Fouten onderscheppen in Visual Basic for Applications in Excel voor Mac

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:193247
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer een run time fout optreedt in een Microsoft Visual Basic for Applicationsmacro, verschijnt een foutbericht op het scherm en de macro stopt ofwelof gedraagt zich onvoorspelbaar gaat gedragen.

Om te voorkomen dat de toepassing vastloopt of onvoorspelbaar werkt, kunt umacrocode opnemen waarmee de fout wordt onderschept en wordt de macro het aangegeven opprogramma verwerkt. Het proces van onderscheppen en een run time fout afhandelinggenaamd "fouten onderscheppen." De reeks instructies waarin wordt gemeld de toepassing dathet afhandelen van de fout wordt genoemd de "fout afhandelings routine" of "fouthandler."
Meer informatie
Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.Terwijl de Visual Basic-code wordt uitgevoerd, zijn er verschillende soortenfouten die kunnen worden onderschept. U kunt profiteren van de fouten onderscheppen inMicrosoft Excel voor Mac met behulp van de volgende functies en -instructies.

On Error, instructie

HetBij foutinstructie wordt Visual Basic for Applications wilt starten of stoppen fouten onderscheppen. HetBij foutinstructie geeft ook een set instructies uit te voeren als er een fout is aangetroffen.

Fout functie

HetFoutfunctie retourneert het nummer van de fout is opgetreden.

In het volgende voorbeeld gebruikt deFoutFunctie:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _   ". Its message text is: " & Error(Err)				
De volgende tabel bevat een overzicht van de af te vangen foutcodes u kuntoptreden wanneer u deFoutfunctie.
  Error code  Error message  ----------  -------------  3      Return without GoSub  5      Invalid procedure call  6      Overflow  7      Out of memory  9      Subscript out of range  10      This array is fixed or temporarily locked  11      Division by zero  13      Type mismatch  14      Out of string space  16      Expression too complex  17      Can't perform requested operation  18      User interrupt occurred  20      Resume without error  28      Out of stack space  35      Sub, function, or property not defined  47      Too many DLL application clients  48      Error in loading DLL  49      Bad DLL calling convention  51      Internal error  52      Bad file name or number  53      File not found  54      Bad file mode  55      File already open  57      Device I/O error  58      File already exists  59      Bad record length  61      Disk full  62      Input past end of line  63      Bad record number  67      Too many files  68      Device unavailable  70      Permission denied  71      Disk not ready  74      Can't rename with different drive  75      Path/File access error  76      Path not found  91      Object variable or With block variable not set  92      For Loop not initialized  93      Invalid pattern string  94      Invalid use of Null  298     System DLL could not be loaded  320     Can't use character device names in specified file names  321     Invalid file format  322     Can't create necessary temporary file  325     Invalid format in resource file  327     Data value named was not found  328     Illegal parameter; can't write arrays  335     Could not access system registry  336     ActiveX component not correctly registered  337     ActiveX component not found  338     ActiveX component did not correctly run  360     Object already loaded  361     Can't load or unload this object  363     Specified ActiveX control not found  364     Object was unloaded  365     Unable to unload within this context  368     The specified file is out of date. This program requires        a newer version  371     The specified object can't be used as an owner form for        Show  380     Invalid property value  381     Invalid property-array index  382     Property Set can't be executed at run time  383     Property Set can't be used with a read-only property  385     Need property-array index  387     Property Set not permitted  393     Property Get can't be executed at run time  394     Property Get can't be executed on write-only property  400     Form already displayed; can't show modally  402     Code must close topmost modal form first  419     Permission to use object denied  422     Property not found  423     Property or method not found  424     Object required  425     Invalid object use  429     ActiveX component can't create object or return        reference to this object  430     Class doesn't support OLE Automation  430     Class doesn't support Automation  432     File name or class name not found during Automation        operation  438     Object doesn't support this property or method  440     OLE Automation error  440     Automation error  442     Connection to type library or object library for remote        process has been lost  443     Automation object doesn't have a default value  445     Object doesn't support this action  446     Object doesn't support named arguments  447     Object doesn't support current locale settings  448     Named argument not found  449     Argument not optional or invalid property assignment  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment  451     Object not a collection  452     Invalid ordinal  453     Specified DLL function not found  454     Code resource not found  455     Code resource lock error  457     This key is already associated with an element of this        collection  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic  459     This component doesn't support events  460     Invalid Cipboard format  461     Specified format doesn't match format of data  480     Can't create AutoRedraw image  481     Invalid picture  482     Printer error  483     Printer driver does not support specified property  484     Problem getting printer information from the system.        Make sure the printer is set up correctly  485     Invalid picture type  486     Can't print form image to this type of printer  735     Can't save file to Temp directory  744     Search text not found  746     Replacements too long  31001    Out of memory  31004    No object  31018    Class is not set  31027    Unable to activate object  31032    Unable to create embedded object  31036    Error saving to file  31037    Error loading from file				

Fout functie

HetFoutFunctie retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een opgegeven fout nummer.

In het volgende voorbeeld gebruikt deFoutFunctie:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)				

Error, instructie

HetFoutinstructie de vind plaats van een fout wordt gesimuleerd doordat u een aangepaste foutnummer toewijzen aan deFoutfunctie. Deze gebruiker-gedefinieerde foutwaarden zijn de waarden die u definieert voor de procedures en die altijd worden opgeslagen in variabelen van deVariantgegevenstype. Een gemeenschappelijk gebruik van dit type fout waarde is in procedures die verschillende argumenten accepteren en een waarde retourneren. Stel bijvoorbeeld dat de resultaat waarde is alleen geldig als de argumenten binnen een bepaald bereik vallen. De procedure de argumenten waarmee de gebruiker kunt testen en als de argumenten in het bereik niet, hebt u de procedure rendement de fout waarde.

Fouteen subtype van deVariantgegevenstype en wanneer de term "fout waarde" wordt gebruikt, betekent dit doorgaans dat een variabele van is deVarianttype, en bevat een waarde die Visual Basic for Applications wordt herkend als een door de gebruiker gedefinieerde fout. Foutwaarden worden in een procedure gebruikt om aan te geven dat de fouten zijn opgetreden. In tegenstelling tot normale runtime-fouten deze fouten niet worden onderbroken code omdat zeherkend als gewone variabelen en geen fouten. De procedures kunnen testenvoor deze fout waarden en de passende corrigerende maatregelen nemen.

U kunt ook deFoutinstructie run time fouten simuleert. Dit is vooral handig wanneer u test uw toepassingen of wanneer u een bepaalde voorwaarde behandelen als gelijkwaardig aan een run-timefout. Een Visual Basic for Applications run time fout kan worden gesimuleerd.door het opgeven van de foutcode voor de fout in eenFoutinstructie. U kunt ook deFoutoverzicht maken van uw eigen door de gebruiker gedefinieerde fouten door een foutcode die niet overeenkomen met een Visual Basic for Applications run time fout. De tabel met een lijst van ingebouwde fouten eerder in dit artikel (onder de "fout functie" wordt weer gegevensectie). Op dit moment maakt in Visual Basic for Applications geen gebruik allede nummers beschikbaar voor ingebouwde fouten. In toekomstige versies van VisualBasis toepassingen, interne nummers zal toenemen naarmate meer gebouwd-fouten worden toegevoegd. Het wordt aanbevolen dat u de foutnummers start50000 en werk uw manier om te voorkomen dat mogelijke conflicten in tot en met 65535de toekomst.

Voorbeeld van gebruikFoutInstructie voor het simuleren van Run time fouten:
  Sub Test()   On Error Resume Next   Error 50000     'set the value of Err to 50000   If Err = 50000 Then     MsgBox "my own error occurred"   End If  End Sub				
Wanneer de macro controle wordt uitgevoerd, ontvangt u een berichtvenster met 'mijn eigen fout opgetreden' als het bericht.

Functie CVErr

HetCVErrfunctie wordt gebruikt om foutwaarden te maken. HetCVErrfunctie heeft een argument dat moet een geheel getal of een variabele een geheel getal zijn.
  NoRadius = CVErr(2010)  NotANumber = 2020  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)				
In het volgende voorbeeld gebruikt deCVErrFunctie:
  Public NoRadius, NotANumber  Sub AreaOfCircle()   Const PI = 3.142   NoRadius = CVErr(2010)   NotANumber = CVErr(2020)   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))   If IsError(Radius) Then     Select Case Radius      Case NoRadius        MsgBox "Error: No radius given."      Case NotANumber        MsgBox "Error: Radius is not a number."      Case Else        MsgBox "Unknown Error."     End Select   Else     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)   End If  End Sub  Function CheckData(TheRadius)   If Not IsNumeric(TheRadius) Then     CheckData = NotANumber   ElseIf TheRadius = 0 Then     CheckData = NoRadius   Else     CheckData = TheRadius   End If  End Function				

Met behulp van ingebouwde foutwaarden

Er zijn zeven ingebouwde foutwaarden in Excel voor Mac. De onderstaande tabelhet foutnummer (constante), de letterlijke fout waarde wordt weer gegeven en degeconverteerde fout waarde.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error valuexlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)xlErrValue         [#VALUE!]CVErr(xlErrValue)				
U werkt met deze ingebouwde werk blad foutwaarden dezelfde werk wijzemet de gebruiker gedefinieerde fouten - als getallen naar foutwaarden met geconverteerdde functie CVErr. Het enige verschil is dat het werk blad foutenVisual Basic for Applications biedt de foutnummers als ingebouwdeconstanten en biedt ook letterlijke foutwaarden. Deze items zijn nietbeschikbaar voor de gebruiker gedefinieerde foutwaarden. De letterlijke foutwaarden moeten wordentussen vierkante haken, zoals in de bovenstaande tabel.

Voorbeeld met behulp van ingebouwde foutwaarden:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then     Commission = CVErr(xlErrNum)   Else     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare     If TotalSalePrice <= 15000 Then      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold     Else      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)     End If   End If  End Function				

Fout afhandelings Code centraliseren

Wanneer u fout afhandelings code toevoegt aan uw Visual Basic for Applicationsmacro's, zult u ontdekken dat dezelfde fouten via zijn wordt verwerkt enopnieuw. U kunt de grootte van de code en de inspanning beperkencode schrijven die een aantal procedures schrijven uw fout afhandelings codevoor het verwerken van de voorkomende fout situaties kunt aanroepen.

Het volgende is een voorbeeld van een function-procedure geeft eenbericht dat overeenkomt met de fout die is opgetreden, en waar mogelijk,kan de gebruiker opgeven welke actie moet worden ondernomen volgende kiest eenbepaalde knop. Vervolgens wordt het code nummer naar de procedure diewordt genoemd.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer   MsgType = vbExalamation   Select Case errVal     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68      Msg = "That device is unavailable."      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52      Msg = "That filename is not valid."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76      Msg = "That path does not exist."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case BADFILEMODE   'Error #54      Msg = "Can not open the file for that type of access."      MsgType = MsgType + vbOKCancel     Case Else      FileErrors = UNRECOGNIZED      Exit Function   End Select   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")   Select Case Response     Case vbOK, vbRetry      FileErrors = RESUME_STATEMENT     Case vbIgnore      FileErrors = RESUME_NEXT     Case vbCancel, vbAbort      FileErrors = UNRECOVERABLE     Case Else      FileErrors = UNRECOGNIZED   End Select  End Function				

Interrupts afhandelen van gebruiker

Een gebruiker kan een Visual Basic for Applications-procedure door onderbrekenDruk op COMMAND + punt. Het is mogelijk voor interrupts uitschakelenprocedures in uw voltooide toepassingen. Echter, als u niet uit te schakelende gebruiker wordt onderbroken in de procedure is voltooid, kunt u ervoor dat uwprocedure wordt gewaarschuwd wanneer een interrupt opgetreden zodat u het kunt sluitenbestanden, gedeelde net werk bronnen verbreken of herstellen gewijzigd variabelenvoordat u controle van de toepassing die de gebruiker terugkeert.

U kunt gebruikers interrupts overlappen in de procedures door deEnableCancelKeyeigenschapxlErrorHandler. Wanneer deze eigenschap is ingesteld, alle interrupts genereert een runtime-foutnummer 18, die kan worden overgevuld met behulp van eenBij foutinstructie. U kunt de fout om tot beëindiging van de procedure en sluit het programma af te verwerken. Als deCvinstructie wordt gebruikt om te gaan met de procedure na een run time fout gevangen, de interrupt wordt genegeerd.

Het is tevens mogelijk gebruikers interrupts volledig genegeerd door deEnableCancelKeyeigenschapxlDisabled. In deze toestand negeert Excel voor Mac alle pogingen door de gebruiker de actieve procedure worden onderbroken. Herstellen van de standaard interrupt verwerking, wijzig de instelling van deEnableCancelKeyeigenschapxlInterrupt. Om te voorkomen dat een procedure permanent uitschakelen gebruiker interrupts herstelt Excel voor Mac altijd de standaard instelling van deEnableCancelKeyeigenschapxlInterruptde procedure voltooid wanneer de uitvoering ervan. Om interrupts correct zijn verwerkt in uw code, moet u expliciet uitschakelen of de interrupts trap telkens wanneer de procedure wordt uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat slechts één interrupt handler voor elke procedure kan worden gebruikt en die dezelfde handler wordt gebruikt voor alle run time fouten die zich bij die regeling.

Het volgende voorbeeld wordt een procedure beschreven waarmee een grote vereisttijd om te voltooien. Als een gebruiker wordt onderbroken door de procedure een foutwordt onderschept. De interrupt gebruiker eerst bevestigt dat de procedure moetdaadwerkelijk worden gestopt en vervolgens de procedure afgesloten op ordelijke wijze.
  Sub ProcessData()   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error   On Error GoTo UserInterrupt   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler   'Start a long duration task   For x = 1 to 1000000     For y = 1 to 10     Next y   Next x   Exit Sub  UserInterrupt:   If Err = 18 Then     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then      'Continue running at the point procedure was interrupted      Resume     Else      'Handle other errors that occur      MsgBox Error(Err)     End If   End If  End Sub				
Als u de macro ProcessData en druk CTRL + BREAK, snel eenberichtvenster waarin u wordt gevraagd of verwerkings dossiers niet meer weer gegeven.Als u klikt opJa, een ander berichtvenster met 'gebruikers onderbroken'wordt weer gegeven. Als u klikt opOKin dit berichtvenster wordt de macro beëindigd. Als uKlik opNeein het eerste berichtvenster wordt de macro verder uitgevoerd.

De instructie Resume

HetCvinstructie hervat na een fout afhandeling tot uitvoering van coderoutine is voltooid.
EXCEL 98 XL2001 XL2004 XLX

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 193247 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:21:16 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X voor Mac, Microsoft Excel 2001 voor Mac, Microsoft Excel 98 voor Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbmt KB193247 KbMtnl
Feedback