Items die zijn verzonden naar interne en externe geadresseerden niet vinden met "Geen geadresseerden" eDiscovery in Exchange 2013

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2977178
Symptomen
Stel u een In-Place eDiscovery zoeken in Exchange Admin Center (SBV) te retourneren items die zijn verzonden naar externe geadresseerden door te geven de GEEN geadresseerden: "internalDomain" de criteria in de zoekopdracht. In dit geval wordt de syntaxis van de zoekactie retourneert items die zijn verzonden naar alleen externe geadresseerden, met uitzondering artikelen met interne en externe ontvangers.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat eDiscovery trefwoord Query Language (KQL) die gebruikmaakt van de Booleaanse logica wordt gebruikt. Dus de niet ontvangers: 'internalDomain' omvat niet alle artikelen die een interne geadresseerde bevatten, ook de items met een externe ontvanger.

Opmerking Het huidige ontwerp voorziet niet in een meer verfijnde functionaliteit via de SBV.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen, kunt u een van de volgende methoden.

Methode 1: Gebruik EWSEditor

Een vrije-ware EWSEditor toepassing is beschikbaar om dit probleem te omzeilen. Er is een venster eDiscovery die kan worden gebruikt om te zoeken naar items.

Opmerking U hebt de account die wordt gebruikt voor de controle RBAC-rol instellen voor deze zoekopdrachten uitvoeren.

Methode 2: Gebruik een andere API

Gebruik een andere API die niet afhankelijk is van de KQL. U hebt een aangepaste oplossing maken met behulp van andere programma's, zoals Exchange Web Services (EWS). De oplossing kan sommige delen van de gegevens (een grotere dataset) ophalen. De oplossing verwerken het resultaat ontvangen via externe logica om te komen tot de gewenste reeks berichten die overeenkomen met deGEEN geadresseerden: "internalDomain" criteria zoals u zou interpreteren.
Een betere oplossing zou ook voor de identificatie van de berichten in de toekomst zullen zijn om een regel vervoer die kopieën van dergelijke posten (interne en externe ontvangers) naar een postbus controle verzenden kan te gebruiken.

Hieronder volgt een voorbeeldcode voor dit probleem omzeilen door met behulp van beheerde EWS-API.

Opmerking In dit voorbeeld vervangen door InternalDomain1.com, InternalDomain2.com, InternalDomain3.com de interne domeinnaam. Deze aanduiding verschijnt in drie locaties in de code.

Voorbeeld van code

<#AQS search using EWS Managed APIUSAGE: .\Search-Mailbox.ps1 -MailboxName mbx@domain.com -AqsString "(""Test"")"#> [CmdletBinding()]param ( [Parameter(Position=0,Mandatory=$True,HelpMessage="Mailbox SMTP format")] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string]$MailboxName, [Parameter(Position=1,Mandatory=$True,HelpMessage="AQS QueryString")] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string]$AqsString )######################################################################## Update EWS DLL Folder,$domain, $account, $pwd and $exserver Values########################################################################$resultFL = "C:\Scripts\Result"$domain = "SEARCH"$account = "MailboxSearch@domain.com";$pwd = '123'$exServer = "exch01search.net"$EWSManagedApiPath = "C:\scripts\Microsoft.Exchange.WebServices.dll"########################################################################$LogFile_All = "$($resultFL)\$($Mailboxname)_All.txt"$LogFile_Filtr = "$($resultFL)\$($Mailboxname)_Filtered.txt"$LogFile_Itype = "$($resultFL)\$($Mailboxname)_ItemTypes.txt"$StopWatch = New-Object system.Diagnostics.Stopwatch$StopWatch.Start()Add-Type -Path $EWSManagedApiPath$service = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExchangeService([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExchangeVersion]::Exchange2010_SP2)$service.Credentials= new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.WebCredentials($account,$pwd,$domain)$service.UseDefaultCredentials = $false$UseAutoDiscover = $false$service.Url = new-object uri("https://domain.com/EWS/Exchange.asmx")$ImpersonatedUserId = new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ImpersonatedUserId([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ConnectingIdType]::SmtpAddress,$MailboxName);$service.ImpersonatedUserId = $ImpersonatedUserId#Define Extended properties$PR_Folder_Path= new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExtendedPropertyDefinition(26293, [Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MapiPropertyType]::String);$PR_FOLDER_TYPE = new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ExtendedPropertyDefinition(13825,[Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MapiPropertyType]::Integer);$folderidcnt = new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.FolderId([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.WellKnownFolderName]::MsgFolderRoot,$MailboxName)#Define the FolderView used for Export should not be any larger then 1000 folders due to throttling$fvFolderView = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.FolderView(1000)#Deep Transval will ensure all folders in the search path are returned$fvFolderView.Traversal = [Microsoft.Exchange.WebServices.Data.FolderTraversal]::Deep;$pSchPropSet= new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.PropertySet([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.BasePropertySet]::FirstClassProperties)$pSchPropSet.Add($PR_Folder_Path)$fvFolderView.PropertySet = $pSchPropSet#The Search filter will exclude any Search Folders$sfSearchFilter = new-object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.SearchFilter+IsEqualTo($PR_FOLDER_TYPE,"1")$fiResult = $null$MsgPropSet = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.PropertySet$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Id)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ParentFolderId)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ItemClass)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Subject)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::DateTimeSent)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.EmailMessageSchema]::Sender)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.EmailMessageSchema]::ToRecipients)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.EmailMessageSchema]::ccRecipients)$MsgPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.EmailMessageSchema]::BccRecipients)$AptPropSet = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.PropertySet$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Id)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ParentFolderId)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ItemClass)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Subject)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::DateTimeSent)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.AppointmentSchema]::Organizer)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.AppointmentSchema]::RequiredAttendees)$AptPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.AppointmentSchema]::OptionalAttendees)$SchPropSet = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.PropertySet$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Id)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ParentFolderId)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::ItemClass)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::Subject)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemSchema]::DateTimeSent)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MeetingRequestSchema]::Organizer)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MeetingRequestSchema]::RequiredAttendees)$SchPropSet.Add([Microsoft.Exchange.WebServices.Data.MeetingRequestSchema]::OptionalAttendees)#Write-host "Checking Mailbox: $($MailboxName)"#Write-host "Searching QueryString: $($AqsString)"#The Do loop will handle any paging that is required if there are more the 1000 folders in a mailbox$ic=0$fic=0do {  $fiResult = $Service.FindFolders($folderidcnt,$sfSearchFilter,$fvFolderView)  #$fiResult.Folders.Count  foreach($ffFolder in $fiResult.Folders){    # "Processing : " + $ffFolder.displayName    $fpath = $ffFolder.ExtendedProperties[0].Value    $fic++    $fiItems = $null    $ItemView = New-Object Microsoft.Exchange.WebServices.Data.ItemView(1000)    do{     Write-Progress -Activity "Processing $($MailboxName) - QueryString $($AqsString)" -Status $ffFolder.DisplayName -PercentComplete ($fic/$fiResult.Folders.Count*100)  $fiItems = $ffFolder.findItems($AqsString,$ItemView)     $ic = $ic + $fiItems.items.count     $ItemView.offset += $fiItems.Items.Count  foreach($Item in $fiItems.Items){      $itype = "$($item.ItemClass)`t$($Item.id.UniqueId)"      Add-content -Value $itype -Path $LogFile_Itype      $result=""      switch ($item.ItemClass)      {        "IPM.Note" {              $Item.Load($MsgPropSet)              $MT = @() # Create a MAPITABLE to filter external Domains              $eRecipients=""              $result = "$($mailboxname)`t$($fpath)`t$($Item.Sender.Name)`t$($Item.DateTimeSent)`t$($Item.Subject)`t$($Item.id.UniqueId)`t$($item.ItemClass)"              Add-content -Value $result -Path $LogFile_All              $item.ToRecipients | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $item.ccRecipients | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $item.BccRecipients | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $er=@()<#Replace InternalDomain1.com, InternalDomain2.com, InternalDomain3.com with your internal domain name.#>              $mt | %{if($_ -notmatch 'InternalDomain1.com|InternalDomain2.com|InternalDomain3.com'){                    $eRecipients = $true                    $er +=$_                    }                  }              }                 "IPM.Appointment" {              $Item.Load($AptPropSet)              $MT = @() # Create a MAPITABLE to filter external Domains              $eRecipients=""              $result = "$($mailboxname)`t$($fpath)`t$($Item.Organizer.Name)`t$($Item.DateTimeSent)`t$($Item.Subject)`t$($Item.id.UniqueId)`t$($item.ItemClass)"              Add-content -Value $result -Path $LogFile_All              $item.RequiredAttendees | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $item.OptionalAttendees | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $er=@() <#Replace InternalDomain1.com, InternalDomain2.com, and InternalDomain3.com with your internal domain name.#>              $mt | %{if($_ -notmatch 'InternalDomain1.com|InternalDomain2.com|InternalDomain3.com'){                    $eRecipients = $true                    $er +=$_                    }                  }                            }                          "IPM.Schedule.Meeting.Request" {              $Item.Load($SchPropSet)              $MT = @() # Create a MAPITABLE to filter external Domains              $eRecipients=""              $result = "$($mailboxname)`t$($fpath)`t$($Item.Organizer.Name)`t$($Item.DateTimeSent)`t$($Item.Subject)`t$($Item.id.UniqueId)`t$($item.ItemClass)"              Add-content -Value $result -Path $LogFile_All              $item.RequiredAttendees | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $item.OptionalAttendees | %{If($_.RoutingType -ne "EX"){$mt+=$_.Address}}              $er=@()<#Replace InternalDomain1.com, InternalDomain2.com, InternalDomain3.com with your internal domain.#>              $mt | %{if($_ -notmatch 'InternalDomain1.com|InternalDomain2.com|InternalDomain3.com'){                    $eRecipients = $true                    $er +=$_                    }                  }              }          Default {$eRecipients="";$result=""}       } #END Switch      If($eRecipients){              $er = $er -join ";"              $result="$($result)`t$($er)"              Add-content -Value $result -Path $LogFile_Filtr              }           } #End Foreach Items    }while($fiItems.MoreAvailable -eq $true)  } #End Foreach Folders  $fvFolderView.Offset += $fiResult.Folders.Count}while($fiResult.MoreAvailable -eq $true)$StopWatch.Stop()write-host "Completed $($Mailboxname) in Seconds:" $StopWatch.Elapsed.TotalSeconds -ForegroundColor GreenWrite-Host "Total Items found:" $ic$StopWatch = $null


Methode 3: Preventieve controle

Voor de identificatie van artikelen met interne en externe ontvangers een transportregel maken die exemplaren van deze artikelen naar een postvak controleren verzenden kunt.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit gebeurt.
Meer informatie
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over eDiscovery ter plaatse:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over KQL:

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2977178 - Laatst bijgewerkt: 03/05/2016 10:04:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbug kbmt KB2977178 KbMtnl
Feedback