Procedure: Beschadigd informatiearchief herstellen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL272570
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Klik op 313184 voor een Microsoft Exchange 2000 Server- en Microsoft Small Business Server 2000-versie van dit artikel.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een beschadigd informatiearchief in Microsoft Exchange Server 5.5 kunt herstellen met behulp van een off line herstelprocedure.

Opmerking In dit artikel vindt u geen oplossingen voor problemen die optreden in andere onderdelen van Exchange Server. Met de procedure die in dit artikel wordt beschreven, worden mogelijk niet alle fouten in het informatiearchief hersteld.
Meer informatie
Bij fouten in Exchange Server 5.5 is het informatiearchief het meest getroffen onderdeel. Fouten hebben standaard betrekking op een van de Exchange Server-databasebestanden (.EDB) in de map Exchsrvr\Mdbdata op de server. Het bestand Priv.edb of Pub.edb is beschadigd.

Als het informatiearchief is beschadigd, kunnen zich een of meer van de volgende symptomen voordoen:
 • Het informatiearchief van Microsoft Exchange Server wordt niet gestart.
 • U kunt het informatiearchief niet stoppen.
 • Het informatiearchief reageert niet meer en het CPU-gebruik blijft staan op 100%.
 • Clients kunnen geen e-mailberichten ophalen of verzenden. Dit probleem blijft zich zelfs voordoen wanneer u het informatiearchief stopt en opnieuw start.
 • Wanneer u de Exchange Server-databases probeert te herstellen met behulp van een off line back-up en vervolgens het hulpprogramma Isinteg (Information Store Integrity) uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Fout 4294966746: JET_errDatabaseInconsistent
De procedure die in dit artikel wordt beschreven is bedoeld voor een configuratie met één server en één site die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Er wordt geen site-connector gebruikt.
 • Er is een off line back-up van de bestanden Pub.edb en Priv.edb.
 • Er wordt geen Key Management Server gebruikt.
 • Op de server wordt Microsoft Small Business Server 4.5 uitgevoerd. Het principe kan echter worden toegepast op de meeste andere zelfstandige Exchange Server 5.5-computers met één site.
Opmerking Deze werkwijze is niet bedoeld voor het herstellen van connectorinstellingen.

Problemen oplossen

Neem de volgende stappen om de beschadiging van het informatiearchief te bepalen en de openbare en persoonlijke informatiearchieven te herstellen.

Opmerking Zorg ervoor dat u een back-up van de gegevensbestanden achter de hand hebt voordat u deze procedure uitvoert. Als u bijvoorbeeld een kleine Exchange Server-database hebt (minder dan 1 GB), maakt u een back-up van de bestanden Pub.edb en Priv.edb. Als uw database groter is en u niet voldoende ruimte hebt om de bestanden te kopiëren, gebruikt u een tapestation of een ander off line opslagmedium.

Ga als volgt te werk om de problemen met het informatiearchief op te lossen:
 1. Start het informatiearchief. Maak een notitie van eventuele foutberichten en berichten met gebeurtenis-id's die optreden.
 2. Gebruik het opdrachtregelprogramma Eseutil.exe om de consistentie van de informatiearchiefdatabases te controleren. Als een database consistent is, bevinden alle logboekbestanden zich in het archief. Als de database niet consistent is, hoeft de database niet beschadigd te zijn. Het kan zijn dat de logboekbestanden nog niet in de database zijn opgenomen. Als u de consistentie van de openbare en persoonlijke informatiearchiefdatabases wilt controleren, typt u de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en drukt u na elke regel op ENTER:
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\priv.edb

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\pub.edb
  Opmerking In dit voorbeeld wordt aangenomen dat u het opdrachtregelprogramma Eseutil.exe uitvoert vanuit de map ExchSrvr\Bin en dat de EDB-bestanden zich in de map ExchSrvr\Mdbdata bevinden.

  Controleer de uitvoer die in de regel 'State' wordt weergegeven om na te gaan of het EDB-bestand consistent is. Als u de uitvoer van deze opdracht rechtstreeks naar een tekstbestand wilt verzenden, wijzigt u de opdrachtregel als volgt:
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\priv.edb > mypriv.txt

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\pub.edb > mypub.txt
  Als u de tekst direct op het scherm wilt weergeven, typt u | more aan het einde van de opdracht.

  Als de bestanden Pub.edb en Priv.edb in de map ExchSrvr\Mdbdata zich niet op hetzelfde station bevinden als de map ExchSrvr\Bin van waaruit u de opdracht uitvoert, vervangt u het gedeelte '..\mdbdata\priv.edb' van de opdracht door het volledige pad naar de bestanden Priv.edb en Pub.edb. Als zowel het bestand Pub.edb als het bestand Priv.edb consistent zijn, gaat u door naar stap 6.

  Als een van de databases niet consistent is, voert u een interne herstelbewerking uit op het bestand om te controleren of er kopieën zijn van de logboekbestanden die zijn opgeslagen in de map Mdbdata. Als u niet over de logboekbestanden beschikt, kunt u de interne herstelbewerking niet voltooien. Wanneer u een interne herstelbewerking uitvoert, worden logboekbestanden die zich nog niet in het informatiearchief bevinden, naar het archief verzonden.

  Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt als u een interne herstelbewerking wilt starten. Met de eerste opdracht wordt een interne herstelbewerking uitgevoerd op het persoonlijke informatiearchief. Met de tweede opdracht wordt een interne herstelbewerking uitgevoerd op het openbare informatiearchief.
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /r /ispriv

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /r /ispub
  Met deze opdracht kunt u de databases herstellen (mits deze volledig herstelbaar zijn). Herhaal deze stap om de opdracht te bevestigen en voer de opdracht eseutil /mh opnieuw uit. Als de regel 'State' van de uitvoer is gewijzigd in 'Consistent' voor zowel het openbare als het persoonlijke informatiearchief, gaat u naar stap 6.
 3. Als een van de databases inconsistent is en met de opdracht eseutil /r de consistente status van de databases niet wordt hersteld, gebruikt u het hulpprogramma Eseutil.exe om een geforceerd herstel uit te voeren.

  Opmerking Bij het uitvoeren van de volgende opdracht kunnen er enkele Exchange Server-gegevens verloren gaan, waaronder de berichten uit de logboekbestanden die nog niet naar het informatiearchief zijn verzonden. De volgende opdracht is een geforceerde herstelopdracht voor de status. Gebruik deze opdracht alleen als de consistentie van het openbare of persoonlijke informatiearchief niet kan worden hersteld nadat u stap 2 eerder in dit artikel hebt uitgevoerd.

  Ga als volgt te werk om een geforceerd herstel uit te voeren:
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de consistentie van het bestand Priv.edb te herstellen:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /p /ispriv
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de consistentie van het bestand Pub.edb te herstellen:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /p /ispub
  Voor meer informatie over de consequenties van het uitvoeren van een geforceerde herstelbewerking klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  259851 Consequenties van het uitvoeren van de opdracht eseutil /p or edbutil /d /r in Exchange
 4. Verwijder alle LOG- en CHK-bestanden uit de map ExchSrvr\Mdbdata op de server. Verwijder ook het bestand Temp.edb in de map ExchSrvr\Mdbdata als dit bestand aanwezig is.
 5. Start het informatiearchief van Microsoft Exchange om te controleren of de databases werken. Wanneer het informatiearchief van Exchange wordt gestart, stopt u het informatiearchief van Exchange weer.

  Opmerking Als het informatiearchief van Exchange niet wordt gestart, controleert u of de database consistent is. Zie hiervoor stap 2 eerder in dit artikel.
 6. Defragmenteer de database die u zojuist hebt gerepareerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

  Opmerking U moet over vrije ruimte op de vaste schijf beschikken die gelijk is aan 110 procent van de grootte van de database die u wilt defragmenteren.
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om het bestand Priv.edb te defragmenteren:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /d /ispriv
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om het bestand Pub.edb te defragmenteren:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /d /ispub
   Opmerking Als de persoonlijke en openbare informatiearchieven groot zijn, kan deze stap enige tijd in beslag nemen.

   Als er een foutbericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat er niet voldoende vrije ruimte op de vaste schijf beschikbaar is om de opdracht uit te voeren, kopieert u de map ExchSrvr\Bin naar een station met meer vrije ruimte en voert u de opdracht vanaf die locatie uit. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over het verhelpen van deze fout:
   192185 Defragmenteren met het programma Eseutil (Eseutil.exe)
 7. Gebruik het opdrachtregelprogramma Isinteg.exe om Pub.edb en Priv.edb te herstellen. Met dit hulpprogramma worden alle onderdelen van beide databases getest en de resultaten geretourneerd. Ook wordt geprobeerd eventuele fouten te herstellen die tijdens de procedure worden gedetecteerd.
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om het bestand Priv.edb te herstellen:
   c:\exchsrvr\bin>isinteg -pri -fix -test alltests
  • Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om het bestand Pub.edb te herstellen:
   c:\exchsrvr\bin>isinteg -pub -fix -test alltests
  Mogelijk wordt er een rapport gegenereerd met de volgende informatie: het aantal uitgevoerde tests, het aantal waarschuwingen, het aantal gedetecteerde fouten, het aantal uitgevoerde herstelbewerkingen en de hoeveelheid tijd die voor het uitvoeren van het programma nodig was. Als zich waarschuwingen, fouten of herstelbewerkingen hebben voorgedaan, voert u de opdracht nogmaals uit. Herhaal deze stap totdat er geen waarschuwingen, fouten of herstelbewerkingen meer voorkomen.

  Opmerking In bepaalde situaties worden steeds dezelfde waarschuwingen, fouten of herstelbewerkingen gerapporteerd. Als driemaal achtereen dezelfde waarschuwingen, fouten of herstelbewerkingen worden weergegeven, gaat u verder met de volgende stap. De fouten worden mogelijk veroorzaakt door een beschadigde e-mailbijlage of iets vergelijkbaars. De fouten die worden herhaald verhinderen niet dat u het informatiearchief kunt starten. Als u het informatiearchief kunt starten en dit stabiel is en als zich desondanks fouten en waarschuwingen blijven voordoen nadat u Isinteg.exe een aantal malen hebt uitgevoerd, herstelt u het informatiearchief met behulp van het hulpprogramma ExMerge.exe. Zie voor meer informatie over het gebruik van Exmerge.exe de sectie 'Het hulpprogramma Exmerge.exe gebruiken' verderop in dit artikel.
 8. Start de informatiearchiefdatabase. Als het informatiearchief wordt gestart, gaat u naar stap 9. Als het informatiearchief niet wordt gestart en het foutbericht - 1011 wordt weergegeven, moet u Pub.edb en Priv.edb herstellen naar een status waarin het informatiearchief deze bestanden kan herkennen. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER:
  c:\exchsrvr\bin>isinteg -patch
  Opmerking De adreslijstservice van Microsoft Exchange moet worden uitgevoerd wanneer u deze opdracht uitvoert. Deze opdracht is van toepassing op zowel de openbare als de persoonlijke database.

  Deze opdracht is van toepassing op zowel de openbare als de persoonlijke database. Als u al een on line herstelbewerking op de gegevens hebt toegepast, hoeft u deze stap niet uit te voeren. Voer deze stap echter wel uit als de fout -1011 zich voordoet bij het starten van het informatiearchief.
 9. Start het informatiearchief opnieuw.
 10. Voer Directory Service/Information Store (DS/IS) Consistency Adjuster uit. Zie voor meer informatie over de manier waarop u dit doet de sectie 'Directory Service/Information Store (DS/IS) Consistency Adjuster gebruiken' verderop in dit artikel. DS/IS Consistency Adjuster wordt gebruikt voor het herstellen van fouten wanneer u de map niet kunt herstellen naar de herstelcomputer of wanneer het informatiearchief (het bestand Priv.edb of Pub.edb) wordt gekopieerd naar een herstelcomputer die een andere naam heeft dan de oorspronkelijke server. U hoeft dit hulpprogramma niet te gebruiken als de adreslijstservice niet verloren is gegaan of als u Exchange Server niet opnieuw hebt geïnstalleerd naar een schone map.

  Opmerking Als u dit hulpprogramma gebruikt in een Exchange Server-configuratie met meerdere sites of een Exchange Server-site met meerdere servers, worden openbare mappen mogelijk onverwacht opnieuw ondergebracht.
Als u meer informatie wilt over DS/IS Consistency Adjuster, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
182979 Functie en effecten van de DS/IS Consistency Adjuster

Het hulpprogramma DS/IS Consistency Adjuster gebruiken

Voer het hulpprogramma Exchange Server Consistency Adjuster als volgt uit:
 1. Start de beheerdersmodule van Exchange Server.
 2. Vouw Configuratie uit, vouw Servers uit en klik op Servernaam.
 3. Open het menu File, kies Properties en open het tabblad Advanced.
 4. Klik op Consistency Adjuster, schakel alle selectievakjes onder Operations in en klik op OK.
De DS/IS Consistency Adjuster wordt uitgevoerd voor zowel het openbare als persoonlijke informatiearchief.

Als u deze herstelprocedure uitvoert op een andere server of als u Exchange Server op deze server hebt verwijderd, vervolgens opnieuw hebt geïnstalleerd en geen werkende kopie hebt van het adresboekarchief (Dir.edb), kunt u de postbussen van gebruikers op twee manieren herstellen. In beide gevallen moet u distributielijsten die verloren zijn gegaan en de leden voor die distributielijsten opnieuw maken.

Methode 1

Als u toegang hebt tot gebruikersaccounts, start u de beheerdersmodule van Exchange Server en klikt u op Extract Windows NT Account List in het menu Tools. Let erop dat u de gebruikerslijst ophaalt uit het domein en niet van de lokale computer. Met deze procedure kunt u een bestand maken met een lijst van alle Windows NT-gebruikers.

Nadat u het bestand hebt gemaakt, klikt u in het menu Tools op Directory Import. Wanneer u deze lijst importeert, worden de postbussen van alle ontvangers hersteld. Na deze stap kunt u de DS/IS Consistency Adjuster eventueel nogmaals uitvoeren.

Methode 2

Als u geen toegang hebt tot de Windows NT-gebruikersaccounts van deze ontvangers, moet u alle Windows NT-gebruikersaccounts handmatig opnieuw maken met dezelfde gebruikersnamen. Nadat u dit hebt gedaan, start u de beheerdersmodule van Exchange Server en klikt u op Extract Windows NT Account List in het menu Tools. Let erop dat u de gebruikerslijst ophaalt uit het domein en niet uit de lokale computer. Met deze procedure kunt u een bestand maken met een lijst van alle Windows NT-gebruikers.

Nadat het bestand is gemaakt, klikt u in het menu Tools op Directory Import. Wanneer u deze lijst importeert, worden de postbussen van alle ontvangers hersteld.

Als de postbussen na het uitvoeren van een van deze procedures niet zijn hersteld, hebt u mogelijk een gebruikersaccount gemaakt met een naam die afwijkt van de vorige Exchange Server-ontvanger.

De server moet nu functioneren en de gebruikers moeten e-mail kunnen ontvangen.

Het hulpprogramma Exmerge.exe gebruiken

Als het informatiearchief wel wordt gestart maar er andere problemen optreden, gebruikt u het hulpprogramma ExMerge.exe om de postbussen van alle gebruikers te exporteren naar PST-bestanden. Nadat u dat hebt gedaan, voegt u de PST-bestanden samen naar postbussen van gebruikers in een nieuw Priv.edb-bestand. Als u e-mailberichten off line opslaat (in OST-bestanden), moet u de OST-bestanden eerst naar een PST-bestand verplaatsen voordat u deze procedure start, zodat er geen OST-gegevens verloren gaan. Met het hulpprogramma Exmerge.exe kunt u alleen postbussen van gebruikers verplaatsen. U kunt Exmerge.exe niet gebruiken om specifieke configuratie-eigenschappen van Exchange Server te verplaatsen, zoals connectorinstellingen, Microsoft Outlook-instellingen of clientregels. U kunt Exmerge.exe niet gebruiken om distributielijsten, leden van die distributielijsten of openbare mappen te verplaatsen. Als u toch hebt geprobeerd deze procedure uit te voeren, moet u de distributielijsten handmatig opnieuw maken of configureren. Met deze procedure gaat ook de SIS (Single Instance Store) voor berichten tot dat moment verloren. Het risico hiervan is dat de Exchange Server-databases enorm groot kunnen worden.

Als u meer informatie wilt over Exmerge.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
174197 Informatie over Microsoft-programma 'Exmerge.exe' (Exchange Mailbox Merge)
Ga naar de volgende Microsoft-website om het hulpprogramma Exmerge.exe te downloaden: Opmerking Deze versie van Exmerge.exe is ingezet bij de bestrijding van het 'Love Bug'-virus. Om die reden heeft het downloadpakket de naam Iloveyouhlpi.zip.

Nadat u het hulpprogramma Exmerge.exe hebt gedownload en uitgepakt, verwijdert u het bestand Exmerge.ini uit de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt. Op deze manier voorkomt u dat er fouten optreden als u het hulpprogramma Exmerge.exe uitvoert.
 1. Zorg ervoor dat gebruikers geen e-mailprogramma uitvoeren en e-mailberichten opvragen op de server.
 2. Voer Exmerge.exe uit aan de hand van stap 1 van de uit twee stappen bestaande samenvoegprocedure en voer vervolgens alle gebruikers in.
 3. Wanneer de Exmerge.exe-bewerking is voltooid, stopt u het informatiearchief van Exchange Server.
 4. Wijzig de namen van de bestanden Pub.edb en Priv.edb in de map ExchSrvr\Mdbdata op de server. Verwijder alle andere bestanden uit deze map. Let erop dat u de bestanden Pub.edb en Priv.edb met de nieuwe namen niet verwijdert totdat u zeker weet dat de samenvoeging met succes is voltooid.
 5. Start het informatiearchief van Exchange Server opnieuw.
 6. Start Outlook op een clientcomputer en verzendt een e-mailbericht naar alle gebruikers in het algemene adresboek van Exchange Server.

  Opmerking Als u deze stap niet uitvoert, worden in de tweede stap van de uit twee stappen bestaande ExMerge-procedure geen postbussen weergegeven die kunnen worden hersteld.
 7. Voer Exmerge.exe uit aan de hand van stap 2 van de uit twee stappen bestaande samenvoegprocedure en voer vervolgens alle gebruikers in. Wanneer deze procedure is voltooid, worden de e-mailberichten uit de PST-bestanden verplaatst naar de postbussen van Exchange Server.
U hebt nu een nieuw bestand Priv.edb met nieuwe kopieën van alle e-mailberichten.

Als u meer informatie wilt over het herstellen van het informatiearchief van Exchange Server, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
231299 Informatiearchief retourneert servicespecifieke fout 335544375
162354 DS_E_COMMUNICATIONS_PROBLEM voert ISINTEG -PATCH uit
172813 Problemen met intensief CPU-gebruik door Store.exe oplossen
242364 Informatiearchief start niet na een off line defragmentatie met 4294966277
219419 Informatiearchief stopt onverwachts en kan niet worden gerepareerd
259688 Het programma Exmerge gebruiken voor het uitpakken van gegevens uit een beschadigd privé-informatiearchief

Raadpleeg het artikel Exchange 5.5 Disaster Recovery voor meer informatie over het herstel van Exchange na noodgevallen. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft: Raadpleeg voor meer informatie over de hulpprogramma's Isinteg.exe en Eseutil.exe de documenten Eseutil.rtf en Isinteg.rtf in de map ExchSrvr\Server\Support\Utils van de Exchange Server-cd.
XADM IS, smallbiz, SBS GAB .edb pub.edb priv.edb .ost .log isinteg.exe and eseutil.exe
Eigenschappen

Artikel-id: 272570 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 21:37:23 - Revisie: 11.1

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbdownload kbproductlink KB272570
Feedback