Datums en tijden in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

 

Ga naar de website met online Help en procedures voor Office Online Excel 2007 voor meer informatie over Microsoft Office Excel 2007.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u met de functies voor datum en tijd in Microsoft Excel complexe datum- en tijdberekeningen kunt uitvoeren.

In Excel worden alle datums als gehele getallen en alle tijden als decimale breuken opgeslagen. Door dit systeem kunt u in Excel datums en tijden net als andere getallen optellen, aftrekken of vergelijken. Alle datums worden via dit systeem gemanipuleerd.

In dit systeem staat het seriële getal 1 voor 1-1-1900 12:00:00 AM. Tijden worden opgeslagen als decimale getallen tussen ,0 en ,99999, waarbij ,0 voor 00:00:00 staat en ,99999 voor 23:59:59 staat. De gehele getallen van de datum en de decimale breuken van de tijden kunnen worden gecombineerd. Het resultaat bestaat dan uit getallen met een decimaal gedeelte en een gedeelte met een geheel getal. Het getal 32331,06 staat bijvoorbeeld voor de datum en tijd 7-7-1988 1:26:24 AM.

Excel bevat vele ingebouwde datum- en tijdfuncties waarmee u complexe berekeningen met datum en tijd kunt uitvoeren.

De functies VANDAAG() en NU()

De functie VANDAAG retourneert het seriële getal van de datum van vandaag zonder de tijd, op basis van de systeemklok. De functie NU retourneert het seriële getal van de datum van vandaag inclusief de tijd.

Datums sorteren op basis van het seriële getal

In Excel worden datum gesorteerd op het seriële getal van de datum, niet op het getal dat u ziet weergegeven. Daarom kunt u onverwachte resultaten krijgen wanneer u datums sorteert in Excel.

Als u bijvoorbeeld een reeks datums sorteert die worden weergegeven in de mmmm-datumnotatie (waarbij alleen de maand wordt weergegeven), worden de maanden niet alfabetisch gesorteerd. In plaats daarvan worden de datums gesorteerd op hun onderliggende seriële getal.

Hoe datums worden vergeleken op basis van hun seriële getal

Omdat seriële getallen ook worden gebruikt bij het vergelijken van datums en tijden, kunnen de werkelijke resultaten anders zijn dan wat u zou verwachten (op grond van de weergegeven waarden).

Als u bijvoorbeeld de functie NU gebruikt om een datum te vergelijken met de huidige datum, zoals in de formule
  =ALS(NU()=DATUMWAARDE("10-1-1992");WAAR;ONWAAR)
retourneert de formule de waarde ONWAAR, zelfs als de huidige datum 10-1-92 is; de formule retourneert alleen de waarde WAAR als de datum 10-1-92 12:00:00 uur a.m. is. Als u twee

datums in een formule vergelijkt, en het is niet per se nodig om de tijd in het resultaat te betrekken, kunt u deze uitkomst voorkomen door in plaats daarvan de functie VANDAAG te gebruiken:
  =ALS(VANDAAG()=DATUMWAARDE("10-1-1992");WAAR;ONWAAR)

Werken met datumformules

Het aantal dagen tussen vandaag en een datum in de toekomst bepalen

Met de volgende formule kunt u het aantal dagen tussen nu en een datum ergens in de toekomst bepalen
  ="dd-mm-jj"-NU()
waarbij "mm-dd-jj" de datum in de toekomst voorstelt. Gebruik de standaard datumnotatie om de cel met de formule op te maken.

Het aantal dagen, maanden en jaren tussen twee datums vaststellen

Ga als volgt te werk om het aantal dagen, maanden en jaren tussen twee datums vast te stellen, waarbij de begindatum in cel A1 staat en de einddatum in cel A2:

1. Maak met Nieuw een nieuwe werkmap.
2. Klik op Lege werkmap
3. Typ de volgende gegevens in de werkmap:

A1:25-3-94A2: 05/01/98
Typ de volgende formule in cel D1:
 =JAAR(A2)-JAAR(A1)-ALS(OF(MAAND(A2)<MAAND(A1),EN(MAAND(A2)=MAAND(A1), DAG(A2)<DAG(A1))),1,0)&" jaar, "&MAAND(A2)-MAAND(A1)+ALS(EN(MAAND(A2) <=MAAND(A1),DAG(A2)<DAG(A1)),11,ALS(EN(MAAND(A2)<MAAND(A1),DAG(A2) >=DAG(A1)),12,ALS(EN(MAAND(A2)>MAAND(A1),DAG(A2)<DAG(A1)),-1)))&" maanden, "&A2-DATUM(JAAR(A2),MAAND(A2)-ALS(DAG(A2)<DAG(A1),1,0),DAG(A1))&" dagen"

Opmerking: als u deze formule kopieert en plakt, zorg er dan voor dat er geen regeleinden zijn. De formule werkt niet als er regeleinden in de formule zitten.

4. Als u de formule correct typt, wordt de cel D1:

4 jaar, 1 maanden, 6 dagen


Formule opsplitsen voor dagen, maanden en jaren
Deze formule kan als volgt worden opgesplitst in aparte segmenten voor dagen, maanden en jaren:

Opmerking Als u deze formules kopieert en plakt, moet u ervoor zorgen dat er geen regeleinden zijn, anders zullen ze niet goed werken.
  Tijdsegment           Formule  ------------------------------------------------------------------------  Het resterende aantal     =A2-DATUM(JAAR(A2);MAAND(A2)-  dagen tussen twee datums,     ALS(DAG(A2)<DAG(A1),1,0),DAG(A1))&"dagen"  waarbij jaren en maanden worden genegeerd   Het resterende aantal     =MAAND(A2)- MAAND(A1)+ALS(EN(MAAND(A2)  maanden tussen twee datums,    <=MAAND(A1), DAG(A2)<DAG(A1)),11,  waarbij niet wordt gekeken naar jaren en dagen     ALS(EN(MAAND(A2)<MAAND(A1),DAG(A2)>=                  DAG(A1)),12,ALS(EN(MAAND(A2)>MAAND(A1),                  DAG(A2)<DAG(A1)),-1)))&" maanden"  Het aantal hele jaren    =JAAR(A2)-JAAR(A1)-ALS(OF(MAAND(A2)<  tussen twee datums        MAAND(A1);EN(MAAND(A2)=MAAND(A1);                  DAG(A2)<DAG(A1))),1,0)&" jaar"
Opmerking In de eerdere formules zijn &" dagen", &" maanden" en &" jaar" optioneel. Zo kunt u de resultaten onderscheiden als dagen, maanden en jaren.

Het aantal weekdagen tussen twee datums vaststellen

Ga als volgt te werk als u het aantal weekdagen tussen twee datums wilt vaststellen, waarbij de begindatum in cel A1 staat en de einddatum in cel A2:

1. Maak met Nieuw een nieuwe werkmap.
2. Klik op Lege werkmap.
3. Typ de volgende gegevens in de werkmap:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. Typ de volgende formule in cel D1:

=NETTO.WERKDAGEN(A1,A2)"1071" wordt weergegeven als het resultaat in cel D1.

Opmerking: als u #NAAM als resultaat ziet, klikt u op Invoegtoepassingen in het menu Extra van Excel 2003. Markeer het selectievakje Analysis ToolPak en klik vervolgens op Ja als antwoord op de vraag of u het wilt installeren. In Excel 2007 en 2010 is de invoegtoepassing Analysis ToolPak ingebouwd.

Datums stapsgewijs verhogen

Gebruik de volgende formule om een datum in stappen een aantal jaren, maanden of dagen te verhogen, waarbij verwijzing de datumwaarde of celverwijzing is die de datum bevat en waarde1, waarde2 en waarde3 de stappen waarmee u het jaar, de maand en de dag wilt verhogen.
  =DATUM(JAAR(verwijzing)+waarde1;MAAND(verwijzing)+waarde2;DAG(verwijzing)+waarde3)


Als u bijvoorbeeld een datum met een maand wilt laten toenemen, is de formule:
  =DATUM(JAAR(DATUMWAARDE("20-6-96"));MAAND(DATUMWAARDE("20-6-96"))+1;  DAG(DATUMWAARDE("20-6-96")))

Werken met tijdformules

Verlopen tijd berekenen

Wanneer u de inhoud van een cel aftrekt van een andere cel om de tijd te berekenen die verlopen is tussen twee tijdstippen, is het resultaat een serieel getal dat de verlopen uren, minuten en seconden voorstelt. Als u het getal gemakkelijker leesbaar wilt maken, past u de tijdnotatie u:mm toe in de cel met het resultaat.

In het volgende voorbeeld bevat cel C2 een decimaal getal (in dit geval 0,53125, het seriële getal dat staat voor 12 uur en 45 minuten), als in de cellen C2 en D2 de formule =B2-A2 staat en cel C2 heeft de standaardopmaak.
  A1: Begintijd  B1: Eindtijd  C1: Verschil D1: Verschil                    (Standaard)    (u:mm)  A2: 06:30:00 B2: 19:15:00 C2: 0,53125 D2: 12:45

Als middernacht tussen de begin- en de eindtijd valt, moet u rekening houden voor het verschil van de tijd in 24-uursnotatie. Dit doet u door het getal 1 toe te voegen, waarmee een periode van 24 uur wordt aangeduid. U kunt bijvoorbeeld de volgende tabel opstellen, waarbij tijdsperioden kunnen doorlopen tot na middernacht.
  A1: Begintijd  B1: Eindtijd  C1: Verschil D1: Verschil                     (Standaard)    (u:mm)  A2: 19:45:00 B2: 10:30:00 C2: 0,614583333 D2: 14:45


Typ de volgende formule in de cellen C2 en D2 om deze tabel in te stellen:
  =B2-A2+ALS(A2>B2,1)

Uren en minuten meer dan 24 uur optellen

Als u een tijd groter dan 24 uur correct wilt weergeven, kunt u de ingebouwde notatie 37:30:55 gebruiken. Als u liever een aangepaste notatie wilt gebruiken, moet u de parameter voor uren tussen vierkante haken zetten, bijvoorbeeld:
  [u]:mm

Een datum omzetten naar het equivalente decimale getal

Als u een serieel getal (u:mm:ss) wilt converteren naar een decimaal getal (0,00), moet u het seriële getal converteren naar een decimaal getal waarbij u rekening houdt met de basis van 24 uur. U doet dit door de tijd als volgt te vermenigvuldigen met 24
  =Tijd*24
waarbij Tijd het getal is dat u wilt omzetten van een tijdnotatie in een decimaal getal; dit getal kan een celverwijzing zijn of een tekenreeks getallen in de functie TIJDWAARDE.

Als cel A1 bijvoorbeeld een tijd van "4:30" bevat waarmee vier uur en 30 minuten wordt aangeduid, is de formule:
  =A1*24
Het resultaat is 4,5.

Als de cel zowel een datum als een tijd bevat, gebruikt u de volgende formule:
  =(Tijd-INTEGER(Tijd))*24
Als in cel A1 bijvoorbeeld "20-6-96 4:30 AM" staat, is de formule:
  =(A1-INTEGER(A1))*24
Het resultaat is weer 4,5.

Een decimaal getal omzetten naar de equivalente datum

Als u een decimaal getal (0,00) wilt converteren naar een seriële datum (u:mm:ss), moet u het seriële getal converteren naar een decimaal waarbij u rekening houdt met de basis van 24 uur. U doet dit door de tijd als volgt te delen door 24
  =Tijd/24
waarbij Tijd het getal is dat u wilt omzetten van een decimaal getal in een seriële datum; dit is een celverwijzing of een reëel getal. Als cel A1 bijvoorbeeld de waarde 4,5 bevat waarmee vier uur en 30 minuten wordt aangeduid, is de formule:
  =A1/24
Het resultaat is 4:30.

Bestanden overdragen tussen Microsoft Excel voor Mac en Excel voor Windows

Excel voor Mac gebruikt standaard het 1904-datumsysteem en Excel voor Windows gebruikt het 1900-datumsysteem. Dit betekent dat als u het seriële getal 1 invoert in Excel voor Mac en dit opmaakt als een datum, dit wordt in Excel wordt weergegeven als 2-1-1904 12:00 a.m Excel voor Windows geeft het seriële getal 1 weer als 1-1-1900 12:00 a.m.

Als u bestanden overdraagt van Excel voor Mac naar Excel voor Windows, zal het verschil tussen de datumsystemen geen problemen veroorzaken, omdat het datumsysteem in elk bestand is opgeslagen. Als u echter kopieert en plakt tussen bestanden met verschillende datumsystemen die afkomstig zijn van verschillende platforms, kunnen datums worden weergegeven met een verschil van vier jaar en een dag ten opzichte van de correcte datum.

Ga als volgt te werk als u het datumsysteem 1904 in Excel voor Windows wilt wijzigen:
 1. Klik in het menu Extra van Excel 2003 op Opties. In Excel 2007 en later gaat u naar Opties voor Excel.
 2. Open in Excel 2003 het tabblad Berekenen en selecteer het selectievakje Datumsysteem 1904. In Excel 2007 en later klikt u op de optie Geavanceerd. Ga naar Bij het berekenen van deze werkmap: en selecteer het selectievakje 1904-datumsysteem gebruiken.
Ga als volgt te werk als u het datumsysteem 1904 in Excel voor Mac wilt wijzigen:  
 1. Open het menu Excel en klik op Voorkeuren.
 2. Onder Formules en lijsten kiest u Berekening.
 3. Klik onder Werkmapopties om de markering van het selectievakje Datumsysteem 1904 te verwijderen.
Referenties
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
214233 Tekst of getal wordt geconverteerd naar onbedoelde getalnotatie in Excel
214386 Maximale tijden in Microsoft Excel
241072 Datums en tijden worden weergegeven als seriële getallen in formules in Excel
264372 Instellingen in het dialoogvenster Celeigenschappen in Excel beheren en begrijpen
 reviewdocID XL2007 XL2010
Eigenschappen

Artikel-id: 214094 - Laatst bijgewerkt: 05/08/2014 14:59:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094
Feedback