Bestanden die u toevoegt aan de map voor offline bestanden op een Windows XP-computer worden gesynchroniseerd als iemand anders de computer gebruikt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.


Symptomen
Als u bestanden toevoegt aan de map voor off line bestanden op een Windows XP-computer die door meer dan één gebruiker wordt gedeeld, vindt off line synchronisatie van deze bestanden plaats wanneer een andere gebruiker zich bij deze computer aanmeldt. Netwerkshares en websites waarvoor uw beveiligingsreferenties vereist zijn, kunnen niet worden gesynchroniseerd en zullen andere gebruikers om de juiste referenties vragen.
Oorzaak
Wanneer u bestanden toevoegt aan de map voor off line bestanden, worden deze bestanden gesynchroniseerd zodra de computer verbinding met het netwerk maakt. Synchronisatie vindt dus plaats wanneer de computer verbinding met het netwerk maakt, niet wanneer een gebruiker zich bij de computer aanmeldt.

De cachemap met off line bestanden weerspiegelt het netwerkbestandssysteem. Bestandstoegang is gebaseerd op dezelfde beheerdersreferenties. Bestanden op het netwerkbestandssysteem die iedereen toegang verlenen en die door een gebruiker aan de map met off line bestanden zijn toegevoegd, worden gesynchroniseerd ongeacht wie zich bij de computer aanmeldt. Wanneer een gebruiker op een gedeelde computer verbinding met het netwerk maakt, moet deze dus wachten tot alle bestanden in de map met off line bestanden zijn gesynchroniseerd, of de gebruiker die bestanden nu wel of niet wil synchroniseren.
Oplossing

Informatie over het servicepack

U kunt dit probleem oplossen met het meest recente servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix voor die taal niet beschikbaar.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP
Datum     Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam ---------------------------------------------------- 30-dec-2002 08:20 5.1.2600.108 313.856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Datum     Tijd  Versie      Grootte Bestandsnaam ----------------------------------------------------- 31-dec-2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

Meer informatie
Deze hotfix bevat vier belangrijke aanvullingen voor off line bestanden. Om de aanvullingen die u wilt gebruiken toe te passen, dient u het register te bewerken zoals wordt beschreven in de sectie van dit artikel waarin de specifieke aanvulling aan bod komt. De vier primaire aanvullingen zijn:
 • Onderdrukking van uitsluitingsfouten
 • Bestanden voor niet-primaire gebruikers bij afmelding verwijderen
 • Voorkomen dat bestanden voor niet-primaire gebruikers door de beheerder worden vastgehouden
 • Geforceerd automatisch opnieuw verbinden op de achtergrond
Alleen de functie Off line bestanden van Windows XP gebruikt deze aanvullingen. Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze aanvullingen en beveelt het gebruik ervan niet aan voor andere doeleinden.

Onderdrukking van uitsluitingsfouten

De functie Off line bestanden staat u niet toe om bepaalde bestandstypen in de cache op te slaan. Met deze beperking wordt voorkomen dat bestandssets beschadigd raken en worden conflicten met concurrerende synchronisatietechnologieën voorkomen. Wanneer u een van deze bestandstypen in de cache probeert op te slaan, wordt voor elk bestand het volgende foutbericht weergegeven:
Dit type bestanden kan niet off line beschikbaar worden gemaakt

Dit bericht is handig voor gebruikers die niet vertrouwd zijn met het synchronisatieproces. Wanneer gebruikers echter begrijpen dat bepaalde bestandstypen niet in de cache kunnen worden opgeslagen, kan het bericht vervelend worden, aangezien dit ervoor zorgt dat het dialoogvenster Voortgang van synchronisatie niet automatisch wordt gesloten na de synchronisatie. Deze hotfix bevat een nieuwe registersleutel die voorkomt dat subsets van deze bestanden deze specifieke synchronisatiefout genereren. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u het register bewerken en de juiste bestandsspecificatie voor de volgende registersubsleutels invoeren:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Deze subsleutels kunnen nul of meer waarden bevatten. De waarden worden ook wel 'bestandsspecificaties' genoemd.

Tijdens runtime worden de lijsten onder deze twee registersubsleutels samengevoegd tot één lijst. De ene lijst heeft geen voorrang op de andere. Een lege sleutel en een ontbrekende sleutel worden op dezelfde manier behandeld. Een lege sleutel en een ontbrekende sleutel produceren beide een lijst met nul items.

Bestandsspecificaties

De bestandsspecificaties die u toevoegt aan de nieuwe
ExclusionErrorSuppressionList
sleutels, zijn UNC-padtekenreeksen (Universal Naming Convention). Deze padtekenreeksen kunnen een jokerteken (sterretje) bevatten, waarmee wordt aangegeven dat elk willekeurig teken op die specifieke positie binnen de specificatie mogelijk is.

Elke bestandsspecificatie heeft de volgende indeling:
\\server\share\map\bestandsnaam.extensie
U kunt omgevingsvariabelen, zoals de variabele %gebruikersnaam%, in een specificatie opnemen. Een variabele wordt tijdens runtime ingevuld met de equivalente tekstwaarde.

U kunt het jokerteken voor elk deel van de bestandsspecificatie en voor de mapaanduiding gebruiken. Bijvoorbeeld
\\corpsvr\staff\%gebruikersnaam%\documenten\*\*.doc
U kunt het jokerteken echter niet gebruiken ter vervanging van een mapnaam wanneer deze door een andere mapnaam wordt gevolgd. De volgende specificatie is bijvoorbeeld niet geldig:
\\corpsvr\staff\%gebruikersnaam%\documenten\*\persoonlijk\*.doc
Deze specificatie wordt geweigerd omdat er een jokerteken tussen de mapnamen %gebruikersnaam% en persoonlijk staat.

Opmerking
Windows XP herkent ongeldige specificaties niet en legt ongeldige specificaties nergens in het systeem vast. Windows XP negeert ongeldige specificaties tijdens runtime.

Voorbeelden van bestandsspecificaties:
 • \\*\*\*\*.dbf
  In dit voorbeeld wordt de specificatiefout onderdrukt voor bestanden met de extensie .DBF in elke map, op elke share en vanaf elke server.
 • \\Server\*\*\*.dbf
  In dit voorbeeld wordt de specificatiefout onderdrukt voor bestanden met de extensie .DBF in elke map en op elke share op de opgegeven server.
 • \\Server\\*\*\*\Test.dbf
  In dit voorbeeld wordt de specificatiefout onderdrukt voor bestanden met de naam 'Test.dbf' in elke map, op elke share, van elke server.
 • \\Server\Share\Map\Test.dbf
  In dit voorbeeld wordt de specificatiefout onderdrukt voor een specifiek bestand met de naam 'Test.dbf'.
 • \\Server\Share\*\*.*
  In dit voorbeeld wordt elk bestand in elke map van de opgegeven server onderdrukt.
 • \\Server\Share\%gebruikersnaam%\*\Test.dbf
  In dit voorbeeld worden bestanden met de naam 'Test.dbf' onderdrukt in elke gebruikersbasismap die is gedefinieerd met de omgevingsvariabele %gebruikersnaam%.
Ga als volgt te werk om de ExclusionErrorSuppressionList-registersleutels toe te voegen en de gewenste bestandsspecificaties in te voeren nadat u de hotfix hebt toegepast.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Zoek de volgende subsleutel in het register en klik op deze subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 4. Typ ExclusionErrorSuppressionList en druk op ENTER om een naam aan de nieuwe sleutel toe te wijzen.
 5. Klik op
  ExclusionErrorSuppressionList
  , klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 6. Typ de bestandsspecificatie die u wilt gebruiken en druk op ENTER om een naam aan de waarde toe te wijzen.
 7. Herhaal stap 5 en 6 voor elke bestandsspecificatie die u wilt gebruiken.

Systeemgedrag

Wanneer het synchronisatieproces een bestand tegenkomt dat op de uitsluitingslijst voorkomt, wordt het volledige pad van het bestand vergeleken met de lijst bestandsspecificaties die in het register worden gelezen. Als het pad van het bestand met een van de specificaties overeenkomt, wordt het foutbericht 'Dit type bestanden kan niet off line beschikbaar worden gemaakt' niet weergegeven in het dialoogvenster Voortgang van synchronisatie. Windows XP legt de onderdrukking van dit foutbericht niet vast.

Bestanden voor niet-primaire gebruikers bij afmelding verwijderen

Wanneer een gebruiker zich kort aanmeldt bij een computer die niet de gebruikelijke werkplek van die gebruiker is, en de gebruiker bestanden van het netwerk automatisch in de cache opslaat of in de cache vasthoudt, blijven de bestanden in de cache van die computer aanwezig totdat deze worden verwijderd.

De functiewijzigingen in deze hotfix voorzien in een nieuwe registersleutel waarmee gebruikers van een computer als primaire dan wel niet-primaire gebruikers worden aangemerkt. Dankzij deze aanduiding kunnen bestanden die voor een niet-primaire gebruiker in de cache zijn opgeslagen, uit de cache worden verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt. Deze registersleutel bevat nul of meer waarden, en elke waardenaam staat voor een gebruikersaccount die door de functie Off line bestanden als primair zal worden beschouwd. Elke waardenaam kan een van de volgende vormen hebben:
 • Een gebruikersaccountnaam, zoals mijndomein\gebruikersnaam
 • Een SID voor een gebruikersaccount in tekstvorm, zoals S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
De gegevenswaarde en het gegevenstype voor alle registervermeldingen worden genegeerd en alleen de waardenaam wordt gebruikt.

Windows XP gebruikt het volgende proces om te bepalen of een computergebruiker een primaire dan wel niet-primaire gebruiker is:
 1. Tijdens runtime verkrijgt Windows XP de SID van de huidige gebruiker uit het beveiligingstoken van de gebruiker.
 2. Als de registervermelding als SID-tekenreeks wordt aangeboden, wordt die tekenreeks omgezet naar een binaire SID en wordt de tekenreeks vergeleken met de SID van de huidige gebruiker. Als de registervermelding als accountnaam wordt aangeboden, bevraagt de Win32 API-functie LookupAccountName de beveiligingsautoriteit voor de SID van die account.
 3. De SID wordt vervolgens vergeleken met de SID van de huidige gebruiker.
 4. Als er in de lijst met primaire gebruikers die uit het register wordt gelezen, een overeenkomst wordt gevonden, wordt de huidige gebruiker als een primaire gebruiker beschouwd. Als er geen registervermeldingen bestaan of er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt de gebruiker als een niet-primaire gebruiker beschouwd.Windows XP negeert ongeldige vermeldingen in deze registersleutel en maakt geen systeemlogboekvermelding ter aanduiding van ongeldige vermeldingen.
Opmerking Deze lijst met primaire gebruikers heeft alleen invloed op de functie Off line bestanden. Andere Windows-onderdelen gebruiken deze lijst niet en Microsoft biedt geen ondersteuning voor enig ander gebruik van deze lijst.

Ga als volgt te werk om deze functiewijziging toe te passen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Sleutel.
 4. Typ PrimaryUsers en druk op ENTER om een naam aan de nieuwe sleutel toe te wijzen.
 5. Klik op
  PrimaryUsers
  , klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 6. Gebruik een van de volgende notaties om een gebruikersnaam te typen:
  • domein\gebruikersnaam
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Dit is een SID voor een gebruikersaccount in tekstvorm.
 7. Klik op
  NetCache
  , klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 8. Typ PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff en druk op ENTER om een naam aan de waarde toe te wijzen.
 9. Dubbelklik op
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  .
 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Waarschuwing U moet de toevoeging van deze registersleutel afstemmen met het bestaande PurgeAtLogoff-systeembeleid. Dit beleid wordt via het volgende pad in Groepsbeleid ingeschakeld:
Computerconfiguratie\Beheersjablonen\Netwerk\Off line bestanden\Tijdens afmelden wordt de lokale kopie van off line bestanden van de gebruiker verwijderd

Als u dit beleid inschakelt, wordt de registerwaarde PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff genegeerd en worden bestanden voor niet-primaire gebruikers niet verwijderd.

Opmerking
 • U moet de registerinstelling AdminPinForPrimaryUsersOnly gebruiken. (Zie de sectie 'Voorkomen dat bestanden voor niet-primaire gebruikers door de beheerder worden vastgehouden'.) Als de registerinstelling AdminPinForPrimaryUsersOnly niet bestaat en de cache door de beheerder wordt vastgehouden wanneer de niet-primaire gebruiker zich afmeldt, doet zich een 'race'-conditie voor en wordt het vasthouden van de cache door de beheerder voortgezet nadat bestanden uit de cache zijn verwijderd. Na afmelding kunnen er derhalve bestanden voor de niet-primaire gebruiker in de cache zijn opgeslagen. De oplossing is het vasthouden van cache door de beheerder voor niet-primaire gebruikers uit te schakelen via de registervermelding AdminPinForPrimaryUsersOnly.
 • Aangezien het selecteren van bestanden die moeten worden verwijderd, is gebaseerd op gebruikerstoegang tot die bestanden, en aangezien Caching aan clientzijde geen beveiligingsgegevens voor mapvermeldingen in de cache opslaat in Windows 2000 en Windows XP, wordt een lege map die door een andere gebruiker is vastgehouden, mogelijk uit de cache verwijderd. Als de cachemap cachesubmappen of -bestanden bevat, wordt de map echter niet verwijderd.
 • Automatische caching vindt plaats wanneer een proces op de computer een bestand op een externe share opent dat gemarkeerd is voor automatische caching. Bestanden die worden verwijderd, kunnen worden teruggeplaatst voordat de afmeldingsreeks is voltooid. Als dit een probleem is, kunt u automatische caching uitschakelen voor shares waarop deze speciale mappen met een omgeleide shell zich bevinden. U kunt automatische caching bijvoorbeeld uitschakelen voor de mappen Mijn afbeeldingen, Mijn muziek en Mijn video's.
 • Als u de registersleutel
  PrimaryUsers
  inschakelt en er een niet-primaire gebruiker wordt aangemeld die off line wijzigingen in bestanden in de cache aanbrengt, worden deze gewijzigde bestanden tijdens het verwijderingsproces niet uit de cache verwijderd. In dit scenario blijft potentieel waardevolle off line inhoud behouden. Sommige bestanden die door de niet-primaire gebruiker in de cache zijn opgeslagen, kunnen daarom op de lokale computer blijven staan nadat de gebruiker zich heeft afgemeld.

Voorkomen dat bestanden voor niet-primaire gebruikers door de beheerder worden vastgehouden

Voor een gebruiker aan wie off line bestanden voor beheerdoeleinden zijn toegewezen, wordt op elke computer waarbij de gebruiker zich aanmeldt inhoud in de cache opgeslagen. In dit scenario kan ongewenste inhoud in de cache van sommige computers worden opgeslagen. Om dit scenario te voorkomen, zorgt deze hotfix voor een wijziging in de verwerking van cache die door de beheerder wordt vastgehouden. Dankzij deze hotfix wordt bij het vasthouden van de cache door de beheerder de lijst met primaire gebruikers die is beschreven in de sectie 'Bestanden voor niet-primaire gebruikers bij afmelding verwijderen', niet overschreven. Als de huidige gebruiker niet in de lijst van primaire gebruikers is vermeld, wordt er geen cache per gebruiker door de beheerder vastgehouden voor de gebruiker op de huidige computer. Voer de volgende stappen uit als u wilt voorkomen dat cache per gebruiker door de beheerder wordt vastgehouden voor niet-primaire gebruikers:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ AdminPinForPrimaryUsersOnly en druk op ENTER om een naam aan de waarde toe te wijzen.
 5. Dubbelklik op
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  .
 6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

Geforceerd automatisch opnieuw verbinden op de achtergrond

Wanneer een server niet beschikbaar is geweest (off line modus) en vervolgens weer beschikbaar komt voor verbinding, probeert Caching van off line bestanden aan de clientzijde de verbinding met die server actief te maken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er zijn geen off line wijzigingen voor die server op de lokale computer.
 • Er zijn geen open bestandshandles voor die server op de lokale computer.
 • De server is verbonden via een snelle koppeling. U kunt de definitie van 'langzaam' en 'snel' aanpassen via het SlowLinkSpeed-beleid voor off line bestanden.
Met deze hotfix kunt u caching van off line bestanden aan de clientzijde zodanig configureren dat deze voorwaarden worden genegeerd en de server wordt geactiveerd, ongeacht of deze voorwaarden van kracht zijn. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ REGEDIT en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik op Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ SilentForcedAutoReconnect en druk op ENTER om een naam aan de waarde toe te wijzen.
 5. Dubbelklik op
  SilentForcedAutoReconnect
  .
 6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Opmerking Nadat u deze hotfix hebt toegepast, kunnen zich de volgende symptomen voordoen:
 • Alle off line wijzigingen blijven ongesynchroniseerd en worden pas weer beschikbaar als de wijzigingen in de toekomst worden gesynchroniseerd. Deze situatie leidt tot een ongeldige cache, wat wordt aangegeven door een klein waarschuwingsteken in het pictogram Off line bestanden in het systeemvak.
 • Alle open handles voor bestanden die in de cache van de gekoppelde server zijn opgeslagen, worden automatisch gesloten en ongeldig gemaakt. Deze actie kan problemen veroorzaken als de programma's die van deze bestanden gebruikmaken, niet op elegante wijze met geldige bestandshandles weten om te gaan.
 • Als de server beschikbaar is via een langzame netwerkkoppeling, zoals een satellietkoppeling of een telefoonlijn, wordt de server nog steeds on line omgezet. Dit scenario kan tot bijzonder trage toegang tot het externe bestandssysteem op de server vanaf de lokale computer leiden.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 811660 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:49:21 - Revisie: 4.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811660
Feedback