IPmt, functie

Deze waarde geeft een waarde van het gegevenssysteem Double als retourneert die de rentebetaling voor een bepaalde termijn van een annuïteit op basis van periodieke, vaste betalingen en een vast rentepercentage bepaalt.

Syntaxis

IPmt (rente;aantal-per-,aantal-,hw[;tw][;type])

De syntaxis van de functie IPmt heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

rente

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee de rente per periode wordt opgegeven. Als u bijvoorbeeld een autolening neemt met een jaarlijkse rente van 10 procent en per maand betaalt, bedraagt de rente per periode 0,1/12, oftewel 0,0083.

per

Verplicht. Geef de betalingsperiode in het bereik 1 tot en met aantal-termijnen op.

perioden

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee het totale aantal betalingsperioden voor de annuïteit wordt aangegeven. Als u bijvoorbeeld per maand betaalt voor een autolening van vier jaar, omvat uw lening in totaal 4 * 12 (oftewel 48) betalingsperioden.

hw

Vereist. Getal met dubbele precisie dat de huidige waarde (de waarde op dit moment) aangeeft van een reeks toekomstige betalingen of ontvangsten. Wanneer u bijvoorbeeld geld leent om een auto te kopen, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening.

tw

Optioneel. Variant waarmee de toekomstige waarde of de gewenste contante waarde na de laatste betaling wordt aangegeven. Zo is de toekomstige waarde van een lening € 0 omdat dit de waarde van de lening is na de laatste betaling. Als u echter € 50.000 wilt sparen over een periode van 18 jaar voor de opleiding van uw kind, is € 50.000 de toekomstige waarde. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.

type

Optioneel. Variant waarmee wordt aangegeven wanneer betalingen moeten plaatsvinden. Gebruik 0 als betalingen aan het einde van de betalingsperioden moeten plaatsvinden of 1 voor betalingen aan het begin van de periode. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.

Opmerkingen

Een annuïteit is een reeks vaste contante betalingen gedurende een specifieke periode. Een annuïteit kan een lening zijn (bijvoorbeeld een hypotheek) of een investering (bijvoorbeeld een maandelijks spaarplan).

De argumenten rente en perioden moeten worden berekend met behulp van betalingsperioden die worden uitgedrukt in dezelfde eenheden. Als bijvoorbeeld rente wordt berekend op basis van maanden, moet perioden eveneens worden berekend op basis van maanden.

Voor alle argumenten worden betaalde bedragen (zoals stortingen op een spaarrekening) weergegeven als negatieve getallen, terwijl ontvangen bedragen (zoals dividenden) worden weergegeven als positieve getallen.

Queryvoorbeeld

Expressie

Resultaten

SELECT FinancialSample.*, IPMT([Jaarbedrag]/12,10,[TermInYears]*12,-[LoanAmount],0,0) AS INTPaid FROM FinancialSample;

Geeft als resultaat alle velden uit de tabel 'FinancialSample', berekent u de rente betaald met de waarde 'per'(10 in dit voorbeeld)van het 'LoanAmount' op basis van 'Jaarrente' en 'TermInYears' en geeft de resultaten weer in kolom INTPaid.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie IPmt gebruikt om te berekenen hoeveel van een betaling rente is wanneer alle betalingen van gelijke waarde zijn. Gegeven zijn het rentepercentage per termijn (APR / 12), de betalingsperiode waarvoor het rentegedeelte gewenste is (Period), het totale aantal betalingen (TotPmts), de huidige waarde of de hoofdsom van de lening (PVal), de toekomstige waarde van de lening (FVal) en een getal dat aangeeft of de betaling aan het begin of einde van de betalingsperiode (PayType) moet zijn betaald.

Dim FVal, Fmt, PVal, APR, TotPmts, PayType
Dim Period, IntPmt, TotInt, Msg
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate " & _
"of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at " & _
"the end of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
For Period = 1 To TotPmts ' Total all interest.
IntPmt = IPmt(APR / 12, Period, TotPmts, _
-PVal, FVal, PayType)
TotInt = TotInt + IntPmt
Next Period
Msg = "You'll pay a total of " & Format(TotInt, Fmt)
Msg = Msg & " in interest for this loan."
MsgBox Msg ' Display results.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders