caught in Reboot Loop After Using DriveSpace
  133175 Troubleshooting DriveSpace in Windows 95
Als het nu nog niet lukt om Windows 98 in de Veilige modus te starten, voert u het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe) uit omdat er dan problemen met het systeemregister kunnen zijn. Als u Windows Registercontrole wilt starten, start u de computer opnieuw op, houdt u CTRL ingedrukt en kiest u Alleen MS-DOS-prompt. Typ scanreg en drukt u op ENTER. Voor meer informatie over Windows Registercontrole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
183887 Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)
Als er na het uitvoeren van Scanreg.exe een foutbericht wordt weergegeven dat het register is beschadigd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
186909 Registercontrole blijft registerbeschadigingen aantreffen
Als u Windows 98 na het uitvoeren van Windows Registercontrole nog steeds niet in de Veilige modus kunt starten, installeert u Windows 98 in een nieuwe lege map. Op die manier kunt u nagaan of het probleem te maken heeft met een overblijfsel van het vorige besturingssysteem (zoals een bepaalde configuratie-instelling) of met de hardware.

Terug naar begin

Windows 98 kan wel worden gestart in de Veilige modus

Als u Windows 98 in de Veilige modus kunt starten, doorloopt u het opstartproces om na te gaan of alle apparaten op de juiste wijze worden geladen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Selectief.
 3. Probeer verschillende opstartopties uit. In de volgende tabel worden drie opstartopties beschreven. Deze opties worden aangeduid met Start A, Start B en Start C. Bij deze opties zijn steeds andere selectievakjes in- of uitgeschakeld. Waar 'Ja' staat, schakelt u het selectievakje in en waar 'Nee' staat, schakelt u het selectievakje uit. Volg de instructies onder de tabel om de oorzaak van het probleem vast te stellen.
                               Start A Start B  Start C	----------------------------------------------------------------------------	Bestand Config.sys laden             Ja    Nee    Ja	Bestand Autoexec.bat laden            Ja    Nee    Ja	Bestand Winstart.bat laden (indien beschikbaar)  Ja    Ja    Nee	Bestand System.ini laden             Nee   Ja    Ja	Bestand Win.ini laden               Nee   Ja    Ja	Onderdelen van groep Opstarten laden       Ja    Ja    Nee 						
  Opmerking Het hulpprogramma Msconfig kan geen bestanden uitschakelen waaraan het kenmerk Alleen-lezen is toegekend. Het programma wekt echter de indruk dat dit wel mogelijk is. Als u wilt nagaan of het bestand dat u wilt uitschakelen, door Msconfig is vervangen door een kopie, neemt u aan het begin van dit bestand de volgende tekst op:
     rem   rem  *** DIT BESTAND NIET BEWERKEN! ***   rem   rem  Dit bestand is door het hulpprogramma Systeemconfiguratie gemaakt   rem  als plaatsvervanger voor het bestand AUTOEXEC.BAT. Het eigenlijke   rem  bestand AUTOEXEC.BAT werd opgeslagen onder de naam AUTOEXEC.TSH.   rem 						
  Opmerking Als Windows 98 met geen enkel hierna beschreven scenario op de normale wijze kan worden gestart, raadpleegt u de sectie 'Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen' verderop in dit artikel.

  Probeer als eerste de optie Start A uit. Als u Windows 98 onder deze omstandigheden niet normaal kunt starten, probeert u de optie Start B uit. Als u Windows 98 normaal kunt starten met de optie Start A, duidt dit op een probleem in het bestand System.ini of Win.ini. Ga als volgt te werk om na te gaan welke regel in het bestand System.ini of Win.ini de oorzaak is van het probleem:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  2. Open het tabblad Win.ini.
  3. Dubbelklik op de map Windows.
  4. Schakel de selectievakjes load= en run= uit.
  5. Klik op OK.
  6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
  Als u Windows 98 normaal kunt starten met de optie Start B, duidt dit op een probleem met een stuurprogramma of met een TSR-programma (Terminate-and-Stay-Resident) dat vanuit het bestand Config.sys of Autoexec.bat wordt geladen. Raadpleeg voor meer informatie de sectie 'Problemen met TSR-programma's oplossen' verderop in dit artikel.

  Als u Windows 98 niet normaal kunt starten met de optie Start A en ook niet met de optie Start B, probeert u de optie Start C uit. Als u Windows 98 normaal kunt starten met de optie Start C, duidt dit op een probleem met een programma dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd. Raadpleeg voor meer informatie de sectie 'Problemen met de map Opstarten oplossen' verderop in dit artikel.

  Als het nu nog niet lukt om Windows 98 op de normale wijze te starten, gebruikt u het hulpprogramma Controle systeembestanden om na te gaan of er systeembestanden beschadigd of vervangen zijn. Als u Controle systeembestanden wilt starten, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan, klikt u op Systeeminfo, opent u het menu Extra en klikt u op Controle systeembestanden. Als u wilt weten hoe u met Controle systeembestanden een bestand kunt uitpakken, raadpleegt u de sectie over dit hulpprogramma in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
  Voor meer informatie over het hulpprogramma Controle systeembestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  185836 Beschrijving van het hulpprogramma Controle systeembestanden (Sfc.exe)
Als het nog altijd niet lukt om Windows 98 op de normale wijze te starten, raadpleegt u de sectie 'Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen' verderop in dit artikel.

Problemen met de map Opstarten oplossen

Het kan zijn dat het probleem wordt veroorzaakt door een programma dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk om vast te stellen welk programma het probleem veroorzaakt:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Opstarten en schakel alle selectievakjes uit.
 3. Klik op OK en start de computer opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd.
Als het probleem nu is opgelost, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Opstarten en schakel het eerste selectievakje van de lijst in.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nog steeds niet optreedt, herhaalt u stap 1-3. Schakel dit keer echter het tweede selectievakje van de lijst in. Herhaal deze procedure voor elk volgend selectievakje totdat het probleem weer optreedt. Als het probleem terugkeert, weet u dat er door het laatst ingeschakelde selectievakje een programma wordt geladen waardoor Windows 98 niet normaal kan worden gestart. Neem voor verdere informatie contact op met de fabrikant van het programma.

Het is ook mogelijk dat er een probleem bestaat met een TSR-programma dat in het bestand Winstart.bat wordt geladen (als Winstart.bat aanwezig is). Als het selectievakje Bestand Winstart.bat laden wordt weergegeven op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma Systeemconfiguratie, schakelt u dit selectievakje uit. Klik op OK en start de computer opnieuw op.

Het bestand Winstart.bat bevindt zich meestal in de map Windows. Dit bestand wordt gebruikt om TSR-programma's te laden die alleen vereist zijn voor Windows-toepassingen.

Problemen met TSR-programma's oplossen

Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een stuurprogramma of TSR-programma dat vanuit het bestand Config.sys of Autoexec.bat wordt geladen. Ga als volgt te werk om vast te stellen of dit het geval is:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Selectief en schakel het selectievakje Bestand Autoexec.bat laden uit.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nu is opgelost, wordt het stuurprogramma of TSR-programma dat het probleem veroorzaakt, vanuit het bestand Autoexec.bat geladen. Als het probleem niet is opgelost, wordt het desbetreffende stuurprogramma of TSR-programma vanuit het bestand Config.sys geladen. Ga als volgt te werk om na te gaan door welke regel in het bestand Autoexec.bat of Config.sys het stuurprogramma of TSR-programma wordt geladen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Autoexec.bat of Config.sys en schakel de selectievakjes van alle niet-essentiële programma's en stuurprogramma's uit.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nu is opgelost, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Autoexec.bat of Config.sys en schakel het eerste selectievakje van de lijst in.
 3. Klik op OK en start de computer desgevraagd opnieuw op.
Als het probleem nog steeds niet optreedt, herhaalt u stap 1-3. Schakel dit keer echter het tweede selectievakje van de lijst in. Herhaal deze procedure voor elk volgend selectievakje totdat het probleem weer optreedt. Als het probleem weer optreedt, weet u dat het stuurprogramma of TSR-programma dat het probleem veroorzaakt, door het laatst ingeschakelde selectievakje wordt geladen. Neem voor verdere informatie contact op met de fabrikant van het programma.

Als het probleem niet is opgelost, voert u Windows Registercontrole uit omdat er problemen met het systeemregister kunnen zijn. Als u Windows Registercontrole wilt starten, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan, klikt u op Systeeminfo, opent u het menu Extra en klikt u op Registercontrole.

Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen

Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een protected-modus stuurprogramma van Windows 98. Ga als volgt te werk om vast te stellen of het probleem inderdaad door een dergelijk programma is ontstaan:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.
 3. Schakel onder Instellingen een selectievakje in.
 4. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.
Als het probleem nog niet is opgelost, herhaalt u stap 1-4. Schakel bij stap 3 echter een ander selectievakje in. Als het probleem is opgelost, weet u dat het laatst ingeschakelde selectievakje de oorzaak is van het probleem. Voor meer informatie over geavanceerde instellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
Als het probleem nog niet is opgelost, schakelt u de PCI-bus-IRQ-besturing uit in Windows.Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
182628 How to Disable PCI Bus IRQ Steering in Windows
Als het probleem nog niet is opgelost, schakelt u apparaten uit in Apparaatbeheer. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Schakel op het tabblad Apparaatbeheer alle apparaten uit onder de volgende vertakkingen:

  • Beeldschermadapters
  • Diskettestationcontrollers
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Toetsenbord
  • Muis
  • Netwerkadapters
  • Poorten
  • PCMCIA-socket
  • SCSI-controllers
  • Besturing voor geluid, video en spelletjes
  Ga als volgt te werk om een apparaat uit te schakelen in Apparaatbeheer:

  1. Dubbelklik op de vertakking waarin het apparaat dat u wilt uitschakelen is opgenomen, klik op het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Op het tabblad Algemeen schakelt u het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel in. Klik op OK.
  3. Start de computer opnieuw op.
 4. Als het probleem nu is opgelost, schakelt u de apparaten weer in die u bij stap 3 hebt uitgeschakeld. Controleer vervolgens of er geen conflicterende apparaten zijn.

  Opmerking Hanteer de onderstaande volgorde bij het inschakelen van de apparaten:

  • COM-poorten
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Diskettestationcontrollers
  • Overige apparaten
  Als u een bepaald apparaat wilt inschakelen en wilt controleren op mogelijke conflicten, gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op het onderdeel waarin het apparaat dat u wilt inschakelen is opgenomen, klik op het apparaat en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel uit.
  3. Open het tabblad Bronnen en controleer of er geen conflicten worden weergegeven onder Lijst met apparaten die een conflict veroorzaken. Houd er rekening mee dat het tabblad Bronnen niet voor elk apparaat beschikbaar is.
  4. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
Als het probleem nog niet is opgelost, voert u het hulpprogramma Automatisch stuurprogramma overslaan uit om alle uitgeschakelde apparaten weer in te schakelen. Als u het hulpprogramma Automatisch stuurprogramma overslaan wilt starten, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan, klikt u op Systeeminfo, opent u het menu Extra en klikt u op Automatisch stuurprogramma overslaan.Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Automatisch stuurprogramma's overslaan klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
186588 Description of the Automatic Skip Driver Agent (Asd.exe) Tool
Als het probleem nog niet is opgelost, controleert u of er een statisch virtueel apparaatstuurprogramma (VxD) is beschadigd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven en selecteer Elke stap bevestigen.
 2. Beantwoord alle vragen tot en met 'Alle Windows-stuurprogramma's laden?' met 'J' en beantwoord alle volgende vragen met 'N'. Het is raadzaam om nu eerst een lijst te maken van alle items die na deze stap zullen worden geladen. Zo voorkomt u dat VxD's worden geladen en dat de interne VxD's van Windows (die in het bestand Vmm32.vxd zijn ingebouwd) worden overschreven door VxD's in de map Windows\System\Vmm32.
Terug naar begin

Aanvullende opmerkingen

In het bestand Hardware.txt in de map Windows vindt u informatie over bekende hardwareproblemen.

Het bestand Bootlog.txt in de hoofdmap kan als extra hulpmiddel worden gebruikt bij het oplossen van problemen. In dit bestand wordt namelijk de laadstatus van alle real-modus en protected-modus stuurprogramma's weergegeven. Als Windows 98 niet op de juiste wijze wordt gestart, kunt u in het bestand Bootlog.txt zien welk stuurprogramma als laatste werd geladen. Bij elk stuurprogramma dat niet kon worden geladen voordat het probleem optrad, wordt de vermelding 'LoadFail' weergegeven.

Opmerking Sommige 'LoadFail'-vermeldingen in het bestand Bootlog.txt zijn normale vermeldingen. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor een volledig overzicht van alle normale 'LoadFail'-vermeldingen in het bestand Bootlog.txt:
127970 Load Failures Listed in the Bootlog.txt File
w98sessfaq w98ssfaq 98 first boot fail hang noboot no-boot start up vmm32 vxd
Eigenschappen

Artikel-id: 188867 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:53:15 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
Feedback