Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de geheime tips over Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Dit artikel bevat een beschrijving van enkele zeer krachtige en nuttige functies en voorzieningen in Microsoft Excel die vaak onbekend blijven bij gebruikers. U maakt bijvoorbeeld een nieuwe macro voor een berekening, terwijl u hiervoor ook een bestaande formule of functie zou kunnen gebruiken. Of u maakt een nieuwe macro voor een taak, terwijl u deze taak ook kunt uitvoeren met een bestaande functie.

In deze taak

Inleiding
Dit artikel bevat enkele tips voor het gebruik van Microsoft Excel.

Terug naar begin
Meer informatie

Tekst in meerdere kolommen samenvoegen

U kunt de tekst in meerdere kolommen samenvoegen met de operator & of met de functie SAMENVOEGEN. U typt bijvoorbeeld de volgende gegevens in de cellen A1:C2:

A1: EersteB1: MiddelsteC1: Laatste
A2: TomB2: EdC2: Smit

Als u de volledige naam in cel D2 wilt opnemen, typt u een van de volgende formules:
$D$2: =SAMENVOEGEN(A2;" ";B2;" ";C2)
$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2
Opmerking Een spatie (" ") tussen de cellen wordt gebruikt voor het invoegen van een spatie in de weergegeven tekst.

Terug naar begin

Het afdrukbereik bepalen

Sinds Microsoft Excel 97 voor Windows is een werkbalkknop Afdrukbereik bepalen beschikbaar in de opdrachtcategorie Bestand. Als u op de werkbalkknop Afdrukbereik bepalen klikt, kunt u het afdrukbereik instellen op de huidige selectie. Als u de knop Afdrukbereik bepalen toevoegt aan een bestaande werkbalk, kunt u klikken op Afdrukbereik bepalen en het afdrukbereik gemakkelijk instellen op de huidige selectie.

Ga als volgt te werk om de knop Afdrukbereik bepalen in Excel toe te voegen:
 1. Wijs in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klik op Aanpassen.
 2. Open het tabblad Opdrachten.
 3. Klik in het vak Categorieën op Bestand en schuif door de lijst met opdrachten naar de opdracht Afdrukbereik bepalen.
 4. Klik op Afdrukbereik bepalen en sleep de opdracht naar een bestaande werkbalk.
Terug naar begin

Dubbele items in een lijst uitsluiten

Als u een lijst met items maakt waarin dubbele items voorkomen en daaruit vervolgens een lijst met unieke waarden wilt afleiden, gebruikt u de opdracht Uitgebreid filter in Excel.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Typ de volgende gegevens in de cellen A1:A10 van een nieuwe werkmap:

  A1: Fruit
  A2: Appel
  A3: Kers
  A4: Peer
  A5: Kers
  A6: Pruim
  A7: Appel
  A8: Appel
  A9: Peer
  A10: Appel
 2. Open het menu Data, wijs Filter aan en klik op Uitgebreid filter.
 3. Klik onder Actie op Kopiëren naar andere locatie.
 4. Typ in het vak Lijstbereik de waarde $A$1:$A$10.
 5. Klik op Alleen unieke records, typ $B$1 in het vak Kopiëren naar en klik op OK.

  In kolom B wordt de volgende lijst met unieke waarden weergegeven:

  B1: Fruit
  B2: Appel
  B3: Kers
  B4: Peer
  B5: Pruim
Deze methode kan ook worden toegepast op meerdere kolommen. U kunt rijen verbergen met de opdracht Uitgebreid filter.

Terug naar begin

Tekstwaarden vermenigvuldigen met 1 om de tekstnotatie te converteren naar de getalnotatie

Wanneer u bestanden uit andere bronnen importeert, zien numerieke waarden er soms wel uit als getallen, maar worden ze verwerkt als tekstwaarden. U kunt dit probleem oplossen door de tekstnotatie van deze waarden te converteren naar de getalnotatie. Een manier om dit te doen is om de tekstwaarden te vermenigvuldigen met 1.

Ga als volgt te werk om de tekstwaarden te converteren:
 1. Klik op een lege cel in het werkblad, controleer of voor de cel niet de notatie Tekst is ingesteld en typ 1 in de cel.
 2. Klik terwijl de lege cel is geselecteerd op Kopiëren in het menu Bewerken.
 3. Selecteer het cellenbereik met de waarden die u wilt converteren naar de getalnotatie.
 4. Klik op Plakken speciaal in het menu Bewerken.
 5. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen en klik op OK.
De tekstnotatie wordt geconverteerd naar de getalnotatie. Aan de uitlijning van het getal kunt u zien of de conversie is gelukt. Als u de cel opmaakt met de notatie Standaard, worden de waarden met getalnotatie rechts uitgelijnd. De waarden met tekstnotatie worden links uitgelijnd.

Terug naar begin

Tekstnotatie converteren naar getalnotatie met de wizard Tekst importeren

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Selecteer het cellenbereik met de waarden die u wilt converteren naar de getalnotatie.
 2. Klik in het menu Data op Tekst naar kolommen.
 3. Klik tweemaal op Volgende om naar stap 3 van de wizard te gaan.
 4. Klik in het vak Gegevenstype per kolom op Standaard en klik vervolgens op Voltooien.
De tekstnotatie wordt geconverteerd naar de getalnotatie. Aan de uitlijning van het getal kunt u zien of de conversie is gelukt. Als u de cel opmaakt met de notatie Standaard, worden de waarden met getalnotatie rechts uitgelijnd. De waarden met tekstnotatie worden links uitgelijnd.

Terug naar begin

Decimale getallen in een lijst met meerdere niveaus sorteren

Stel u typt de volgende getallen in een lijst in de cellen A1:A6:

A1: 1.1.0
A2: 1.10.0
A3: 1.2.0
A4: 1.20.0
A5: 1.21.1
A6: 1.3.0

Wanneer u de getallen in de lijst met meerdere niveaus sorteert, worden ze in dezelfde volgorde weergegeven. De getallen in een lijst met meerdere niveaus worden weergegeven in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd. Gebruik de wizard Tekst importeren als u de getallen tussen de decimaaltekens toch wilt sorteren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Selecteer de cellen A1:A6.
 2. Klik in het menu Data op Tekst naar kolommen.
 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst importeren op Gescheiden en klik op Volgende.
 4. Schakel in het vak Scheidingstekens alle selectievakjes uit, behalve het selectievakje Overige. Typ in het vak Overige een punt en klik op Volgende.
 5. Typ in stap 2 $B$1 in het vak Bestemming zodat de oorspronkelijke lijst niet wordt overschreven. Klik op Voltooien.

  De getallen worden weergegeven in de kolommen B, C en D.
 6. Selecteer de cellen A1:D6.
 7. Open het menu Data en klik op Sorteren.
 8. Klik op kolom B in de lijst Sorteren op.
 9. Klik op kolom C in het vak Vervolgens op.
 10. Klik op kolom D in de lijst Vervolgens op en klik op OK.
De gesorteerde lijst wordt weergegeven in kolom A.

Terug naar begin

Een gegevensformulier gebruiken voor het toevoegen van records aan een lijst

Als u records toevoegt aan een lijst, gebruikt u hiervoor een vooraf gedefinieerd gegevensformulier. Klik eerst op een cel in de lijst en klik vervolgens op Formulier in het menu Data.
Public/EN-US/Office/Excel/843504A.gif
Terug naar begin

De huidige datum of tijd invoeren

Als u snel de huidige datum wilt invoeren in een cel, drukt u op CTRL+puntkomma (;) en drukt u op ENTER. Als u snel de huidige tijd wilt invoeren in een cel, drukt u op CTRL+dubbele punt (:) en vervolgens op ENTER.

Terug naar begin

De argumenten in een formule weergeven

Druk terwijl u een formule in de cel typt op CTRL+SHIFT+A om de argumenten in de formule weer te geven. Als u =RENTE typt en vervolgens drukt op CTRL+SHIFT+A, worden alle argumenten voor die functie weergegeven, bijvoorbeeld =RENTE(aantal_termijnen;bet;hardware;terwijl;type_getal;schatting). Als u meer informatie wilt, typt u =RENTE en drukt u op CTRL+A om de wizard Functies weer te geven.

Terug naar begin

Dezelfde tekst of formule invoeren in een cellenbereik

Ga als volgt te werk als u snel dezelfde tekst of formule in een cellenbereik wilt invoeren:
 1. Selecteer het cellenbereik waarin u de tekst of formule wilt doorvoeren.
 2. Typ de tekst of formule, maar druk niet op ENTER. Druk in plaats daarvan op CTRL+ENTER.
De gegevens worden weergegeven in het geselecteerde bereik.

Terug naar begin

Een tekstvak koppelen aan gegevens in een cel

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op de werkbalk Tekenen op Tekstvak, klik op het werkblad en sleep de aanwijzer om het tekstvak te maken.
 2. Als u wijzigingen wilt aanbrengen op de formulebalk, klikt u op de formulebalk of drukt u op F2.
 3. Typ de koppelingsformule. Typ bijvoorbeeld =A1 en druk op ENTER.
De tekst die u invoert in de gekoppelde cel, wordt in het tekstvak weergegeven, bijvoorbeeld de tekst A1. U kunt het tekstvak verplaatsen naar een ander werkblad in dezelfde werkmap.

Terug naar begin

Een afbeelding koppelen aan een cellenbereik

U kunt een cellenbereik kopiëren en de kopie als een afbeelding in een werkblad plakken. Op die manier kunt u de inhoud van cellen overal op het werkblad zien. Gebruik deze methode voor het afdrukken van niet-aangrenzende cellen op één pagina. De afbeelding is gekoppeld en wordt bijgewerkt wanneer de inhoud of de opmaak ervan wordt gewijzigd. Ga als volgt te werk om een gekoppelde afbeelding te maken:
 1. Selecteer het cellenbereik.
 2. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 3. Selecteer de cel waarin de afbeelding moet worden weergegeven.
 4. Open het menu Bewerken, houd SHIFT ingedrukt en klik op Koppeling afbeelding plakken.
Het resultaat is een momentopname die wordt bijgewerkt zodra de inhoud of opmaak van de broncellen wordt gewijzigd.

Terug naar begin

Problemen met lange formules oplossen

Als u een lange werkbladformule maakt die niet het gewenste resultaat oplevert, sleept u de aanwijzer om een deel van de formule op de formulebalk te selecteren en drukt u op F9. Op die manier evalueert u alleen het geselecteerde deel van de formule.

Belangrijk Als u op ENTER drukt, gaat dat deel van de formule verloren. Vergeet daarom niet om in plaats daarvan op ESC te drukken. Mocht u toch op ENTER drukken, dan kunt u de wijziging ongedaan maken met CTRL+Z.

Terug naar begin

Een grafische weergave van een gedefinieerde naam weergeven

Opmerking Dit gedeelte is alleen van toepassing op Excel 97 voor Windows.

Als u het vak In-/uitzoomen voor een werkblad instelt op 39 procent of lager, wordt een gedefinieerde naam die bestaat uit een bereik van twee of meer aangrenzende cellen, in een rechthoek op het scherm weergegeven. Als u klikt op het vak In-/uitzoomen op de werkbalk Standaard en een waarde van 40 procent of hoger typt, verdwijnen de rechthoeken voor benoemde bereiken automatisch. Deze functie is niet beschikbaar in eerdere versies van Microsoft Excel.

Terug naar begin

De inhoud van een vorige cel doorvoeren in de lege cellen van een kolom

Stel u typt de volgende namen in kolom A:
Public/EN-US/Office/Excel/843504B.gif
U wilt de namen goed sorteren en voert de namen door in de lege cellen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Selecteer de cellen A1:A10.
 2. Open het menu Bewerken en klik op Ga naar.
 3. Klik achtereenvolgens op Speciaal, Lege waarden en OK.
 4. Typ =a1 en druk op CTRL+ENTER.

  De namen worden ingevoerd in de geselecteerde lege cellen.
 5. Selecteer de cellen A1:A10.
 6. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 7. Klik op Plakken speciaal in het menu Bewerken.
 8. Klik onder Plakken op Waarden en klik vervolgens op OK.
De namen worden doorgevoerd in de lagergelegen cellen.

Terug naar begin

Overschakelen van een relatieve naar een absolute verwijzing

Druk op F4 om te schakelen tussen een relatief en een absoluut celadres voor een formule. Als u een formule typt op de formulebalk, gebruikt u een celverwijzing in de vorm van een relatief adres, bijvoorbeeld A1. Nadat u de verwijzing hebt getypt, kunt u op F4 drukken om de celverwijzing automatisch te wijzigen in een absolute celverwijzing, zoals $A$1. Als u herhaaldelijk drukt op F4, worden gemengde absolute en relatieve celverwijzingen weergegeven.

Als u meer informatie wilt over celverwijzingen, klikt u op het tabblad Zoeken in Microsoft Excel Help, typt u absoluut en relatief en dubbelklikt u op het onderwerp Schakelen tussen relatieve, absolute en gemengde verwijzingen.

Terug naar begin

De functie VERSCHUIVING gebruiken voor het wijzigen van gegevens in ingevoegde cellen

Stel dat u werkt met de volgende gegevens in de cellen A1:A7 en dat u de laatste rij wilt aftrekken van de eerste rij in het bereik:

A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: =A5-A1

U wilt een formule gebruiken die altijd twee rijen onder de laatste cel staat, met een lege cel tussen de formule en de laatste cel die gegevens bevat. Wanneer u een nieuwe rij invoegt op de plaats van de lege cel (rij 6 in het volgende voorbeeld), wilt u dat met de formule de gegevens in cel A1 worden afgetrokken van de gegevens in cel A6, dus niet van de gegevens in cel A5.

Wanneer u echter een rij met gegevens invoegt in rij A6, worden met de formule =A5-A1 de gegevens in cel A1 niet afgetrokken van de gegevens in rij A6.

Hiertoe moet u de functie VERSCHUIVING gebruiken. Met de functie VERSCHUIVING haalt u een verwijzing op naar een bereik dat een opgegeven aantal rijen en kolommen uit een cel of een cellenbereik bevat. In dit voorbeeld gebruikt u de volgende formule:
=VERSCHUIVING(A6;-1;0)-A1
De formule VERSCHUIVING bevat geen absolute verwijzing naar de rij boven rij A6 en verandert wanneer u nieuwe rijen invoegt.

Terug naar begin

De opdracht Uitgebreid filter gebruiken

Als u een lijst met gegevens maakt in Excel en daarin bepaalde items wilt selecteren en kopiëren naar een ander werkblad, gebruikt u de opdracht Uitgebreid filter in Excel. Als u deze opdracht wilt gebruiken, wijst u Filter aan in het menu Data, klikt u op Uitgebreid filter en volgt u de aanwijzingen op uw scherm. Raadpleeg de Help voor Microsoft Excel als u niet zeker weet welke gegevens u moet opgeven.

Terug naar begin

Totalen berekenen met voorwaardelijke sommen

Stel u hebt een lijst met gegevens in de cellen A1:A10 en u wilt de som berekenen van alle waarden hoger dan 50 en kleiner dan 200. Hiertoe gebruikt u de volgende matrixformule:
=SOM(ALS(A1:A10>=50,ALS(A1:A10<=200;A1:A10;0);0))
Opmerking Zorg ervoor dat u de formule invoert als een matrix door te drukken op CTRL+SHIFT+ENTER. De formule wordt weergegeven tussen accoladen ({}). Probeer de accoladen niet te typen.

In de formule worden geneste ALS-functies gebruikt voor elke cel in het bereik. De celgegevens worden alleen toegevoegd als aan beide criteria is voldaan.

Terug naar begin

Voorwaardelijke sommen gebruiken voor het tellen van gegevens

Stel u hebt een lijst met gegevens in de cellen A1:A10 en u wilt het aantal waarden hoger dan 50 en kleiner dan 200 berekenen. Hiertoe gebruikt u de volgende matrixformule:
=SOM(ALS(A1:A10>=50;ALS(A1:A10<=200;1;0);0))
Opmerking Zorg ervoor dat u de formule invoert als een matrix door te drukken op CTRL+SHIFT+ENTER. De formule wordt weergegeven tussen accoladen ({}). Probeer de accoladen niet te typen.

In de formule worden geneste ALS-functies gebruikt voor elke cel in het bereik. Als aan beide criteria is voldaan, wordt 1 opgeteld bij het totaal.

Terug naar begin

Gegevens zoeken met de functies INDEX en VERGELIJKEN

Stel dat u de volgende gegevenstabel maakt in de cellen A1:C5 en dat deze tabel gegevens over leeftijd bevat in de cellen C1:C5:
Public/EN-US/Office/Excel/843504C.gif
Stel dat u iemands leeftijd wilt zoeken op basis van de naam van die persoon. Hiertoe gebruikt u een combinatie van de functies INDEX en VERGELIJKEN, zoals in de volgende formule:
=INDEX($A$1:$C$5; VERGELIJKEN("Iris";$A$1:$A$5;);3)
In deze formule worden de cellen A1:C5 gebruikt als de tabel en wordt de leeftijd van Iris gezocht in de derde kolom. De formule geeft 22 als resultaat.

Terug naar begin

De vulgreep slepen om een getallenreeks te maken

Als u de vulgreep van een cel sleept, kopieert u de inhoud van die cel naar de andere cellen in dezelfde rij of kolom. Als de cel een getal, datum of tijd bevat die in Excel kan worden doorgevoerd in een reeks, worden de waarden doorgevoerd in plaats van gekopieerd. Als een cel de waarde 'Januari' bevat, kunt u de reeks snel doorvoeren in de andere cellen van een rij of kolom met 'Februari', 'Maart', enzovoort. U kunt ook een aangepaste doorvoerreeks maken voor veelgebruikte tekstvermeldingen, zoals de verkoopregio's van uw bedrijf.

Terug naar begin

Automatisch gegevens doorvoeren

Dubbelklik op de vulgreep van een geselecteerde cel om de inhoud van de cel door te voeren in de rest van de kolom met hetzelfde aantal rijen als de aangrenzende kolom. Als u bijvoorbeeld gegevens typt in de cellen A1:A20, een formule of tekst typt in cel B1, op ENTER drukt en vervolgens dubbelklikt op de vulgreep, worden de gegevens in Excel doorgevoerd in de rest van de kolom vanaf cel B1 tot cel B20.

Terug naar begin

De functie VERT.ZOEKEN gebruiken met niet-gesorteerde gegevens

In Excel 97 voor Windows en in hogere versies kunt u de functie VERT.ZOEKEN gebruiken voor niet-gesorteerde gegevens. U moet echter wel een extra argument toevoegen aan de formule. Het argument benaderen is TRUE als u geen waarde opgeeft. Let erop dat het argument benaderen het vierde argument is. Hierdoor is de functie compatibel met eerdere versies van Excel.

Als u de functie VERT.ZOEKEN voor niet-gesorteerde gegevens wilt gebruiken, stelt u het argument benaderen in op FALSE. Hieronder ziet u een functie waarmee u de leeftijd kunt zoeken van Sam in de gegevenstabel die u eerder in de sectie 'Gegevens zoeken met de functies INDEX en VERGELIJKEN' hebt gemaakt:
=VERT.ZOEKEN("Sam";$A$2:$C$5;3;FALSE)
Terug naar begin

Elk derde getal als resultaat geven

U maakt de volgende gegevenstabel in de cellen A1:A12 en nu wilt u elk derde getal in een kolom ophalen en in een aangrenzende kolom plaatsen:
Public/EN-US/Office/Excel/843504D.gif
Hiertoe gebruikt u de functie RIJ samen met de functie VERSCHUIVING. Gebruik bijvoorbeeld de volgende formule:
=VERSCHUIVING($A$1;RIJ()*3-1;0)
Deze formule is afhankelijk van de rij met de cel waarin de formule wordt ingevoerd. De functie RIJ in de formule geeft als resultaat het rijnummer van de cel waarin de formule is ingevoerd. Dit nummer wordt vermenigvuldigd met 3. De functie VERSCHUIVING verplaatst de actieve cel met het opgegeven aantal rijen omlaag onder cel A1 en haalt elk derde getal op.

Terug naar begin

Afronden op de dichtstbijzijnde cent

U typt de volgende formules in de cellen A1:A3 van een werkblad:

A1: =1,23/2
A2: =1,21/2
A3: =SOM(A1:A2)

Stel dat u werkt met geld en dat het resultaat van de berekeningen wordt opgemaakt met de notatie Valuta. De volgende waarden worden geretourneerd:

A1: €0,62
A2: €0,61
A3: €1,22

Zoals u ziet, klopt het totaal in cel A3 niet. Het probleem is dat hoewel met de valutanotatie de weergegeven waarden worden afgerond, de onderliggende waarden niet worden afgerond op de dichtstbijzijnde cent. U kunt dit probleem oplossen door de functie AFRONDEN te gebruiken. U wijzigt de formules bijvoorbeeld als volgt:

A1: =AFRONDEN(1,23/2;2)
A2: =AFRONDEN(1,21/2;2)
A3: =AFRONDEN(SOM(A1:A2);2

Het tweede argument van de functie AFRONDEN geeft aan op welk cijfer moet worden afgerond. Hier geeft het cijfer 2 aan dat op het dichtstbijzijnde honderdste deel moet worden afgerond.

Terug naar begin

Microsoft Excel Help installeren en gebruiken

Met Microsoft Excel Help kunt u een onderwerp zoeken, door een lijst met onderwerpen bladeren of naar specifieke woorden en woordgroepen zoeken in plaats van naar onderwerpen. Met contextgevoelige Help (druk op F1) kunt u informatie bekijken over de taak waarmee u bezig bent.

De Help-bestanden moeten zijn geïnstalleerd om deze te kunnen gebruiken. Als Help nog niet is geïnstalleerd, voert u Setup opnieuw uit en klikt u op Toevoegen/Verwijderen om de bestanden te installeren.

Terug naar begin

Bestanden niet rechtstreeks openen van en opslaan op diskette

Wanneer u een werkmap opent, worden in Excel tijdelijke bestanden gemaakt in de map waar u het bestand opslaat en in de map waar u de werkmap hebt geopend. Deze tijdelijke bestanden worden verwijderd zodra u het bestand sluit. In Excel wordt ook een kopie gemaakt van het bestand op het medium waar u het bestand opslaat. Dit kan problemen geven wanneer u een werkmap opent vanaf een diskette of wanneer op de diskette onvoldoende ruimte is voor opslag van het bestand.

Het is daarom raadzaam om het bestand te kopiëren naar de vaste schijf voordat u het gaat bewerken. Nadat u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, slaat u het bestand op de vaste schijf op en kopieert u het terug naar de diskette.

Terug naar begin

Eén toets indrukken om een nieuwe grafiek of nieuw werkblad te maken

Als u snel een grafiek wilt maken, selecteert u de gegevens voor de grafiek en drukt u op F11. Als u een nieuw werkblad wilt maken, drukt u op SHIFT+F11.

Terug naar begin

Meerdere afdrukgebieden instellen op hetzelfde werkblad

U kunt zonder macro meerdere afdrukgebieden op hetzelfde werkblad instellen. Hiertoe gebruikt u de opdrachten Aangepaste weergaven en Rapport afdrukken. In feite definieert u weergaven van het werkblad en vervolgens definieert u een rapport met de gewenste weergaven. Zie Microsoft Excel Help voor meer informatie.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
142529 XL: Meerdere weergaven maken en een rapport maken en afdrukken
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 843504 - Laatst bijgewerkt: 12/19/2006 08:04:51 - Revisie: 1.2

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003

 • kbfunctions kbhowto kbinfo KB843504
Feedback