Problemen die zijn opgelost in de versie van Ntfrs.exe die is uitgebracht na Service Pack 4

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden wijzigingen in de FRS (File Replication Service) beschreven in een na Service Pack 4 (SP4) verschenen hotfix voor Windows 2000 die de stabiliteit van de service verbetert. U moet Windows 2000 SP4 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen. De hotfix bevat meerdere correcties.

Belangrijk Microsoft heeft een probleem ontdekt met deze versie van NTFRS. Het probleem is opgelost en de hotfix is opnieuw uitgebracht onder dezelfde naam: Q811370. Onder bepaalde omstandigheden wordt de naam van Microsoft Excel-bestanden (.XLS) gewijzigd in een hexadecimaal getal van acht tekens. Hierbij gaan geen gegevens verloren. Deze situatie kan zich voordoen als u werkt met een Excel-bestand dat zich bevindt in de replicaset die wordt gecontroleerd door NTFRS. Als u een Excel-bestand in de replicaset opent, het bestand bewerkt en de wijzigingen opslaat, wordt de naam van het bestand gewijzigd in een hexadecimale naam van acht tekens, bijvoorbeeld CEA14500. De inhoud van het bestand blijft behouden, maar de naam van het bestand wordt mogelijk gewijzigd op een of meer leden van de FRS-replicaset. Deze naam van acht tekens is de naam van het tijdelijke bestand dat tijdens het bewerken wordt gemaakt. Deze situatie kan zich voordoen als de server gebruikmaakt van versie 5.0.2195.6628 van Ntfrs.exe. U kunt nagaan welke versie u gebruikt door de eigenschappen van Ntfrs.exe te bekijken. Dit probleem is opgelost in de laatste versie van deze FRS-hotfix. De nieuwe versie van Ntfrs.exe die deze correctie bevat is versie 5.0.2195.6743. U kunt deze hotfix opvragen bij Microsoft Product Support Services (PSS). Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Als u meer informatie wilt over het nieuwste servicepack voor Microsoft Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Problemen die zijn opgelost in deze hotfix

 • Het foutbericht '<StuInstallRename: 420: 1430: S3: 00:00:00> :: CoG 91cc0f81, CxtG 847d1e73, FV 2, FID 00010000 00000026, FN: DirName , [Rename failed (ERROR_ACCESS_DENIED)]' wordt weergegeven aangezien er een vormconflict moet worden gecontroleerd wanneer de CO (Change Order, ofwel wijzigingsopdracht) van een bestaand bestand een impliciete CO tot naamswijziging is. De inkomende CO wordt een impliciete CO tot naamswijziging, maar niet voordat de CO is gecontroleerd op naamconflicten. Aangezien het een CO op een bestaand bestand betreft, wordt de CO niet gecontroleerd op een vormconflict en wordt er geen vorm gegenereerd. Dit is niet correct. De CO heeft nog steeds de naam 'DirName' wanneer de CO in Install terechtkomt. Een naamswijziging tot Install kan niet worden verwerkt omdat dit wordt geblokkeerd door DirName.
 • In de map voor het logboek voor foutopsporing die is gemaakt door FRS, beschikt de groep Iedereen over de machtiging Volledig beheer. De groep Iedereen beschikt ook over de machtiging Volledig beheer voor de logboeken voor foutopsporing. De informatie in de logboeken voor foutopsporing bevat bestands- en mapnamen en andere gegevens met betrekking tot FRS-bewerkingen. De logboeken voor foutopsporing bevatten echter geen nuttige informatie over de inhoud van de gerepliceerde bestanden. In andere mappen die zijn gemaakt door FRS (bijvoorbeeld Staging, Database, Pre-Install en Pre-Existing) wordt alleen aan leden van de groep Administrators toegang verleend. Als extra beveiligingsmaatregel kunt u de beveiligingsinstellingen voor de map met de logboeken voor foutopsporing wijzigen zodat de betreffende instellingen overeenkomen met de beveiligingsinstellingen voor de andere mappen die door FRS zijn gemaakt. In de hotfix die in dit artikel wordt beschreven, zijn ook de beveiligingsinstellingen voor de map met de logboeken voor foutopsporing verhoogd.
 • De behoefte aan een mechanisme om replicatie af te dwingen ongeacht het vooraf gedefinieerde schema. Deze functionaliteit is toegevoegd en kan worden gebruikt in combinatie met de nieuwe opdracht ntfrsutl forcerepl.
 • Onvolledige informatie over waarschuwingen met gebeurtenis-id 13508 in het gebeurtenislogboek van FRS. Wellicht is het niet duidelijk wat u moet doen wanneer dit bericht wordt weergegeven in het logboek.
 • FRS stopt om de paar minuten en genereert vermeldingen met fout 13506 in het gebeurtenislogboek:
  Fout 13505 STOPPED_ASSERT
  Info 13502 STOPPING
  Fout 13555 IN_ERROR_STATE STRINGS: c:\winnt\ntfrs\jet
  Fout 13506 ASSERT STRINGS: ChgOrdDispatch: | 7340 | COE_FLAG_ON(ChangeOrder, COE_FLAG_NEED_DELETE)
  Warn 13508 LONG_JOIN STRINGS: COMP1 | COMP2
  Info 13501 STARTING
  Fout 13505 STOPPED_ASSERT
  Info 13502 STOPPING
  Fout 13555 IN_ERROR_STATE
 • Het genereren van vvjoin-staging-bestanden voor grote bestanden duurt te lang en heeft time-outs in de ophaalaanvragen tot gevolg. Hierdoor stopt de replicatie (loopt vast).
 • In sommige gevallen, nadat u een recent gewijzigde domeincontroller opnieuw hebt gestart, markeert de betreffende domeincontroller de Sysvol als gereed en kondigt zichzelf aan als domeincontroller nog voordat er bestandssysteembeleid bestaat in de basismap van de replicaset.
 • WMI lekt geheugen vanwege een ingangslek in FRS.
 • Toename in de grootte van het NTFS-logboek. FRS gebruikt het logboek van het NTFS-bestandssysteem voor waarschuwingen wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in een bestand. Als het logboek vol raakt, verliest FRS het overzicht op de wijzigingen die moeten worden gerepliceerd. U moet een niet-gemachtigde herstelbewerking uitvoeren. Het NTFS-logboek is vergroot tot 512 MB om de kans op het vol raken van het logboek te verkleinen.

Woordenlijst van in dit artikel gebruikte termen

Wijzigingsopdracht (CO of Change Order)

Wanneer er een wijziging wordt aangebracht in een bestand of een map op een replicatielid, wordt de informatie over die wijziging (zoals de naam van het bestand of de id van het lid) gebruikt om een bericht op te stellen dat een wijzigingsopdracht wordt genoemd. De wijzigingsopdracht wordt verzonden naar de uitgaande partners van het lid. Als de partners de wijziging accepteren, verzoeken ze om het bijbehorende staging-bestand. Na het installeren van de wijziging op de afzonderlijke replicatiestructuren, geven de partners de wijzigingsopdracht door aan hun uitgaande partners.

Bestands-GUID

De bestands-GUID identificeert het bestand of de map. De bestands-GUID wordt gemaakt en beheerd door de replicatieservice. De bestands-GUID wordt samen met het replicatieversienummer en de gebeurtenistijd opgeslagen in de bestands-id-tabel in de FRS-database. Overeenkomstige bestanden en mappen op alle leden van de replicaset hebben dezelfde bestands-GUID.

Bestands-id-tabel

Dit is een tabel in de FRS-database die een vermelding bevat met versie- en identiteitsinformatie voor elk bestand en elke map in de replicatiestructuur.

Bestandsreplicatieservice

FRS is een replicatie-engine met meerdere threads en meerdere masters. Windows 2000-domeincontrollers en -servers gebruiken FRS om systeembeleid en aanmeldingsscripts te repliceren voor clientcomputers waarop Windows 2000 en eerdere versies van Microsoft Windows worden uitgevoerd. FRS kan ook inhoud repliceren tussen Windows 2000-servers die als host fungeren voor dezelfde fouttolerante DFS-basismap (Distributed File System) of die replica's koppelen.

Op id gebaseerde replicatie

Aan alle objecten in een replicastructuur is een unieke id toegewezen. In FRS wordt gebruikgemaakt van het kenmerk Object ID van het NTFS-bestandssysteem dat een uit 16 bytes bestaande GUID bevat. Hetzelfde object heeft op alle replicatieleden dezelfde object-id. Hierdoor is eenduidige locatie-informatie mogelijk voor het object door de GUID van het object en de overeenkomstige bovenliggende GUID te gebruiken.

Replica-partner

De directe upstream- en downstream-partners van een replicalid worden aangeduid als de replicatiepartners van het replicalid. Upstream-partners worden ook wel aangeduid als inkomende partners. Downstream-partners worden ook wel aangeduid als uitgaande partners.

Replicaset

Twee of meer computers in FRS die zijn geconfigureerd om de inhoud van een bestandsmap te repliceren. De afzonderlijke computers worden aangeduid als replicaleden.

Update Sequence Number

Het NTFS-bestandssysteem houdt voor elk volume een monotoon stijgend volgnummer bij dat USN (Update Sequence Number, ofwel updatevolgnummer) wordt genoemd. Het USN wordt verhoogd telkens wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan een bestand op het volume.

Versievector

Dit is een vector van USN's met één vermelding per lid van de replicaset. Alle wijzigingsopdrachten zijn voorzien van de afzender-GUID van de verzendende leden en het bijbehorende USN. Aangezien elk lid van de replicaset de update ontvangt, wordt het USN bijgehouden in een vectorslot die is toegewezen aan het verzendende lid. Deze vector beschrijft of de replicastructuur bij elk lid actueel is.

De versievector wordt ook afgeleverd bij de inkomende partner wanneer de twee leden worden samengevoegd. Wanneer er een nieuwe verbinding wordt gemaakt, wordt de versievector gebruikt om de bestands-id-tabel te scannen op meer recente updates die niet door de nieuwe uitgaande partner worden gedetecteerd.

Ga als volgt te werk op een computer met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) en de SMS-console als u anonieme externe machtigingen wilt instellen in DCOM:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ dcomcnfg.exe in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek het knooppunt Consolebasis, vouw Component Services uit en vouw Computers uit.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 4. Klik in het dialoogvenster Deze computer op het tabblad COM-beveiliging.
 5. Klik in Toegangsmachtigingen op Beperkingen bewerken en selecteer Anonieme aanmelding.
 6. Schakel bij Machtigingen voor anonieme aanmelding de optie Toestaan in voor Externe toegang.
 7. Klik tweemaal op OK.
 8. Start de computer opnieuw op.
.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Er is via Microsoft een ondersteunde functie verkrijgbaar waarmee de standaardwerking van het product wordt aangepast. Deze functie is echter alleen bedoeld voor het aanpassen van het gedrag dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de functie alleen toe op computers waarvoor dit specifiek nodig is.

Als de functie kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de functie aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke functie. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de functie beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de functie voor de desbetreffende taal niet beschikbaar. De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  07-mei-2003 19:14 5.0.2195.6743   745.232 Ntfrs.exe  15-mei-2003 22:31 5.0.2195.6743   56.080 Ntfrsapi.dll  15-mei-2003 22:31 5.0.2195.6743   22.288 Ntfrsprf.dll  07-mei-2003 19:14 5.0.2195.6743   40.720 Ntfrsutl.exe
Opmerking Windows 2000 SP4 (versie 5.0.2195.6709) bevat een upgrade voor de oudere versie van Ntfrs.exe (5.0.2195.6628) waarbij het hiervoor beschreven probleem met XLS-bestanden optrad. Windows 2000 SP4 is geen vervanging voor de huidige versie van Ntfrs.exe (versie 5.0.2195.6743) waarin de correctie voor het probleem met XLS-bestanden al is opgenomen. Als u beschikt over versie 5.0.2195.6743, hebt u de huidige en laatste versie van Ntfrs.exe. Deze versie van Ntfrs.exe is ongewijzigd na toepassing van SP4. Opmerking Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten. Als u de computer niet opnieuw wilt opstarten, moet u FRS handmatig stoppen voordat u de hotfix installeert. In dat geval moet u FRS handmatig opnieuw starten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Belangrijk Door deze hotfix wordt de standaardgrootte van het logboek vergroot van 32 MB tot 512 MB. Daarom moet u ofwel de toepasselijke registersleutel handmatig instellen om deze wijziging ongedaan te maken of controleren of u over voldoende schijfruimte beschikt voor deze wijziging. Voor meer informatie over het instellen van de juiste registersleutels klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
221111 Beschrijving van FRS-vermeldingen in het register (Het Engels)
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Referenties
Klik voor meer informatie over verwante onderwerpen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
811217 Verbeteringen in de versie van Ntfrs.exe die werd uitgebracht na Service Pack 3
Eigenschappen

Artikel-id: 811370 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 18:01:26 - Revisie: 10.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbfrs kbactivedirectory kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix KB811370
Feedback