Het gebruik van Visual Basic for Applications (VBA) UserForms in Excel wijzigen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 829070
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de programmacode van UserForms in Microsoft Excel, kunt veranderen. Het bevat voorbeelden en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-macro's, die laten zien hoe u kunt profiteren van de mogelijkheden van UserForms en hoe u gebruik kunt maken van de ™ ActiveX-besturingselementen die beschikbaar zijn voor UserForms.

De inleiding tot de grondbeginselen van UserForms beschrijft hoe UserForms weer te geven, hoe UserForms tijdelijk te verbergen en hoe UserForms te negeren. Ook hier vindt u het gebruik van de meest voorkomende gebeurtenissen die gekoppeld aan UserForms zijn — de Initialiseren gebeurtenis, de Klik op gebeurtenis, en de Beëindigen de gebeurtenis. Een of meer van de volgende voorbeelden demonstreren hoe u elk van de volgende ™ ActiveX-besturingselementen in een UserForm kunt gebruiken:
 • Label besturingselement
 • TextBox besturingselement
 • CommandButton besturingselement
 • ListBox besturingselement
 • ComboBox besturingselement
 • Frame besturingselement
 • OptionButton besturingselement
 • CheckBox besturingselement
 • ToggleButton besturingselement
 • TabStrip besturingselement
 • MultiPage besturingselement
 • ScrollBar besturingselement
 • SpinButton besturingselement
 • RefEdit besturingselement
 • Afbeelding besturingselement
INLEIDING
In dit artikel wordt beschreven hoe u met VBA UserForms in Excel wijzigen.
Meer informatie
Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden om extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

UserForm, basisbeginselen

Een UserForm weergeven

De syntaxis die wordt gebruikt om via programmacode een UserForm weer te geven is de volgende:
UserFormName. Weergeven
Om een gebruikersformulier met de naam UserForm1 weer te geven, gebruikt u de volgende code:
UserForm1.Show
U kunt een gebruikersformulier in het geheugen laden zonder deze daadwerkelijk te laten weergeven. Voor een complexe UserForm wordt weergegeven kunnen enkele seconden verstrijken. Omdat u een UserForm van te voren in het geheugen kan laden, kunt u bepalen wanneer deze laadtijd plaatsvindt. Om UserForm1 zonder dat deze in het geheugen wilt laden, moet u de volgende code gebruiken:
Load UserForm1
Het gebruikersformulier wordt weergegeven, moet u de methodeShow zoals die eerder werd weergegeven.

Hoe kan ik een UserForm tijdelijk verbergen

Als u een UserForm tijdelijk te verbergen wilt, gebruikt u de methodeverbergen . U wilt een gebruikersformulier verbergen als uw toepassing moet verplaatsen tussen UserForms. Als u wilt een gebruikersformulier verbergen, gebruikt u de volgende code:
UserForm1.Hide
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213747 Excel 2000: Het verplaatsen tussen aangepaste UserForms met opdrachtknoppen

Een UserForm uit het geheugen verwijderen

Als u wilt een UserForm uit het geheugen wilt verwijderen, gebruikt u de instructieverwijderen . U kunt een gebruikersformulier met de naam UserForm1, gebruikt u de volgende code:
Unload UserForm1
Als u een gebruikersformulier in een gebeurtenisprocedure die is gekoppeld aan een gebruikersformulier of die is gekoppeld aan een besturingselement op een gebruikersformulier verwijderen (bijvoorbeeld u eenCommandButton -besturingselement), kunt u de 'ik' sleutelwoord in plaats van de naam van het gebruikersformulier. Met de 'ik' trefwoord wilt verwijderen van een UserForm, gebruikt u de volgende code:
Unload Me

Het gebruik van gebeurtenissen met UserForm

UserForms ondersteuning voor veel vooraf gedefinieerde gebeurtenissen die u kunt VBA-procedures te koppelen. De procedure die u hebt gekoppeld aan de gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Een actie die wordt uitgevoerd door een gebruiker kan meerdere gebeurtenissen starten. De meeste zijn regelmatig gebruikte gebeurtenissen voor een UserForm onder de gebeurtenis Initialize , gebeurtenis Click en de gebeurtenis Terminate .

Opmerking Een Visual Basic-module die een gebeurtenisprocedure bevat kan worden genoemd een module, "UserForm achter". Een module met gebeurtenisprocedures is niet zichtbaar in de Modules -collectie van het Microsoft Project Explorer-venster van de Visual Basic Editor. U moet dubbelklikken op de hoofdtekst van een gebruikersformulier om de UserForm codemodule weer te geven.

Overlapping UserForm-gebeurtenissen

Voor het overvullen van UserForm gebeurtenissen als volgt te werk:
 1. Maak een nieuwe werkmap in Excel.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Dubbelklik op het gebruikersformulier theCode als venster wilt weergeven voor het gebruikersformulier.
 5. Typ de volgende code in de module:
  Private Sub UserForm_Click()  Me.Height = Int(Rnd * 500)  Me.Width = Int(Rnd * 750)End SubPrivate Sub UserForm_Initialize()  Me.Caption = "Events Events Events!"  Me.BackColor = RGB(10, 25, 100)End SubPrivate Sub UserForm_Resize()  msg = "Width: " & Me.Width & Chr(10) & "Height: " & Me.Height  MsgBox prompt:=msg, Title:="Resize Event"End SubPrivate Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)  msg = "Now Unloading " & Me.Caption  MsgBox prompt:=msg, Title:="QueryClose Event"End SubPrivate Sub UserForm_Terminate()  msg = "Now Unloading " & Me.Caption  MsgBox prompt:=msg, Title:="Terminate Event"End Sub
 6. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer het UserForm eerst wordt geladen, de macro wordt met de gebeurtenis Initialize wijzigen van de eigenschap Bijschrift van het UserForm 'Gebeurtenissen-gebeurtenissen-gebeurtenissen!' en de eigenschap BackColor op donkerblauw.

Wanneer u het UserForm klikt, wordt de gebeurtenis Click gestart. De gebeurtenis Click wordt het UserForm. Omdat u een procedure voor de gebeurtenis Resize gemaakt, ontvangt u twee berichtvensters nadat u op het gebruikersformulier. De gebeurtenis Resize plaatsvindt twee keer omdat de code achter de gebeurtenis Click zowel de breedte -eigenschap als de eigenschap Height van het gebruikersformulier wordt gewijzigd.

Het UserForm wordt gesloten, wordt de QueryClose, gebeurtenis gestart. De QueryClose, gebeurtenis weergegeven met het bijschrift dat u in de code voor de gebeurtenis initialiseren het UserForm gegeven. U kunt de QueryClose, gebeurtenis als u wilt dat een bepaalde reeks acties uitvoeren als de gebruiker het UserForm wordt gesloten.

De gebeurtenis Terminate genereert vervolgens een berichtvenster met de mededeling dat het bijschrift van het UserForm UserForm1. De gebeurtenis Terminate optreedt nadat u het UserForm uit het geheugen verwijderd en wordt het bijschrift van het UserForm terug naar de oorspronkelijke toestand.

Voorkomen dat een UserForm wordt gesloten met behulp van de knop Sluiten

Wanneer u een UserForm uitvoert, wordt een knop sluiten toegevoegd aan de rechterbovenhoek van het venster UserForm. Als u voorkomen dat het UserForm wordt gesloten wilt met behulp van de knop sluiten , moet u de QueryClose, gebeurtenis overlappen.

De QueryClose, gebeurtenis vindt plaats voordat het gebruikersformulier uit het geheugen verwijderd wordt. Het argument van de CloseMode van de QueryClose, gebeurtenis gebruiken om te bepalen hoe het UserForm wordt gesloten. De vbFormControlMenu -waarde voor het argument CloseMode geeft aan dat de knop sluiten op is geklikt. Als u wilt het UserForm actief houden, stelt u het argument Annuleren van de QueryClose, gebeurtenis op True. Als u wilt de QueryClose, gebeurtenis gebruiken om te voorkomen dat een UserForm wordt gesloten met behulp van de knop sluiten , als volgt te werk:
 1. Maak een nieuwe werkmap in Excel.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Dubbelklik op het gebruikersformulier theCode als venster wilt weergeven voor het gebruikersformulier.
 6. Typ in het venster Code de volgende code:
  Private Sub CommandButton1_Click()  Unload MeEnd SubPrivate Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)  IF CloseMode = vbFormControlMenu Then    Cancel = True    Me.Caption = "Click the CommandButton to close Me!"  End IfEnd Sub
 7. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Het gebruikersformulier wordt niet gesloten wanneer u op de knop sluiten klikt. U moet klikken op het besturingselement CommandButton het gebruikersformulier te sluiten.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
207714 Excel 2000: Runtime-fout bij het gebruik van de collectie UserForms
211527 Excel 2000: Gebruikersformulier besturingselement niet slepen naar een werkblad
211868 Excel 2000: Fout bij het uitvoeren van de macro die wordt ingevoegd in het UserForm
213582 Excel 2000: Problemen bij het gebruik van macro aan een besturingselement toevoegen aan een UserForm
213583 Excel 2000: Kan niet UserForms weergeven in andere projecten
213736 Excel 2000: Het bepalen van de toets ingedrukt samen met de muisknop
213744 Excel 2000: Hoe u een UserForm tijdelijk te verbergen
213747 Excel 2000: Het verplaatsen tussen aangepaste UserForms met opdrachtknoppen
213749 Excel 2000: Het gebruik van een UserForm voor het invoeren van gegevens
213768 Excel 2000: Hoe u de grootte van een formulier dynamisch wijzigen
213774 Excel 2000: Het maken van een opstartscherm met een UserForm

VBA-code

Excel bevat vijftien verschillende besturingselementen die u op UserForms gebruiken kunt. Dit gedeelte bevat verschillende voorbeelden die gebruikmaken van deze besturingselementen via programmacode.

Opmerking De VBA-code die is opgenomen in dit artikel bevat voorbeelden die betrekking hebben op de eigenschappen en gebeurtenissen voor de besturingselementen. Als u wilt, kunt u het venster Eigenschappen voor een overzicht van de eigenschappen die beschikbaar voor een besturingselement zijn. Klik op Het venster Eigenschappenvoor een overzicht van de eigenschappen in het menu Beeld .

Het gebruik van ontwerpen voor het bewerken van besturingselementen

Wanneer u de Visual Basic-Editor gebruiken voor het ontwerpen van een dialoogvenster, gebruikt u ontwerpmodus. U kunt besturingselementen bewerken en kunt u de eigenschappen van een besturingselement op een gebruikersformulier in het venster Eigenschappen wijzigen in de ontwerpmodus. Het venster Eigenschappen in het menuBeeld , klikt u op Het venster Eigenschappen.

Opmerking Besturingselementen reageren niet op gebeurtenissen in de ontwerpmodus. Wanneer u een dialoogvenster weer te geven in de manier waarop gebruikers deze zien uitvoert, is het programma in de uitvoeringsmodus. Wijzigingen die u in de eigenschappen van een besturingselement in de uitvoeringsmodus aanbrengt gaan verloren wanneer het gebruikersformulier uit het geheugen verwijderd wordt.

Opmerking Besturingselementen reageren op gebeurtenissen in de uitvoeringsmodus.

Hoe u kunt verwijzen naar besturingselementen op een gebruikersformulier

Hoe u kunt verwijzen naar besturingselementen via programmering, hangt af van het type van de Visual Basic-moduleblad waar u de code uitvoert. Als de code wordt uitgevoerd vanuit een algemene module, is de syntaxis als volgt:
UserFormName.Controlname.Property = Waarde
Als u instellen van de eigenschapText van een TextBox -besturingselement met de naam TextBox1 op een gebruikersformulier met de naam UserForm1 aan de waarde van Bob wilt, bijvoorbeeld de volgende code gebruiken:
UserForm1.TextBox1.Text = "Bob"
Als de code in een procedure die is geïnitieerd door een gebeurtenis van een besturingselement of het UserForm is, hoeft u niet om te verwijzen naar de naam van het gebruikersformulier. In plaats daarvan de volgende code gebruiken:
TextBox1.Text = "Bob"
Wanneer u code aan een object koppelt, wordt de code is gekoppeld aan een van de gebeurtenissen van het object. In veel van de voorbeelden in dit artikel, kunt u programmacode koppelen aan de gebeurtenisClick van de CommandButton -object.

Labels

Labels worden hoofdzakelijk gebruikt voor het beschrijven van de andere besturingselementen op een gebruikersformulier. Een Label -besturingselement kan niet worden bewerkt door de gebruiker, terwijl het UserForm actief is. Gebruik de eigenschap Bijschrift instellen of opvragen welke tekst in een Label . Andere veelgebruikte eigenschappen voor het opmaken van een Label -besturingselement zijn de eigenschap Font en de eigenschap ForeColor .

Het gebruik van een WITH-instructie voor het opmaken van een Label-besturingselement

Als u de instructie WITH wilt wijzigen van de eigenschappen van een Label -besturingselement, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een Label toevoegen aan het UserForm.
 5. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement toopen het codevenster voor het gebruikersformulier.
 7. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  With Label1    ' Set the text of the label.    .Caption = "This is Label Example 1"    ' Automatically size the label control.    .AutoSize = True    .WordWrap = False    ' Set the font used by the Label control.    .Font.Name = "Times New Roman"    .Font.Size = 14    .Font.Bold = True    ' Set the font color to blue.    .ForeColor = RGB(0, 0, 255)  End WithEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 9. Klik op de CommandButton.
De tekst ' Dit is Label voorbeeld 1' wordt weergegeven op het labelbesturingselement in vet Times New Roman met een tekengrootte van 14 .

TextBox-besturingselementen

TextBox -besturingselementen worden vaak gebruikt om de invoer van een gebruiker te verkrijgen. De eigenschap Text bevat de vermelding die is gemaakt in een TextBox -besturingselement.

Het gebruik van een TextBox-besturingselement voor het valideren van een wachtwoord

Als u de eigenschap PasswordChar van een TextBox -besturingselement instelt, wordt een besturingselement 'gemaskeerd bewerken'. Elk teken dat wordt getypt in het tekstvak wordt visueel vervangen door het teken dat u opgeeft. Als u een TextBox -besturingselement wilt valideren, een wachtwoord, de volgende stappen uit:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Voeg een TextBox -besturingselement toe aan het UserForm.
 5. Klik in het menu Beeld opEigenschappen in het eigenschappenvenster om zichtbaar te maken.
 6. Typ in de eigenschap PasswordChar van het besturingselement TextBox*.

  Opmerking U wijzigt de waarde in een sterretje.
 7. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 8. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement toopen het codevenster voor het gebruikersformulier.
 9. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  If TextBox1.Text <> "userform" Then    MsgBox "Password is Incorrect. Please reenter."    TextBox1.Text = ""    TextBox1.SetFocus  Else    MsgBox "Welcome!"    Unload Me  End IfEnd Sub
 10. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 11. Typ het wachtwoord UserForm in het besturingselement TextBox .
 12. Klik op de CommandButton-besturingselement.
In dit voorbeeld wordt het wachtwoord "userform". Als u een onjuist wachtwoord typt, wordt een berichtvenster waarin wordt aangegeven dat het wachtwoord onjuist is, het TextBox -besturingselement is uitgeschakeld en klikt u nogmaals het wachtwoord. Wanneer u een wachtwoord typt, wordt een welkomstbericht en het UserForm wordt gesloten.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213555 Excel 2000: Er is geen gegevensvalidatie eigenschap voor UserForm TextBoxes

Besturingselementen CommandButton

U kunt een CommandButton -besturingselement een VBA-procedure te starten. De VBA-procedure is doorgaans gekoppeld aan de gebeurtenis Click van de CommandButton -besturingselement. Als u wilt gebruiken een CommandButton -besturingselement dat een procedure wordt uitgevoerd wanneer de gebeurtenis Click plaats, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het gebruikersformulier.
 6. Typ in het venster Code de volgende code:
  Private Sub CommandButton1_Click()  red = Int(Rnd * 255)  green = Int(Rnd * 255)  blue = Int(Rnd * 255)  CommandButton1.BackColor = RGB(red, green, blue)End Sub 
 7. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
De achtergrondkleur van het besturingselement CommandButton1 verandert telkens wanneer u erop klikt.

Voor meer informatie over het besturingselement CommandButton, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
213572 Excel 2000: De knop Annuleren klikken UserForm niet
213743 Excel 2000: Het instellen van de standaardopdrachtknop op een gebruikersformulier

ListBox-besturingselementen

Het doel van het besturingselement ListBox is aan te bieden de gebruiker een lijst met items te selecteren in. U kunt de itemlijst voor een ListBox -besturingselement in een Excel-werkblad opslaan. Om in te vullen in een ListBox -besturingselement met een bereik van cellen in een werkblad, gebruikt u de eigenschap Rijbron . Wanneer u de eigenschap MultiSelect gebruikt, kunt u een ListBox -besturingselement meerdere selecties accepteren instellen.

Het verkrijgen van het geselecteerde item uit het besturingselement ListBox

Gebruik de eigenschap Value van een ListBox -besturingselement te retourneren van het geselecteerde item. Als u wilt het momenteel geselecteerde item in een enkelvoudige selectie van het besturingselement ListBox , de volgende stappen uit:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. Typ in de cellen a1: a5 in Sheet1, de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen met het besturingselement ListBox .
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Dubbelklik op de ListBox -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement ListBox .
 7. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click ListBox1 :
  Private Sub ListBox1_Click()  MsgBox ListBox1.ValueEnd Sub 
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u een item in de lijst klikt, wordt een berichtvenster weergegeven met het geselecteerde item.

Het verkrijgen van de geselecteerde items in een meerdere selecteren met het besturingselement ListBox

Als u wilt bepalen welke items zijn geselecteerd in een meervoudige selectie van het besturingselement ListBox , moet u alle items in de lijst doorlopen en vervolgens een query de eigenschap Selected . Als u wilt de momenteel geselecteerde items in een meervoudige selectie van het besturingselement ListBox , de volgende stappen uit:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. Typ in de cellen a1: a5 in Sheet1, de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen met het besturingselement ListBox .
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Klik in het menu Beeld opEigenschappen om het venster Eigenschappen te openen.
 7. Typ de waarden die voor de volgende eigenschappen van het besturingselement ListBox worden aangegeven:
    Property	  Value  -----------   -----------------------  MultiSelect	  1 - frmMultiSelectMulti  RowSource	  Sheet1!A1:A8
 8. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 9. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het gebruikersformulier.
 10. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Sub CommandButton1_Click ()    ' Loop through the items in the ListBox.    For x = 0 to ListBox1.ListCount - 1     ' If the item is selected...     If ListBox1.Selected(x) = True Then       ' display the Selected item.       MsgBox ListBox1.List(x)     End If    Next x  End Sub 
 11. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 12. Selecteer een of meer items in de lijst.
 13. Klik op CommandButton1.
Nadat u op CommandButton1klikt, wordt elk item dat u hebt geselecteerd in het besturingselement ListBox weergegeven in een afzonderlijk berichtvenster. Nadat u de geselecteerde items worden weergegeven in een berichtvenster, wordt automatisch het UserForm gesloten.

Het gebruik van de eigenschap Rijbron voor het vullen van een keuzelijst met de cellen in een werkblad

Gebruik de eigenschap Rijbron een ListBox -besturingselement uit een bereik van cellen in een werkblad te vullen, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. Typ in de cellen a1: a5 in Sheet1, de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen met het besturingselement ListBox .
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 7. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het gebruikersformulier.
 8. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  ListBox1.RowSource = "=Sheet1!A1:A5"End Sub 
 9. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  Opmerking ListBox1 bevat geen waarden.
 10. Klik op CommandButton1.
Keuzelijst1 wordt gevuld met de waarden in de cellen a1: a5 in Sheet1.

Het vullen van een keuzelijst met waarden in een matrix

In dit voorbeeld ziet u hoe een besturingselement ListBox met een array-variabele. U moet de waarden uit de matrix toewijzen aan het besturingselement ListBox één item tegelijk. Normaal gesproken vereist dit proces het gebruik van een herhaling structuur, zoals een voor... Volgende lus. Als u wilt vullen met een array-variabele in een ListBox -besturingselement, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Klik in het menu Invoegen opModule om in te voegen een modulewerkblad.
 6. Typ in het venster Code de volgende code:
  Sub PopulateListBox()  Dim MyArray As Variant  Dim Ctr As Integer  MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")    For Ctr = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)    UserForm1.ListBox1.AddItem MyArray(Ctr)  Next    UserForm1.ShowEnd Sub 
 7. In het menu Extra opmacro's, klikt u op PopulateListBoxen klik vervolgens opuitvoeren.
De procedure PopulateListBox maakt een eenvoudige array en vervolgens de items toegevoegd in de matrix aan het besturingselement vervolgkeuzelijst met behulp van de methode AddItem . Vervolgens het gebruikersformulier wordt weergegeven.

Het gebruik van een horizontaal cellenbereik op een werkblad voor het vullen van een ListBox-besturingselement

Als u de eigenschap Rijbron van een ListBox -besturingselement op een horizontaal cellenbereik instelt, verschijnt alleen de eerste waarde in het besturingselement ListBox .

Als u wilt een ListBox -besturingselement van een horizontale reeks cellen vullen met behulp van de methode AddItem , volg deze stappen:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. In de cellen a1: E1 in Sheet1, typt u de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen met het besturingselement ListBox .
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Klik in het menu Invoegen opModule om in te voegen een modulewerkblad.
 7. Typ in het venster Code de volgende code:
  Sub PopulateListWithHorizontalRange()  For Each x In Sheet1.Range("A1:E1")    UserForm1.ListBox1.AddItem x.Value  Next    UserForm1.ShowEnd Sub
 8. In het menu Extra opmacro's, klikt u opPopulateListWithHorizontalRangeen klik vervolgens opuitvoeren.
De macroprocedure doorlopen van cellen a1: E5 in Sheet1 de waarden toe te voegen aan ListBox1 en een op een tijdstip.

Opmerking ListBox1 is niet gebonden aan de cellen a1: E5 in Sheet1.

Hoe meerdere waarden retourneren uit een ListBox-besturingselement dat afhankelijk is van meerdere kolommen met gegevens

U kunt opmaken ListBox besturingselementen om meer dan één kolom met gegevens weer te geven. Dit betekent dat het besturingselement vervolgkeuzelijst meer dan één object op elke regel van de lijst weergegeven. Als u wilt meerdere waarden van het geselecteerde item in de lijst, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. Typ de volgende gegevens in de cellen die aangegeven onSheet1 zijn:

  A1: jaarB1: regioC1: verkoop
  A2: 1996 B2: NoordC2: 140
  A3: 1996B3: ZuidC3: 210
  A4: 1997B4: NoordC4: 190
  A5: 1997B5: ZuidC5: 195
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een Label toevoegen aan het UserForm.
 6. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de keuzelijsten klik vervolgens opEigenschappen.
 8. Typ of Selecteer de waarden die zijn aangegeven voor de thefollowing eigenschappen van het besturingselement ListBox , zoals vermeld in de volgende tabel:
    Property    Value  ----------------------------  BoundColumn   1  ColumnCount   3  ColumnHeads   True  RowSource    Sheet1!A2:A5
 9. Dubbelklik op de ListBox -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement ListBox .
 10. Typ in het venster Code de volgende code:
  Private Sub ListBox1_Change()  Dim SourceData As Range  Dim Val1 As String, Val2 As String, Val3 As String    Set SourceRange = Range(ListBox1.RowSource)    Val1 = ListBox1.Value  Val2 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 1).Resize(1, 1).Value  Val3 = SourceRange.Offset(ListBox1.ListIndex, 2).Resize(1, 1).Value    Label1.Caption = Val1 & " " & Val2 & " " & Val3End Sub
 11. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u klikt op een item in het besturingselement ListBox , verandert het label om alle drie de artikelen in deze post weer te geven.

Alle items uit een keuzelijst die is gekoppeld aan een werkblad verwijderen

Als alle items uit een ListBox -besturingselement dat afhankelijk is van een werkblad wilt verwijderen, schakelt u de waarde die is opgeslagen in de eigenschap Rijbron . Ga als volgt te werk om items te verwijderen uit een keuzelijst die is gekoppeld aan een werkblad :
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. Typ in de cellen a1: a5 in Sheet1, de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen met het besturingselement ListBox .
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Met de rechtermuisknop op het besturingselement ListBox en thenclick Eigenschappen.
 7. Typ in de eigenschap Rijbron (RowSource)Blad1! A1: A5.
 8. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 9. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement CommandButton .
 10. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  ListBox1.RowSource = ""End Sub
 11. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  De keuzelijst die u hebt toegevoegd aan het UserFormwordt gevuld met thevalues die u hebt ingevoerd in Sheet1.
 12. Klik op CommandButton1.
Alle items zijn verwijderd uit ListBox1.

Alle items uit een ListBox-besturingselement dat niet is gebonden aan een werkblad verwijderen

Er is geen enkele VBA-opdracht die Hiermee verwijdert u alle items uit een ListBox -besturingselement als de lijst niet is gekoppeld aan een werkblad. Als alle items uit een ListBox -besturingselement dat wordt gevuld vanuit een Visual Basic-matrix verwijderen, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een ListBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Klik in het menu Invoegen opModule om in te voegen een modulewerkblad.
 6. Typ in het venster Code de volgende code:
  Sub PopulateListBox()  Dim MyArray As Variant  Dim Ctr As Integer  MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")    For Ctr = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)    UserForm1.ListBox1.AddItem MyArray(Ctr)  Next    UserForm1.ShowEnd Sub 
 7. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 8. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement CommandButton .
 9. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  For i = 1 To ListBox1.ListCount    ListBox1.RemoveItem 0  Next IEnd Sub
 10. In het menu Extra opmacro's, klikt u op PopulateListBoxen klik vervolgens opuitvoeren.

  Het besturingselement keuzelijst wordt gevuld en vervolgens het gebruikersformulier wordt weergegeven.
 11. Klik op CommandButton1.
Alle items zijn verwijderd uit ListBox1.

Voor meer informatie over het besturingselement ListBox, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
161598 OFF: Het toevoegen van gegevens aan een ComboBox of een ListBox in Excel of Word
211446 Excel 2000: De eigenschap TextColumn geeft alleen de eerste kolom
211896 Excel 2000: Het besturingselement keuzelijst met invoervak een combinatie van UserForms simuleren
211899 Excel 2000: Problemen met het instellen van kolomkoppen in een ListBox-besturingselement
213721 Excel 2000: Het verwijderen van alle items in een ListBox of ComboBox
213722 Excel 2000: Het gebruik van de eigenschap TextColumn
213723 Excel 2000: Hoe om waarden te retourneren uit een keuzelijst met meerdere kolommen
213746 Excel 2000: Het besturingselement keuzelijst met invoervak vullen met meerdere bereiken
213748 Excel 2000: Hoe kunt u een keuzelijst vullen op basis van een andere keuzelijst met invoervak
213752 Excel 2000: Met behulp van de methode AddItem veroorzaakt een fout als de rijbron aan gegevens is gebonden
213756 Excel 2000: Met behulp van de methode RemoveItem met het besturingselement ListBox of ComboBox
213759 Excel 2000: Hoe u kunt bepalen welke items zijn geselecteerd in een keuzelijst

ComboBox-besturingselementen

U kunt een keuzelijst met invoervak gebruiken als een keuzelijst met invoervak of een keuzelijst met invoervak kunt u een waarde in een lijst te selecteren of typ een nieuwe waarde. De stijleigenschap wordt bepaald als de keuzelijst met invoervak als een keuzelijst met invoervak of een keuzelijst met invoervak fungeert.

Opmerking De voorbeelden in de vorige sectie voor het besturingselement ListBox kunnen ook worden toegepast op de keuzelijst met invoervak, met uitzondering van het voorbeeld "Het verkrijgen van de geselecteerde items in een meervoudige selectie van het besturingselement ListBox".

Een nieuw item toevoegen aan de lijst als de keuzelijst met invoervak niet aan een werkblad gebonden is

Wanneer u een waarde die nog niet in de lijst in de keuzelijst met invoervak typt, kunt u de nieuwe waarde toevoegen aan de lijst. Als de nieuwe waarde die u hebt getypt in een keuzelijst met invoervak als de keuzelijst met invoervak niet aan het werkblad gebonden is toevoegen, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een ComboBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Klik in het menu Invoegen opModule om in te voegen een modulewerkblad.
 6. Typ in het venster Code de volgende code:
  Sub PopulateComboBox()   Dim MyArray As Variant   Dim Ctr As Integer   MyArray = Array("Apples", "Oranges", "Peaches", "Bananas", "Pineapples")     For Ctr = LBound(MyArray) To Ubound(MyArray)     UserForm1.ComboBox1.AddItem MyArray(Ctr)   Next     UserForm1.Show End Sub
 7. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 8. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement CommandButton .
 9. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()   Dim listvar As Variant     listvar = ComboBox1.List     On Error Resume Next   ' If the item is not found in the list...   If IsError(WorksheetFunction.Match(ComboBox1.Value, listvar, 0)) Then     ' add the new value to the list.     ComboBox1.AddItem ComboBox1.Value   End If End Sub
 10. In het menu Extra opmacro's, klikt u op PopulateListBoxen klik vervolgens opuitvoeren.

  Keuzelijst met invoervak wordt gevuld en vervolgens het gebruikersformulier wordt weergegeven.
 11. Typ in de keuzelijst met invoervak Mango 's (een waarde of thatis die nog niet in de lijst).
 12. Klik op CommandButton1.
De nieuwe waarde die u hebt getypt, wordt nu weergegeven aan het einde van de lijst.

Een nieuw item toevoegen aan de lijst als de keuzelijst met invoervak is gekoppeld aan een werkblad

Wanneer een gebruiker een waarde die nog niet in de lijst in de keuzelijst met invoervak typt, kunt u de nieuwe waarde toevoegen aan de lijst. Als de nieuwe waarde die u hebt getypt in een keuzelijst met invoervak aan de lijst toevoegen, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. In de cellen a1: a5 in Sheet1, typt u de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen van de keuzelijst met invoervak.
 3. Selecteer de cellen a1: a5 in Sheet1.
 4. Wijsnaam aanin het menu Invoegen en klik op definiëren.

  Typ in het vaknamen in werkmapListRange , en klik vervolgens op OK. Hiermee maakt u de gedefinieerde naam ListRange. De gedefinieerde naam ListRange kunt u de eigenschap Rijbron van het ComboBox -besturingselement binden aan het werkblad.
 5. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 6. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 7. Een ComboBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 8. Typ in de Eigenschappen voor ComboBox1, Blad1! ListRange Als de eigenschapRijbron .
 9. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 10. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement CommandButton .
 11. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  Dim SourceData As Range  Dim found As Object    Set SourceData = Range("ListRange")  Set found = Nothing  ' Try to find the value on the worksheet.  Set found = SourceData.Find(ComboBox1.Value)    ' If the item is not found in the list...  If found Is Nothing Then    ' redefine ListRange.    SourceData.Resize(SourceData.Rows.Count + 1, 1).Name = "ListRange"    ' Add the new item to the end of the list on the worksheet.    SourceData.Offset(SourceData.Rows.Count, 0).Resize(1, 1).Value _     = ComboBox1.Value    ' Reset the list displayed in the ComboBox.    ComboBox1.RowSource = Range("listrange").Address(external:=True)  End IfEnd Sub
 12. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  Het gebruikersformulier wordt weergegeven in Sheet1.
 13. Typ een waarde die nog niet in de lijst in de keuzelijst met invoervak.
 14. Klik op CommandButton1.
Het nieuwe item dat u hebt getypt in een keuzelijst met invoervak wordt toegevoegd aan de lijst en de lijst waarvan de keuzelijst met invoervak afhankelijk is uitgebreid met de cellen a1: a6.

De lijst van een keuzelijst met invoervak weergeven wanneer het gebruikersformulier wordt weergegeven

Soms kan het dienstig zijn de lijst van een keuzelijst met invoervak wordt weergegeven wanneer een gebruikersformulier wordt weergegeven. In het volgende voorbeeld wordt de gebeurtenis Activate van het gebruikersformulier. Als u wilt weergeven in de lijst van een keuzelijst met invoervak, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. In de cellen a1: a5 in Sheet1, typt u de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen van de keuzelijst met invoervak.
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 5. Een ComboBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Typ in de Eigenschappen voor ComboBox1, Blad1! A1: A5 Als de eigenschapRijbron .
 7. Dubbelklik op het gebruikersformulier theCode als venster wilt weergeven voor het gebruikersformulier.
 8. Typ in het venster Code de volgende code voor de CommandButton Click -gebeurtenis:
  Private Sub UserForm_Activate()      ComboBox1.DropDown    End Sub
 9. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Het gebruikersformulier wordt weergegeven in Sheet1 en ziet u de lijst voor ComboBox1.

Het weergeven van de lijst van een keuzelijst met invoervak wanneer u een selectie in een andere keuzelijst met invoervak maken

Automatisch een lijst wilt weergeven van een keuzelijst met invoervak als een keuze wordt gemaakt in een andere keuzelijst met invoervak, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. In de cellen a1: a10 in Sheet1, typt u de waarden die u kuntgebruiken wilt vullen van de keuzelijst met invoervak.
 3. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 4. Klik opModulein het menu Invoegen .
 5. Typ de volgende code in het codevenster van de module:
  Sub DropDown_ComboBox()  UserForm1.ComboBox2.DropDownEnd Sub
 6. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 7. Een ComboBox -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 8. Typ in de Eigenschappen voor ComboBox1, Blad1! A1: A5 Als de eigenschapRijbron .
 9. Dubbelklik op de keuzelijst met invoervak aan het codevenster klikken voor een keuzelijst met invoervak.
 10. Typ de volgende code voor de gebeurtenis Click van de ComboBox in het codevenster voor de keuzelijst met invoervak:
  Private Sub ComboBox1_Click()  Application.OnTime Now, "DropDown_ComboBox"End Sub
 11. Een tweede keuzelijst met invoervak toevoegen aan het gebruikersformulier.
 12. Typ in de Eigenschappen voor ComboBox2, Blad1! A6:A10 Als de eigenschapRijbron .
 13. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u op een item in de lijst ComboBox1 , wordt automatisch de lijst met ComboBox2 weergegeven.

Voor meer informatie over het ComboBox-besturingselement, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
161598 OFF: Het toevoegen van gegevens aan een ComboBox of een ListBox in Excel of Word
211446 Excel 2000: De eigenschap TextColumn geeft alleen de eerste kolom
211899 Excel 2000: Problemen met het instellen van kolomkoppen in een ListBox-besturingselement
213717 Excel 2000: Fout met een ComboBox met behulp van de methode DropDown
213718 Excel 2000: Het weergeven van een lijst van de ComboBox wanneer een gebruikersformulier wordt weergegeven
213721 Excel 2000: Het verwijderen van alle items in een ListBox of ComboBox
213722 Excel 2000: Het gebruik van de eigenschap TextColumn
213752 Excel 2000: Met behulp van de methode AddItem veroorzaakt een fout wanneer gegevens rijbron (RowSource) Is afhankelijk van
213756 Excel 2000: Met behulp van de methode RemoveItem met het besturingselement ListBox of ComboBox

Framebesturingselement

Een besturingselement Frame gebruiken om logisch gerelateerde items groeperen in een gebruikersformulier. Besturingselementen worden vaak gebruikt om een groep OptionButton -besturingselementen.

Alle besturingselementen op een framebesturingselement doorlopen

Gebruik van een voor elke... Volgende lus voor toegang tot de besturingselementen in een Frame -besturingselement, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een besturingselement Frame toevoegen aan het UserForm.
 5. Een OptionButton -besturingselement toevoegen aan het besturingselement .

  Herhaal deze stap voor twee meer OptionButton -besturingselementen toevoegen in het besturingselement .
 6. Dubbelklik op het besturingselement om theCode venster voor het besturingselement te openen .
 7. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis Click Frame :
  Private Sub Frame1_Click()  Dim Ctrl As Control    For Each Ctrl In Frame1.Controls    Ctrl.Enabled = Not Ctrl.Enabled  NextEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 9. In het UserForm, klikt u op het besturingselement.
De eerste keer dat u het besturingselement, klikt u op zijn alle besturingselementen in het besturingselement niet beschikbaar. Als u nogmaals op het besturingselement klikt, zijn de besturingselementen weer beschikbaar.

OptionButton, besturingselement

Groepen van OptionButton -besturingselementen kunt u een selectie uit een groep opties. U kunt een van de volgende technieken om een groep OptionButton -besturingselementen:
 • Frame -besturingselement
 • GroupName , eigenschap
Opmerking De waarde op de waarde Ja en de waarde True geeft aan dat een OptionButton geselecteerd is. De waarde uit de No -waarde en de waarde False geeft aan dat een OptionButton niet is geselecteerd.

Het bepalen van de OptionButton-besturingselement dat is geselecteerd wanneer de OptionButton-besturingselementen op een framebesturingselement zijn

Als u besturingselementen voor keuzerondjes met behulp van een besturingselement groepeert, kunt u het OptionButton -besturingselement dat wordt geselecteerd door het doorlopen van alle besturingselementen in het besturingselement en het controleren van de eigenschap Value van elk besturingselement bepalen. Om te bepalen van de OptionButton -besturingselement dat is geselecteerd, de volgende stappen uit:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een besturingselement Frame toevoegen aan het UserForm.
 5. Een OptionButton -besturingselement toevoegen aan het besturingselement .

  Herhaal deze stap voor twee meer OptionButton -besturingselementen toevoegen in het besturingselement .
 6. Voeg een CommandButton -besturingselement op het gebruikersformulier buiten het besturingselement .
 7. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het gebruikersformulier.
 8. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()   For Each x In Frame1.Controls     If x.Value = True Then       MsgBox x.Caption     End If   Next End Sub
 9. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 10. In het UserFormop één OptionButton -besturingselement en klik vervolgens opCommandButton1.
Een bericht verschijnt met de titel van het geselecteerde besturingselement OptionButton .

Het bepalen van de OptionButton-besturingselement dat is geselecteerd

Het doel van het volgende voorbeeld wordt het OptionButton -besturingselement dat is geselecteerd in Groep1 bepalen. U maakt een gebruikersformulier met twee groepen keuzerondjes , als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een besturingselement Frame toevoegen aan het UserForm.
 5. Een besturingselement OptionButton toevoegen in het besturingselement .

  Herhaal deze stap voor twee meer OptionButton -besturingselementen toevoegen in het besturingselement .
 6. Typ voor elk besturingselement OptionButtonGroep1 in de eigenschap GroupName .
 7. Herhaal stap 4 en 5 om een tweede besturingselement dat drie OptionButton -besturingselementen bevat .
 8. Typ voor elk besturingselement OptionButton in het tweede Frame -besturingselement Groep2 in de eigenschap GroupName .
 9. Voeg een CommandButton -besturingselement op het gebruikersformulier buiten de besturingselementen Frame .
 10. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement todisplay het codevenster voor het gebruikersformulier.
 11. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()   Dim x As Control     ' Loop through ALL the controls on the UserForm.   For Each x In Me.Controls     ' Check to see if "Option" is in the Name of each control.     If InStr(x.Name, "Option") Then       ' Check Group name.       If x.GroupName = "Group1" Then         ' Check the status of the OptionButton.         If x.Value = True Then           MsgBox x.Caption           Exit For         End If       End If     End If   Next End Sub
 12. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
 13. In het UserForm, klikt u op een besturingselement OptionButton in Groep1 en klik vervolgens opCommandButton1.
Een berichtvenster weergegeven met het bijschrift van het besturingselement OptionButton die momenteel is geselecteerd.

Voor meer informatie over het OptionButton-besturingselementen, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213724 Excel 2000: Problemen met behulp van de eigenschap TripleState voor keuzerondje

CheckBox, besturingselement

U kunt een CheckBox -besturingselement de waarde waar of ONWAAR. Een CheckBox -besturingselement dat wordt weergegeven met een vinkje geeft aan dat de waarde True. Een CheckBox die geen vinkje wordt geeft aan dat de waarde False. Als de waarde van de eigenschap TripleStateingesteld op True is, kan een besturingselement selectievakje ook de waarde Nullhebben. Een CheckBox -besturingselement dat de waarde Null heeft, lijkt te zijn niet beschikbaar.

Opmerking De waarde op de waarde Ja en de werkelijke waarde geven aan dat een besturingselement selectievakje is geselecteerd. De waarde uit de No -waarde en de waarde False geeft aan dat een CheckBox -besturingselement is uitgeschakeld.

Het controleren van de waarde van een besturingselement selectievakje

Met de eigenschap waarde de huidige waarde van een besturingselement selectievakje terug, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een CheckBox -besturingselement toevoegen aan het UserForm.
 5. Selecteer in de lijst met eigenschappen voor CheckBox1, True Als de eigenschap TripleState .
 6. Dubbelklik op de CheckBox -besturingselement todisplay het codevenster voor het besturingselement CheckBox .
 7. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis Change CheckBox1 :
  Private Sub CheckBox1_Change()  Select Case CheckBox1.Value    Case True      CheckBox1.Caption = "True"    Case False      CheckBox1.Caption = "False"    Case Else      CheckBox1.Caption = "Null"  End SelectEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u klikt op het besturingselement CheckBox , het bijschrift van het besturingselement CheckBox wordt gewijzigd om aan te geven van de huidige waarde.

ToggleButton, besturingselement

ToggleButton -besturingselement is de vormgeving van een besturingselement CommandButton tot u erop klikt. Als u op een besturingselement ToggleButton , lijkt te worden gedrukt of naar beneden geduwd. De eigenschap Value van een besturingselement ToggleButton is True als de knop is geselecteerd en False als de knop niet is geselecteerd. Als de waarde van de eigenschap TripleStateingesteld op True is, kan een besturingselement ToggleButton ook de waarde Nullhebben. Er verschijnt een ToggleButton -besturingselement dat de waarde Null heeft niet beschikbaar is.

Opmerking De waarde op de waarde Ja en de waarde True geeft aan of het ToggleButton -besturingselement is geselecteerd. De waarde uit de No -waarde en de waarde False geeft aan dat een ToggleButton -besturingselement niet is geselecteerd.

Het ophalen van de waarde van een besturingselement ToggleButton

Als u de waarde van een besturingselement ToggleButton , volg deze stappen:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Voeg een besturingselement ToggleButton op het gebruikersformulier.
 5. Een Label toevoegen aan het UserForm.
 6. Dubbelklik op het ToggleButton -besturingselement toopen het codevenster voor het ToggleButton -besturingselement.
 7. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis ToggleButton1Click :
  Private Sub ToggleButton1_Click()  If ToggleButton1.Value = True Then    ' Set UserForm background to Red.    Me.BackColor = RGB(255, 0, 0)  Else    ' Set UserForm background to Blue.    Me.BackColor = RGB(0, 0, 255)  End IfEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u klikt op het besturingselement ToggleButton , de achtergrondkleur van het gebruikersformulier wordt gewijzigd.

Het maken van een groep van elkaar uitsluitende besturingselementen voor ToggleButton

In dit voorbeeld wordt de gebeurtenis MuisOmhoog (MouseUp) gebruikt voor het instellen van een variabele en roept de procedure ExclusiveToggleButtons . De ExclusiveToggleButtons bepaalt het ToggleButton -besturingselement dat is geselecteerd en vervolgens de andere wordt geannuleerd. U maakt een groep van elkaar uitsluitende besturingselementen voor ToggleButton , volg deze stappen:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik opModulein het menu Invoegen .
 4. Typ de volgende code in het codevenster van de module:
  ' Variable that holds the name of the ToggleButton that was clicked.Public clicked As StringSub ExclusiveToggleButtons()  Dim toggle As Control  ' Loop through all the ToggleButtons on Frame1.  For Each toggle In UserForm1.Frame1.Controls    ' If Name of ToggleButton matches name of ToggleButton    ' that was clicked...    If toggle.Name = clicked Then     '...select the button.     toggle.Value = True    Else     '...otherwise clear the selection of the button.     toggle.Value = False    End If  NextEnd Sub
 5. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 6. Een besturingselement Frame toevoegen aan het UserForm.
 7. Een besturingselement ToggleButton toevoegen in het besturingselement .

  Herhaal deze stap voor twee meer ToggleButton besturingselementen toevoegen in het besturingselement .
 8. Dubbelklik op het besturingselement aan displaythe het codevenster voor het gebruikersformulier.
 9. Typ in het codevenster van de module de volgende codefor de gebeurtenis ToggleButton MouseUp :
  Private Sub ToggleButton1_MouseUp(ByVal Button As Integer, _       ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)    clicked = ToggleButton1.Name    Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"  End Sub  Private Sub ToggleButton2_MouseUp(ByVal Button As Integer, _       ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)    clicked = ToggleButton2.Name    Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"  End Sub  Private Sub ToggleButton3_MouseUp(ByVal Button As Integer, _       ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)    clicked = ToggleButton3.Name    Application.OnTime Now, "ExclusiveToggleButtons"  End Sub
 10. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u een besturingselement ToggleButton klikt, wordt het eerder geselecteerde ToggleButton -besturingselement is geannuleerd.

TabStrip-besturingselement

Een TabStrip -besturingselement gebruiken om verschillende sets met gegevens voor een aantal besturingselementen weer te geven.

Een TabStrip-besturingselement programmatisch beheren

Als u wilt wijzigen van de eigenschap BackColor van het besturingselement voor een afbeelding op basis van het tabblad dat is geselecteerd, de volgende stappen uit:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik vervolgens op Visual Basic Editor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een TabStrip -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Een besturingselement afbeelding toevoegen dat de boekwaarde van het besturingselement TabStrip omvat , maar dat heeft geen betrekking op de tabbladen.
 6. Typ in het venster Eigenschappen voor Image1,& H000000FF & in de eigenschap BackColor .
 7. Dubbelklik op het besturingselement TabStrip aan het codevenster voor het besturingselement TabStrip klikken.
 8. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis Change TabStrip1 :
  Private Sub TabStrip1_Change()  Dim i As Integer  i = TabStrip1.SelectedItem.Index  Select Case i    Case 0      ' If Tab1 is selected, change the color of Image control to Red.      Image1.BackColor = RGB(255, 0, 0)    Case 1      ' If Tab2 is selected, change the color of Image control to Green.      Image1.BackColor = RGB(0, 255, 0)  End SelectEnd Sub
 9. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
De kleur van het besturingselement afbeelding verandert afhankelijk van de pagina in het besturingselement TabStrip , die actief is.

Voor meer informatie over het besturingselement TabStrip, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213254 Excel 2000: Het gebruik van het besturingselement TabStrip op een gebruikersformulier

MultiPage-besturingselement

Een MultiPage -besturingselement gebruiken om te werken met een grote hoeveelheid informatie die in verschillende categorieën kan worden gesorteerd. Een MultiPage -besturingselement bestaat uit een of meer pagina -objecten die elk een andere set besturingselementen bevatten. U kunt de actieve pagina via programmacode instellen door de eigenschap waarde van het besturingselement MultiPage .

Een MultiPage-besturingselement programmatisch beheren

Een MultiPage -besturingselement toevoegen en beheren met behulp van een macro, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een MultiPage -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Een Label toevoegen aan pagina 1 van het besturingselement MultiPage .
 6. Een TextBox -besturingselement toevoegen aan pagina 1 van het besturingselement MultiPage .
 7. Pagina 2Klik op het besturingselement MultiPage en herhaalt u stappen 5and 6 een Label -besturingselement en een TextBox -besturingselement toe te voegen.
 8. Dubbelklik op het besturingselement MultiPage aan het codevenster voor het besturingselement MultiPage klikken.
 9. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis Change MultiPage1 :
  Private Sub MultiPage1_Change()  Select Case MultiPage1.Value    ' If activating Page1...    Case 0      Label1.Caption = TextBox2.Text      TextBox1.Text = ""    ' If activating Page2...    Case 1      Label2.Caption = TextBox1.Text      TextBox2.Text = ""  End SelectEnd Sub
 10. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis UserForm Initialize :
  Private Sub UserForm_Initialize()  ' Force Page1 to be active when UserForm is displayed.  MultiPage1.Value = 0  Label1.Caption = ""End Sub
 11. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  Typ in het tekstvak op pagina 1Test. Als het tabblad Pagina2TextBox2 youclick is uitgeschakeld en het bijschrift van Label2 verandert in de post die u hebt aangebracht in TextBox1 op pagina 1 ("Test").

Het maken van een wizardinterface met behulp van een MultiPage-besturingselement

Wanneer een taak verschillende incrementele stappen vereist, kan een wizardinterface zeer effectief zijn. U kunt het besturingselement MultiPage een wizardinterface in plaats van meerdere UserForms maken. In dit voorbeeld wordt een MultiPage -besturingselement dat drie pagina's heeft bewerkt. Een procedure die is gekoppeld aan de gebeurtenis Initialize van het UserForm Pagina2 en Pagina3 uitgeschakeld en zorgt ervoor dat pagina 1 van het besturingselement MultiPage actief.

Opmerking Bij het indexeren van de pagina's van een MultiPage -besturingselement via de Pages -collectie is de eerste pagina in de collectie nul pagina. Deze procedure ook wordt het bijschrift van de besturingselementen CommandButton en schakelt de <> knop.

Opmerking De procedure die is toegewezen aan de gebeurtenis Click van CommandButton1 bepaalt de functionaliteit van de <> knop. De procedure die is toegewezen aan de gebeurtenis Click van CommandButton2 bepaalt de functionaliteit van de volgende > knop. Een om wizardinterface te maken met behulp van een MultiPage -besturingselement, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een MultiPage -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad pagina 1 en klik vervolgens opNieuwe pagina Pagina3 toevoegen aan het besturingselement MultiPage .
 6. Voeg een CommandButton -besturingselement op het gebruikersformulier dat zich niet op het besturingselement MultiPage .

  Herhaal deze stap als u wilt toevoegen van een tweede besturingselement CommandButton op het gebruikersformulier.
 7. Dubbelklik op het gebruikersformulier om de Codewindow voor het gebruikersformulier wordt geopend.
 8. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis UserForm Initialize :
  Private Sub UserForm_Initialize()  With MultiPage1    ' The next 2 lines disable Page2 & Page3.    .Pages(1).Enabled = False    .Pages(2).Enabled = False    ' Make Page1 the active page.    .Value = 0  End With    ' Set the caption on the CommandButtons.  CommandButton1.Caption = "<Back"  CommandButton1.Enabled = False  CommandButton2.Caption = "Next>"End Sub' Procedure for the "<Back" buttonPrivate Sub CommandButton1_Click()  Select Case MultiPage1.Value    Case 1                 ' If Page2 is active...      With MultiPage1        .Pages(0).Enabled = True    ' Enable Page1.        .Value = MultiPage1.Value - 1 ' Move back 1 page.        .Pages(1).Enabled = False   ' Disable Page2.      End With      CommandButton1.Enabled = False   ' Disable Back button.          Case 2                 ' If Page3 is active...      With MultiPage1        .Pages(1).Enabled = True    ' Enable Page2.        .Value = MultiPage1.Value - 1 ' Move back 1 page.        .Pages(2).Enabled = False   ' Disable Page3.  CommandButton2.Caption = "Next>"      End With  End SelectEnd Sub' Procedure for the "Next>" buttonPrivate Sub CommandButton2_Click()  Select Case MultiPage1.Value    Case 0                 ' If Page1 is active...      With MultiPage1        .Value = MultiPage1.Value + 1  ' Move forward 1 page.        .Pages(1).Enabled = True    ' Enable Page2.        .Pages(0).Enabled = False    ' Disable Page1.      End With      CommandButton1.Enabled = True    ' Enable Back button.          Case 1                 ' If Page2 is active...      With MultiPage1        .Value = MultiPage1.Value + 1  ' Move forward 1 page.        .Pages(2).Enabled = True    ' Enable Page3.        .Pages(1).Enabled = False    ' Disable Page2.      End With      CommandButton2.Caption = "Finish"  ' Change Next button to Finish.          Case 2                 ' If Page3 is active...      MsgBox "Finished!"         ' User is Finished.      Unload Me              ' Unload the UserForm.  End SelectEnd Sub
 9. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer u klikt op volgende >, pagina 2 is geactiveerd en de <> knop beschikbaar. Wanneer u klikt op volgende > een tweede keer Pagina3 is geactiveerd en wordt het bijschrift voor CommandButton2 wordt gewijzigd in 'Voltooien'.

ScrollBar, besturingselement

U kunt een besturingselement schuifbalk als u wilt dat de waarde die wordt weergegeven door een ander besturingselement, zoals een Label -besturingselement te wijzigen.

Het wijzigen van een Label-besturingselement dat is gebaseerd op de waarde van een besturingselement ScrollBar

Als de eigenschap Bijschrift voor een Label -besturingselement de huidige instelling van de eigenschap Value van een besturingselement schuifbalk wijzigen, als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een besturingselement schuifbalk toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Een Label toevoegen aan het UserForm.
 6. Dubbelklik op het besturingselement ScrollBar aan het codevenster voor het besturingselement ScrollBar klikken.
 7. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis ScrollBar1 wijzigen :
  Private Sub ScrollBar1_Change()  Label1.Caption = ScrollBar1.ValueEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Als u met behulp van het besturingselement ScrollBar schuift, wordt met de huidige waarde van het besturingselement ScrollBarLabel1 bijgewerkt.

SpinButton, besturingselement

SpinButton -besturingselement zoals een besturingselement schuifbalk wordt vaak gebruikt om te verhogen of verlagen de waarde van een ander besturingselement, zoals een Label -besturingselement. De eigenschap SmallChange bepaalt hoeveel de waarde van een besturingselement SpinButton verandert als erop wordt geklikt.

Een SpinButton-besturingselement dat verhoogt of verlaagt de datum die is opgeslagen in een TextBox-besturingselement toevoegen

Een SpinButton -besturingselement dat verhoogt of verlaagt de datum die is opgeslagen in een TextBox -besturingselement wilt toevoegen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. SpinButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Voeg een TextBox -besturingselement toe aan het UserForm.
 6. Dubbelklik op het SpinButton -besturingselement toopen het codevenster voor het SpinButton -besturingselement.
 7. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis SpinUp SpinButton1 :
  Private Sub SpinButton1_SpinUp()  TextBox1.Text = DateValue(TextBox1.Text) + 1End Sub
 8. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis SpinDown SpinButton1 :
  Private Sub SpinButton1_SpinDown()  TextBox1.Text = DateValue(TextBox1.Text) - 1End Sub
 9. Typ in het venster Code de volgende code voor de gebeurtenis UserForm Initialize :
  Private Sub UserForm_Initialize()  TextBox1.Text = DateEnd Sub
 10. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.
Wanneer het gebruikersformulier wordt weergegeven, wordt de huidige datum weergegeven in TextBox1. Wanneer u het SpinButton -besturingselement klikt, wordt de datum verhoogd of verlaagd met één dag.

In dit voorbeeld als u de eigenschap SmallChange van SpinButton1, wijzigt u hebben geen invloed op het aantal dagen dat door de post in de namen TextBox1 wordt gewijzigd wanneer u op SpinButton1. Het aantal dagen wordt alleen bepaald door de procedure die u hebt gekoppeld aan de gebeurtenis SpinUp en de gebeurtenis SpinDown van SpinButton1.

Voor meer informatie over het SpinButton-besturingselement, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213224 Excel 2000: Visual Basic-voorbeeld voor het gebruik van een knop draaien met een datum

RefEdit-besturingselement

Het besturingselement RefEdit imiteert het gedrag van de verwijzing uit die in Excel zijn ingebouwd. De eigenschap Value kunt u de huidige cel adres die zijn opgeslagen in een RefEdit -besturingselement.

Hoe u een reeks cellen vullen op basis van het bereik dat u selecteert met behulp van het besturingselement RefEdit

Met het besturingselement RefEdit gebruikt om cellen te vullen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Een RefEdit -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 5. Een CommandButton -besturingselement toevoegen aan het gebruikersformulier.
 6. Dubbelklik op de CommandButton -besturingselement toopen het codevenster voor het besturingselement CommandButton .
 7. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click CommandButton1 :
  Private Sub CommandButton1_Click()  Dim MyRange As String  MyRange = RefEdit1.Value  Range(MyRange).Value = "test"  Unload MeEnd Sub
 8. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  De UserFormappears.
 9. Klik op de knop in het besturingselement RefEdit .

  U ziet dat het UserForm wordt samengevouwen.
 10. Selecteer een bereik van cellen, zoals a1: a5 en klik vervolgens op ingevuld in het RefEdit -besturingselement om de UserForm weer te geven.
 11. Klik op CommandButton1.
Het UserForm wordt gesloten en de cellen die u hebt geselecteerd is nu het woord 'test' bevatten.

Voor meer informatie over het besturingselement RefEdit, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213776 Excel 2000: Het gebruik van het besturingselement RefEdit met een UserForm

Afbeeldingsbesturingselement

Het doel van het besturingselement afbeelding is een afbeelding weergeven op een gebruikersformulier. Als u een afbeelding toewijzen aan een besturingselement tijdens runtime, gebruikt u de functie LoadPicture .

Hoe u een afbeelding in een afbeeldingsbesturingselement laden

Als u wilt invoegen in een besturingselement afbeelding dat u wordt gevraagd om een afbeelding te laden wanneer u klikt op het besturingselement voor afbeeldingen , volg deze stappen:
 1. Start Excel en open een nieuwe lege werkmap.
 2. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 3. Klik in het menu InvoegenUserForm een UserForm invoegen in uw werkmap.
 4. Voeg een besturingselement afbeelding op het gebruikersformulier.
 5. Dubbelklik op het besturingselement afbeelding theCode venster openen voor het besturingselement voor afbeeldingen .
 6. Typ in het codevenster de volgende code voor de gebeurtenis Click Image1 :
  Private Sub Image1_Click()  Dim fname As String    ' Display the Open dialog box.  fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:= _      "Bitmap Files(*.bmp),*.bmp", Title:="Select Image To Open")    ' If you did not click Cancel...  If fname <> "False" Then    ' Load the bitmap into the Image control.    Image1.Picture = LoadPicture(fname)    ' Refresh the UserForm.    Me.Repaint  End IfEnd Sub
 7. Klik in het menu uitvoeren op RunSub/UserForm.

  Het gebruikersformulier wordt weergegeven.
 8. Klik op het besturingselement voor afbeeldingen .

  Kunt extra klikt u op het besturingselement voor afbeeldingen , de Afbeelding selecteren om Open dialoogvenster boxappears, en vervolgens kunt u een bitmap-bestand in te voegen in thecontrol.
Voor meer informatie over het besturingselement Afbeelding, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
213732 Excel 2000: De functie LoadPicture gebruiken met een afbeeldingsbesturingselement

Meer informatie

Het Objectenoverzicht

Een volledige lijst met alle eigenschappen en methoden voor een bepaalde opdracht is beschikbaar in het Objectenoverzicht. Ga als volgt te werk om deze gegevens in Excel:
 1. WijsMacroaan in het menu Extra en klik op Visual BasicEditor.
 2. Klik in het menu Beeld op ObjectBrowser.
 3. Typ de naam van het besturingselement dat u wilt in het vak Zoeken naar en klik vervolgens op Zoeken.
Klik voor meer informatie over het gebruik van het Objectenoverzicht in de Visual Basic Editor Microsoft Visual Basic Help in het menu HelpObjectenoverzicht in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klik op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
Meer informatie over het installeren van Microsoft Excel Help op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
231946 Office 2000: Hoe één Office-programma of -onderdeel toevoegen of verwijderen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 829070 - Laatst bijgewerkt: 09/23/2015 14:17:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbhowto kbmt KB829070 KbMtnl
Feedback