Excel 2000: Macro om te zoeken naar cel opmaak: letter type, de rand en de binnenkant

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:213622
Samenvatting
In Microsoft Excel wordt er geen ingebouwde functie waarmee u kunt zoekende eigenschappen van een cel. U kunt echter een Microsoft makenIn Visual Basic for Applications-procedure kunt u zoeken op deze manier.
Meer informatie
Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.Een voorbeeld van een Visual Basic macro selecteert een bereik en het zoeken naar specifieke opmaak maken:
 1. Open een nieuwe werkmap.
 2. Typ de volgende gegevens op Blad1:
     A1: 1 B1: 2  C1: 3  D1: 4					
 3. Format-cel B1 vet door te klikken op deVetknop op deOpmaakde werkbalk.
 4. Cel C1 met een enkele onderstreping opmaken door te klikken opCellenop deIndelingmenu te klikken op deLetter typetabblad en vervolgens te klikken opEnkelein deOnderstrepenlijst.
 5. Cel D1 met een dubbele onderstreping opmaken door te klikken opCellenop deIndelingmenu te klikken op deLetter typetabblad en klik opDubbelein deOnderstrepenlijst. Deze cel ook cursief opmaken door te klikken op deCursiefknop op deOpmaakde werkbalk.
 6. Voeg een nieuwe module werk blad:

  Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opVisual Basic-Editor. Klik vervolgens opModuleop deInvoegenmenu.
 7. Typ de volgende macro in het module werk blad:
     Sub Checking_the_Format()     Range("A1:D1").Select     ' Use a loop to check each cell in the selection.     For Each cel In Selection     ' The next line tests for the bold property of the font.     If cel.Font.Bold = True Then MsgBox "This cell is bold: " _      & cel.Address     ' The following line will display the font style of the current     ' it is not bold or italic.     If cel.Font.FontStyle <> "bold" Or _      cel.Font.FontStyle <> "italic" Then _      MsgBox cel.Font.FontStyle     ' This example will check the underline of the font in the     ' current cell to see if it is a single line (xlsingle).     If cel.Font.Underline = xlSingle Then _      MsgBox "Here is the single underline: " _      & cel.Address     ' Finish the loop.     Next cel     ' The next line sets the weight and color of the left border of     ' the current selection.     With Range("B3").Borders(xlLeft)      .Weight = xlMedium      .ColorIndex = 3     End With     Range("A10").Select   End Sub					
 8. Terug naar Sheet1 en de macro uitvoeren. Wijs hiertoeMacroop deHulp programma'sin het menu en klik vervolgens opMacro's. Selecteer de macro en vervolgens opUitvoeren.
Wanneer de macro de opgegeven opmaak zoekt, het celadres wordt weer gegeven ineen berichtvenster.

Hoewel deze macro worden bericht vensters om aan te geven van het resultaatvan de code, kunt u deze code voor het uitvoeren van allerlei acties aanpassenWanneer de juiste cellen zich bevinden.

Tests voor eigenschappen van het Font-Object

Eigenschappen van de volgende tabellen beschrijven deLetter typeobject dat u in een Visual Basic-macro kunt testen.

Eigenschappen een Booleaanse waarde (True of False retourneren)

  For this property True means this    False means this  -------------------------------------------------------------  Bold        Font is bold      Font is not bold  Italic       Font is italic     Font is not italic  OutlineFont    Font is outline Font  Font is not outline Font  Shadow       Font is shadow Font  Font is not shadow Font  Strikethrough   Font is formatted   Font is not formatted with           with strike through  strike through  Subscript     Font is subscript   Font is not subscript  Superscript    Font is superscript  Font is not superscript				

Eigenschappen die een teken reeks of numerieke waarde retourneren

  For this property   Test for this value  ------------------------------------------------------------------  Color         The font color as an RGB value  ColorIndex       The color as an index number from             the current color palette  FontStyle       The font style as a string (for             example, "Bold")  Name          The name for the font (for example, "Arial")  Size          The size of the font (for example, 12)  Underline       The type of underline applied to text in a             the cell (for example, "xlSingle")				

Tests voor de eigenschappen van het Object rand

  For this property Test for this value  -----------------------------------------------------------------  Color       The border color as an RGB value  ColorIndex     The color as index of the current color palette   Linestyle     The line style (for example "xlContinuous")  Weight       The weight of the line (for example "xlHairline")				

Tests voor eigenschappen van het Interior-Object

HetInteriorobject wordt gebruikt voor het detecteren van de kleur of het patroon in de cel zelf. U kunt testen hetInteriorobject voor de volgende eigenschappen.
  For this property Test for this value  ---------------------------------------------------------------  Color       The primary color  ColorIndex     The color as index of current color palette  Pattern      The pattern (for example, "xlChecker")  PatternColor    The pattern color as a RGB value  PatternColorIndex The color as index of current color palette				
Referenties
Klik voor meer informatie over het Font-object in Visual Basic EditorMicrosoft Visual Basic Helpop deHelpin het menu typeFont-Objectin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom het onderwerp weer te geven.
Excel 2000

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 213622 - Laatst bijgewerkt: 02/28/2011 02:46:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming kbualink97 kbmt KB213622 KbMtnl
Feedback