Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Verbeteringen in de versie van Ntfrs.exe die werd uitgebracht na Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
In dit artikel worden de wijzigingen aan de FRS (File Replication Service) beschreven in een na Service Pack 3 (SP3) verschenen hotfix voor Windows 2000 waardoor de stabiliteit van de service wordt verbeterd. U moet Windows 2000 SP3 installeren voordat u deze hotfix installeert. De hotfix bevat meerdere correcties.

Correcties in deze versie

 • Vvjoins worden gestopt vanwege een ontbrekend bovenliggend object. Er wordt een vermelding 'V: FOUT - kan bovenliggende knooppunt niet vinden' weergegeven in het Ntfrs-logboek voor foutopsporing.

  Mogelijk worden wijzigingsopdrachten onjuist bij een lid geplaatst. Dit betekent dat een lid een wijzigingsopdracht kan ontvangen om een onderliggend bestand of onderliggende map te maken voordat het lid de wijzigingsopdracht om de bovenliggende map te maken heeft ontvangen. Voordat deze hotfix is geïnstalleerd, wordt de wijzigingsopdracht tot een onderliggend object pas door een downstream-lid verwerkt nadat de wijzigingsopdracht tot een bovenliggend object is ontvangen. Dit kan een vastgelopen verbinding tot gevolg hebben.

  Als u probeert een nieuwe domeincontroller te wijzigen of als u een niet-gemachtigde herstelprocedure activeert, wordt de procedure niet voltooid.
 • Er worden onnodige Vvjoins uitgevoerd. De volgende vermeldingen worden weergegeven in het Ntfrs-logboek voor foutopsporing:
  <OutLogSendCo: 2028: 3229: S4: 20:15:27> Negeren; end-of-join-GUID is ongeldig: DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)\ SAS22\ SAS22 -> MP5\ Regiment \ MP5$
  <SndCsCheckCxtion: 2008: 497: S4: 20:15:27> ++ SAS22: Join-GUID is ONGELDIG.
  <SndCsDispatchCommError: 2008: 575: S4: 20:15:27> Comm pkt in error 010f7450
  <CommCompletionRoutine: 2008: 343: S4: 20:15:27> :SR: Cmd 01118f00, CxtG 1d0b073a, WS ERROR_OPERATION_ABORTED, To MP5.smartframe. Regiment.COM Len: (308) [SndComplete]
  Tijdens het samenvoegproces beslist de upstream-partner of de downstream-partner een Vvjoin nodig heeft. In Windows 2000 SP3 wordt deze beslissing gebaseerd op het controleren van het laatste samenvoegtijdstip. Het laatste samenvoegtijdstip is het laatste tijdstip waarop de twee partners werden samengevoegd. Als het laatste samenvoegtijdstip overeenkomt, wordt er geen Vvjoin uitgevoerd. In plaats daarvan blijft de upstream-partner de wijzigingsopdrachten verzenden vanuit het uitgaande logboek. Als het laatste samenvoegtijdstip niet overeenkomt, wordt de downstream-partner door de upstream-partner gedwongen een Vvjoin uit te voeren. Aangezien de update van het laatste samenvoegtijdstip voor beide partners niet atomisch is, werkt een van beide partners het laatste samenvoegtijdstip mogelijk bij, maar doet de andere partner dat wellicht niet. In dat geval wordt het laatste samenvoegtijdstip wellicht niet gesynchroniseerd. De volgende keer dat de twee partners worden samengevoegd, detecteert de upstream-partner een niet-overeenkomend laatste samenvoegtijdstip en wordt de verbinding gedwongen een Vvjoin uit te voeren.
 • Wijzigingsopdrachten tot verwijdering worden op onjuiste wijze gestopt wanneer er onderliggende bestanden aanwezig zijn. Er blijven dan lege mappen achter in de replicaset.

  Als de verwijderingsopdrachten onjuist zijn geplaatst en een downstream-lid ontvangt de verwijderingsopdracht voor een bovenliggende map voordat de verwijderingsopdracht voor alle onderliggende bestanden en mappen wordt ontvangen, wordt de verwijderingsopdracht gestopt door het lid. Wanneer alle wijzigingsopdrachten zijn voltooid, is de bovenliggende map van de downstream-partner leeg.
 • Lokale wijzigingsopdrachten onder een bovenliggend object worden gemarkeerd als 'verwijdering uitgesteld'.

  Wanneer een bovenliggende map is gemarkeerd als 'verwijdering uitgesteld', wordt de map verwijderd uit de mapfiltertabel. Hierdoor worden lokale wijzigingen aan de onderliggende objecten van de map overgeslagen.

Woordenlijst van in dit artikel gebruikte termen

Wijzigingsopdracht (CO)

Wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan een bestand of een map op een replicatielid, wordt de informatie over die wijziging (zoals de naam van het bestand of de id van het lid) gebruikt om een bericht op te stellen dat een 'wijzigingsopdracht' wordt genoemd. De wijzigingsopdracht wordt verzonden naar de uitgaande partners van het lid. Als de partners de wijziging accepteren, verzoeken ze om het bijbehorende staging-bestand. Na het installeren van de wijziging op de afzonderlijke replicatiestructuren, geven de partners de wijzigingsopdracht door aan hun uitgaande partners.

Bestands-GUID

De bestands-GUID identificeert het bestand of de map. De bestands-GUID wordt gemaakt en beheerd door de replicatieservice. De bestands-GUID wordt samen met het replicatieversienummer en de gebeurtenistijd opgeslagen in de bestands-ID-tabel in de FRS-database. Overeenkomstige bestanden en mappen op alle leden van de replicaset hebben dezelfde bestands-GUID.

Bestands-ID-tabel

Dit is een tabel in de FRS-database die een vermelding bevat met versie- en identiteitsinformatie voor elk bestand en elke map in de replicatiestructuur.

Bestandsreplicatieservice (FRS)

FRS is een replicatie-engine met meerdere threads en meerdere masters. Windows 2000-domeincontrollers en -servers gebruiken FRS om systeembeleid en aanmeldingsscripts te repliceren voor clientcomputers waarop Windows 2000 en eerdere versies van Microsoft Windows worden uitgevoerd. FRS kan ook inhoud repliceren tussen Windows 2000-servers die als host fungeren voor dezelfde fouttolerante DFS-basismap (Distributed File System) of die replica's koppelen.

Replicatie op basis van identiteit

Aan alle objecten in een replicastructuur is een unieke id toegewezen. In FRS wordt gebruikgemaakt van het kenmerk object-ID van het NTFS-bestandssysteem dat een uit 16 bytes bestaande GUID bevat. Hetzelfde object heeft op alle replicatieleden dezelfde object-id. Hierdoor is eenduidige locatie-informatie mogelijk voor het object door de GUID van het object en de overeenkomstige bovenliggende GUID te gebruiken.

Replicapartner

De directe upstream- en downstream-partners van een replicalid worden aangeduid als de replicatiepartners van het replicalid. Upstream-partners worden ook wel aangeduid als inkomende partners. Downstream-partners worden ook wel aangeduid als uitgaande partners.

Replicaset

Twee of meer computers in FRS die zijn geconfigureerd om de inhoud van een bestandsmap te repliceren. De afzonderlijke computers worden aangeduid als replicaleden.

Updatevolgnummer

Het NTFS-bestandssysteem houdt voor elk volume een monotoon stijgend volgnummer bij dat USN (Update Sequence Number, ofwel updatevolgnummer) wordt genoemd. Het USN wordt verhoogd telkens wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan een bestand op het volume.

Versievector

Dit is een vector van USN's met één vermelding per lid van de replicaset. Alle wijzigingsopdrachten zijn voorzien van de afzender-GUID van de verzendende leden en het bijbehorende USN. Aangezien elk lid van de replicaset de update ontvangt, wordt het USN bijgehouden in een vectorslot die is toegewezen aan het verzendende lid. Deze vector beschrijft of de replicastructuur bij elk lid actueel is. De versievector wordt vervolgens gebruikt voor het filteren van updates van inkomende partners die mogelijk al zijn toegepast. De versievector wordt ook afgeleverd bij de inkomende partner wanneer de twee leden worden samengevoegd. Wanneer er een nieuwe verbinding wordt gemaakt, wordt de versievector gebruikt om de bestands-ID-tabel te scannen op meer recente updates die niet door de nieuwe uitgaande partner zijn gedetecteerd.
Oplossing
Voor informatie over het verkrijgen van de na SP3 verschenen versie van Ntfrs.exe, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
811370 Problemen die zijn opgelost in de versie van Ntfrs.exe die is uitgebracht na Service Pack 3
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 811217 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 20:33:06 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbprb KB811217
Feedback