Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er is een VSS-updatepakket (Volume Shadow Copy-service) beschikbaar voor Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Er is een hotfix-update beschikbaar voor de Volume Shadow Copy-service voor Microsoft Windows Server 2003. Dit updatepakket is ontwikkeld voor het oplossen van de volgende specifieke problemen:
Symptomen

Het maken van softwareschaduwkopieën op grote volumes met een kleine clustergrootte kan niet worden voltooid


Wanneer u schaduwkopieën wilt maken op grote volumes met een kleine clustergrootte (bijvoorbeeld minder dan 4 kB), of als u tegelijkertijd momentopnamen maakt van verschillende zeer grote volumes, reserveert de VSS-softwareprovider tijdens het maken van de schaduwkopie meer wisselbaar geheugen dan nodig is. Als er onvoldoende wisselbaar geheugen beschikbaar is, kan de schaduwkopie niet worden voltooid en kan dit tot gevolg hebben dat alle vorige schaduwkopietaken verloren gaan. Als dit probleem optreedt, kunnen de volgende foutberichten worden vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen:
Gebeurtenistype:	Fout Bron van gebeurtenis:	VolSnap Categorie van gebeurtenis:	Geen Gebeurtenis-id: 		5 Beschrijving: De schaduwkopie van volume X: kan niet worden gemaakt omdat er onvoldoende niet-wisselbaar geheugen voor een bitmapstructuur is.
Gebeurtenistype:	Fout Bron van gebeurtenis:	VolSnap Categorie van gebeurtenis:	Geen Gebeurtenis-id:		20 Beschrijving: De schaduwkopieën van volume X: zijn afgebroken omdat het berekenen van de beschikbare ruimte is mislukt.
Gebeurtenistype:   Fout Bron van gebeurtenis:  VolSnap Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-id:    28 Beschrijving: De schaduwkopie van volume X: kan niet worden gemaakt vanwege een fout bij het maken van essentiële structuren op de schijf. Data: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Opmerking Er kunnen ook andere gebeurtenissen worden gegenereerd. Deze worden echter niet in dit artikel beschreven. De waarde 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) in de sectie NTSTATUS van de gebeurtenis op offset 0x14 geeft een probleem aan met de geheugenbrontoewijzing.

Oplossing Het probleem van de geheugentoewijzing is opgelost met deze update. Dit probleem kan nog wel optreden als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de kopieerbewerking uit te voeren.

Er treden time-outfouten op in schrijvers van de Volume Shadow Copy-service en er gaan schaduwkopieën verloren tijdens het maken van een back-up of op momenten dat er bijzonder veel input/output is


Wanneer u een back-upproces start, treden er in bepaalde schrijvers van de Volume Shadow Copy-service time-outfouten op waardoor de back-up mislukt. Schrijvers van de Volume Shadow Copy-service zijn programma's of services die de Volume Shadow Copy-service gebruiken om gegevens op te slaan voordat er een schaduwkopie wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een back-upprogramma gebruikt (zoals NTBackup), wordt de back-up in dat geval niet voltooid en verschijnt het volgende foutbericht:
Fout opgetreden tijdens het maken van een schaduwkopie: 800423f4 (of de waarde 800423f2 of 800423f3).
U kunt vaststellen wat het probleem is met de schrijver van de Volume Shadow Copy-service door direct na het mislukken van de back-up de opdracht vssadmin uit te voeren:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ vssadmin list writers.
Deze opdracht resulteert in een overzicht van de schrijvers van de Volume Shadow Copy-service en hun status. De uitvoer kan bijvoorbeeld aangeven dat er een probleem is met MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) of de schrijver van Microsoft Active Directory. Er kunnen time-outfouten optreden voor verschillende schrijvers, zoals de schrijvers van MSDE, SQL, NTDS (NT Directory Service), WINS (Windows Internet Naming System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), Remote Storage, de certificeringsinstantie en Microsoft Exchange. Hieronder ziet u een voorbeeld van mogelijke uitvoer:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Naam schrijver: 'NTDS' Schrijver-id: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Id van schrijverinstantie: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} Status: [10] mislukt Laatste fout: Herstelbare fout
Voor bepaalde time-outfouten kunt u ook informatie vinden in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen. Hier volgen twee voorbeelden:
Gebeurtenis-id: 12290 Beschrijving: Waarschuwing van Volume Shadow Copy Service: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Gebeurtenis-id: 2004 Beschrijving: Time-out voor de schaduwkopie 6 (20000 ms). 
Er kan een probleem optreden waardoor er voor bepaalde schrijvers van de Volume Shadow Copy-service een time-out optreedt tijdens het maken van een grote schaduwkopie. Dit probleem doet zich met name voor op computers met langzame vaste schijven, weinig geheugen of een trage processor. Het probleem kan ook optreden op computers waarop de schrijfcache van de schijf is uitgeschakeld (zoals op een domeincontroller).

Het maken van een schaduwkopie bestaat uit een complexe reeks van interproces-aanroepen. De interproces-aanroepen zorgen ervoor dat alle belangrijke schrijvers van de Volume Shadow Copy-service hun gegevensbuffers leegmaken tijdens het genereren van de schaduwkopie. Voorbeelden van programma's waarin dit probleem kan optreden, zijn SQL, Exchange Server en services van het besturingssysteem. Ook is het zo dat bepaalde schrijvers van de Volume Shadow Copy-service, zoals die van Exchange, gedurende een vooraf gedefinieerd tijdsinterval geen gegevens wegschrijven. Tijdens dit interval kan dan de schaduwkopie worden gemaakt. De schrijvers wachten om ervoor te zorgen dat de inhoud van de schaduwkopie consistent is met de inhoud van de gegevensbuffers. Als de processorsnelheid echter laag is, er veel geheugen in gebruik is of er veel input/output is, kunnen de volgende problemen optreden:
 • De gegevensbuffers van de schrijvers worden niet leeggemaakt.
 • De schrijvers beginnen direct met het wegschrijven van gegevens en negeren het ingestelde tijdsinterval.
Als dit gebeurt, kan de schaduwkopie niet worden gemaakt.

Belangrijk Het maken van een schaduwkopie kan ook mislukken door andere oorzaken, die echter vergelijkbare foutsymptomen te zien geven. Voorbeelden zijn onvoldoende schijfruimte of een onjuiste configuratie van de computer. Deze hotfix verhelpt alleen de specifieke time-outfouten die tijdens een back-up willekeurig kunnen optreden in schrijvers van de Volume Shadow Copy-service. Microsoft raadt u daarom ten zeerste aan het gebeurtenislogboek te controleren op eventuele andere potentiële fouten in de Volume Shadow Copy-service die een fout in een schrijver tot gevolg kunnen hebben.

Een ander verwant symptoom is dat schaduwkopieën van gedeelde netwerkmappen zijn verwijderd. Het volgende foutbericht wordt vastgelegd in het gebeurtenislogboek als dit probleem optreedt:
Gebeurtenistype: Fout Bron van gebeurtenis: VolSnap Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-id: 25 Beschrijving: De schaduwkopieën van volume Volumenaam zijn verwijderd omdat de schaduwkopieopslag niet tijdig is vergroot . Beperk eventueel de I/O-belasting van deze computer om het probleem in de toekomst te voorkomen.
In het bericht is Volumenaam de naam van het volume waarvan volgens het schema een back-up moet worden gemaakt.

Er kan ook een probleem optreden in het stuurprogramma Volsnap.sys waardoor de schaduwkopie wordt verwijderd wanneer de input/output groot is. Dit probleem kan met name optreden wanneer de schrijfcache van de schijf is uitgeschakeld (zoals op een domeincontroller).

Standaard wordt het schaduwkopieprogramma van Microsoft Windows Server 2003 gebruikt voor het maken van schaduwkopieën voor back-updoeleinden. De schaduwkopieën worden geïmplementeerd via de methode kopiëren bij wegschrijven. De verschillen worden gekopieerd naar het opslaggebied van de schaduwkopie. In de Volume Shadow Copy-service kunt u het programma voor het beheren van schaduwkopieën of de opdracht vssadmin gebruiken.

In de oorspronkelijke versie van Windows Server 2003 is het opslaggebied dat in eerste instantie wordt gereserveerd voor het maken van schaduwkopieën, 100 MB groot. De gebruikte ruimte is echter veel kleiner. Na verloop van tijd kan de gereserveerde ruimte toenemen naarmate er meer gegevens worden gewijzigd op het oorspronkelijke volume. Als er echter veel input/output plaatsvindt op het oorspronkelijke volume, kan het opslaggebied voor schaduwkopieën onvoldoende snel groeien om ruimte te bieden aan alle wijzigingen die optreden tijdens het kopiëren bij wegschrijven. Hierdoor worden alle schaduwkopieën op het oorspronkelijke volume verwijderd. Dit probleem is vooral merkbaar in configuraties met een domeincontroller. In dergelijke configuraties is de schrijfcache voor de schijf namelijk standaard uitgeschakeld.

Belangrijk Een vergelijkbaar probleem wordt veroorzaakt door het defragmenteren van een volume met een kleine clustergrootte. In deze situatie worden alle schaduwkopieën verwijderd en wordt de eerder beschreven gebeurtenisfout vastgelegd in het logboek. Als u meer informatie wilt over het verloren gaan van schaduwkopieën tijdens het defragmenteren van een schijf, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
312067 Schaduwkopieën gaan verloren tijdens het defragmenteren van een volume (Het Engels)
Bovendien kan de gebeurtenis met de fout-id 2004 worden vastgelegd als er beschadigde NTFS-volumes worden aangetroffen. U kunt vaststellen of dit het probleem is door het programma Chkdsk.exe uit te voeren met de schakeloptie /f.

Groot controlelogboek. Time-outfouten voor schrijvers kunnen ook optreden tijdens een back-up van de systeemstatus als het beveiligingslogboek (controlelogboek) uitzonderlijk groot is. Het is daarom verstandig regelmatig een back-up van de systeemstatus te maken of het logboek af en toe leeg te maken.

Oplossing Deze hotfix zorgt ervoor dat dit probleem minder vaak optreedt doordat bepaalde schrijvers meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op het schaduwkopieproces. Daarnaast wordt met deze hotfix het oorspronkelijke opslaggebied voor schaduwkopieën vergroot van 100 MB naar 300 MB.

Er wordt een gebeurtenis voor het plotseling verwijderen van een Plug en Play-apparaat vastgelegd wanneer u een hardwareschaduwkopie verwijdert


Een hardwareschaduwkopie is een schaduwkopie die wordt uitgevoerd in een hardwarematige opslagmatrix. Hardwareschaduwkopieën worden door Windows Server 2003 op dezelfde manier weergegeven en behandeld als schijven en LUN's (Logical Unit Numbers). Wanneer een schijf of een LUN plotseling van een systeem wordt losgekoppeld, wordt er een gebeurtenis vastgelegd met gegevens over de plotselinge verwijdering. Hetzelfde geldt voor hardwareschaduwkopieën. Als een schaduwkopie wordt verwijderd, wordt er een gebeurtenis geregistreerd. Als u een hardwareschaduwkopie verwijdert, kunnen de volgende foutberichten worden vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen:
Gebeurtenistype: Fout Bron van gebeurtenis: PlugPlayManager Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-id: 12 Beschrijving: Het apparaat 'fabrikant model (C) SCSI-schijf' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) is uit het systeem verdwenen zonder dat de verwijdering is voorbereid.
Gebeurtenistype: Fout Bron van gebeurtenis: VSS Categorie van gebeurtenis: Geen Beschrijving: Fout van de Volume Shadow Copy-service: Onverwachte fout bij het aanroepen van routine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002
Oplossing Het probleem wordt opgelost met dit updatepakket doordat het schaduwkopievolume en de schijfapparaten op de juiste manier worden verwijderd.

Schaduwkopieën werken niet in een cluster met verschillende Windows-systeempaden of wanneer de share ADMIN$ is verwijderd


Wanneer u schaduwkopieën inschakelt voor gedeelde mappen in een cluster, kan de geplande taak voor de schaduwkopie niet worden voltooid wanneer verschillende knooppunten in het cluster verschillende paden naar Windows-mappen hebben (bijvoorbeeld %windir%). Als het Windows-installatiepad voor knooppunt A bijvoorbeeld c:\winnt is en het pad voor knooppunt B c:\windows, werkt de geplande taak niet wanneer er als gevolg van een storing wordt overgeschakeld van knooppunt A naar B.

Ook kan het volgende foutbericht worden weergegeven wanneer u een schaduwkopie wilt plannen:
Kan geen standaardschema voor het maken van schaduwkopieën van volume X" 0x80070906 maken. Deze gedeelde netwerkbron bestaat niet.
Dit probleem kan optreden als de ADMIN$-share is verwijderd uit een systeem, ook in niet-geclusterde omgevingen.

Oplossing Deze problemen worden opgelost met dit updatepakket. Er worden nu verschillende Windows-systeempaden gedetecteerd en de share ADMIN$ is niet meer vereist voor het plannen van een schaduwkopietaak.

Als u een bewerking voor het maken van een hardwareschaduwkopie annuleert, ontstaat er een zwevende bron voor de hardwareschaduwkopie


Wanneer u een hardwareschaduwkopie maakt die automatisch wordt geïmporteerd op de computer waarop de schaduwkopie is gemaakt, ontstaat er een zwevende bron voor de schaduwkopie als u de bewerking annuleert. Dit probleem doet zich alleen voor in de volgende gevallen:
 • U gebruikt een hardwareschaduwkopie die is geconfigureerd voor automatisch importeren op dezelfde computer (via de context autoimport)
 • U annuleert de hardwareschaduwkopie op het moment dat de schaduwkopie wordt gemaakt.
Voor het verwijderen van de hardwarebron moet een gebruiker met beheerdersreferenties de bron handmatig verwijderen via het beheerprogramma van het opslagapparaat.

Oplossing Het probleem wordt opgelost met dit updatepakket doordat nu wordt vastgesteld of er een configuratie voor automatisch importeren bestaat.

De fout 0x800700EA treedt op wanneer u een hardwareschaduwkopie wilt importeren


In bepaalde omstandigheden kan een hardwareschaduwkopie niet worden geïmporteerd. Wanneer dit probleem optreedt, wordt de volgende gebeurtenis weergegeven:
Gebeurtenistype:		Fout Bron van gebeurtenis:	VSS Categorie van gebeurtenis:	Geen Gebeurtenis-id:		8193 Beschrijving: Fout van de Volume Shadow Copy-service: Onverwachte fout bij het aanroepen van routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.
Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket.

Een schaduwkopie raakt beschadigd op volumes die sterk gefragmenteerd zijnEen schaduwkopie raakt beschadigd als een volume sterk gefragmenteerd is en de voorziening voor schaduwkopieën ingeschakeld is op het volume.

Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket.

De hardwareschaduwkopie bevat een leeg pad DEVICE


Het is niet mogelijk een hardwareschaduwkopie te maken. De schaduwkopie wordt weliswaar als voltooid gemeld, maar met een leeg pad DEVICE=. Dit probleem kan optreden wanneer de schaduwkopie niet kan worden gemaakt door het hardware-opslagapparaat. De fout en de foutcode worden echter gemaskeerd. Het aanvragende programma meldt een fout tijdens een poging toegang om te krijgen tot de schaduwkopie.

Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket. De fout en de foutcode worden nu op de juiste manier geretourneerd door het programma.

Volumes worden niet meer weergegeven wanneer u hardwareschaduwkopieën gebruikt in een geclusterde omgeving


Een volume wordt niet meer weergegeven wanneer u een hardwareschaduwkopie uitvoert en het volume deel uitmaakt van een beheerde bron in een cluster. Dit probleem treedt op wanneer het clusterschijfstuurprogramma bepaalde bewerkingen niet doorgeeft tussen de lagen in de opslagstack.

Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket. Het clusterschijfstuurprogramma geeft nu de juiste bewerkingen door.

Een computer reageert niet meer als de optie voor schaduwkopieën voor gedeelde mappen is ingeschakeld wanneer u hardwareschaduwkopieën wilt importeren


Dit probleem doet zich voor wanneer u hardwareschaduwkopieën gebruikt en de volgende stappen uitvoert:
 1. U hebt de optie voor schaduwkopieën voor gedeelde mappen ingeschakeld op het volume.
 2. U voert een hardwareschaduwkopie uit op dat volume.
 3. U importeert de hardwareschaduwkopie.
 4. U verbreekt de hardwareschaduwkopie (u converteert de kopie naar een LUN).
 5. U configureert de nieuwe LUN met de bewerking lezen/schrijven.
Oplossing: Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket.

Bepaalde VSS-bewerkingen worden niet voltooid als een hardwareschaduwkopie wordt overgenomen in een geclusterde omgeving


Als een hardwareschaduwkopie wordt overgenomen in een cluster, kunnen bepaalde input/output-taken niet worden voltooid wanneer de opslagbronnen online worden gezet op een ander knooppunt in het cluster. Als dit probleem optreedt, worden sommige sectoren van een hardwareschaduwkopie als onbruikbare sectoren waargenomen door de opslagstack. Bepaalde VSS-bewerkingen worden dan niet voltooid en de volgende gebeurtenis wordt weggeschreven naar het toepassingslogboek:
  Type gebeurtenis: 	Fout Bron van gebeurtenis:	VSS Categorie van gebeurtenis:	Geen Gebeurtenis-id: 		8193 Computer: 		Computernaam Beschrijving: Fout van de Volume Shadow Copy-service: Onverwachte fout bij het aanroepen van routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057
Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket. De opslagstack zal proberen de bewerkingen opnieuw uit te voeren.

De Cluster-service wordt niet gestart nadat u een upgrade naar Microsoft Windows Server 2003 hebt uitgevoerd


Wanneer u een cluster overzet van Windows 2000 Server naar Windows Server 2003, is de serviceaccount mogelijk geen expliciet lid van de lokale beheerdersgroep. In Windows Server 2003 is de Cluster-service host van een VSS-schrijver. De service wordt mogelijk niet gestart als de serviceaccount geen expliciet lid is van de lokale beheerdersgroep.

Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket. De Cluster-serviceaccount wordt nu toegevoegd aan de lijst met aangepaste accounts van VSS.

VSS kan geen momentopnamen maken van LUN's (Logical Unit Numbers) die zich bevinden op iSCSI-stations (Internet Small Computer System Interface)


De volgende gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer u een momentopname wilt maken van een LUN op een iSCSI-volume:
Bron: VSS Gebeurtenis-id: 8193 Beschrijving: Fout van de Volume Shadow Copy-service: Onverwachte fout bij het aanroepen van routine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.
Oplossing Met dit updatepakket komt ondersteuning voor iSCSI-hardware beschikbaar.

Opmerking Microsoft adviseert Microsoft iSCSI Software Initiator versie 1.02 of hoger uit te voeren. Ga voor meer informatie over iSCSI-schijven naar de volgende Microsoft Storage Technologies - iSCSI-website:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

SQL MSDE Writer retourneert een fout als de database offline is tijdens een herstelbewerking


Wanneer u een SQL-database wilt herstellen, probeert de MSDE-schrijver (als onderdeel van het VSS-proces) te communiceren met het SQL-exemplaar. Als u een herstelbewerking uitvoert wanneer het SQL MSDE-exemplaar niet actief is, kan de MSDE-schrijver geen verbinding maken. De MSDE-schrijver meldt een fout aan de back-uptoepassing, waardoor de herstelbewerking mislukt. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen:
Gebeurtenistype: Fout Bron van gebeurtenis: VSS Categorie van gebeurtenis: Geen Gebeurtenis-id: 6013 Beschrijving: Sqllib-fout: OLEDB-fout ontdekt tijdens het aanroepen van IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Eigen fout: 17 Foutstatus: 1, ernst: 16 Bron: foutbericht van Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] De SQL-server bestaat niet of de toegang tot de server is geweigerd.
Oplossing Dit probleem wordt opgelost met dit updatepakket.
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er zijn geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt de volgende hotfix:
826936 Time-outfouten in schrijvers van de Volume Shadow Copy-service en schaduwkopieën gaan verloren tijdens back-up en wanneer er zeer veel input/output is (Het Engels)

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum     Tijd  Versie      Grootte  Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 18-dec-2003 20:04 5.2.3790.114    59.392 Clusdisk.sys 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.113   225.280 Dmadmin.exe 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.109  1.055.232 Esent.dll 18-dec-2003 07:21 5.2.3790.113   129.536 Ftdisk.sys 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.113   273.920 Swprv.dll 18-dec-2003 07:16 5.2.3790.113   116.736 Volsnap.sys 18-dec-2003 07:16 5.2.3790.113   131.584 Vssadmin.exe 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.113   542.720 Vssapi.dll 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.113   130.560 Vssui.dll 18-dec-2003 07:16 5.2.3790.113   663.040 Vssvc.exe 26-dec-2003 23:02 5.2.3790.113    18.432 Vss_ps.dll 16-dec-2003 17:55 5.2.3790.113    37.888 Ws03res.dll 
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows Server 2003 Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Volume Shadow Copy-service klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
327948 Compatibiliteit van Windows Server 2003 met oudere back-upsoftware (Het Engels)
Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Aanbieder van pakket met VSS-momentopnamen
Eigenschappen

Artikel-id: 833167 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:23:54 - Revisie: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Feedback