Basistaken met een schermlezer in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt Excel met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om eenvoudige taken uit te voeren in Excel. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de app start, een nieuwe werkmap maakt om uw gegevens in te voegen, eenvoudige formules te maken, gegevens te sorteren of te filteren, en grafieken toe te voegen om te laten zien wat uw gegevens betekenen.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel starten

Ga op een van de volgende manieren te werk om Excel te starten:

 • Druk op de Windows-logo toets, typ Excelen druk op ENTER.

 • Ga op uw apparaat of de bestandsopslag die u gebruikt, naar de Excel werkmap die u wilt openen en druk op ENTER. De werkmap wordt geopend in Excel.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om gegevens gescheiden te houden.

 1. Als u in Excel een nieuwe werkmap wilt maken, drukt u op Alt+F, N.

 2. Als u een lege werkmap wilt openen, drukt u op L.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens invoert in het werkblad, kunt u werken met rijen, kolommen en cellen. Voor cellen wordt verwezen naar een locatie in de rij en kolom op het blad, zodat cel a1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Cel a1 is de standaardselectie op een nieuw blad.

 1. Als u een lege cel wilt selecteren waarin u wilt beginnen met het invoeren van de gegevens, drukt u op de pijltoetsen. Wanneer u naar cellen in de werkmap gaat, hoort u in JAWS de inhoud van de cel en de celverwijzing. Wanneer u een lege cel selecteert, hoort u bijvoorbeeld 'Leeg, G4'. In Verteller hoort u de celverwijzing, gevolgd door ' geselecteerd, bewerkbaar ' en de inhoud van de cel, indien van toepassing.

 2. Typ tekst of een getal in de cel.

 3. Als u de inhoud in de cel wilt bevestigen en naar de volgende cel in de kolom wilt gaan, drukt u op Enter. Als u naar de volgende cel in de rij wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken.

Gegevens optellen met AutoSom

U kunt de AutoSom-functie gebruiken om getallen die u in het werkblad hebt ingevoerd snel op te tellen.

 1. Selecteer de cel waarin u het totaal wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de functie AutoSom in de cel wilt invoeren, drukt u op Alt+H, I, en daarna op S.

  Tip: U kunt wijzigen welke cellen worden geselecteerd voor de AutoSom-functie. Om het bereik te selecteren van de cellen die u wilt optellen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen.

 3. Wanneer u er zeker van bent dat de AutoSom-functie een formule maakt voor de gewenste cellen, drukt u op Enter. AutoSom telt de getallen in de geselecteerde cellen op en plaatst het totaal in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

 4. Als u het resultaat van de AutoSom-berekening wilt horen, gaat u terug naar de cel die de AutoSom-functie bevat. U hoort het getal, de melding dat dit een resultaat van een formule is en de celverwijzing, bijvoorbeeld '538, Bevat formule, G6'.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

Als u onderscheid wilt maken tussen verschillende soorten getallen, past u er een getalnotatie op toe, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Als u de keuzelijst met invoervak voor getalnotaties wilt openen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Als u door de beschikbare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog.

  Tip: Als de gewenste getalnotatie niet in deze lijst voorkomt, bijvoorbeeld Speciaal of Aangepast, drukt u op Esc om de lijst met getalnotaties te verlaten. Als u het tabblad getal in het dialoogvenster cellen opmaken wilt openen, drukt u op ALT + H, O en E. Als u door de lijst met beschikbare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op de tab-toets en vervolgens op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog.

 4. Als u op de geselecteerde cellen een geselecteerde getalnotatie wilt toepassen, drukt u op Enter.

Gegevens in een tabel filteren of sorteren

Wanneer u in een werkblad op basis van uw gegevens een tabel maakt, kunt u de gegevens op verschillende manieren analyseren, onder meer door ze snel te filteren of te sorteren.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt analyseren, selecteert u de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen). Na het selecteren van de groep cellen hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik en daarna de celverwijzing en inhoud van de laatste cel in het bereik. (In Verteller hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik.)

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Tabellen wilt gaan, drukt u op T.

 4. Als u het Tabelraster wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en daarna op Enter. De geselecteerde gegevens worden opgemaakt als een tabel. Kolomkoppen worden toegevoegd en de rijen worden opgemaakt met afwisselende kleuren.

 5. Filter de tabel op de inhoud van een kolom.

  1. Ga naar de kop van de kolom die de gegevens bevat waarop u wilt filteren.

  2. Open het vervolgkeuzemenu AutoFilter door op Alt + pijl-omlaag te drukken.

  3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' handmatig filter '. De focus bevindt zich in het selectievakje Alles selecteren , dit is standaard ingeschakeld.

  4. Als u het selectievakje Alles selecteren wilt uitschakelen, drukt u op de SPATIEBALK.

  5. Druk op de toets pijl-omlaag om door de filteropties te bladeren en schakel de selectievakjes in van de gegevens waarop u wilt filteren, en druk op de SPATIEBALK. Druk op ENTER om de filter selectie toe te passen.

  6. Als u het filter wilt verwijderen en alle gegevens weer wilt weergeven, herhaalt u de stappen van a tot en met c en schakelt u het selectievakje Alles selecteren in door op de spatiebalk te drukken. Druk op ENTER om de filter selectie toe te passen.

 6. Sorteer de tabel.

  1. Ga naar de kop van de kolom waarop u de tabel wilt sorteren.

  2. Open het vervolgkeuzemenu AutoFilter door op Alt + pijl-omlaag te drukken.

  3. Druk op S als u Sorteren van laag naar hoog (voor getallen) of Sorteren van A naar Z (voor tekst) wilt selecteren. Druk op O als u Sorteren van hoog naar laag of Sorteren van Z naar A wilt selecteren.

Getallen in een tabel berekenen

Met de hulpmiddelen van Snelle analyse kunt u snel getallen berekenen. Of het nu gaat om een som, gemiddelde of aantal, Excel toont de resultaten van de berekening onder of naast de getallen in de tabel.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt berekenen, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Totalen wilt gaan, drukt u op O en daarna op de Tab-toets.

 4. Als u wilt bladeren door de berekeningsopties, waaronder som, gemiddelde, aantal, % van totaalen uitvoerenvoor horizontale of verticale gegevens, drukt u op de toets pijl-rechts.

 5. Selecteer een berekeningsoptie en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt berekend zoals is opgegeven.

 6. Als u de resultaten wilt horen, selecteert u een voor een de cellen die de formules bevatten. U hoort het resultaat van de formule, een melding dat de cel een formule bevat en de celverwijzing.

Gegevens als een tabel opmaken of markeren

Met voorwaardelijke opmaak of sparklines kunt u de belangrijkste gegevens markeren of gegevenstrends weergeven. Met het hulpmiddel Snelle analyse kunt u deze markeringen snel toepassen.

 1. Om de groep gegevens te selecteren die u wilt markeren met voorwaardelijke opmaak of sparklines, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Druk daarna op F om naar het tabblad Opmaak te gaan. Druk op S om naar het menu Sparklines te gaan. Druk op de Tab-toets als u naar de opties op het tabblad wilt gaan.

 4. Druk op de toets pijl-rechts of de toets pijl-links om door de opties voor opmaak of sparklines te bladeren. Opmaakopties voor nummers zijn gegevensbalken, kleuren, pictogrammensetsen meer. Opmaakopties voor tekst bevatten tekst bevat, dubbele waarden, unieke waarden, gelijk aanen opmaak. Opties voor sparklines zijn onder andere lijn, kolomen winst/verlies en zijn alleen beschikbaar wanneer nummers zijn geselecteerd.

 5. Selecteer een optie voor opmaak of sparklines en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt opgemaakt zoals is opgegeven.

Opmerking: Zie Trends in gegevens analyseren met sparklines voor meer informatie.

Gegevens weergeven in een grafiek

Het hulpmiddel Snelle analyse beveelt een specifieke grafiek aan en maakt snel een visuele presentatie van uw gegevens.

 1. Als u een groep getallen en labels wilt selecteren om deze in een grafiek weer te geven, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Ga naar het tabblad Grafieken, druk op C en daarna op de Tab-toets.

 4. Als u door de grafiekopties wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 5. Druk op ENTER om het grafiektype te selecteren. De grafiek die uw geselecteerde groep voorstelt, wordt aan het werkblad toegevoegd als een ingesloten object.

Opmerking: Meer informatie over andere manieren om een grafiek te maken met aanbevolen grafieken.

Uw werk opslaan

 1. Druk op CTRL + S om de werkmap op te slaan. Als dit de eerste keer is dat u deze werkmap opslaat, wordt de weergave Opslaan als backstage geopend, zodat u een opslaglocatie voor de werkmap kunt selecteren en er een naam aan kunt geven.

 2. Druk op de Tab-toets om naar de locatiekeuzes voor Opslaan Als te gaan.

 3. Als u de opslaglocatie voor de werkmap, zoals OneDrive of deze PC, wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u het gewenste bestand hoort. U kunt ook het dialoogvenster Opslaan als openen door op de pijl-omlaag te drukken totdat u ' Bladeren ' hoort en vervolgens op ENTER te drukken.

 4. Als u naar een map in de geselecteerde opslaglocatie wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. Selecteer omhoog navigerenom naar een map te verplaatsen in de hiërarchie. Als u naar de lijst met mappen wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' items ' hoort, gevolgd door de naam van de eerste map. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst te bladeren totdat u het gewenste item hoort. Druk op Enter om een map te selecteren.

 5. Als u het bestand een naam wilt geven, drukt u op de tab-toets totdat u ' Voer hier de bestandsnaam in ' hoort en typt u een naam.

 6. Als u het bestand wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u op ENTER.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Ctrl+P om de Backstage-weergave Afdrukken te openen.

 2. Druk op de tab-toets en SHIFT + TAB om door de afdrukinstellingen te bladeren, waaronder Afdrukeigenschappen, enkelzijdig afdrukken, staande afdrukstand, normale margesen pagina-instelling. Als u een geselecteerde instelling wilt wijzigen, drukt u op Enter. Als u een andere instelling wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog en druk vervolgens op ENTER.

 3. Wanneer u de afdrukinstellingen wilt afdrukken,drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De printer drukt de werkmap af.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor macOS, voor basistaken, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het invoeren van gegevens, het maken van eenvoudige formules en het afdrukken van uw werk.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Excel starten

Gebruik Finder en VoiceOver om eenvoudig Excel voor Mac te starten.

 1. Als u naar de lijst Programma's in de Finder wilt gaan, drukt u op Shift+Command+A.

 2. Typ M om direct naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'm ' en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Microsoft Excel-toepassing '.

 3. Als u Excel voor Mac wilt openen, drukt u op Command + pijl-omlaag.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd, en elk een of meer werkbladen. Als u in Excel voor Mac een nieuwe werkmap wilt maken, drukt u op Command + N. Excel opent een lege werkmap in een apart venster, waarbij de focus in de eerste cel van het werkblad wordt geplaatst. U hoort: ' Excel Ready '.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens invoert in het werkblad, kunt u werken met rijen, kolommen en cellen. Voor cellen wordt verwezen naar de rij-en kolom locatie op het blad, zodat cel a1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Cel a1 is de standaardselectie op een nieuw blad.

 1. Als u tussen cellen wilt navigeren, drukt u op Control + Option + een pijltoets. U hoort de namen van de cellen wanneer u tussen de namen schuift. Als de cel tekst bevat, leest VoiceOver deze tekst.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

U kunt de AutoSom-functie gebruiken om getallen die u in het werkblad hebt ingevoerd snel op te tellen.

 1. De focus verplaatsen naar de cel die zich rechts van de getallen die u wilt optellen, of alleen eronder.

 2. Als u de AutoSom-formule wilt invoegen, drukt u op Command+Shift+T.

Met AutoSom worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat geplaatst in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Ga naar een cel en typ een gelijkteken (=), waarmee wordt aangegeven Excel dat deze cel een formule bevat.

 2. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2.

 3. Druk op Enter om de formule op te slaan en de berekening uit te voeren. Of druk op Ctrl+Enter om de berekening uit te voeren en de cursor in de actieve cel te laten staan.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Excel voert de berekening uit en plaatst het resultaat in de cel.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven in Excel door een notatie toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u een reeks cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + een pijltoets totdat alle gewenste cellen zijn geselecteerd.

 2. Druk op Command+1 om het venster Cellen opmaken weer te geven. U hoort: "cellen opmaken."

 3. Druk op de Tab-toets om door de lijst te bladeren.

 4. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opmaaktypen te bladeren. U hoort de naam van de categorie, zoals Valuta of Datum.

 5. In sommige categorieën zijn meerdere indelingen beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld een specifieke datumnotatie zoals 14-03-15 of 14-mrt-15 selecteren. Als u voor een bepaalde categorie de typen opmaak wilt horen, drukt u op de Tab-toets. Druk op de pijl-omhoog of de toets pijl-omlaag om de opmaakopties te horen.

 6. Druk op Enter om een bepaalde opmaak te selecteren en op de geselecteerde cellen toe te passen.

Uw werk opslaan

Als u de wijzigingen wilt opslaan in een bestand dat u eerder hebt opgeslagen, drukt u op CTRL + S.

Als dit de eerste keer is dat u dit bestand opslaat:

 1. Druk op Ctrl+S. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Opslaan als .

 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw werkmap en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u het bestand op uw computer wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' waar '. Druk op Control + Option + spatiebalk en blader naar de locatie waar u de werkmap wilt opslaan met de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag. Druk op Control + Option + spatiebalk om de selectie te bevestigen.

  2. Als u het bestand online wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop online locaties '. Druk op Control + Option + spatiebalk en druk op Control + Option + pijl-rechts om naar de lijst gebieden te gaan, zoals de lijst met OneDrive-en SharePoint locaties. Als u de items in een lijst wilt doorlopen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-rechts om de items binnen een onlinelocatie weer te geven. Gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om een map of een bestandsnaam te selecteren.

 3. Druk op ENTER om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Command+P.

 2. Als u een printer in de lijst printer wilt selecteren, drukt u op Control + Option + pijl-rechts en vervolgens op de toets pijl-omlaag om de namen van de printers in de lijst te horen.

 3. Als u een printer wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 4. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk om af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals de app openen, maak een werkmap of voer uw gegevens in.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • De beschikbaarheid van de in dit onderwerp besproken afdrukopties is afhankelijk van de functies van de printer. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Sleep in het beginscherm van uw iPhone één vinger over het scherm totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, moet u zich wellicht aanmelden bij uw Microsoft-account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij de app van Excel, wordt de App geopend zonder dat u gevraagd wordt u aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt u aanmelden bij Excel voor iOS wanneer u de app voor het eerst opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office apps. U kunt ook Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Meld u aan bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, wordt de app de eerste Setup gestart en hoort u het volgende: ' Excel onderweg gebruiken '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' e-mailadres of telefoonnummer, tekstveld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres of telefoonnummer te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' wachtwoord invoeren, wachtwoord, beveiligd tekstveld, vereist ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm. U hoort: ' u bent klaar '.

  Als u ' niets missen ' hoort, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort: ' meldingen inschakelen ' of ' niet nu ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel voor iOS zelfs nadat u de app zonder een aanmelding al hebt gebruikt.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' account, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Sleep één vinger over het scherm totdat u ' E-mail, telefoon of Skype, tekstveld, vereist ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en tilt u uw vinger van het scherm. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm.

Werkmap openen

Een recente werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' recente knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een oudere werkmap wilt openen, sleept u een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' openen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie van het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al bezig bent met een werkmap en er een wilt maken, sleept u een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een recente of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' nieuw, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm als u een lege werkmap wilt openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste werkmapsjabloon hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al bezig bent aan een werkmap en een nieuwe wilt maken, sleept u een vinger over het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, volgt u bovenstaande stappen 2-3.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

 1. Sleep in een werkmap met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u ' knop blad toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het nieuwe blad wordt geopend en de focus blijft op de knop blad toevoegen staan.

 2. Als u de focus weer naar het werkblad wilt verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u de naam van een cel hoort, bijvoorbeeld "kolom B, rij 3, B3" en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens invoert in het werkblad, kunt u werken met rijen, kolommen en cellen. Voor cellen wordt verwezen naar een locatie in de rij en kolom op het blad, zodat cel a1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Cel a1 is de standaardselectie op een nieuw blad.

 1. Sleep op het werkblad één vinger over het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort ' geselecteerd ', gevolgd door de details van de cel. De cel is nu geselecteerd.

 3. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het schermtoetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' knop ENTER ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep op het werkblad uw vinger over het scherm om de cel te zoeken waarmee u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord te sluiten.

 3. Sleep een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat u ' knop lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidige tabblad, bijvoorbeeld ' gegevens, tabblad '.

 4. Dubbeltik vervolgens op het scherm om naar het tabblad Start te gaan en swipe naar links totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Getalnotatie.'

 6. Sleep één vinger over het scherm totdat u de gewenste indeling hoort, zoals valuta, tijdof percentage.

 7. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige van de opmaakopties hebben ook submenu's die meer opties bieden. Als u wilt controleren of er submenu's zijn, swipet u naar rechts van de optie. Als de optie een submenu bevat, hoort u: ' meer informatie '. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Uw werk opslaan

Excel voor iOS slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van het bestand opslaan onder een nieuwe naam

 1. Sleep in een Excel werkblad een vinger over het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het menu-item ' een kopie opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestandsnaam, tekstveld. ' Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u de nieuwe bestandsnaam in het schermtoetsenbord.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Sleep in een Excel werkblad een vinger over het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop een kopie opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestandsnaam, tekstveld. '

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of iPhone. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Swipe naar links of rechts in de locatie optie die u hebt geselecteerd en dubbeltik vervolgens op het scherm om de gewenste map of andere sublocatie te horen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

U kunt uw werkblad rechtstreeks vanaf uw iPhone afdrukken naar een printer die ondersteuning biedt voor afdruk. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Sleep in een Excel-bestand een vinger over het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' afdrukken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop bestand, vorige. '

 4. Swipe naar rechts en u hoort: ' afdruk met de knop '. Dubbeltik op het scherm. De pagina met Opties voor indeling wordt geopend.

 5. Sleep één vinger over het scherm om door de lijst met indelingsopties te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Als u de printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' volgende, knop ' hoort. Als u wordt gevraagd of u de conversie van online bestanden wilt toestaan, swipet u naar rechts totdat u ' toestaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina printer opties wordt geopend.

 7. Als u de printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' printer, Selecteer printer, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste printer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de pagina printer opties .

 8. Om het aantal af te drukken exemplaren in te stellen, swipet u naar rechts totdat u ' een exemplaar ' of de huidige selectie hoort. Als u het huidige aantal exemplaren wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' aflopend ' of ' stapsgewijs ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Swipe naar links totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u wilt weten hoe u geavanceerdere afdruktaken uitvoert, gaat u naar een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken, bewerken of afdrukken van een werkmap.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Excel voor Android openen

 1. Sleep in het beginscherm van uw Android-apparaat één vinger over het scherm totdat u ' apps ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het pictogram bevindt zich in het onderste midden van het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, dient u zich mogelijk aan te melden bij uw Microsoft-account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u de optie voor het detecteren van Google voice in de Google -app hebt ingeschakeld, kunt u ' Ok Google, open Excel ' zeggen.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij de app van Excel, wordt de App geopend zonder dat u gevraagd wordt u aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt u aanmelden bij Excel wanneer u de app voor het eerst opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office-apps. U kunt ook Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Meld u aan bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, start de app de eerste Setup en hoort u: ' aanmelden bij Microsoft-account '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype, vak bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' knop Go, knop ' hoort en tilt u vervolgens uw vinger van het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' wachtwoord, invoervak ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' knop Go, knop ' hoort en tilt u vervolgens uw vinger van het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel zelfs nadat u de app zonder een aanmelding al hebt gebruikt.

 1. Excel openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Meld u ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "aan de slag met zaken doen. Meld u aan.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het aanmeldings venster wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype, vak bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, Rag u één vinger op het scherm totdat u ' knop Go, knop ' hoort en tilt u vervolgens uw vinger van het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' wachtwoord, invoervak ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' knop Go, knop ' hoort en tilt u vervolgens uw vinger van het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Werkmap openen

Wanneer Excel wordt geopend, gaat u naar de Excel -pagina. De meest recente werkmappen worden vermeld. U kunt een van deze of een oudere werkmap openen.

 • Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger op het scherm totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u een oudere werkmap wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' openen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de locatie van het bestand hoort en Dubbeltik op het scherm. Ga naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al bezig bent met een werkmap en u een andere werkmap wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U gaat op de Excel -pagina. Als u een recente of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Excel openen.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' nieuw ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nieuwe, lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm als u een lege werkmap wilt openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al bezig bent met een werkmap en u een nieuwe werkmap wilt maken, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U gaat op de Excel -pagina. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, volgt u de bovenstaande stappen 2-3.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

In een werkmap sleept u uw vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Bladknop toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens invoert in het werkblad, kunt u werken met rijen, kolommen en cellen. Voor cellen wordt verwezen naar een locatie in de rij en kolom op het blad, zodat cel a1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Cel a1 is de standaardselectie op een nieuw blad.

 1. Sleep op het werkblad uw vinger over het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: ' knop knippen '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' bewerken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' de taal van het toetsenbord> ' wordt weer <gegeven, bijvoorbeeld ' Amerikaans Amerikaans toetsenbord '.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' ENTER, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep op het werkblad uw vinger over het scherm om de cel te vinden waarin u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te activeren.

 2. Als u het snelmenu wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad, <Huidig tabblad>, geselecteerd '.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Getalnotatie.'

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste indeling hoort, zoals valuta, tijdof percentage.

 6. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige van de notatieopties hebben submenu's. U hoort bijvoorbeeld dit: ‘Menu Getal'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep op het werkblad uw vinger over het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: ' knop knippen '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het schermtoetsenbord te openen.

 4. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren door uw vinger over het toetsenbord te slepen en uw vinger op de gewenste plaats te tillen.

  Typ het plusteken (+), het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen of de slash (/) om te delen. Voer bijvoorbeeld = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4of = 4/2in.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' ENTER, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Excel voert de berekening uit en voegt het resultaat in de cel in.

Uw werk opslaan

Excel slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de bestandsnaam wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van uw bestand opslaan

 1. Als u in een Excel bestand de naam van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u het menu-item ' opslaan als ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Voer bestandsnaam in."

 3. Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' wissen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de huidige naam van het bestand te wissen.

 4. Swipe naar links totdat u ' bestandsnaam invoeren, vak bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het toetsenbord op het scherm te openen.

 5. Handen die met een schaar systeemkaarten uitknippen Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Als u in een Excel bestand de locatie van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u het menu-item ' opslaan als ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' Voer bestandsnaam in '.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of Dit apparaat. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Swipe naar links of rechts in de locatie optie die u hebt geselecteerd en dubbeltik vervolgens op het scherm om de gewenste map of andere sublocatie te horen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Zorg ervoor dat er een printer is verbonden met uw apparaat.

 1. In een Excel-bestand swipet u naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' indelingsopties, gesloten menu '. De pagina met Afdrukopties wordt geopend.

 3. Als u de standaardopties wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u ' afdrukken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U hoort: "laat Excel u een online service van Microsoft gebruiken om bestanden voor te bereiden?" Swipe naar rechts totdat u ' toestaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' vervolgkeuzelijst ' hoort. Selecteer een printer en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort en Dubbeltik op het scherm om de printer te activeren.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u wilt weten hoe u geavanceerdere afdruktaken uitvoert, gaat u naar een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals aanmelden voor Excel en het openen van een werkmap.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Op uw apparaat in de lijst alle apps swipet u naar rechts totdat Verteller ' Excel ' aankondigt.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Opmerking: Excel meldt u automatisch aan met het Microsoft-account waarmee u uw telefoon hebt ingesteld. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '. Als u zich de laatste keer afmeldt bij de app van Excel of als u een ander account wilt gebruiken, raadpleegt u Aanmelden bij Excel.

Tip: Als u een tegel voor Excel hebt vastgemaakt op het beginscherm van uw apparaat, kunt u de app ook openen. Swipe naar rechts totdat u ' Excel ' hoort, gevolgd door de grootte van de tegel, bijvoorbeeld ' klein, 1 voor 1 '. Dubbeltik op het scherm.

Aanmelden bij Excel

U kunt snel inloggen met hetzelfde Microsoft-account dat u hebt ingesteld voor uw telefoon of een ander Microsoft-, werk-of schoolaccount kiezen.

Meld u aan met het voorgestelde account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het Microsoft-account waarmee u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u deze account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' continue button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

  U bent nu aangemeld en de focus bevindt zich op de startpagina.

Meld u aan met een Microsoft-account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het Microsoft-account waarmee u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander Microsoft-account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' Microsoft-account, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Continue button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Voer uw e-mail, telefoon of Skype in."

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype-gebruikersnaam in te voeren, plaats de focus op de Enter-toets en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "wachtwoord invoeren".

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen, plaats de focus op de Enter-toets en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u ' OK, knop ' hoort, moet u uw Microsoft-account inschakelen door de pincode van uw apparaat in te voeren. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw pincode te typen.

 7. Wanneer u ' start pagina, nieuwe knop ' hoort, Excel u klaar bent met het aanmelden. De focus bevindt zich op de startpagina.

Meld u aan met een werk-of schoolaccount

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het Microsoft-account waarmee u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' werk-of schoolaccount ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Continue button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Knop Annuleren'.

 4. Swipe naar links totdat u ' e-mailadres, bewerkbare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres te typen, selecteer ENTER en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' wachtwoord, bewerkbare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen, plaats de focus op de Enter-toets en Dubbeltik op het scherm.

 8. Uw apparaat vraagt of dit account in Windows moet onthouden. Afhankelijk van de gewenste optie, swipet u naar rechts totdat u ' Skip Now, link ' of ' Ja, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. U hoort ' account dat u hebt toegevoegd aan deze app ', gevolgd door de accountgegevens. Swipe naar rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

Een recente werkmap openen

U vindt uw onlangs gebruikte werkmappen rechtstreeks op de startpagina van Excel.

 1. Op de startpagina van Excel swipet u naar rechts totdat u ' onlangs geselecteerd ' hoort. De lijst met recente werkmappen begint hier.

 2. Swipe naar rechts totdat u de werkmap hebt gevonden die u wilt openen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zoeken naar een werkmap

 1. Als de door u gezochte werkmap zich niet op de Excel startpagina bevindt, swipet u naar rechts of links totdat u ' bladeren, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Kies een app, recent '.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hebt gevonden, bijvoorbeeld Dit apparaat of OneDrive, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de juiste map hebt gevonden, bijvoorbeeld documenten, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het juiste bestand hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' downloaden '.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop open werkmap app-balk ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' openen ', gevolgd door de naam van de werkmap.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

U kunt Excel voor het web met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het bewerken van een werkmap en het afdrukken van uw werk. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Excel voor het web openen

 1. Ga naar https://www.office.com.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' Meld u aan bij uw account ' hoort en druk op ENTER. Het venster een account kiezen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het account of de gebruikersnaam hoort die u wilt gebruiken om u aan te melden, en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "wachtwoord invoeren, bewerken."

  Als u het gewenste account niet hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ het e-mailadres of het telefoonnummer van het account en druk op ENTER.

 4. Tik uw wachtwoord in en druk vervolgens op Enter. U hoort: ' Microsoft Office, thuis. '

 5. Als u Excel voor het web wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ga naar Excel, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel voor het web wordt geopend.

Werkmap openen

U kunt een bestand openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of naar uw favoriete Onlinebibliotheek, zoals OneDrive, een bestand openen.

Een werkmap openen tijdens het starten van Excel voor het web

 1. Open en meld u aan bij Excel voor het web. De app wordt geopend en de focus bevindt zich in een nieuwe lege werkmap optie.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een recent bestand wilt openen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het gewenste recente bestand hoort, en drukt u vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkingsweergave of de leesweergave.

  • Als u een document wilt openen in een onlinebibliotheek, drukt u op de tab-toets totdat u ' open from <de online repository> ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de leesweergave.

Een werkmap openen wanneer u in Excel voor het web werkt

Opmerking: Als u een werkmap wilt openen wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u in de bewerkingsweergavewerken. De optie is niet beschikbaar in de leesweergave. Ga naar overstappen naar de bewerkingsweergave voor instructies over het openen van de bewerkingsweergave.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu bestand te openen. U hoort het volgende: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bent u niet in de bewerkingsweergave.

 3. Als u het menu openen wilt openen, drukt u op O.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de tab-toets totdat u het gewenste recente document hoort en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkingsweergave of de leesweergave.

  • Als u een document wilt openen in een onlinebibliotheek, drukt u op de tab-toets totdat u ' meer <de online opslagplaats> ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de leesweergave.

Een werkmap openen in de volledige versie van Excel

Als u de volledige bureaubladversie van Excel hebt, hebt u veel meer opties als u met uw bestanden werkt. Het is heel eenvoudig om de volledige versie van Excel voor het web te openen.

 1. Druk in Excel voor het web nadat u de werkmap hebt geopend die u met de volledige versie wilt bewerken, op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, tabblad item start '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' bewerken in Excel, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER om de werkmap te openen in Excel. U hoort ' dialoogvenster, we openen dit in Microsoft Excel ' terwijl het programma wordt geladen.

 3. Wanneer Excel is geopend, wordt u mogelijk gevraagd u aan te melden. Typ uw e-mailadres en druk op ENTER, typ uw wachtwoord en druk op ENTER.

  Opmerking: Als u een werk-of schoolaccount gebruikt, kunnen de aanmeldings stappen enigszins afwijken. U dient bijvoorbeeld een pincode of smartcard te gebruiken om u aan te melden.

  In Excel staat de focus in de eerste cel van de eerste rij van uw werkmap.

Overschakelen naar de bewerkingsweergave

Als u een werkmap hebt geopend in de leesweergaveen u het bestand wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkingsweergave.

 1. Druk in de leesweergaveop CTRL + F6 tot u uw naam of gebruikersnaam hoort.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken, samengevouwen knop ' hoort. Druk op ENTER om het menu uit te vouwen.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' bewerken in browser ' hoort en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Een nieuwe werkmap maken

U kunt zelf een nieuwe werkmap maken of u kunt een sjabloon gebruiken.

Een werkmap maken bij het starten van Excel voor het web

 1. Open en meld u aan bij Excel voor het web. De app wordt geopend en de focus bevindt zich in een nieuwe lege werkmap optie. De optie deze werkmap bevat geen vooraf gedefinieerde opmaak.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op ENTER om een nieuwe lege werkmap te openen en aan de slag te gaan.

  • Als u door de lijst met beschikbare sjablonen wilt bladeren, drukt u op de tab-toets totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort en drukt u op ENTER.

  De nieuwe werkmap wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste cel in het werkblad.

Een werkmap maken wanneer u in Excel voor het web werkt

Opmerking: Als u een nieuwe werkmap wilt maken wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u in de bewerkingsweergavewerken. De optie is niet beschikbaar in de leesweergave. Ga naar overstappen naar de bewerkingsweergave voor instructies over het openen van de bewerkingsweergave.

 1. Als u al bezig bent met een werkmap en u een nieuwe werkmap wilt maken, drukt u op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu bestand te openen. U hoort het volgende: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bent u niet in de bewerkingsweergave.

 3. Als u het menu Nieuw wilt openen, drukt u op N.

 4. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste optie voor de sjabloon hoort en druk op ENTER.

Uw werkmap bewerken

Als u de werkmap wilt bewerken, moet u de bewerkingsweergavehebben. Ga naar overstappen naar de bewerkingsweergave voor instructies over het openen van de bewerkingsweergave.

Gegevens invoeren

 1. Druk op de pijltoetsen om tussen cellen te navigeren. De schermlezer kondigt de cellen aan wanneer u overstapt op de rij-en kolom locatie in het werkblad. De cel a1 bevindt zich in de eerste rij van de kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de schermlezer de tekst.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

De getallen in het werkblad optellen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets, H, U, S. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op ENTER.

  Excel voor het web telt de getallen op en plaatst het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken (=). U hoort: ' bewerken, gelijkteken '.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld een van de volgende opties:

  • Als u getallen wilt optellen, typt u = 2 + 4.

  • Als u getallen wilt aftrekken, typt u = 4-2.

  • Als u getallen wilt vermenigvuldigen, typt u = 2 * 4.

  • Als u getallen wilt delen, typt u = 4/2.

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

Excel voor het web voert de berekening uit en geeft het resultaat weer in de cel die u hebt geselecteerd.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven in Excel voor het web door een notatie toe te passen, zoals valuta, percentageof datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op Shift + pijltoetsen.

 2. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. U hoort: ' knippen, menu-item '.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' getalnotatie ' hoort en druk op ENTER. U hoort: "dialoog, getalnotatie."

 4. Als u een notatie wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste indeling hoort, zoals ' valuta ' of ' datum ', en drukt u vervolgens op ENTER om te selecteren.

Een tabel maken op basis van uw gegevens

U kunt een tabel maken op basis van uw gegevens, zodat u bijvoorbeeld snel de gegevens kunt filteren of sorteren.

 1. Selecteer de cellen die u in de tabel wilt opnemen. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op Shift + pijltoetsen.

 2. Als u het dialoogvenster opmaken als tabel wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, H, T, L. U hoort: ' dialoogvenster, opmaken als tabel '.

 3. Druk op SHIFT + TAB. U hoort ' mijn tabel bevat kopteksten ' en als het selectievakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de SPATIEBALK.

  Opmerking: Gebruik tabelkoppen om de tabel toegankelijker te maken voor gebruikers van een schermlezer. Schermlezers gebruiken de koptekstinformatie om te leren hoe u tabelcellen kunt zoeken.

 4. Als u de tabel wilt maken, drukt u op ENTER.

De gegevens in een tabel sorteren of filteren

 1. In de tabel die u wilt sorteren of filteren, gaat u naar een cel met de vervolgkeuzelijst sorteren & filteren . U hoort de details van de cel, gevolgd door ' keuzemenu sorteren en filteren '.

 2. Als u de vervolgkeuzelijst wilt openen, drukt u op Alt + pijl-omlaag.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gegevens wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' Oplopend sorteren ' of ' sorteren aflopend ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een eenvoudig filter wilt toepassen, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' filter ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het dialoogvenster filter wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste opties hoort en druk op de spatiebalk om de opties te selecteren of de selectie ervan op te heffen. Druk op ENTER om het filter toe te passen.

  • Als u een complex filter wilt toepassen, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' Tekstfilters ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-rechts. Het menu met filters wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een dialoogvenster geopend. Typ de gewenste waarden en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u een filter wilt wissen, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' filter wissen van ' hoort, gevolgd door de gefilterde celnaam, en drukt u vervolgens op ENTER.

Berekeningen van de getallen weergeven

 1. Typ een gelijkteken (=) in de cel waarin u het totaal wilt weergeven.

 2. Typ de naam van de formule of functie die u wilt gebruiken, zoals som of gemiddelde. Wanneer u typt, wordt een lijst met functies geopend en bijgewerkt. U hoort de eerste functie in de lijst.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste functie hoort en druk vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren.

 4. Typ het celbereik of andere getallen waarop u de functie wilt toepassen, gevolgd door een haakje sluiten en druk vervolgens op ENTER.

Uw werk opslaan

Excel voor het web slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de locatie of bestandsnaam wijzigen en ook een kopie van het bestand downloaden.

Een kopie online opslaan

 1. Druk in de weergave bewerkenop Alt + Windows-logo toets, F, A, a. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op Tab. U hoort ' bestaand bestand vervangen, selectievakje ' en als het selectievakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de SPATIEBALK.

 4. Als u uw kopie online wilt opslaan, drukt u op ENTER.

De naam van een werkmap wijzigen

 1. Druk in de weergave bewerkenop Alt + Windows-logo toets, F, A, R. Het dialoogvenster naam wijzigen wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

Een kopie opslaan op een lokale computer

 1. Druk in de weergave bewerkenop Alt + Windows-logo toets, F, A, C. De focus wordt verplaatst naar een actief tabblad in uw werkmap.

 2. Druk op CTRL + F6 tot u "geselecteerd" hoort, gevolgd door de naam van het huidige tabblad.

 3. Druk op Caps Lock + pijl-rechts of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' Meldingstekst, wat wilt u doen <de> voor de bestandsnaam '.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand wordt gedownload naar de downloadmap van uw computer.

Uw werk afdrukken

 1. Druk in de weergave bewerkenop Alt + Windows-logo toets, F, P, p. Het dialoogvenster Afdrukinstellingen wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Als u wilt weten hoe u geavanceerdere afdruktaken uitvoert, gaat u naar een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×