Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opdrachtregelparameters gebruiken voor de installatie van Office XP

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL283686
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 202946 voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel.
Samenvatting
U kunt een aantal optionele opdrachtregelparameters gebruiken om te bepalen hoe het programma Office Setup wordt uitgevoerd. In dit artikel wordt een overzicht van deze schakelopties en een beschrijving ervan gegeven.
Meer informatie
De volgende opdrachtregelopties worden op de opdrachtregel van Setup gebruikt. Door het gebruik van opdrachtregelopties kan de beheerder bepalen hoe toepassingen worden geïnstalleerd door programma's die gebruikmaken van Windows Installer (msi-bestanden) en de transformaties (mst-bestanden).

Als u verschillende eigenschappen bij Setup wilt gebruiken, typt u deze in het instellingenbestand van Setup (setup.ini). Zo verkleint u de kans dat de opdrachtregel te lang wordt.

Belangrijke opmerkingen
 • Schakelopties zijn niet hoofdlettergevoelig. /A is bijvoorbeeld hetzelfde als /a.
 • Behalve waar dit specifiek wordt vermeld, kunt u deze schakelopties alleen gebruiken tijdens de eerste keer dat u Microsoft Office XP installeert.
 • Als u een Setup-opdrachtregeloptie gebruikt die ook wordt gebruikt in het instellingenbestand van Setup (Setup.ini) of in de transformatie (mst-bestand), dan heeft de opdrachtregeloptie gewoonlijk voorrang.
 • Windows Installer (msi-bestand) moet zich in dezelfde map bevinden als Setup.exe. Voor Microsoft Office moet Windows Installer zich in de basismap van de beheerdersinstallatiemap bevinden.
 • Als u meerdere schakelopties gebruikt, moeten deze van elkaar worden gescheiden met een spatie. Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdracht om een specifiek installatiebestand te gebruiken en het resultaat naar een logbestand te schrijven.
  Setup /i ProPlus.msi /l* c:\logbestand.txt
 • Nadat Setup.exe is uitgevoerd, wordt %errorlevel% ingesteld als er een fout is aangetroffen. Als de gebruiker Setup annuleert, wordt foutniveau nul (0) geretourneerd om aan te geven dat er geen fout is opgetreden.
De volgende tabel geeft een overzicht van de Setup-schakelopties:
 Schakeloptie    Omschrijving ------------------------------------------------------------------------------- /?         Een dialoogvenster weergeven met een verwijzing naar de           Office Resource Kit op http://www.microsoft.com/Office/ORK/.                     Opmerking De koppeling naar de Office XP Office Resource Kit is           nu http://office.microsoft.com/en-us/FX011511511033.aspx ------------------------------------------------------------------------------- /a <msifile>    Setup wordt uitgevoerd in beheerdersmodus, waarbij het opgegeven           bestand van Microsoft Installer (msi-bestand) wordt gebruikt           om een beheerdersinstallatiemap in te stellen. Het opgegeven msi-bestand           zich in dezelfde map bevinden als Setup.exe.           Opmerking U kunt alleen Setup in beheerdersmodus instellen           als u werkt met een Enterprise-editie van Office.           Voorbeeld: /a ProPlus.msi ------------------------------------------------------------------------------- /autorun      Wordt alleen gebruikt in het bestand Autorun.inf. Met deze schakeloptie           geeft u aan dat Setup automatisch door Windows           wordt uitgevoerd nadat u de Office-cd in het           cd-rom-station hebt geplaatst.           WAARSCHUWING: Wijzig het bestand Autorun.inf niet. De           gegevens in dit bestand zijn nodig om Setup op de juiste           manier te kunnen uitvoeren. -------------------------------------------------------------------------------/f<opties>      De Office-installatie wordt door Setup hersteld. Het opgegeven msi-bestand  <pad voor pakket> moet het msi-bestand zijn dat is gebruikt bij de eerste           installatie van Office. Het msi-bestand moet zich in dezelfde map bevinden           als Setup.exe.           Met de opdracht Analyse en herstel in het menu Help van           Office-programma's wordt dezelfde functie uitgevoerd als           met de schakelopties /focums.           Als u Setup uitvoert en klikt op Opnieuw installeren,           wordt dezelfde functie uitgevoerd als met de schakelopties           /fecum. Geldige opties:           a Alle bestanden opnieuw installeren, ongeacht de            controlesom of versie.           c Een ontbrekend of beschadigd bestand opnieuw installeren            (de opgeslagen controlesom komt niet overeen met de            berekende controlewaarde).           d Een bestand opnieuw installeren dat ontbreekt of            een oudere versie aanwezig is.           e Een bestand opnieuw installeren dat ontbreekt of            waarvan een gelijke of oudere versie aanwezig is.           m Alle vereiste registerwaarden voor de lokale machine opnieuw schrijven.           o Een bestand opnieuw installeren dat ontbreekt of waarvan            een oudere versie aanwezig is.           p Een bestand alleen opnieuw installeren wanneer het ontbreekt.           s Alle snelkoppelingen opnieuw installeren en bestaande            snelkoppelingen overschrijven.           u Alle vereiste registerwaarden opnieuw schrijven.           v Uitvoeren vanaf bronpakket en lokaal pakket opnieuw            opslaan in cache.           Voorbeeld: /focums ProPlus.msi				
------------------------------------------------------------------------------------------
 /i <msifile>    Setup installeert programma's waarbij het opgegeven           bestand van Windows Installer (msi-bestand). Het msi-bestand           moet zich in dezelfde map bevinden als Setup.exe. Als het           bestand niet in dezelfde map staat als Setup.exe,           moet het daarheen worden verplaatst, of er moet een pad           naar het bestand worden opgenomen. Bij het uitvoeren van Setup.exe wordt standaard /i           gebruikt, met het msi-bestand dat in           Setup.ini is opgegeven.           Voorbeelden: /i ProPlus.msi                /i "submap1\ProPlus.msi" ------------------------------------------------------------------------------ /j<optie>      Een pictogram maken dat een Office-programma of  <pad voor het pakket> functie maakt die tijdens Setup is geconfigureerd           voor installatie bij het eerste gebruik.           Geldige opties:           u Gebruiker die op dit moment is aangemeld bij Windows.            m Alle gebruikers die de computer gebruiken.                                Opmerking Als u de optie /j opgeeft op de opdrachtregel           van Setup, kunt u naast de suboptie /t alleen de           opties /q, /l en           /settings gebruiken. Alle overige           opdrachtregelopties worden genegeerd.           Opmerking Gebruik voor Microsoft Office de optie /j           alleen wanneer u Setup uitvoert vanuit een           beheerdersinstallatiemap voor Office.           Voorbeeld: /ju c:\ProPlus.msi           Voorbeeld: /ju c:\ProPlus.msi /t install.mst------------------------------------------------------------------------------- /l<optie>      Schakelopties voor Msiexec.exe (Windows Insaller)  <logbestand>   vastleggen en het pad naar het logbestand opgeven. De vlaggen           geven aan welke informatie wordt vastgelegd. Geldige opties:           a Opstarten van acties           c Initiële UI-parameters           e Alle foutberichten           i Statusberichten           m Onvoldoende geheugen           o Schijfruimtefouten				
           r Records voor specifieke acties           p Eigenschappen terminal           u Aanvragen door gebruikers           v Uitvoer voor registratie           w Niet-fatale waarschuwingen           + Toevoegen aan bestaand bestand           * Alle informatie vastleggen, behalve uitvoer voor registratie. U kunt de            de schakeloptie v gebruiken in combinatie met een asterisk: /l*v.           ! Elke regel wordt naar het logbestand geschreven. Standaard worden            20 regels van de logbestandstekst opgeslagen            in het geheugen en vervolgens worden direct 20 regels naar            het logbestand geschreven. Hierdoor worden de prestaties verbeterd.           Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het artikel           Q297107: U ontvangt het bericht 'Installer           voortijdig beëindigd' wanneer u de registratieoptie           ! gebruikt om Office XP te installeren.                      Voorbeeld: /l* c:\logbest.txt           Dit voorbeeld resulteert in de volgende uitgebreide           logbestanden, waarin alle opties voor de logmodus worden gebruikt:           Logbestand Setup.exe:  c:\logbestand.txt	           Logbestand OSP:     c:\logbestand_Taak(0001).txt           Logbestand Office:   c:\logbestand_Taak(0002).txt-------------------------------------------------------------------------------/m <.mif-bestand>  Geeft een SMS .mif-bestandsnaam van maximaal 8 tekens op.                    Opmerking Voeg de extensie .mif niet toe aan de          bestandsnaam, anders wordt op de opdrachtregel de volgende          fout weergegeven: 'Ongeldige opdrachtregel'.
 ------------------------------------------------------------------------------ /noreboot     Setup.exe zal de computer niet opnieuw starten of het          dialoogvenster voor opnieuw starten weergeven aan het einde van een installatieproces.           Ook wordt REBOOT=ReallySuppress doorgegeven aan elke MSI          in de lijst van aaneengeschakelde installaties, behalve aan          het laatste item in de keten. Als u echter          REBOOT=ReallySuppress doorgeeft als een eigenschap, wordt          /noreboot ingesteld en wordt REBOOT=ReallySuppress doorgegeven aan elke          MSI in de lijst van aaneengeschakelde installaties,          behalve aan het laatste item in de keten.          Opmerking Office XP Japanse editie bevat IME.          IME moet de computer opnieuw opstarten. U kunt weergave van          het dialoogvenster voor opnieuw starten vermijden aan het einde van een installatieproces.          Gebruik hiervoor REBOOT=ReallySuppress met *.MSI-bestand om          installatie te voltooien. ------------------------------------------------------------------------------ /nosp       De logic voor het detecteren van systeempakketten overschrijven en          de update van systeembestanden (OSP.msi) niet aanroepen. Het is          mogelijk dat een installatieproces mislukt          als OSP.msi niet wordt geïnstalleerd wanneer dat nodig is.           Wees daarom voorzichtig wanneer u deze optie gebruikt. ------------------------------------------------------------------------------				
 <EIGENSCHAP>=<waarde> Een waarde opgeven voor een eigenschap van het installatieprogramma           (raadpleeg de Office Resource Kit voor een volledige lijst met           geldige eigenschappen). Als de eigenschapwaarde spaties           bevat, moet u de tekenreeks tussen dubbele aanhalingstekens           ('<waarde>'). U kunt meerdere combinaties van eigenschap en waarde           opgeven op de opdrachtregel, gescheiden door           spaties.           Op de opdrachtregel van Setup worden alleen openbare eigenschappen           opdrachtregel. Openbare eigenschappen bestaan geheel uit hoofdletters;           u hoeft de naam van de eigenschap niet in hoofdletters           op de opdrachtregel te typen. Persoonlijke           eigenschappen (eigenschappen die bestaan uit hoofdletters           en kleine letters) worden niet door Setup herkend op de           opdrachtregel. U kunt persoonlijke eigenschappen instellen op           de pagina 'Modify Setup Properties' van de wizard.           Voorbeeld: TRANSFORMS="c:\afd boekh"               DISABLEROLLBACK=1               USERNAME="Marcel" ------------------------------------------------------------------------------ /q<optie>      Het gebruikersinterfaceniveau selecteren. Geldige opties zijn           n Geen –Geen gebruikersinterface weergeven.           b Basis –Alleen eenvoudige voortgangsindicatoren en            fouten weergeven.           r Gereduceerd - Geen gebruikersinformatie verzamelen            en geen voortgangsindicatoren weergeven.                  f Volledig - Alle indicatoren aan het einde van            Setup weergeven met een Modal-dialoogvenster.           + Een voltooiingsbericht toevoegen aan de optie            . Het bericht wordt alleen weergegevens als Setup            niet opnieuw hoeft te worden gestart nadat de installatie            is voltooid.                     - Wordt toegevoegd na de optie b, f, n of r om alle            Modal-dialoogvensters te onderdrukken.           Opmerking U kunt deze schakeloptie alleen gebruiken met een           Enterprise-editie van Office.           Voorbeeld: /qb- ------------------------------------------------------------------------------ /settings bestand  Een Setup-instellingenbestand opgeven voor het           wijzigen van Setup-acties. Als het bestand niet voorkomt in dezelfde           map als Setup.exe, moet u het pad opnemen.           Het is echter beter als het bestand zich in dezelfde map           bevindt als Setup.exe. Als u een instellingenbestand           opgeeft, moet Setup dit bestand gebruiken           in plaats van Setup.ini.           Voorbeeld:           /settings MijnApp.ini ------------------------------------------------------------------------------ /SPForce      De update van systeembestanden (OSP.msi) installeren,           zelfs wanneer de automatische detectie bepaalt dat dit niet           vereist is. Niet ondersteund onder Windows 2000 en           Windows Millennium, waar OSP.msi niet kan worden           geïnstalleerd. ------------------------------------------------------------------------------ /SPOnly       Alleen de update van systeembestanden (OSP.msi) installeren.           Office niet installeren. Deze optie is alleen van toepassing           voor installaties van Microsoft Office onder Windows           98 of Windows NT 4. Met deze schakeloptie kan           de update van systeembestanden vooraf worden geïmplementeerd           als voorbereiding op de implementatie van Office. ------------------------------------------------------------------------------  /t <transformatie> De naam van het transformatiebestand (.mst). De           schakeloptie /i is vereist bij de schakeloptie /t. Als u de           schakeloptie /j gebruikt bij een transformatiebestand, moet de schakeloptie /t           worden gebruikt. In andere gevallen moet de eigenschap TRANSFORMS           worden gebruikt.           Voorbeeld: /t acct.mst /i off9.msi ------------------------------------------------------------------------------ /wait        Wachten totdat de installatie is voltooid voordat het           programma Setup wordt afgesloten. ------------------------------------------------------------------------------ /webinstall url   Het pad instellen naar de URL voor installatie van het programma. De           weergegeven URL wordt beschouwd als de basismap van een           beheerdersinstallatiemap voor Office. Als Setup.exe           is gestart vanuit Internet Explorer, doorzoekt Setup.exe           het systeem om te bepalen vanuit welk HTTP-pad Setup is           gestart. In dat geval is deze schakeloptie niet           vereist.           Opmerking U kunt alleen Setup in beheerdersmodus instellen           als u werkt met een Enterprise-editie van Office.            Belangrijk Installatie van andere toepassingen vanuit een           HTTP-, HTTPS- of FTP-bronlocatie wordt niet ondersteund.           Opmerking Transformaties vanuit een URL-bron worden niet           ondersteund en moeten in een netwerkbestandsshare staan of           als een stroom in het msi-bestand voorkomen. ------------------------------------------------------------------------------ /x <msibestand>   Setup verwijdert Office. Het opgegeven msi-bestand moet           het msi-bestand zijn dat is gebruikt bij de oorspronkelijke           installatie van Office. Het msi-bestand moet zich in dezelfde map bevinden           als Setup.exe.           Voorbeeld: /x ProPlus.msi ------------------------------------------------------------------------------				
Als u een lange bestandsnaam gebruikt met ingesloten spaties in het bestandspad, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
139427 Lange bestandsnamen gebruiken met de opdracht Uitvoeren
Referenties
Raadpleeg het bestand Msi.chm voor meer informatie over opdrachtregelparameters die worden gebruikt bij Windows Installer. U kunt het bestand Msi.chm verkrijgen door de voorbeelden, hulpprogramma's en documentatie van de Windows Installer SDK te downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:
inf OFFXP OFF02 parameters command-line switches
Eigenschappen

Artikel-id: 283686 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 23:36:47 - Revisie: 3.2

Microsoft Office XP (Setup)

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbstartprogram kbsetup kbcommandline kbhowto KB283686
Feedback