Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het lokale gebruikersprofiel aanpassen bij het voorbereiden van een installatiekopie van Windows

Inleiding
In dit artikel is beschreven hoe u de instellingen van het standaard lokale gebruikersprofiel kunt aanpassen wanneer u een installatiekopie maakt op een computer waarop een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Nadat u de installatiekopie hebt geïmplementeerd, worden instellingen van het lokale standaardgebruikersprofiel toegepast op alle nieuwe gebruikers die zich op de computer aanmelden.

Als u een standaardnetwerkgebruikersprofiel of een verplicht gebruikersprofiel wilt aanpassen, moet u eerst het lokale standaardgebruikersprofiel aanpassen. Vervolgens kunt u het lokale gebruikersprofiel naar de juiste gedeelde map kopiëren als u dit wilt gebruiken voor het maken van een standaardgebruikersprofiel of een verplicht gebruikersprofiel.

Wanneer het standaardgebruikersprofiel is aangepast zoals in dit artikel is beschreven, wordt het bronprofiel omgezet in een indeling die geschikt is voor gebruik door meerdere gebruikers. Dit is de enige ondersteunde methode om het standaardgebruikersprofiel voor het Windows-besturingssysteem aan te passen. Als u andere methoden gebruikt om het standaardgebruikersprofiel aan te passen, kan dit ertoe leiden dat er irrelevante informatie in dit nieuwe standaardgebruikersprofiel wordt opgenomen. Dergelijke irrelevante informatie kan leiden tot ernstige problemen met betrekking tot de stabiliteit van toepassingen en het besturingssysteem.

Opmerking Dit artikel vervangt alle eerder gepubliceerde procedures voor het aanpassen van lokale standaardgebruikersprofielen bij het voorbereiden van installatiekopieën.

Een standaardgebruikersprofiel aanpassen in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2

De enige ondersteunde methode om het standaardgebruikersprofiel aan te passen is door de parameter Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile te gebruiken in het antwoordbestand Unattend.xml. Het antwoordbestand Unattend.xml wordt doorgegeven aan het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe).

Stap 1: Het standaardgebruikersprofiel configureren

 1. Meld u aan bij Windows met het ingebouwde lokale beheerdersaccount.
  Opmerking U kunt voor dit proces geen domeinaccount gebruiken.
 2. Open het onderdeel Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm en verwijder alle toegevoegde gebruikersaccounts met uitzondering van het beheerdersaccount dat u hebt gebruikt tijdens het aanmelden.
 3. Configureer de instellingen die u naar het standaardgebruikersprofiel wilt kopiëren. Het profiel bevat bureaubladinstellingen, favorieten en opties voor het menu Start.
  Opmerking Het aanpassen van het menu Start en de Taakbalk in Windows 7 is beperkt. Bezoek voor meer informatie de volgende Microsoft-website: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Stap 2: Maak een bestand Unattend.xml dat de parameter Copy Profile bevat

Maak een bestand Unattend.xml dat de parameter Copy Profile bevat (Microsoft Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Wanneer u deze parameter voor Copy Profile gebruikt, worden de instellingen van de gebruiker die momenteel is aangemeld naar het standaardgebruikersprofiel gekopieerd. Deze parameter moet op 'true' worden ingesteld in de speciale fase.
Windows Systeemkopiebeheer (Windows SIM) maakt en beheert Windows Setup-antwoordbestanden zonder toezicht in een grafische gebruikersinterface (GUI).

Antwoordbestanden zijn XML-bestanden die worden gebruikt tijdens Windows Setup om de standaardinstallatie van Windows te configureren en aanpassen.

Gebruik het hulpprogramma Windows Systeemkopiebeheer om het bestand Unattend.xml te maken. Het hulpprogramma Windows Systeemkopiebeheer is opgenomen in de Windows AIK (Automated Installation Kit). Download de AIK voor uw besturingssysteem van een van de volgende websites:
Zie voor meer informatie over de Windows AIK Windows Automated Installation Kit ((AIK)) (en-US). Instructies voor het maken van een antwoordbestand vindt u in de Help bij Windows AIK. Ga voor meer informatie over het maken van een antwoordbestand naar Werken met antwoordbestanden in Windows SIM. Stap 3: Het standaardgebruikersprofiel in het bestand Unattend.xml aanpassen

 1. Open een opdrachtregelvenster met verhoogde rechten. Klik hiervoor op Start, typ cmd in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op cmd in de lijst Programma's en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
  Als u om een administratorwachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Opmerking: Sysprep.exe bevindt zich in de directory %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Open het volgende bestand om te controleren of het uitvoeren van de opdracht CopyProfile is geslaagd: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Zoek naar regels die lijken op de hierna weergegeven regels (zoek in het gedeelte dat betrekking heeft op de speciale fase):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory vanaf c:\Users\Administrator gelukt.
  [shell unattend] CopyProfile gelukt.

  Deze regel bevestigt of het uitvoeren van de opdracht CopyProfile is gelukt en vermeldt welk gebruikersprofiel naar het standaardgebruikersprofiel is gekopieerd.
 5. Leg de installatiekopie vast.
 6. Implementeer de installatiekopie.
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van Sysprep om een installatiekopie vast te leggen en te implementeren Sysprep Technical Reference.
Opmerkingen
 • U moet de schakeloptie /generalize gebruiken met sysprep.exe, zodat de parameter Copy Profile kan worden gebruikt. De optie /unattend wordt gebruikt om naar het gewenste bestand Unattend.xml te verwijzen. In dit voorbeeld bevindt het bestand Unattend.xml zich daarom in de map c:\answerfile.
 • Het ingebouwde Administrator-accountprofiel wordt verwijderd wanneer u een schone Windows-installatie uitvoert of wanneer u het hulpprogramma Sysprep uitvoert. De CopyProfile-instelling wordt verwerkt voordat het ingebouwde Administrator-account wordt verwijderd. Hierdoor worden eventueel aangebrachte aanpassingen weergegeven in het nieuwe gebruikersaccountprofiel. Dit omvat de instellingen voor het ingebouwde Administrator-account.
 • Als er meerdere gebruikersprofielen zijn, kiest Windows Sysprep mogelijk een onverwacht profiel voor het kopiëren van het standaardgebruikersprofiel. Bekijk voor meer informatie Microsoft Knowledge Base-artikel 2101557: Alle aanpassingen aan het standaardgebruikersprofiel gaan verloren
 • Niet alle aanpassingen worden door nieuwe profielen overgenomen. Sommige instellingen worden opnieuw ingesteld door het aanmeldingsproces van de nieuwe gebruiker. U moet gebruikmaken van groepsbeleidinstellingen of scripts als u deze instellingen wilt configureren.Aandachtspunten bij het gebruik van systemen voor het automatisch bouwen en implementeren van installatiekopieën

 • Wanneer u hulpprogramma's, zoals Microsoft Deployment Toolkit of System Center Configuration Manage gebruikt, is de CopyProfile-instelling niet vereist wanneer u de opdracht Sysprep uitvoert. Deze hulpprogramma's vervangen of wijzigen gewoonlijk het bestand Unattend.xml nadat de installatiekopie is geïmplementeerd op de schijf en voordat het besturingssysteem voor de eerste keer wordt gestart na het uitvoeren van de opdracht Sysprep. Dit betekent dat het bestand Unattend.xml dat in het implementatieproces van Microsoft Deployment Toolkit of System Center Configuration Manager wordt gebruikt de CopyProfile-instelling moet bevatten.
 • De beheerdersprofielinstellingen worden mogelijk onbedoeld naar het standaardgebruikersprofiel gekopieerd als u de CopyProfile-instelling instelt op true wanneer u tijdens het proces van het bouwen van de installatiekopie het programma Setup uitvoert vanaf de Windows Vista-, Windows 7-, Windows Server 2008- of Windows Server 2008 R2-installatiemedia. De beheerdersprofielinstellingen zijn gewoonlijk aanwezig in het bestand Install.wim op de installatiemedia.

Het standaardgebruikersprofiel omzetten in een standaardnetwerkgebruikersprofiel in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2

Ga als volgt te werk als u het standaardgebruikersprofiel wilt omzetten in een standaardnetwerkgebruikersprofiel:
 1. Gebruik een account met beheerdersreferenties om u aan te melden op de computer met het aangepaste standaardgebruikersprofiel.
 2. Gebruik de opdracht Uitvoeren om verbinding te maken met de gedeelde map NETLOGON van een domeincontroller. Het pad kan bijvoorbeeld het volgende zijn:
  \\<Servernaam>\NETLOGON
 3. Maak een nieuwe map in de gedeelde map NETLOGON en geef deze de naam Standaardgebruiker.v2.
 4. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op Geavanceerde systeeminstellingen.
 5. Klik onder Gebruikersprofielen op Instellingen. In het dialoogvenster Gebruikersprofielen wordt een lijst weergegeven met profielen die op de computer zijn opgeslagen.
 6. Selecteer Standaardprofiel en klik op Kopiëren naar.
 7. Typ in het tekstvak Profiel kopiëren naar het netwerkpad van de standaardgebruikersprofielmap van Windows die u tijdens stap 3 hebt gemaakt. Typ bijvoorbeeld het volgende pad:
  \\<Servernaam>\NETLOGON\Standaardgebruiker.v2
 8. Klik onder Toegestaan te gebruiken op Wijzigen, typ de naam Iedereen en klik op OK.
 9. Klik op OK om het profiel te kopiëren.
 10. Meld u bij de computer af nadat het kopiëren is voltooid.

Het standaardgebruikersprofiel omzetten in een verplicht gebruikersprofiel in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2

U kunt het lokale standaardgebruikersprofiel zo configureren dat dit een verplicht profiel wordt. Als u dat doet, hebt u één centraal profiel dat door alle gebruikers wordt gebruikt. U moet hiervoor de locatie van het verplichte profiel voorbereiden, het lokale standaardgebruikersprofiel naar de locatie van het verplichte profiel kopiëren en vervolgens de profiellocatie van een gebruiker configureren zodat naar het verplichte profiel wordt verwezen.


Stap 1: De locatie van het verplichte profiel voorbereiden

 1. Maak op een centrale bestandsserver een nieuwe map of gebruik een bestaande map die u voor zwervende profielen gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de mapnaam 'Profielen' gebruiken:
  \Profielen\
 2. Als u een nieuwe map maakt, deelt u de map met een naam die geschikt is voor uw organisatie.
  Opmerking De machtigingen van de share voor gedeelde mappen die zwervende gebruikersprofielen bevatten, moeten volledig beheer toestaan aan de groep Geverifieerde gebruikers. De machtigingen van de share voor mappen die zijn toegewezen voor het opslaan van verplichte gebruikersprofielen, moeten leesmachtigingen hebben voor de groep Geverifieerde gebruikers en volledig beheer toestaan aan de groep Administrators.
 3. Maak een nieuwe map in de map die u hebt gemaakt of gekozen in stap 1a. De naam van deze nieuwe map moet met de aanmeldingsnaam van de gebruikersaccount beginnen als het verplichte gebruikersprofiel voor een specifieke gebruiker is bestemd. Als het verplichte gebruikersprofiel voor meerdere gebruikers is bestemd, geeft u dit een toepasselijke naam. Het volgende domein heeft bijvoorbeeld een verplicht profiel en de mapnaam begint met het woord 'verplicht':
  \Profielen\verplicht
 4. Voeg .v2 toe achter de naam. In het voorbeeld in stap 1c heeft de map de naam 'verplicht'. De uiteindelijke naam van de map voor deze gebruiker is daarom 'verplicht.v2':
  \Profielen\verplicht.v2
Stap 2: Het standaardgebruikersprofiel kopiëren naar de locatie van het verplichte profiel

 1. Meld u bij de computer die het aangepaste lokale standaardgebruikersprofiel bevat aan met een account dat beheerdersreferenties heeft.
 2. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op Geavanceerde systeeminstellingen.
 3. Klik onder Gebruikersprofielen op Instellingen. In het dialoogvenster Gebruikersprofielen wordt een lijst weergegeven met profielen die op de computer zijn opgeslagen.
 4. Selecteer Standaardprofiel en klik op Kopiëren naar.
 5. Typ in het tekstvak Profiel kopiëren naar het netwerkpad van de standaardgebruikersmap van Windows die u hebt gemaakt in de sectie Stap 1: De locatie van het verplichte profiel voorbereiden. Typ bijvoorbeeld het volgende pad:
  \\<Servernaam>\Profielen\verplicht.v2
 6. Klik onder Toegestaan te gebruiken op Wijzigen, typ de naam Iedereen en klik op OK.
 7. Klik op OK om het profiel te kopiëren.
 8. Meld u bij de computer af nadat het kopiëren is voltooid.
 9. Zoek op de centrale bestandsserver de map die u in hebt gemaakt in de sectie Stap 1: De locatie van het verplichte profiel voorbereiden.
 10. Klik op Organiseren en vervolgens op Mapopties.
 11. Klik op het tabblad Weergave, schakel het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in, schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit, schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit, klik op Ja om de waarschuwing te sluiten en klik vervolgens op OK om de wijzigingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.
 12. Zoek het bestand NTUSER.DAT, klik met de rechtermuisknop op het bestand, klik op Naam wijzigen, wijzig de naam van het bestand in NTUSER.MAN en druk op Enter.
Opmerking Voorheen was het mogelijk om profielen te kopiëren via het onderdeel Systeem uit het Configuratiescherm. Deze optie is voortaan uitgeschakeld omdat er gegevens kunnen worden toegevoegd die het profiel onbruikbaar maken.

Stap 3: Een gebruikersaccount voorbereiden

 1. Open als een domeinadministrator de beheerconsole Active Directory: gebruikers en computers op een computer met Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het gebruikersaccount waarop u het verplichte gebruikersprofiel wilt toepassen en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Profiel en typ in het tekstvak voor het profielpad het netwerkpad dat u in de sectie Stap 1 hebt gemaakt: De locatie van het verplichte profiel voorbereiden hebt gemaakt. Voeg aan het einde echter niet '.v2' toe. In ons voorbeeld kan het pad bijvoorbeeld het volgende zijn:
  \\<Servernaam>\Profielen\verplicht
 4. Klik op OK en sluit de beheerconsole Active Directory: gebruikers en computers.
De gebruiker zal nu het aangepaste verplichte gebruikersprofiel gebruiken.
Hebt nog steeds hulp nodig?
Als uw vraag met dit artikel niet beantwoord is, klikt u op deze knop om andere leden van de Microsoft Answers-community te raadplegen:
Aanvullende informatie
Klik op de volgende koppelingen, zodat het desbetreffende artikel op de Microsoft-website wordt weergegeven als u problemen ondervindt bij het aanmelden bij een gebruikersprofiel:
Een beschadigd gebruikersprofiel herstellen
Een nieuw gebruikersaccount maken

Voor meer informatie over stappen voor het aanpassen van het lokale standaardgebruikersprofiel bij het voorbereiden van een installatiekopie voor Windows XP en Windows Server 2003, bekijkt u Microsoft Knowledge Base-artikel 959753: Het lokale standaardgebruikersprofiel aanpassen wanneer u een installatiekopie van Windows XP of Windows Server 2003 voorbereidt


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Eigenschappen

Artikel-id: 973289 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 04:51:00 - Revisie: 3.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Feedback