Oorzaken van algemene beschermingsfouten en tips om de problemen op te lossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL82710
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Intel 80286-, 80386- en 80486-CPU's kunnen detecteren wanneer in een programma een fout optreedt. De meest algemene fouten zijn stackfouten, ongeldige instructies, delingsfouten (deling door nul) en algemene beschermingsfouten. Deze fouten wijzen doorgaans op niet-standaardcode in een toepassing.
Meer informatie
De volgende fouten kunnen optreden in een Windows-toepassing, in Windows zelf of in een Windows-apparaatstuurprogramma (bijvoorbeeld een beeldschermstuurprogramma).

Stackfout (Interrupt 12)

Oorzaken van een stackfout zijn:
 • Een instructie probeert geheugen te benaderen buiten de limieten van het stacksegment (POP, PUSH, ENTER, LEAVE of een stacktoegang: MOV AX, [BP+6]).
 • Laden van SS met een selector die is gemarkeerd als niet-aanwezig, maar die wel geldig is (dit mag niet voorkomen onder Windows).
Stackfouten zijn altijd fataal voor de huidige toepassing in Windows.

Ongeldige instructie (Interrupt 6)

De CPU detecteert de meeste ongeldige instructies en genereert een Interrupt.
 • Dit is altijd fataal voor de toepassing. Dit mag nooit gebeuren en
wordt meestal veroorzaakt door het uitvoeren van gegevens in plaats van code.

Delingsfout (Interrupt 0)

Deze fout kan optreden wanneer het doelregister het resultaat van een delingsbewerking niet kan opnemen. Dit kan een fout bij delen door nul of overloop zijn.

Algemene beschermingsfout (Interrupt 13)

Alle schendingen van bescherming die geen andere uitzondering veroorzaken, veroorzaken een algemene beschermingsfout. Deze fouten omvatten onder meer:
 • Overschrijding van de segmentenlimiet bij gebruik van de CS-, DS-, ES-, FS-, GS-segmenten. Dit is een zeer algemene fout in programma's en wordt meestal veroorzaakt door een foute berekening van de hoeveelheid geheugen die benodigd is in een toewijzing.
 • Uitvoering overdragen aan een segment dat niet uitvoerbaar is (bijvoorbeeld springen naar een locatie die ongeldige invoer bevat).
 • Schrijven naar een alleen-lezen segment of een codesegment.
 • Een foutieve waarde laden in een segmentregister.
 • Het gebruik van een NULL-aanwijzer. Een waarde van 0 wordt gedefinieerd als een null-aanwijzer. In de beveiligde modus is het gebruik van een segmentregister met 0 altijd ongeldig.


Oplossen van problemen met algemene beschermingsfouten

Stel eerst de bron van de fout vast. Aangezien algemene beschermingsfouten kunnen worden gegenereerd door zowel software als hardware, is de eerst stap de computer opnieuw opstarten in de Veilige modus. Door op te starten in de Veilige modus kunt u de computer testen in een staat waarin alleen de essentiële onderdelen van Windows worden geladen.
Als u de computer opnieuw hebt opgestart en getest in de Veilige modus en als het foutbericht nu niet verschijnt, wordt de fout waarschijnlijk veroorzaakt door een stuurprogramma of een toepassing. Als u de computer opnieuw hebt opgestart en getest in de Veilige modus en als het foutbericht opnieuw verschijnt, wordt de fout waarschijnlijk veroorzaakt door hardware of door beschadigde kernbestanden van Windows.

Opnieuw opstarten in de Veilige modus

 1. Start de computer opnieuw op en houd CTRL ingedrukt totdat het Opstartmenu van Microsoft Windows 98 verschijnt, of druk op F8 wanneer het bericht 'Windows 95 wordt opgestart' verschijnt en kies vervolgens Veilige modus.
 2. Test de computer in de Veilige modus. Als de fout niet optreedt, voert u de onderstaande stappen voor uw besturingssysteem uit. Als de fout wel optreedt, is er mogelijk een probleem met uw Windows-installatie of is dit een symptoom van een defect hardwareonderdeel. Raadpleeg de sectie 'Hardware testen' in dit artikel.Windows 98 Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart in de Veilige modus, gebruikt u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) om conflicten die de fout mogelijk veroorzaken in de normale modus, stapsgewijs uit te sluiten.

  Het hulpprogramma Systeeminfo vanuit de Veilige modus starten en gebruiken:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
  3. Klik op Selectief op het tabblad Algemeen en schakel de volgende selectievakjes uit:

   • Bestand Config.sys laden
   • Bestand Autoexec.bat laden
   • Bestand Winstart.bat laden (indien aanwezig)
   • Bestand System.ini laden
   • Bestand Win.ini laden
   • Onderdelen van groep Opstarten laden
  4. Klik op OK en start de computer opnieuw op in de normale modus wanneer daarom wordt gevraagd. Als het foutbericht nog altijd niet wordt weergegeven wanneer u de computer opnieuw hebt opgestart en getest, gaat u verder met de volgende stappen.
  Voer deze stappen uit om vast te stellen welk item het probleem veroorzaakt:

  1. Voer het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit, selecteer een item onder Selectief, klik op OK en volg de schermaanwijzingen om de computer opnieuw op te starten en te testen.
  2. Herhaal deze procedure totdat alle items onder Selectief zijn geselecteerd. Als u een item selecteert en het probleem daarna opnieuw optreedt, klikt u op het tabblad voor het betreffende item en schakelt u de helft van de selectievakjes op dit tabblad uit. Klik vervolgens op OK en start de computer opnieuw op. Herhaal deze procedure totdat u hebt vastgesteld welke instelling het probleem veroorzaakt.
  3. Als u de computer foutloos kunt opstarten als alle items zijn ingeschakeld, selecteert u de opstartprocedure Normaal, klikt u op OK en volgt u de instructies op het scherm om de computer opnieuw op te starten.
  Als u meer informatie wilt over het gebruik van Msconfig.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten


Windows 95

De volgende stappen kunnen u helpen om vast te stellen of het probleem dat u ondervindt, te wijten is aan de real-modus configuratie van uw computer. Dit kan ook stuurprogramma's betreffen die worden geladen vanuit de bestanden Config.sys en Autoexec.bat.
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 wanneer het dialoogvenster Bezig met starten van Windows 95 wordt weergegeven en klik op Bevestiging van elke stap in het menu Opstarten.
 2. Laad de volgende items als daarom wordt gevraagd (als u wordt gevraagd om andere items te laden, drukt u op N):
  • stuurprogramma Dblspace
  • Himem.sys
  • Ifshlp.sys
  • Dblbuff.sys
  • Laad de Windows 95-grafische gebruikersinterface (GUI) en geef aan dat u alle Windows-stuurprogramma's wilt laden.
OPMERKING: Voor Windows 95 zijn de bestanden Config.sys en Autoexec.bat niet vereist, maar bepaalde andere hulpprogramma's op de computer hebben deze bestanden mogelijk wel nodig. Wijzig de namen van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat pas nadat u met succes een interactieve opstartprocedure hebt uitgevoerd om vast te stellen of deze bestanden vereist zijn.

Als het probleem is opgelost door een schone start van de real-modus configuratie, probeert u via de functie 'Bevestiging van elke stap' vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een TSR-programma (terminate-and-stay-resident) of een real-modus apparaatstuurprogramma.

Laad Windows 95 door op te starten vanaf een MS-DOS-prompt en Windows 95 te starten doorwinte typen. Houd SHIFT ingedrukt tijdens het opstarten. Door deze opstartprocedure voorkomt u dat programma's automatisch worden geladen tijdens het opstarten.

Als het probleem blijkt opgelost door te voorkomen dat programma's worden geladen tijdens het opstarten, onderzoekt u de volgende mogelijke bronnen. Het bestand Winstart.bat

Het bestand Winstart.bat wordt gebruikt voor het laden van TSR's die vereist zijn voor Windows-programma's en die niet nodig zijn in MS-DOS-sessies.

Als u meer informatie wilt over het bestand Winstart.bat, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
134402Some TSRs Moved from Autoexec.bat to Winstart.bat During Setup
De groep Opstarten

Als het probleem blijkt opgelost door de groep Opstarten te negeren, verwijdert u één voor één de programma's uit de groep Opstarten om vast te stellen welk programma het probleem veroorzaakt. De sleutel Run in het register

WAARSCHUWING: Een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


U kunt voorkomen dat een programma wordt geladen door de tekenreeks voor het programma uit de volgende registersleutels te verwijderen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Programma's kunnen ook worden geladen uit de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Het bestand Win.ini

De regels "load=" en "run=" in de sectie [Windows] van het bestand kunnen ervoor zorgen dat programma's automatisch worden gestart. Zie de volgende sectie voor meer informatie. Windows-configuratiebestanden testen

Voer de volgende stappen uit om de Windows-configuratiebestanden te testen:
 1. Start op vanaf een MS-DOS-prompt.
 2. Wijzig de naam van het bestand Win.ini door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\win.ini *.bak
 3. Start Windows 95 doorwinte typen. Als het probleem door deze procedure wordt opgelost, zorgt u ervoor dat de regels "load=" en "run=" in de sectie [Windows] van het bestand Win.ini leeg zijn of worden voorafgegaan door een puntkomma(;). Hierdoor voorkomt u dat deze items worden geladen.
 4. Wijzig de naam van het bestand System.ini door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\system.ini *.bak
 5. Voor Windows 95 is het bestand System.ini vereist om de grafische gebruikersinterface te laden. Vervang het oorspronkelijke bestand door de volgende opdracht te typen:
  copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
  OPMERKING: Als u Windows 95 start met het bestand System.cb, wordt geen stuurprogramma voor de muis geladen. Wijzig het nieuwe bestand System.ini door de volgende regels toe te voegen:
  [386Enh]
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd

  [boot]
  drivers=mmsystem.dll
  mouse.drv=mouse.drv
 6. : Als u Windows 95 start met het bestand System.cb, wordt geen stuurprogramma voor de muis geladen. Wijzig het nieuwe bestand System.ini door de volgende regels toe te voegen:Start Windows 95 doorwinte typen bij de MS-DOS-prompt. Als het probleem blijkt opgelost door het oorspronkelijke bestand System.ini te vervangen door het bestand System.cb, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de sectie [boot] of de sectie [386Enh] in het oorspronkelijke bestand System.ini. Herstel het oorspronkelijke bestand om het probleem op te lossen.
 7. : Als u Windows 95 start met het bestand System.cb, wordt geen stuurprogramma voor de muis geladen. Wijzig het nieuwe bestand System.ini door de volgende regels toe te voegen:Stel de oorzaak van het probleem vast door een puntkomma (;) aan het begin van een regel te plaatsen om te voorkomen dat het item wordt geladen.
Meer informatie over het bestand System.ini en de standaarditems in dit bestand vindt u in het onderstaande artikel. Klik op het artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
140441 Creating a New System.ini File Without Third-Party Drivers
Protected-modus apparaatstuurprogramma's

In de Veilige modus worden alle protected-modus apparaatstuurprogramma's voor Windows 95 uitgeschakeld. U kunt testen of incompatibele onderdelen en bronconflicten aanwezig zijn door de protected-modus apparaatstuurprogramma's uit te schakelen in Apparaatbeheer. Protected-modus apparaatstuurprogramma's verwijderen om conflicten vast te stellen

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Apparaten weergeven op type.
 3. Schakel alle protected-modus apparaatstuurprogramma uit. Voorbeeld:
  1. Dubbelklik op de vertakking Diskettestationcontrollers om alle onderliggende items weer te geven.
  2. Klik op Standaard-diskettestationcontroller en klik vervolgens op Eigenschappen.
  3. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Originele configuratie (huidig) uit en klik op OK.OPMERKING: Als u hardwareprofielen hebt ingeschakeld, is er een selectievakje voor alle configuraties. Schakel het selectievakje uit voor het hardwareprofiel dat u op problemen onderzoekt.

  4. : Als u hardwareprofielen hebt ingeschakeld, is er een selectievakje voor alle configuraties. Schakel het selectievakje uit voor het hardwareprofiel dat u op problemen onderzoekt.Herhaal stap A-C voor elk apparaat in Apparaatbeheer.
 4. Klik op Sluiten en start de computer opnieuw op.
Als het probleem is opgelost wanneer u de protected-modus stuurprogramma's hebt uitgeschakeld in Apparaatbeheer, kan het probleem te wijten zijn aan een hardwareconflict of aan een stuurprogramma dat niet compatibel is met uw hardware.Meer informatie over het oplossen van bronconflicten in Windows 95 vindt u in het onderstaande artikel. Klik op het artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
133240Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Als u hebt vastgesteld dat een protected-modus apparaatstuurprogramma in Windows 95 niet compatibel is met uw hardware, informeert u bij de hardwarefabrikant of nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn. Het beeldschermstuurprogramma wijzigen in Standaard VGA

OPMERKING: Als u de aanwijzingen in de sectie 'Protected-modus apparaatstuurprogramma's verwijderen om conflicten vast te stellen' in dit artikel hebt opgevolgd, hebt u het beeldschermstuurprogramma gewijzigd in VGA en kunt u verdergaan met de volgende sectie. Door de beeldschermadapter uit te schakelen, wordt het stuurprogramma ingesteld op VGA.

In de Veilige modus wordt Windows 95 opgestart met het VGA-beeldschermstuurprogramma. Als u wilt testen of het probleem dat u ondervindt betrekking heeft op het beeldschermstuurprogramma, kunt u het stuurprogramma instellen op VGA.

OPMERKING: Voer de volgende stappen uit om ervoor te zorgen dat u indien nodig probleemloos kunt terugkeren naar uw vorige configuratie:
 1. Maak een reservekopie van het bestand System.ini.
 2. Maak een notitie van de huidige instellingen voor het bureaublad (resolutie) en kleurenpalet.
 3. Maak een notitie van de naam van de huidige beeldschermadapter.
Voer de volgende stappen uit om het VGA-stuurprogramma in te stellen:
 1. Start Windows 95 in de Veilige modus.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
 3. Open het tabblad Instellingen en klik op Beeldschermtype wijzigen.
 4. Klik in de sectie Adaptertype op Wijzigen.
 5. Klik op Alle apparaten weergeven.
 6. Klik op (Standaard beeldschermadapters) in het vak Fabrikanten. Klik op Standaard-beeldschermadapter (VGA) in het vak Modellen en klik vervolgens op OK.
 7. Klik op OK of op Sluiten totdat u terugbent in het Configuratiescherm.
 8. Start de computer opnieuw op.
Als u hebt vastgesteld dat uw beeldschermstuurprogramma niet compatibel is met Windows 95, informeert u bij de hardwarefabrikant of nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn.

Registerbeschadiging

Wanneer u Windows 95 opstart in de Veilige modus, wordt het register minimaal gelezen en kan beschadiging van het register wellicht niet duidelijk worden vastgesteld. Mogelijk moet u het bestaande register (System.dat) vervangen door een reservekopie om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd register. Voer de volgende stappen uit om problemen met een beschadigd register op te lossen:
 1. Start op vanaf een MS-DOS-prompt.
 2. Verwijder de bestandskenmerken van de reservekopie van het register door de volgende opdracht te typen:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 3. Verwijder de bestandskenmerken van het huidige register door de volgende opdracht te typen:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 4. Wijzig de naam van het register door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 5. Kopieer de reservekopie naar het huidige register door de volgende opdracht te typen:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
 6. Start de computer opnieuw op.
OPMERKING: Het bestand System.1st is een reservekopie van het register die in de laatste fase van Windows 95 Setup wordt gemaakt. Daarom wordt het bericht weergegeven dat Windows 95 voor de eerste keer wordt uitgevoerd en worden de instellingen voltooid, net alsof Windows 95 wordt geïnstalleerd.

Als het probleem is opgelost als u het bestand System.dat hebt vervangen door het bestand System.1st, is het probleem mogelijk te wijten aan een beschadiging van het register. Mogelijk moet u programma's en apparaatstuurprogramma's die u hebt toegevoegd na de installatie van Windows 95, opnieuw installeren om het nieuwe register bij te werken.

Als het probleem niet is opgelost, voert u de volgende stappen uit om het oorspronkelijke register te herstellen:
 1. Start de computer opnieuw op met een MS-DOS-prompt.
 2. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op ENTER:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  OPMERKING: Overschrijf het bestaande bestand System.dat zodra dat wordt gevraagd.

 3. : Overschrijf het bestaande bestand System.dat zodra dat wordt gevraagd.Start de computer opnieuw op.
De Windows 95-cd bevat hulpprogramma's voor het maken van een reservekopie van uw systeembestanden en het register.Als u meer informatie wilt over deze hulpprogramma's, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
139437Windows 95 Emergency Recovery Utility
135120Configuration Backup Tool for Backing Up the Registry

Hardware testen

De meest nauwkeurige methode voor het testen van de hardware is door Windows te installeren in een nieuwe map. Als het probleem optreedt nadat u een 'schone' installatie hebt uitgevoerd, is het probleem te wijten aan defecte hardware. Neem contact op met de hardwarefabrikant of laat uw hardware controleren door een hardwarespecialist. Voer de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base uit om Windows in een nieuwe map te installeren:
193902How to Install Windows 98 in a New Folder
142096How to Install Windows 95 in a New Folder

Als het probleem is opgelost nadat u Windows in een 'schone' map hebt geïnstalleerd, betekent dit dat de Windows-kernbestanden zijn beschadigd of dat de oorspronkelijke installatie een instelling bevat die het probleem veroorzaakt. Als u besluit om de nieuwe installatie verder te gebruiken, moet u uw programma's opnieuw installeren. Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke installatie van Windows en wilt doorgaan met de probleemoplossing, voert u de stappen in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base uit:

193902How to Install Windows 98 in a New Folder
142096How to Install Windows 95 in a New Folder
192926Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
243039How to Perform a Clean Boot in Windows 95
Eigenschappen

Artikel-id: 82710 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:13:21 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive win98 win31 win95 winmem wfwg KB82710
Feedback