Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de compatibiliteitsopties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Opties in Word 2003, Word 2002 en Word 2000

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Dit artikel is gebaseerd op het volgende eerder gepubliceerde artikel: 193266
Klik op 166016 voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel.
Klik op 192635 voor een Microsoft Word 98-versie van dit artikel.
Klik op 192634 voor een Microsoft Word 7.0-versie van dit artikel.
Samenvatting
In dit artikel worden de compatibiliteitsopties beschreven die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Opties van Microsoft Word.

Opmerking Als u de compatibiliteitsopties wilt wijzigen, klikt u op Opties in het menu Extra en opent u het tabblad Compatibiliteit.
Meer informatie

Lettertype vervangen

Hiermee vervangt u lettertypen die niet in het huidige document beschikbaar zijn door op uw systeem beschikbare lettertypen.

Aanbevolen opties voor

Hiermee kunt u de opmaakregels wijzigen die Word gebruikt om het huidige document weer te geven en af te drukken. U kunt in de vervolgkeuzelijst optiesets selecteren om de werking van een vorige Word-versie of een ander tekstverwerkingsprogramma te simuleren, of een keuze maken uit de afzonderlijke opties die verderop in dit artikel worden beschreven. De compatibiliteitsopties worden opgeslagen bij het Word-document. Compatibiliteitsopties bepalen alleen de manier waarop het document wordt opgemaakt in Word. Het document wordt niet geconverteerd naar een andere tekstverwerkingsindeling. Evenmin wordt de structuur gewijzigd.

Opties

Selecteer de weergave-opties voor het actieve document. De geselecteerde opties hebben alleen invloed op de weergave van het document tijdens het werken in Word. Het document wordt niet blijvend gewijzigd.

Ruimte toevoegen voor onderstrepingen: Met deze optie voegt u extra ruimte toe voor onderstrepingen.

Lijnhoogte aanpassen tot rasterhoogte in de tabel: Als u deze optie inschakelt, wordt de rijhoogte van een tabel uitgelijnd op het documentraster. Deze optie wordt gebruikt voor Oost-Aziatische tekst.

Tabelrijen onafhankelijk uitlijnen: Als u deze optie niet inschakelt, worden gecentreerd of rechts uitgelijnde tabellen zonder tekstomloop als geheel uitgelijnd zonder de relatieve positie van de rijen te wijzigen. Als u deze optie inschakelt, worden de rijen van een gecentreerd of rechts uitgelijnde tabel zonder tekstomloop onafhankelijk gecentreerd of rechts uitgelijnd. Zo worden de rechterranden van de rijen van een rechts uitgelijnde tabel zonder tekstomloop gelijkmatig uitgelijnd als de rechterranden niet zijn uitgelijnd wanneer de tabel links wordt uitgelijnd.

Aparte indeling van tabelrijen toestaan: Deze optie bepaalt de werking van een tabel zonder tekstomloop die rechts van een object met tekstomloop wordt geplaatst en doorloopt tot onder dit object. Als u deze optie niet inschakelt, wordt de rest van de tabel naar rechts verplaatst onder het eerste deel van de tabel. Als u deze optie inschakelt, schuift de rest van de tabel terug naar links.

Tabellen mogen doorlopen in marges: Dit is een nieuwe optie in Microsoft Office Word 2003. Met deze optie blijven de instellingen van een tabel die doorloopt buiten de marges van een document, behouden en wordt de tabelbreedte niet aangepast aan de marges met AutoAanpassen. De optie wordt automatisch ingeschakeld voor alle Word-versies behalve Word 2003, waarin de optie is ingebouwd.

Automatische spatiëring zoals in Word 95: Deze optie bepaalt hoe tekstregels worden afgebroken (voor tekstomloop) in een Oost-Aziatisch Word 95-document.

Ruimte tussen Sbcs- en Dbcs-tekens aanpassen: Deze optie wordt niet gebruikt in de Nederlandse Word-versie.

Tabelranden combineren als Word 5.x voor Macintosh: Als de randen van twee aangrenzende cellen in een tabel verschillend zijn opgemaakt, wordt de linkercel weergegeven met de randbreedte van de rechtercel.

Backslashteken (\) converteren naar yen-teken: Deze optie wordt niet gebruikt in de Nederlandse Word-versie.

Volledig uitvullen zoals in WordPerfect 6.x voor Windows: Als u tekst volledig uitvult, wordt in WordPerfect de ruimte tussen woorden kleiner gemaakt, terwijl in Word de ruimte juist groter wordt gemaakt. Dit veroorzaakt vaak verschillende regeleinden die verschillende pagina-einden opleveren. Als u de uitvulmethode van WordPerfect wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Volledig uitvullen zoals in WordPerfect 6.x voor Windows in de lijst Opties in.

Geen automatische tabs voor verkeerd-om inspringing: Deze optie negeert de automatische tab die in Word 6.0 wordt gebruikt om een verkeerd-om inspringing te maken.

Geen extra ruimte voor verhoogde/verlaagde tekens: Met deze optie wordt in Word geen extra ruimte tussen regels ingevoegd voor verhoogde of verlaagde tekens.

Geen extra ruimte toevoegen tussen tekstrijen: Met deze optie wordt tekst weergegeven zonder extra ruimte tussen de regels. Dit is dezelfde functie als in Word 5.x voor Macintosh.

Geen zwevende interpunctie toestaan bij tekenraster: Met deze optie worden geen leestekens gebruikt in Oost-Aziatische tekst als het tekenraster is ingeschakeld. Deze optie geldt voor Microsoft Word 2002 en Word 2003.

Geen evenwichtige kolommen voor doorlopend sectie-einde: Met deze optie worden kolommen aan het einde van een sectie of document niet in evenwicht gebracht in Word.

Geen witruimte achter metabestand-figuren: Deze optie voorkomt dat in Word tekst of afbeeldingen rondom een ingevoegd meta-bestand worden verborgen. Als u deze optie inschakelt, wordt de bewerkingssnelheid lager.

Geen pagina-einde in tabellen met tekstomloop: Deze optie geldt voor Word 2002 en Word 2003. Deze optie voorkomt dat een tabel met tekstomloop doorloopt na een pagina-einde. Opmerking De optie Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina heeft geen invloed op een tabel met tekstomloop.

Regels met "vaste regelhoogte" niet centreren: Deze optie wijzigt de verticale positie van de tekst tussen de bovenkant van de regelhoogte en de onderkant van de regelhoogte. Als u deze optie uitschakelt, wordt extra ruimte verdeeld tussen de bovenkant en onderkant. Als u deze optie inschakelt, wordt alle extra ruimte naar de onderkant verplaatst.

Spaties niet verbreden in een regel die eindigt op SHIFT+RETURN: Als een uitgevulde regel tekst eindigt met Shift+Enter, wordt er geen extra ruimte tussen woorden ingevoegd en wordt de regel weergegeven als links uitgelijnd.

Tekst niet uitlijnen op raster binnen tabel met objecten in tekst: Deze optie geldt voor Word 2002 en Word 2003. Deze optie voorkomt dat Oost-Aziatische tekst in een tabelcel wordt uitgelijnd op het tekenraster wanneer de tabelcel een object bevat dat 'in tekst' wordt weergegeven.

Geen Aziatische regels voor regelafbreking gebruiken bij tekenraster: Deze optie geldt voor Word 2002 en Word 2003. Met deze optie worden Oost-Aziatische tekstregels op dezelfde manier afgebroken als in eerdere Word-versies wanneer het tekenraster is ingeschakeld.

Automatische afstand tussen alinea's van HTML niet gebruiken: Deze optie heeft twee functies:
  • Als u Auto hebt ingesteld voor Afstand tussen alinea's Voor/Na en u deze optie inschakelt, wordt Afstand tussen alinea's Voor/Na gewijzigd in 5 pt.
  • Als deze optie is uitgeschakeld (de standaardinstelling), wordt de afstand tussen alinea's ingesteld op de grootste waarde die is opgegeven voor Afstand tussen alinea's Voor/Na. Als u deze optie inschakelt, worden beide waarden die zijn opgegeven voor Afstand tussen alinea's Voor/Na gebruikt tussen alinea's. Dit is dezelfde functionaliteit als in eerdere versies van Word.
Onderstreping onder volgspaties: Deze optie wordt niet gebruikt in de Nederlandse Word-versie.

Tekenafstand met hele punten kleiner of groter maken: Met deze optie wordt de waarde voor de afstand van tekens met een verbrede of versmalde tekenafstand afgerond op het dichtstbijgelegen gehele getal.

Laatste tabuitlijning achterwege laten: Met deze optie werken tabinstellingen aan het einde van regels hetzelfde als in Word 97.

Opmaak AutoVormen zoals in Word 97: Als een AutoVorm de tekstomloopstijl Boven en onder heeft en onder aan een pagina wordt weergegeven, wordt de AutoVorm achter de tekst geplaatst.

Opmaak voetnoten zoals in Word 6.x/95/97: Met deze optie worden voetnoten op dezelfde manier geplaatst als in eerdere versies van Word.

Tabellen met ruwe breedte indelen: Met deze optie wordt de breedte van een tabel (tabelbreedte + tabelinspringing) bepaald om te voorkomen dat een tabel wordt ingedeeld in een gebied dat te klein is. Op deze manier wordt voorkomen dat de tabel aan beide zijden wordt afgekapt of van de pagina wordt geduwd wanneer de tabel wordt uitgelijnd naast een zwevend object.

Tekstterugloop zoals in Word 6.0: Deze optie wordt niet gebruikt in de Nederlandse Word-versie.

Platte tekst afdrukken voor koptekst/voettekst: Met deze optie wordt de hoofdtekstlaag afgedrukt voor de kop-/voettekstlaag, zodat PostScript-codes in de tekstlaag kunnen worden verwerkt, net zoals in Word 5.x voor Macintosh. (Deze volgorde is omgekeerd ten opzichte van de standaardvolgorde.)

Kleuren zwart afdrukken op niet-kleurenprinters: Met deze optie worden alle kleuren zwart in plaats van in grijstinten afgedrukt als u een printer gebruikt die niet in kleur afdrukt.

Geheel veld met eerste of laatste teken selecteren: Deze optie geldt voor Word 2002 en Word 2003. Met deze optie kunt u het gehele veld selecteren wanneer u het eerste of laatste teken van het veldresultaat selecteert. De optie werkt niet wanneer de veldcode wordt weergegeven.

Spatiebreedte instellen zoals in WordPerfect 5.x: In WordPerfect wordt de breedte van een spatie in een proportioneel lettertype anders berekend dan in Word. Deze standaardwoordafstand wordt in de WordPerfect-interface 'WordPerfect optimaal' genoemd. In de tekstconversieprogramma's van Word 97 kan de WordPerfect-formule worden gebruikt om de woordafstand in te stellen.

Vast pagina- of kolomeinde weergeven in frames: Als een frame een handmatig (vast) pagina- of kolomeinde bevat, wordt dit in Word weergegeven.

Lettertypen vervangen op basis van tekengrootte: Deze optie wordt gebruikt in het conversieprogramma voor WordPerfect 6.x. Hierbij wordt eerst een lettertype aangevraagd op basis van de tekengrootte. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt het lettertype geconverteerd.

Geen extra witregel onder aan pagina: In WordPerfect worden extra witregels na de laatste regel op een pagina onderdrukt. Als de regelafstand bijvoorbeeld is ingesteld op dubbel, wordt onder de laatste regel op de pagina geen witruimte weergegeven. Als u deze functie voor regelafstand wilt implementeren, schakelt u het selectievakje Geen extra witregel onder aan pagina in de lijst Opties in.

Geen extra witregels bovenaan pagina: Met deze optie wordt in Word geen extra witregel boven aan de pagina toegevoegd. Als de regelafstand voor de regel boven aan een pagina is ingesteld op een grotere waarde dan regelafstand 1, wordt de extra witruimte genegeerd, zodat de bovenste marge niet groter wordt.

Extra ruimte boven aan pagina onderdrukken, zoals in MacWord 5.x: Met deze optie wordt in Word geen extra witregel boven aan de pagina toegevoegd. Als de regelafstand voor de regel boven aan een pagina is ingesteld op een grotere waarde dan regelafstand 1, wordt de extra witruimte genegeerd, zodat de bovenste marge niet groter wordt.

Extra regelafstand onderdrukken, zoals in WordPerfect 5.x: Deze optie zorgt ervoor dat de indeling van een geconverteerd WordPerfect-document dat is opgemaakt met automatische regelhoogte, zoveel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke document.

Na vast pagina- of kolomeinde geen Afstand voor: Met deze optie wordt de witruimte van een alinea die is opgemaakt met de optie Afstand voor, onderdrukt na een vast pagina- of kolomeinde.

Linker- en rechterranden omwisselen op oneven pagina's: Als een alinea een linkerrand (geen kader) heeft en het selectievakje Even en oneven verschillend of Marges spiegelen is ingeschakeld, wordt de rand aan de rechterkant afgedrukt op oneven pagina's.

Converteren van \" naar " " in gegevensbestanden voor samenvoegbewerking: Met deze optie wordt in een gegevensbron het scheidingsteken dat uit een backslash en aanhalingsteken (\") bestaat, geconverteerd naar twee aanhalingstekens (" "), zodat aanhalingstekens worden herkend in Word.

Tekenhoogte afkappen: Met deze optie wordt de tekengrootte naar boven of beneden afgerond, zoals in WordPerfect 6.x voor Windows.

Groter klein kapitaal gebruiken, zoals in MacWord 5.x: Met deze optie wordt in MacWord 6.0 dezelfde opmaak voor klein kapitaal toegepast als in MacWord versie 5.x, waarmee klein kapitaal iets groter wordt gemaakt.

Regelafbrekingsregels gebruiken: Deze optie geldt voor Word 2002 en Word 2003. Deze optie bepaalt de regelafbreking in een Thais document.

Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak: Als u deze optie inschakelt, worden de gegevens uit het geïnstalleerde printerstuurprogramma gebruikt, zoals in sommige eerdere versies van Word. Als deze optie is uitgeschakeld (de standaardinstelling), wordt het ingebouwde maatstelsel van Word gebruikt om het document op te maken. Dit betekent dat uw document er hetzelfde uitziet, ongeacht het geïnstalleerde printerstuurprogramma.

Regels voor tabelstijlen van Word 2002 gebruiken: Dit is een nieuwe optie in Word 2003. Hiermee blijft de opmaakcompatibiliteit van de tabelstijlen in Word 2002 behouden.

Randopties zoals in Word 6.x/95: Met deze optie worden alinearanden onderdrukt als een alinea samenvalt met frames of tekenobjecten met tekstomloop.

De regels van Word 97 voor de regelafbreking in Aziatische tekst gebruiken: Deze optie gebruikt de regels van Word 97 voor regelafbreking in Aziatische tekst.

Navolgende spaties naar volgende regel brengen: Deze optie verplaatst eventuele spaties na een woord aan het einde van een regel die doorlopen in de marge, automatisch naar het begin van de volgende regel.

Standaard

Met deze optie worden de huidige instellingen in de lijst Opties opgeslagen als nieuwe standaardcompatibiliteitsopties.
inf WD2002 WD2003
Eigenschappen

Artikel-id: 288792 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 00:30:59 - Revisie: 4.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbinfo kbsettings KB288792
Feedback