Gebruikersopties voor de huidige database instellen

Het is mogelijk om gebruikersinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld instellen hoe objectvensters worden weergegeven, sneltoetsen inschakelen en automatische correctieopties voor een op dat moment geopende Access-bureaubladdatabase inschakelen. Klik hiervoor achtereenvolgens op Bestand > Opties en wijzig de opties in de categorie Huidige database.

Opmerking: Tenzij anders vermeld, worden gewijzigde instellingen pas van kracht nadat u de database hebt gesloten en opnieuw hebt geopend.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

Wat wilt u doen?

Opties voor de huidige database aanpassen

U kunt in een paar stappen instellen hoe de naam en het logo van de toepassing worden weergegeven, hoe objectvensters worden weergegeven en hoe bestanden voor de huidige toepassing of database worden beheerd. Ga als volgt te werk als de database is geopend:

 1. Klik op Bestand > Opties > Huidige database.

 2. Selecteer instellingen voor de huidige database. Hier zijn enkele veelgebruikte instellingen: worden er later meer beschreven.

  Instelling

  Beschrijving

  Toepassingsnaam

  Geef een aangepaste naam op die moet worden weergegeven op de Windows-titelbalk van de huidige database.

  Toepassingspictogram

  Selecteer een pictogram voor de huidige database. Typ de naam van het afbeeldingsbestand of klik op Bladeren om een afbeeldingsbestand te zoeken. Het geselecteerde pictogram wordt op de Windows-titelbalk weergegeven.

  Als formulier- en rapportpictogram gebruiken

  Als deze optie is geselecteerd, wordt het toepassingspictogram op alle formulier- en rapporttabbladen van de huidige database weergegeven. Als de documenttabbladen niet zijn ingeschakeld, wordt het pictogram niet weergegeven.

  Formulier weergeven

  Geef een formulier op dat bij het openen van de huidige database wordt weergegeven. Laat de standaardinstelling staan (geen) als u niet wilt dat er bij het openen van de database een formulier wordt weergegeven.

  Webweergaveformulier

  Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker formulieren instellen, wijzigen of verwijderen die op internet worden weergegeven. Deze opties zijn voor Access 2010 en hoger bij gebruik van een webdatabase.

  Statusbalk weergeven

  Als deze optie is geselecteerd, wordt onder aan de Access-werkruimte een statusbalk weergegeven.

 3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

  Bepaalde instellingen zijn pas van kracht nadat u de database sluit en weer opent.

Naar boven

Instellingen selecteren voor de weergave van objectvensters

Access bevat een optie voor het weergeven voor alle geopende objecten in een reeks gemakkelijk toegankelijke tabbladen boven aan het objectvenster. In het gebied Opties voor documentvensters in de categorie Huidige database kunt u de volgende weergaveopties instellen.

Instelling

Beschrijving

Overlappende vensters

Als deze optie is geselecteerd, worden meerdere geopende objecten weergegeven die elkaar overlappen.

Weergave van objectvensters in de overlappende weergave

Documenten met tabbladen

Als deze optie is geselecteerd, is slechts één object tegelijk zichtbaar, zelfs als er meerdere objecten zijn geopend.

Afbeelding van de weergave van geopende objecten als de optie Documenten met tabbladen is geselecteerd

U kunt de instelling Document met tabbladen gebruiken zonder dat de documenttabbladen worden weergegeven. Dit is handig als gebruikers met één object tegelijk moeten werken. Als u deze optie uitschakelt, moet u een andere navigatieoptie opnemen, zodat gebruikers naar verschillende objecten kunnen schakelen.

Documenttabbladen weergeven

Als u de optie Documenten met tabbladen selecteert, kunt u ook deze optie selecteren om tabbladen voor alle geopende objecten weer te geven.

Besturingselementen met Windows-thema's gebruiken in formulieren

Als deze optie is geselecteerd, wordt uw Windows-thema gebruikt op besturingselementen van formulieren en rapporten in de huidige database.

Indelingsweergave inschakelen

Als de optie is geselecteerd, wordt de knop Indelingsweergave weergegeven op de statusbalk van Access en in de snelmenu's die verschijnen wanneer u met de rechtermuisknop op een objecttabblad klikt. Als u deze optie uitschakelt, kan de gebruiker geen formulieren en rapporten in de indelingsweergave openen.

Opmerking: Als u deze optie uitschakelt, is de knop Indelingsweergave niet beschikbaar in de groep Weergaven van een van de snelmenu's.

Ontwerpwijzigingen in tabellen toestaan in de gegevensbladweergave

Als deze optie is geselecteerd, kunt u het ontwerp van tabellen in de gegevensbladweergave wijzigen.

Controleren op velden met afgekapte getallen

Als deze optie is geselecteerd, worden getallen in Access weergegeven als '#####' wanneer een kolom te smal is voor weergave van de gehele waarde. Als de optie niet is geselecteerd, worden de waarden in de kolom afgekapt op basis van wat in de kolom past.

Opslagindeling voor afbeeldingen

Als deze optie is geselecteerd, worden afbeeldingen in Access in de oorspronkelijke indeling opgeslagen. Selecteer deze optie als u de omvang van de database wilt verkleinen.

Alle afbeeldingen converteren naar bitmaps (compatibel met Access 2003 en eerder)

Als de optie is geselecteerd, wordt in Access een kopie gemaakt van het oorspronkelijke afbeeldingsbestand als Windows-bitmap (BMP-indeling) of apparaatonafhankelijke bitmap (DIB-indeling). Selecteer deze optie als u afbeeldingen in databases wilt weergeven die in Office Access 2003 en eerder zijn gemaakt.

Naar boven

Sneltoetsen in Access inschakelen

Als de optie Speciale Access-toetsen gebruiken is geselecteerd, kunnen gebruikers in de huidige database met de volgende sneltoetsen werken:

Toetsen

Resultaat

F11

Navigatiedeelvenster weergeven en verbergen.

Ctrl+G

Venster Direct in Visual Basic Editor weergeven.

Alt+F11

Visual Basic Editor starten.

Ctrl+BREAK

Als u op deze toetsencombinatie drukt, stopt Access met het ophalen van records van de server.

Naar boven

Opties voor bestandsbeheer instellen voor de huidige database

Deze instellingen voor bestandsbeheer gelden alleen voor de database die bij het selecteren van de opties is geopend.

Instelling

Beschrijving

Comprimeren bij sluiten

Als deze optie is geselecteerd, wordt de database automatisch gecomprimeerd en hersteld wanneer u deze sluit.

Persoonlijke gegevens bij het opslaan uit de bestandseigenschappen verwijderen

Als deze optie is geselecteerd, worden persoonlijke gegevens automatisch uit de bestandseigenschappen verwijderd wanneer u het bestand opslaat.

Naar boven

Navigatieopties selecteren voor de huidige database

U kunt de navigatie voor de huidige toepassing aanpassen met de volgende opties:

Instellingen voor navigatieopties

Instelling

Beschrijving

Navigatiedeelvenster weergeven

Als u deze optie uitschakelt, wordt het navigatiedeelvenster niet weergegeven bij het openen van de huidige database.

Navigatieopties

Als deze optie is geselecteerd, kunt u de categorieën en groepen wijzigen die in het navigatiedeelvenster worden weergegeven, en opties instellen voor de weergave van objecten in de huidige database.

Naam lint

Selecteer een naam voor een aangepaste lintgroep.

Snelmenubalk

De standaardmenubalk voor snelmenu's instellen of wijzigen.

Volledige menu's toestaan

Als u dit selectievakje uitschakelt, is op het lint alleen het tabblad Start zichtbaar. Verder zijn de opdrachten Opslaan en Opslaan als niet beschikbaar als u op Bestand klikt.

Standaardsnelmenu's toestaan

Met deze optie worden de snelmenu's in- of uitgeschakeld die worden weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een databaseobject in het navigatiedeelvenster of op een besturingselement in een formulier of rapport. De opgegeven optie wordt pas van kracht nadat u de huidige database hebt gesloten en opnieuw hebt geopend.

Naar boven

Opties instellen voor het bijhouden en corrigeren van veldnamen in de huidige database

Met de optie Automatische naamcorrectie wordt Access gevraagd om veldnaamverwijzingen in formulieren, rapporten en query's bij te houden en te corrigeren. U kunt de volgende opties voor de huidige database instellen:

Instelling

Beschrijving

Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie

Als deze optie is geselecteerd, wordt in Access de informatie opgeslagen die nodig is voor het corrigeren van naamgevingsfouten. Hierdoor kunt u de functie Objectafhankelijkheden gebruiken. Fouten worden echter pas door Access hersteld als u de optie Automatische naamcorrectie toepassen selecteert.

Automatische naamcorrectie toepassen

Als deze optie is geselecteerd, worden naamgevingsfouten door Access hersteld zodra deze optreden. Als u de optie Informatie bijhouden over Automatische naamcorrectie selecteert en deze optie leeg laat, worden foutgegevens in Access bewaard totdat u deze optie selecteert.

Logboek van Automatische naamcorrectie

In Access worden wijzigingen vastgelegd die in een database worden aangebracht bij herstel van naamgevingsfouten. De gegevens worden opgeslagen in een tabel met de naam AutoCorrect.log.

Naar boven

Filteropties instellen voor de huidige database

Het is mogelijk om informatie in een formulier te sorteren. Hiervoor definieert u een filter met de definitie Formulierfilter en selecteert u weergavewaarden in het venster Formulierfilter voor een huidige database.

Met de opties in deze sectie worden diverse functies ingesteld zoals de grootte van de lijsten met waarden die voor een bepaald veld in het venster Formulierfilter worden weergegeven. U kunt opties selecteren waarmee wordt bepaald of een gebruiker waarden kan weergeven voor geïndexeerde of niet-geïndexeerde velden en voor een gekoppelde tabel in een extern bestand. Verder kunt u opties selecteren waarmee wordt aangegeven of lijsten met waarden worden weergegeven in de besturingselementen van een formulier als Formulierfilter wordt gebruikt.

Instelling

Beschrijving

Lokale geïndexeerde velden

Als deze optie is geselecteerd, worden waarden uit lokale geïndexeerde velden weergegeven in de lijsten met waarden die verschijnen in het venster Formulierfilter.

Lokale niet-geïndexeerde velden

Hiermee worden waarden uit lokale niet-geïndexeerde velden weergegeven in de lijsten met waarden die verschijnen in het venster Formulierfilter.

ODBC-velden

Hiermee worden waarden toegevoegd uit tabellen waarmee u een koppeling tor stand brengt met een Open Database Connectivity-verbinding.

Geen lijsten weergeven waarvoor meer dan het volgende aantal records is gelezen

Geef het maximumaantal records op dat door Access moet worden gelezen bij het opbouwen van de lijst met waarden voor bewerkingen voor Formulierfilter. Een lijst met waarden wordt niet weergegeven als het aantal records dat is vereist voor het samenstellen van een lijst, hoger is dan het door u opgeven aantal. Alle lijsten met waarden bevatten alleen unieke waarden, zelfs als de velden ervan niet zijn geïndexeerd. De standaard is 1000.

Naar boven

Cacheopties voor webservice en SharePoint-tabellen instellen

De standaardinstelling voor nieuwe databases in Access 2010 en hoger is om de webservice en gekoppelde SharePoint-tabellen in de cache op te slaan.

 • Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger Selecteer deze optie om een lokale kopie van de gekoppelde gegevens in de cache op te slaan. Met deze instelling kunt u de prestaties verbeteren bij het werken met gekoppelde gegevens. Het laden en weergeven wordt sneller uitgevoerd wanneer u deze optie gebruikt. Schakel de optie uit als u het cachen wilt laten uitvoeren zoals dat in Access 2007 gebeurde.

 • Cache wissen bij sluiten Selecteer deze optie om de lokale gegevens in de cache te wissen wanneer u de database sluit.

 • Nooit in cache opslaan Selecteer deze optie als u niet wilt dat er een lokale kopie van de gegevens in de cache wordt opgeslagen bij het werken met gekoppelde SharePoint-gegevensbronnen.

  Opmerking: De selectievakjes Cache wissen bij sluiten en Nooit in cache opslaan zijn niet beschikbaar als u de optie Gebruik de cache-indeling die compatibel is met Microsoft Access 2010 en hoger hebt uitgeschakeld.

Naar boven

Uitgebreide datum/tijd-gegevenstype-ondersteuning voor koppelen en importeren inschakelen

Het uitgebreide datum/tijd-gegevenstype slaat een datum op die de tijd van de dag bevat, gebaseerd op een 24-uurs klok. Dit type kan worden beschouwd als een uitbreiding van het bestaande type Datum/tijd, maar met een groter datumbereik, een grotere standaardprecisie en optionele, door de gebruiker opgegeven precisie. Het is compatibel met het gegevenstype datetime2 in ODBC. 

Opmerking: Het uitgebreide datum/tijd-gegevenstype is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt. Als u een IT-professional bent die het updateproces van Microsoft 365 beheert, lees dan de pagina met kanaalreleases om erachter te komen welke updates voor elk kanaal beschikbaar zijn.

Instelling

Omschrijving

Uitgebreid datum/tijd-gegevenstype voor ondersteuning voor gekoppelde/geïmporteerde tabellen

Als deze optie is geselecteerd, wordt uitgebreide datum/tijd-gegevenstype-ondersteuning ingeschakeld voor het koppelen naar of importeren uit externe databases die een equivalent gegevenstype gebruiken, zoals datetime2 in SQL Server. U wordt gewaarschuwd dat de bestandsindeling van de database permanent wordt gewijzigd wanneer u deze optie instelt met aandachtspunten voor achterwaartse compatibiliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Selecteer OK om de wijziging permanent te maken. Deze wijziging kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

 • Selecteer Annuleren om de wijziging toch maar niet door te voeren.

Zie voor meer informatie Het gegevenstype Groot getal gebruiken.

Opmerking: Wanneer u deze optie inschakelt, kunt u het gegevenstype Groot getal gebruiken om gegevens te koppelen en te importeren voordat u de database sluit. U moet de database echter sluiten en openen om het gewijzigde stempel van de bestandsindeling te zien op de titelbalk van de database.

Naar boven

Gegevenstype Groot getal inschakelen voor koppelen en importeren

Het gegevenstype Groot getal slaat een niet-monetaire, numerieke waarde op en is compatibel met SQL_BIGINT gegevenstype in ODBC. Dit gegevenstype berekent efficiënt grote getallen en heeft een bereik van -2^63 tot 2^63-1.

Opmerking: Het gegevenstype Groot getal is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnement hebt, controleert u of u de nieuwste versie van Office hebt. Als u een IT-professional bent die het updateproces van Microsoft 365 beheert, lees dan de pagina met kanaalreleases om erachter te komen welke updates voor elk kanaal beschikbaar zijn.

Instelling

Beschrijving

Gegevenstype Bigint ondersteunen voor gekoppelde/geïmporteerde tabellen

Als deze optie is geselecteerd, wordt het gegevenstype Groot getal ondersteund voor het koppelen naar of importeren uit externe databases die een equivalent gegevenstype gebruiken, zoals bigint in SQL Server. U wordt gewaarschuwd dat de bestandsindeling van de database permanent wordt gewijzigd wanneer u deze optie instelt met aandachtspunten voor achterwaartse compatibiliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Selecteer OK om de wijziging permanent te maken. Deze wijziging kan niet meer ongedaan worden gemaakt!

 • Selecteer Annuleren om de wijziging toch maar niet door te voeren.

Zie voor meer informatie Het gegevenstype Groot getal gebruiken.

Opmerking: Wanneer u deze optie inschakelt, kunt u het gegevenstype Groot getal gebruiken om gegevens te koppelen en te importeren voordat u de database sluit. U moet de database echter sluiten en openen om het gewijzigde stempel van de bestandsindeling te zien op de titelbalk van de database.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×