Overzicht van fouten die zijn verholpen in .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel worden de fouten beschreven die zijn verholpen met .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Als u meer informatie wilt over Service Pack 1 voor .NET Framework, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
885055 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 verkrijgen
318785 Vaststellen welke versies van het .NET Framework zijn geïnstalleerd en of er servicepacks zijn toegepast
Als u problemen ondervindt bij de installatie van dit servicepack, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
899619 Installatie van de service packs voor .NET Framework wordt niet voltooid als u eerst beveiligingsupdate MS05-004 installeert
Meer informatie over .NET Framework en waarvoor .NET Framework wordt gebruikt, vindt u op de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network):
Meer informatie

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 FIX: De indeling van een besturingselement op een overgenomen Windows-formulier verandert wanneer u .NET Framework 1.1 gebruikt
824210 FIX: Foutbericht 'Fatale engine-fout bij uitvoering' in Windows Server 2003
824297 FIX: Varianten van type VT_NULL worden niet goed toegewezen aan referenties van het type runtime (alle talen) in Microsoft .NET Framework
837522 FIX: Foutbericht 'E_INVALIDARG' mogelijk als u een instantie van een onderdeel met .NET-service wilt maken
836989 FIX: Foutbericht 'beveiligingsuitzondering' als een gebruiker eigen code uitvoert die is gebaseerd op .NET Framework 1.1 in een omgeving met gedeeltelijke betrouwbaarheid
835405 FIX: Het DataGrid-besturingselement meldt een onjuist aantal rijen als een gewijzigde kolom door bladeren verborgen wordt als u .NET Framework 1.1 gebruikt
835847 FIX: Uw eigen Windows Forms-besturingselement wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven in Afdrukvoorbeeld in Internet Explorer
829986 FIX: COM naar COM+-marshaling verwerkt geregistreerde argumenten niet correct
828884 FIX: Een .NET Framework-toepassing met een MSChart-object wordt traag als de toepassing is gemaakt in Visual Studio .NET 2003
828295 FIX: Foutbericht: 'Beveiligingsuitzondering: PermissionToken-index komt niet overeen met index in m_unrestrictedPermSet'
825680 FIX: Er kunnen zich uitzonderingsfouten met 'onvoldoende geheugen' voordoen als er toch nog grote hoeveelheden fysiek geheugen beschikbaar zijn
823473 Visual Basic .NET-toepassing die een ReDim-expressie gebruikt, kan onverwacht worden beëindigd
823445 FIX: Client Activated Object-clients die gekoppeld zijn door middel van Soapsuds.exe, krijgen mogelijk een deserialisatie-uitzonderingsfout
823201 FIX: Uw COM+-toepassing wordt mogelijk traag als u een object maakt met het kenmerk SynchronizationAttribute
818982 FIX: 'COMException: Type komt niet overeen' wordt weergegeven als u de parameter VARIANT vanuit beheerde code doorgeeft
817703 Gecombineerd installatiepakket voor .NET Framework 1.1: Hotfixes 818981, 818982 en 822878
813340 FIX: U ontvangt het foutbericht 'System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object' wanneer u JIT-optimalisatie implementeert met de opdracht float
811672 FIX: Foutbericht 'Niet-verwerkte uitzondering' wordt weergegeven als u een toepassing uitvoert die van geldige C-code gebruikmaakt
839616 FIX: De waarde van de eigenschap SelectedIndex van het ComboBox-besturingselement verandert niet als u de tekst met de Tekst-eigenschap instelt
839424 FIX: De lijst met groepsleden wordt afgekapt als u groepsleden toevoegt met de .NET Framework-naamruimte System.DirectoryServices
839289 FIX: De GC-heap raakt beschadigd als u de .NET Framework-klasse System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider gebruikt
836874 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException treedt af en toe op met ADO.NET
839047 FIX: Er kan zich een geheugenlek voordoen als COM-objecten worden doorgegeven als VARIANT in Microsoft .NET Framework 1,1
838301 FIX: WMI-gebeurtenissen kunnen zich niet voordoen als er veel bestandsverwijzingen aan het hulpprogramma Csc.exe worden doorgegeven
837634 FIX: Een toepassing reageert niet meer als u meerdere dialoogvensters opent met Visual Studio .NET op een tablet-pc met Windows XP Tablet PC Edition
837033 FIX: U kunt een .NET Framework-assembly niet downloaden in Internet Explorer
836798 FIX: Er doet zich een deadlock voor als u assembly's downloadt in een toepassing die is gemaakt met .NET Framework 1.1
836612 FIX: Uw overgenomen Windows-formulier wordt kleiner als u dit bewerkt in Visual Studio .NET 2003
835480 FIX: Het DataGrid-besturingselement tekent soms niet goed als u de grootte van een kolom wijzigt een Windows Forms-toepassing van .NET Framework 1.1
835361 FIX: Als u de eigenschap Zichtbaar van het DataGrid-besturingselement op False instelt, is het besturingselement nog steeds zichtbaar in .NET Framework 1.1
834672 FIX: Er doen zich prestatieproblemen voor als een multithread-toepassing de methode PerformanceCounter.NextValue aanroept
834608 FIX: Foutbericht 'Er zijn meerdere besturingselementen met dezelfde id aangetroffen' als u gebruikersbesturingselementen in cache dynamisch aan webformulieren toevoegt
834104 Een ASP.NET-toepassing loopt vast in .NET Framework als deze op een computer met meerdere processors wordt uitgevoerd en de klasse ArrayList gebruikt
833326 BUG: de hash-tabel lijkt onbegrensd groter te worden met .NET Framework 1.1
832705 FIX: Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven als u bepaalde sneltoetsen gebruikt in het DataGrid-besturingselement
832597 FIX: Mogelijk wordt een toepassingsfout gemeld in Vbc.exe of Csc.exe als u een .NET Framework-toepassing uitvoert
831730 FIX: 'InvalidOperationException ... De laadfactor is te hoog' als u een hash-tabelcollectie gebruikt
831263 FIX: De computer vertraagt als de # Induced GC-teller hoog is in beheerde Windows Forms-toepassingen
831150 Foutbericht 'De weergavestatus voor deze pagina is ongeldig' geeft onvoldoende informatie om het probleem te kunnen oplossen
830789 FIX: De webservice-methode Remote Procedure Call (RPC) negeert de eigenschap RequestElementName van de klasse SoapRpcMethodAttribute als de naam van een methode een liggend streepje bevat in .NET Framework 1.1
830698 FIX: Gegenereerde assembly bevat mogelijk geen verzonden kenmerken
829977 Er doet zich een geheugenlek voor als u COM+ 1.0 uitvoert op een computer met Windows 2000 SP4
829615 FIX: Overlappende formulieren met een DataGrid-besturingselement worden automatisch geselecteerd als de gegevensbron wordt bijgewerkt in .NET Framework 1.1
828943 FIX: COM interop-aanroep kan resulteren in onjuiste HRESULT
828099 FIX: Gegevens worden niet correct gesorteerd in een DataGrid-besturingselement in een Windows-toepassing in .NET Framework 1.1
827801 FIX: De gebeurtenis Page_Load van Microsoft .NET Framework 1.1 wordt tweemaal geactiveerd
827558 FIX: IEHost roept poort 80 weer aan als Internet Explorer is gebonden aan een andere poort dan poort 80
827210 FIX: Foutbericht: System.ExecutionEngineException heeft zich voorgedaan in een onbekende module
827035 FIX: ASP.NET reageert niet meer als uw toepassing een ongeldige bewerking uitvoert
826981 FIX: Uitzonderingsfoutbericht als u de RTF-eigenschap van het RichTextBox-besturingselement opent
826945 FIX: Met ALT+TAB komt het hoofdvenster niet naar de voorgrond als een bovenliggend formulier een ToolTip-besturingselement bevat
826497 In een Windows-formulier met een TextBox-besturingselement en een ComboBox-besturingselement wordt een vervolgkeuzemenu niet weergegeven
826368 U kunt geen WMI-events uitvoeren vanuit de oudere versies van de geïnstrumenteerde assembly
825082 NullReferenceException-fout als u gecombineerde FlagsAttribute-enums in ASP.NET-besturingselementen gebruikt
824680 PhoneCall-besturingselement geeft het plusteken in telefoonnummers niet
824336 FIX: Aangepaste prestatiemeters publiceren geen prestatiegegevens naar WMI
823274 FIX: Er doet zich een toegangsfout voor als de omgevingsvariabele DEVPATH verwijst naar neet netwerkshare in een Visual Studio .NET 2003-project
823140 FIX: Beheerde toepassing die COM naar COM+-aanroepen doet, kan toegangsfouten krijgen
822734 FIX: ValidationSummary (Validator)-besturingselementen worden niet meer weergegeven na de upgrade naar .NET Framework 1.1
821536 FIX: Een System.ArgumentException-uitzondering doet zich voor als u een Windows-formulier wilt maken dat gegevens overneemt van een Windows-formulier met een gegevensset
821349 FIX: Ingesloten nultekens kunnen scriptvalidatie overslaan
821157 FIX: "Server Application Unavailable" error message if a DLL is loaded in the 0x33A20000 address space and you request an ASP.NET page
821155 Batchcompilatie op de achtergrond veroorzaakt mogelijk een impasse als de thread-groep is uitgeput
820743 FIX: Prestatiemeters van ASP.NET tellen niet meer dan 113 geladen AppDomains
819792 FIX: JScript roept de methode GC.Collect aan vanuit IVsaEngine.Close in Visual Studio .NET 2003
818803 Symptomen van hotfixpakket .NET Framework 1.1 ASP.NET na RTM
811532 FIX: De Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) verwerkt de standaardwaarden niet correct
823030 FIX: DataGrid in overeenstemming gebracht met Sectie 508 van de Rehabilitation Act Amendments van 1998
833612 FIX: Foutbericht 'Invalid pointer Code: 0' als u de methode AppendChild aanroept met een Null-parameter in Smartnav.js in .NET Framework 1.1
829487 FIX: DataGrid-besturingselement is niet meer geselecteerd als u op de toetscombinatie SHIFT+PIJL OMLAAG drukt
829585 FIX: Het ASP.NET-workerproces kan een hoog CPU-gebruik veroorzaken als het de host is van een externe server
836092 WML-clients kunnen een dubbele QueryString-collectie ontvangen die is ingesteld met de eigenschap Form.Action
834280 FIX: Er doet zich een NullReferenceException-fout voor als u een methode kiest die de standaard-nulwaarde als parameter heeft in .NET Framework 1.1
833047 FIX: Menu-geheugensteuntjes starten in de verkeerde formulieren in een MDI Windows Forms-toepassing
833050 FIX: Foutbericht 'Index was outside the bounds of the array' in Visual Studio .NET als het ODBC-stuurprogramma geen ondersteuning biedt voor de functie SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)
839588 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException wanneer u de Read-methode aanroept vanuit een XmlTextReader-klasse in ASP.NET
831575 FIX: Piek in CPU-geheugengebruik bij parseren van appInfo-elementen in XML-schema's
832757 FIX: Uitzonderingsfout System.Xml.Xsl.XsltException treedt op wanneer u een XSLT-transformatie probeert uit te voeren via een XSLT-opmaakmodel dat gebruikmaakt van de functie voor getalnotatie
822956 FIX: Verminderde prestaties bij het gebruik van meerdere exemplaren van de XmlValidatingReader-klasse
818777 FIX: De klasse XmlTextReader genereert een runtime-fout tijdens het lezen van een XML-document
839462 FIX: De .NET Framework 1.1-assembly reageert niet meer als er weinig geheugen beschikbaar is na het uitvoeren van de Native Image Generator (Ngen.exe)
839577 FIX: U kunt niet naar beneden bladeren in een onderliggend MDI-formulier door op de bladerpijl naar beneden te klikken
839174 FIX: Foutbericht 'Fout 1053: 'De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord' als u de Windows-service wilt onderbreken of stoppen
836691 FIX: Tekst die u in een Edit-besturingselement typt, is niet zichtbaar als er meerdere rijen zijn geselecteerd in het DataGrid-besturingselement in .NET Framework 1.1
823951 FIX: Er treedt een toegangsfout op wanneer u een klasseobject ServicedComponent aanroept via een COM Callable Wrapper
822411 FIX: XML Messaging met het .NET Framework 1.1 hotfix-combinatiepakket
836144 FIX: De computer reageert niet meer vanwege foutberichten met betrekking tot de muis op een computer waarop .NET Framework 1.1 met Service Pack 1 wordt uitgevoerd
835815 FIX: De positie van het werkblad in het venster verschilt van de positie van het schuifblokje in de schuifbalk op een computer met .NET Framework 1.1
831018 FIX: De server reageert niet meer nadat een externe aanroep is uitgevoerd naar een client Marshal-by-reference (MBR) object in .NET Framework 1.1 Remoting
824629 FIX: Tijdelijke bestanden worden niet verwijderd wanneer u verbinding maakt met een server met Windows SharePoint Services of SharePoint Portal Server 2003
821758 FIX: Server.Transfer activeert IsPostBack niet in .NET Framework 1.1
825709 Foutbericht 'Uitzondering System.ExecutionEngineException is opgetreden' wanneer u meerdere asynchrone gebeurtenissen gebruikt
Eigenschappen

Artikel-id: 867460 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 07:37:36 - Revisie: 14.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbresolve KB867460
Feedback