Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

ACC2000: Voorbeeld van de functie SOM wordt uitgevoerd op een formulier maken

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:210338
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Matig: Basic macro, codering en interoperabiliteit vaardigheden vereist.

Samenvatting
In dit artikel ziet u een voorbeeld gebruiker gedefinieerde functie makenop een formulier een lopend totaal berekenen.
Meer informatie
Een manier voor het berekenen van een lopend totaal in een formulier is met deDSOM ()functie. Voor meer informatie over het gebruik van deDSOM ()functie voor het berekenen van een lopend totaal in een formulier, raadpleegt u de volgendeartikel in de Microsoft Knowledge Base:
210495Access 2000: Het gebruik van DSum som wordt uitgevoerd op een formulier maken
Met de methode in dit artikel wordt aangetoond, heeft de volgende voordelenvia het gebruik van deDSOM ()functie:
 • De methode geïllustreerd in dit artikel is niet vereist voor een opeenvolgende veld-ID. Een vereist veld volg ID beperkt tot het berekenen van een lopend totaal met een enkele volg orde van records.
 • Met de methode in dit artikel wordt aangetoond is aanzienlijk sneller dan het gebruik van deDSOM ()de functie voor het berekenen van een lopend totaal.

Hoe maak en gebruik de functie RunSum()

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.OPMERKING: De voorbeeldcode in dit artikel wordt Microsoft Data Access Objects. Deze code alleen goed uitvoeren als u verwijst naar de Microsoft DAO 3. 6 Object Library. Hiertoe klikt u opVerwijzingenop deHulp programma'smenu in de Visual Basic Editor en zorg ervoor dat deDe objectbibliotheek Microsoft DAO 3. 6selectie vakje is ingeschakeld.

 1. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb. Maak een nieuwe module en typ de volgende regel in de declaratie sectie, als deze er nog niet:
  Option Explicit
 2. Typ de volgende code in de module:
  Function RunSum (F As Form, KeyName As String, KeyValue, _ FieldToSum As String)'***********************************************************' FUNCTION: RunSum()' PURPOSE: Compute a running sum on a form.' PARAMETERS:'  F    - The form containing the previous value to'        retrieve.'  KeyName - The name of the form's unique key field.'  KeyValue - The current record's key value.'  FieldToSum - The name of the field in the previous'         record containing the value to retrieve.' RETURNS: A running sum of the field FieldToSum.' EXAMPLE: =RunSum(Form,"ID",[ID],"Amount")'***********************************************************  Dim RS As DAO.Recordset  Dim Result  On Error GoTo Err_RunSum  ' Get the form Recordset.  Set RS = F.RecordsetClone  ' Find the current record.  Select Case RS.Fields(KeyName).Type   ' Find using numeric data type key value?   Case DB_INTEGER, DB_LONG, DB_CURRENCY, _     DB_SINGLE, DB_DOUBLE, DB_BYTE     RS.FindFirst "[" & KeyName & "] = " & KeyValue   ' Find using date data type key value?   Case DB_DATE     RS.FindFirst "[" & KeyName & "] = #" & KeyValue & "#"   ' Find using text data type key value?   Case DB_TEXT     RS.FindFirst "[" & KeyName & "] = '" & KeyValue & "'"   Case Else     MsgBox "ERROR: Invalid key field data type!"     GoTo Bye_RunSum  End Select  ' Compute the running sum.  Do Until RS.BOF   Result = Result + RS(FieldToSum)   ' Move to the previous record.   RS.MovePrevious  LoopBye_RunSum:  RunSum = Result  Exit FunctionErr_RunSum:  Resume Bye_RunSumEnd Function
 3. De volgende nieuwe query op basis van de tabel Orders en de query Subtotalen orders maken. Sla de query op als qryOrders:
    Query: qryOrders  ------------------------------------------------------  Type: select query  Join: Orders.[OrderID] <->; [Order Subtotals].[OrderID]  Field: OrderID   Table: Orders   Sort: Ascending  Field: Subtotal   Table: Order Subtotals
 4. Gebruik de formulierwizard een nieuw formulier op basis van de qryOrders-query maken. Beide velden op het formulier opnemen. Het volgende scherm opIn tabel vorm.
 5. Een tekstvak met de volgende eigenschappen toevoegen aan het nieuwe formulier:
    Name: RunningSum  ControlSource: =RunSum([Form],"OrderID",[OrderID],"Subtotal")  Format: Currency
 6. Het formulier opslaan en vervolgens bekijken in de formulier weergave.
 7. Selecteer verschillende records met behulp van de record kiezer. Opmerking het lopend totaal veld wordt een cumulatief totaal op basis van het veld Subtotaal.
INF-totaal

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 210338 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 11:30:08 - Revisie: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbusage kbmt KB210338 KbMtnl
Feedback