Office PowerPoint 2003-gebeurtenissen afhandelen met Visual Basic .NET 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office PowerPoint 2003-gebeurtenissen kunt verwerken vanaf een automatiseringsclient die is ontwikkeld met behulp van Microsoft VisualBasic .NET 2003.

Terug naar begin

Een gebeurtenis-handler samenstellen

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om een gebeurtenis-handler samen te stellen met behulp van Visual Basic .NET. Welke methode u kiest, is afhankelijk van de wijze waarop u de gebeurtenis-handler aaneen gebeurtenis wilt koppelen.
 • Methode 1

  Doorgaans maakt u een gebeurtenis-handler door het trefwoord Handles in combinatie met het trefwoord WithEvents te gebruiken. Wanneer u een objectverwijzingsvariable declareert met behulp van het trefwoord WithEvents, maakt Visual Basic .NET tijdens runtime automatisch verbinding met de gebeurtenissen van het object. Als u een specifieke gebeurtenis voor een object wilt verwerken, voegt u de relevante handler via de lijst Class en de lijst Method van de Visual Studio .NET-omgeving toe vanuit het venster Code.
 • Methode 2

  Visual Basic .NET biedt een andere manier voor het verwerken van gebeurtenissen. U kunt de AddHandler- en RemoveHandler-instructie gebruiken zodat u de gebeurtenisverwerking voor een bepaalde gebeurtenis dynamisch kunt starten en stoppen.

  Opmerking Als u het trefwoord WithEvents gebruikt voor het samenstellen van gebeurtenis-handlers, kan de uitzondering System.Reflection.TargetInvocationException worden gegenereerd. Gebruik daarom de gebeurtenis AddHandler om gebeurtenis-handlers samen te stellen.
Terug naar begin

De Visual Basic .NET-automatiseringsclient maken die PowerPoint-gebeurtenissen verwerkt

In de volgende stappen wordt weergegeven hoe u de AddHandler-instructie kunt gebruiken om de PowerPoint-toepassingsgebeurtenissen te verwerken vanaf een automatiseringsclient die is ontwikkeld met behulp van Visual Basic .NET.

Ga als volgt te wek om een Visual Basic .NET-project te maken:
 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2003.
 2. Klik in het menu File op New en klik op Project.
 3. Klik op Visual Basic Projects in de lijst Project Types. Klik op Windows Application in de lijst Templates.
 4. Geef het project de naam PowerPointEvents en klik op OK.

  Standaard wordt nu Form1 gemaakt.
Ga als volgt te werk om verwijzingen naar de Microsoft PowerPoint-objectbibliotheek en de Microsoft Graph-objectbibliotheek toe te voegen:
 1. Klik op Add Reference in het menu Project.
 2. Open het tabblad COM, klik op Microsoft PowerPoint 11.0 Object Library en klik op Select.
 3. Open het tabblad COM, klik op Microsoft Graph 11.0 Object Library en klik op Select.
 4. Klik op OK in het dialoogvenster Add References om de selectie te accepteren.
 5. Dubbelklik op het formulier.

  Het venster Code wordt geopend.
 6. Voeg de volgende code boven aan het bestand Form1.vb toe:
  	Imports PowerPoint = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint	Imports Office = Microsoft.Office.Core	Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
 7. Open het menu View en klik op Designer.
 8. Klik in het menu View op Toolbox en voeg een knop toe aan Form1.
 9. Dubbelklik op Button1.

  Het venster Code wordt geopend en de gebeurtenis Button1_Click wordt weergegeven.
 10. Plaats in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis Button1_Click:
  	Dim oApp As PowerPoint.Application	Dim oPres As PowerPoint.Presentation
 11. Voeg de volgende code toe aan de gebeurtenis Button1_Click:
  	Const sTemplate = "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Orbit.pot"    'Als de vorige sjabloon niet beschikbaar is, wijzigt u de sjabloonnaam in de naam van een sjabloon die op uw systeem aanwezig is.    Const sVideo = "C:\WINDOWS\system32\oobe\images\intro.wmv"    Dim oPresentations As PowerPoint.Presentations    Dim oSlides As PowerPoint.Slides    Dim oSlide As PowerPoint.Slide    Dim oShapes As PowerPoint.Shapes    Dim oShape As PowerPoint.Shape    Dim oMovie As PowerPoint.Shape    Dim oAnimationSettings As PowerPoint.AnimationSettings    Dim oPlaySettings As PowerPoint.PlaySettings    Dim oTextFrame As PowerPoint.TextFrame    Dim oTextRange As PowerPoint.TextRange    Dim oFont As PowerPoint.Font    Dim oOLEFormat As PowerPoint.OLEFormat    Dim oShadow As PowerPoint.ShadowFormat    Dim oForeColor As PowerPoint.ColorFormat    Dim oRange As PowerPoint.SlideRange    Dim oSlideShowTransition As PowerPoint.SlideShowTransition    'Start PowerPoint en geef het PowerPoint-venster geminimaliseerd weer.    oApp = New PowerPoint.Application    'Voeg gebeurtenis-handlers toe.    AddHandler oApp.SlideShowBegin, AddressOf oApp_SlideShowBegin    AddHandler oApp.SlideShowNextSlide, AddressOf oApp_SlideShowNextSlide    AddHandler oApp.PresentationClose, AddressOf oApp_PresentationClose    oApp.Visible = True    oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized    'Maak een nieuwe presentatie die is gebaseerd op de opgegeven sjabloon.    oPresentations = oApp.Presentations    oPres = oPresentations.Open(sTemplate, , , True)    'Maak dia 1.    'Voeg tekst toe aan de dia, wijzig het lettertype en plaats vervolgens     'een film op de eerste dia.    oSlides = oPres.Slides    oSlide = oSlides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    oShapes = oSlide.Shapes    oShape = oShapes.Item(1)    oTextFrame = oShape.TextFrame    oTextRange = oTextFrame.TextRange    oTextRange.Text = "Mijn voorbeeldpresentatie"    oFont = oTextRange.Font    oFont.Name = "Comic Sans MS"    oFont.Size = 48    oMovie = oShapes.AddMediaObject(sVideo, 150, 150, 500, 350)    oAnimationSettings = oMovie.AnimationSettings    oPlaySettings = oAnimationSettings.PlaySettings    oPlaySettings.PlayOnEntry = True    oPlaySettings.HideWhileNotPlaying = True    'NAR om verwijzingen vrij te geven.    NAR(oPlaySettings)    NAR(oAnimationSettings)    NAR(oMovie)    NAR(oFont)    NAR(oTextRange)    NAR(oTextFrame)    NAR(oShape)    NAR(oShapes)    NAR(oSlide)    NAR(oSlides)    'Maak dia 2.    'Voeg tekst toe aan de diatitel en maak de tekst op. Voeg een grafiek toe aan de    'dia en wijzig het grafiektype in een Gegroepeerde 3D-kolom.    oSlides = oPres.Slides    oSlide = oSlides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    oShapes = oSlide.Shapes    oShape = oShapes.Item(1)    oTextFrame = oShape.TextFrame    oTextRange = oTextFrame.TextRange    oTextRange.Text = "Mijn grafiek"    oFont = oTextRange.Font    oFont.Name = "Comic Sans MS"    oFont.Size = 48    Dim oChart As Graph.Chart    oShape = oShapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, "MSGraph.Chart.8")    oOLEFormat = oShape.OLEFormat    oChart = oOLEFormat.Object    oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DColumnClustered    'NAR om verwijzingen vrij te geven.    NAR(oChart)    NAR(oOLEFormat)    NAR(oFont)    NAR(oTextRange)    NAR(oTextFrame)    NAR(oShape)    NAR(oShapes)    NAR(oSlide)    NAR(oSlides)    'Maak dia 3.    'Voeg een teksteffect aan de dia toe en pas schaduw op het teksteffect toe.    oSlides = oPres.Slides    oSlide = oSlides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)    oSlide.FollowMasterBackground = False    oShapes = oSlide.Shapes    oShape = oShapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _      "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)    oShadow = oShape.Shadow    oForeColor = oShadow.ForeColor    oForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground    oShadow.Visible = True    oShadow.OffsetX = 3    oShadow.OffsetY = 3    'NAR om verwijzingen vrij te geven.    NAR(oShadow)    NAR(oForeColor)    NAR(oShape)    NAR(oShapes)    NAR(oSlide)    NAR(oSlides)    'Wijzig de instellingen voor diaovergang voor alle drie de dia's in    'de presentatie.    Dim SlideIdx(3) As Integer    SlideIdx(0) = 1    SlideIdx(1) = 2    SlideIdx(2) = 3    oSlides = oPres.Slides    oRange = oSlides.Range(SlideIdx)    oSlideShowTransition = oRange.SlideShowTransition    oSlideShowTransition.AdvanceOnTime = False    oSlideShowTransition.EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut    'Voer de diavoorstelling in een afzonderlijke methode uit.    RunSlideShow()    'NAR om verwijzingen vrij te geven.    NAR(oSlideShowTransition)    NAR(oRange)    NAR(oSlides)    'Sluit de presentatie zonder wijzigingen op te slaan en sluit PowerPoint.    oPres.Saved = True    oPres.Close()    'NAR de presentatieobjecten.    NAR(oPres)    NAR(oPresentations)    'Verwijder alle gebeurtenis-handlers.    RemoveHandler oApp.SlideShowBegin, AddressOf oApp_SlideShowBegin    RemoveHandler oApp.SlideShowNextSlide, AddressOf oApp_SlideShowNextSlide    RemoveHandler oApp.PresentationClose, AddressOf oApp_PresentationClose    'Sluit PowerPoint.    oApp.Quit()    NAR(oApp)    GC.Collect()
 12. Plaats in het venster Code de volgende code onder de gebeurtenis Button1_Click:
  	Private Sub RunSlideShow()      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings	  Dim oSlideShowWindows As PowerPoint.SlideShowWindows	  oSettings = oPres.SlideShowSettings	  oSettings.StartingSlide = 1    	  oSettings.EndingSlide = 3      'Voer de diavoorstelling uit. Wacht totdat de diavoorstelling is beëindigd.      oSettings.Run()      oSlideShowWindows = oApp.SlideShowWindows      On Error Resume Next      Do While oSlideShowWindows.Count >= 1	    System.Windows.Forms.Application.DoEvents()    	  Loop	  NAR(oSlideShowWindows)      NAR(oSettings)	End Sub  	'NAR-functie om verwijzing te verwijderen.  	Private Sub NAR(ByVal o As Object)      Try	    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(o)      Catch      Finally        o = Nothing      End Try  	End Sub
 13. Voeg de volgende gebeurtenis-handlers toe onder de voorgaande code:
  	'Gebeurtenis-handlers  	Private Sub oApp_SlideShowBegin(ByVal Wn As Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowWindow)      'Wijzig de positie en het formaat van het diavoorstellingsvenster.      Dim oView As PowerPoint.SlideShowView      With Wn        .Height = 325        .Width = 400        .Left = 100        .Activate()      End With      'Start de film bij de eerste dia.      oView = Wn.View      oView.Next()      NAR(oView)      NAR(Wn)  	End Sub  	Private Sub oApp_SlideShowNextSlide(ByVal Wn As Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowWindow)      'Wijzig de kleur en het type van de aanwijzer, afhankelijk van de dia.      Dim Showpos As Integer      Dim oView As PowerPoint.SlideShowView      Dim oColorFormat As PowerPoint.ColorFormat      oView = Wn.View      Showpos = oView.CurrentShowPosition + 1      If Showpos = 3 Then        oColorFormat = oView.PointerColor        oColorFormat.RGB = RGB(255, 0, 0)        oView.PointerType = PowerPoint.PpSlideShowPointerType.ppSlideShowPointerPen      Else        oColorFormat = oView.PointerColor        oColorFormat.RGB = RGB(0, 0, 0)        oView.PointerType = PowerPoint.PpSlideShowPointerType.ppSlideShowPointerArrow      End If      NAR(oColorFormat)      NAR(oView)      NAR(Wn)  	End Sub  	Private Sub oApp_PresentationClose(ByVal Pres As Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.Presentation)      'Sla de presentatie op als HTML voordat u de presentatie sluit.      Pres.SaveAs("C:\TestEvents.htm", PowerPoint.PpSaveAsFileType.ppSaveAsHTML)      NAR(Pres)  	End Sub
Terug naar begin

Test

 1. Druk op F5 om de toepassing uit te voeren.
 2. Klik op Button1.

  PowerPoint start de diavoorstelling. U ziet het volgende:
  • De eerste dia start een film.
  • Het aanwijzertype verandert.
  • De kleur verandert in de tweede dia die een grafiek bevat.
 3. Sluit de presentatie.
Terug naar begin
Referenties
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308330PowerPoint-gebeurtenissen afhandelen met Visual Basic .NET
254009Demonstratie van PowerPoint 2000-gebeurtenissen beschikbaar om te downloaden
303717Automatisering gebruiken om een PowerPoint-presentatie te maken en weer te geven met Visual Basic .NET
823996PIA niet gevonden wanneer u in Visual Studio .NET naar een Office-typebibliotheek verwijst
Terug naar begin
powerpoint vb net event power point connection
Eigenschappen

Artikel-id: 824021 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2006 17:14:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbautomation KB824021
Feedback