Het gegevenstype voor een veld instellen of wijzigen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het gegevenstype instelt of wijzigt dat wordt toegepast op een tabelveld in een Access-database.

In dit artikel

Gegevenstypen

Wanneer u voor het eerst een database ontwerpt en maakt, plant u een of meer tabellen, bepaalt u de velden (kolommen) voor elke tabel en stelt u een gegevenstype voor elk veld in. Als u bijvoorbeeld datums en tijden wilt opslaan, stelt u een veld in op het gegevenstype Datum/tijd. Als u namen en adressen wilt opslaan, stelt u een of meer velden in op het gegevenstype Tekst, enzovoort.

Access biedt vele verschillende gegevenstypen en elk type heeft een specifiek doel. Zie Gegevenstypen voor Access-bureaubladdatabases en Inleiding tot gegevenstypen en veldeigenschappen voor een volledige lijst met ondersteunde gegevenstypen tussen de verschillende versies van Access.

Zie het artikel Een veld met meerderewaarden maken of verwijderen voor meer informatie over het maken en gebruiken van opzoekvelden.

Tot slot bieden gegevenstypen een eenvoudige methode van gegevensvalidatie omdat ze ervoor zorgen dat gebruikers het juiste type gegevens in tabelvelden invoeren. U kunt bijvoorbeeld geen tekst invoeren in een veld dat alleen voor getallen is bestemd.

Gegevenstypen wijzigen

Voordat u de volgende stappen uitvoert, dient u niet te vergeten dat de gegevens in een veld kunnen worden afgekapt als u het gegevenstype wijzigt en dat in sommige gevallen de gegevens helemaal worden verwijderd. Zie de sectie Beperkingen voor het wijzigen van gegevenstypen, verderop in dit artikel, voor informatie over hoe Access gegevens wijzigt wanneer u het gegevenstype wijzigt.

Opmerking: In Access kunt u de gegevenstypen voor tabelvelden instellen in de gegevensbladweergave of de ontwerpweergave. In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u het gegevenstype instelt in beide weergaven. Wanneer u gegevenstypen instelt in de ontwerpweergave, ziet u een extra optie, Wizard Opzoeken. Deze optie is eigenlijk geen gegevenstype. In plaats daarvan gebruikt u de wizard Opzoeken om opzoekvelden te maken die refererende-sleutelvelden aan andere tabellen koppelen. In Access worden opzoekvelden standaard ingesteld op het gegevenstype Getal.

Gegevenstypen wijzigen in de gegevensbladweergave

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt wijzigen.

  Access opent de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Selecteer het veld dat (de kolom die) u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Velden, in de groep Eigenschappen, op de pijl van de vervolgkeuzelijst naast Gegevenstype en selecteer een gegevenstype. 

 4. Sla uw wijzigingen op.

Gegevenstypen wijzigen in de ontwerpweergave

 1. Als u de tabel hebt geopend in de gegevensbladweergave, klikt u met de rechtermuisknop op het documenttabblad voor de tabel en klikt u op Ontwerpweergave.

  -of-

  Als u de tabel niet hebt geopend, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens in het snelmenu op Ontwerpweergave.

 2. Zoek het veld dat u wilt wijzigen en selecteer een nieuw gegevenstype in de lijst in de kolom Gegevenstype.

 3. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Beperkingen voor het wijzigen van gegevenstypen

In het algemeen kunt u het gegevenstype van alle velden wijzigen, behalve van:

 • Numerieke velden waarvoor de eigenschap Replicatie-id is ingeschakeld.

 • OLE-objectvelden.

 • Bijlagevelden.

Bovendien kunt u de meeste gegevenstypen wijzigen wanneer een veld gegevens bevat. Afhankelijk van het oorspronkelijke gegevenstype en het nieuwe gegevenstype dat u wilt gebruiken, kan Access echter gegevens afkappen, verwijderen of niet omzetten.

In de volgende tabel worden de verschillende gegevenstypeconversies vermeld die u kunt uitvoeren in Access en worden eventuele beperkingen beschreven die in Access voor de conversie gelden.

Na conversie

Voor conversie

Wijzigingen of beperkingen

Tekst

Memo

Access verwijdert alles, behalve de eerste 255 tekens.

Getal

Geen beperkingen.

Datum en tijd

Geen beperkingen voor datum/tijd.

Niet toegestaan voor uitgebreide datum/tijd.

Valuta

Geen beperkingen.

AutoNummering

Geen beperkingen.

Ja/Nee

De waarde -1 (Ja in een Ja/nee-veld) wordt omgezet in Ja. De waarde 0 (Nee in een Ja/nee-veld) wordt omgezet in Nee.

Hyperlink

Access kapt koppelingen van meer dan 255 tekens af.

Memo

Tekst

Geen beperkingen.

Getal

Geen beperkingen.

Datum en tijd

Geen beperkingen voor datum/tijd.

Niet toegestaan voor uitgebreide datum/tijd.

Valuta

Geen beperkingen.

AutoNummering

Geen beperkingen.

Ja/Nee

De waarde -1 (Ja in een Ja/nee-veld) wordt omgezet in Ja. De waarde 0 (Nee in een Ja/nee-veld) wordt omgezet in Nee.

Hyperlink

Geen beperkingen.

Getal

Tekst

De tekst moet bestaan uit getallen, geldige valuta en decimaaltekens. Het aantal tekens in het tekstveld moet vallen binnen de ingestelde grootte voor het numerieke veld.

Zie het artikel Velden voor numerieke waarden invoegen, maken of verwijderen voor meer informatie over de grootte van numerieke velden.

Memo

Het memoveld mag alleen tekst en geldige scheidingstekens voor valuta en decimalen bevatten. Het aantal tekens in het memoveld moet vallen binnen de ingestelde grootte voor het numerieke veld.

Zie het artikel Velden voor numerieke waarden invoegen, maken of verwijderen voor meer informatie over de grootte van numerieke velden.

Numeriek, maar met een andere veldlengte of precisie

Waarden mogen niet groter of kleiner zijn dan de lengte van het nieuwe veld. Wijzigingen in de precisie kunnen ertoe leiden dat Access bepaalde waarden afrondt.

Datum en tijd

Datum/tijd:

Welke datums u kunt omzetten, hangt af van de lengte van het numerieke veld. Access slaat alle datums op als seriële datums en alle datumwaarden als gehele getallen met drijvende komma en dubbele precisie.

In Access wordt 30 december 1899 gebruikt als datumwaarde 0. Datums buiten het bereik van 18 april 1899 tot 11 september 1900 overschrijden de lengte van een byteveld. Datums buiten het bereik van 13 april 1810 tot 16 september 1989 overschrijden de lengte van een veld voor een geheel getal.

Als u wilt dat alle mogelijke datums behouden blijven, stelt u de eigenschap Veldlengte van het numerieke veld in op Lange integer of groter.

Zie het artikel Een datum- en tijdveld opmaken voor meer informatie over seriële datums en de manier waarop in Access datumwaarden worden gebruikt en op basis van deze gegevens worden opgebruikt.

Datum/tijd verlengd:

Niet toegestaan.

Valuta

Waarden mogen de ingestelde maximale lengte voor het veld niet overschrijden en er niet onder vallen. U kunt een valutaveld bijvoorbeeld alleen omzetten in een veld voor een geheel getal als de waarden groter zijn dan 255 en kleiner dan 32.767.

AutoNummering

De waarden moeten vallen binnen de maximale lengte van het veld.

Ja/Nee

Ja-waarden worden omgezet in -1. Nee-waarden worden omgezet in 0.

Hyperlink

Niet van toepassing.

Datum/tijd

Tekst

De oorspronkelijke tekst moet een herkenbare datum of combinatie van datum en tijd zijn. Bijvoorbeeld 18-jan-2006.

Memo

De oorspronkelijke tekst moet een herkenbare datum of combinatie van datum en tijd zijn. Bijvoorbeeld 18-jan-2006.

Getal

De waarde moet liggen tussen -657.434 en 2.958.465,99998843.

Uitgebreide datum/tijd

Geen beperkingen.

Valuta

De waarde moet liggen tussen -$ 657.434 en $ 2.958.465,9999.

AutoNummering

De waarde moet groter zijn dan -657.434 en kleiner dan 2.958.466.

Ja/Nee

De waarde -1 (Ja) wordt omgezet in 29 december 1899. De waarde 0 (Nee) wordt omgezet in middernacht (0:00:00).

Hyperlink

Niet van toepassing.

Uitgebreide datum/tijd

Tekst

Niet toegestaan.

Memo

Niet toegestaan.

Getal

Niet toegestaan.

Datum/tijd

Breuken gaan verloren en als het jaar buiten het bereik valt dat wordt ondersteund door Datum/tijd, wordt de waarde verwijderd. Zie Het uitgebreide datum/tijd-gegevenstype gebruiken voor meer informatie.

Valuta

Niet toegestaan.

AutoNummering

Niet toegestaan.

Ja/Nee

Niet toegestaan.

Hyperlink

Niet van toepassing.

Valuta

Tekst

De tekst moet bestaan uit getallen en geldige scheidingstekens.

Memo

De tekst moet bestaan uit getallen en geldige scheidingstekens.

Getal

Geen beperkingen

Datum en tijd

Datum/tijd: Geen beperkingen, maar Access kan de waarde af ronden.

Datum/tijd verlengd: niet toegestaan.

AutoNummering

Geen beperkingen

Ja/Nee

De waarde -1 (Ja) wordt omgezet in valutawaarde 1. De waarde 0 (Nee) wordt omgezet in valutawaarde 0.

Hyperlink

Niet van toepassing.

AutoNummering

Tekst

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Memo

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Getal

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Datum en tijd

Datum/tijd: niet toegestaan als het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Datum/tijd verlengd: niet toegestaan.

Valuta

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Ja/Nee

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld als primaire sleutel fungeert.

Hyperlink

Niet van toepassing.

Ja/Nee

Tekst

De oorspronkelijke tekst mag alleen Ja, Nee, Waar, Onwaar, Aan of Uit bevatten.

Memo

De oorspronkelijke tekst mag alleen Ja, Nee, Waar, Onwaar, Aan of Uit bevatten.

Getal

Nullen (0) of null-waarden worden omgezet in Nee, alle andere waarden worden omgezet in Ja.

Datum en tijd

Datum/tijd: Null of 12:00:00 wordt omgezet in Nee, alle andere waarden worden omgezet in Ja.

Datum/tijd verlengd: niet toegestaan.

Valuta

Nullen of null-waarden worden omgezet in Nee, alle andere waarden worden omgezet in Ja.

AutoNummering

Access zet alle waarden om in Ja.

Hyperlink

Niet van toepassing.

Hyperlink

Tekst

Als de oorspronkelijke tekst een geldig webadres bevat, zoals adatum.com, www.adatum.com of http://www.adatum.com, zet Access de tekst om in een hyperlink. Access probeert andere waarden om te zetten, wat betekent dat u onderstreepte tekst ziet en dat de muisaanwijzer verandert wanneer u de koppeling aanwijst, maar de koppelingen werken niet. De tekst kan elk geldig webprotocol bevatten: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais://, enzovoort.

Memo

Zie het vorige item. Dezelfde beperkingen zijn van toepassing.

Getal

Niet toegestaan indien een getalveld deel uitmaakt van een relatie. Als de oorspronkelijke waarde de vorm heeft van een geldig IP-adres (vier groepen van drie cijfers, gescheiden door een punt: nnn.nnn.nnn.nnn) en de getallen overeenkomen met een webadres, levert de conversie een geldige koppeling op. Zo niet, dan voegt Access http:// toe aan het begin van elke waarde en zijn de resulterende koppelingen niet geldig.

Datum/tijd

Access voegt http:// toe aan het begin van elk adres, maar de resulterende koppelingen werken vrijwel nooit.

Valuta

Access voegt http:// toe aan het begin van elke waarde, maar net als bij datums werken de resulterende koppelingen vrijwel nooit.

AutoNummering

Niet toegestaan indien het AutoNummering-veld deel uitmaakt van een relatie. Access voegt http:// toe aan het begin van elke waarde, maar de resulterende koppelingen werken vrijwel nooit.

Ja/Nee

Access zet alle Ja-waarden om in -1 en alle Nee-waarden in 0 en voegt http:// toe aan het begin van elke waarde. De resulterende koppelingen werken niet.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×