Kosten volgens basislijn (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het veld Kosten volgens basislijn worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource voor alle toegewezen taken of voor werk dat door een resource voor een taak moet worden verricht, weergegeven. De kosten volgens de basislijn worden ook wel BBV (budget bij voltooiing) genoemd, wat een margeveld is. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Kosten volgens basislijn zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

Kosten volgens basislijn (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Kosten volgens de basislijn wordt berekend als de som van de geplande kosten van de toegewezen resources plus eventuele vaste kosten die is gekoppeld aan de taak. Het resultaat is hetzelfde als de inhoud van het veld kosten wanneer de basislijn is opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik van resource + Vaste kosten van taak

Aanbevolen gebruik    De kosten volgens de basislijn beschikbaar wanneer u kostengegevens voor de toegewezen resources en de basislijn voor de taak instellen. Voeg het veld kosten volgens basislijn aan een taakblad toe als u wilt bekijken van de totale geplande kosten voor taken. U kunt de kosten volgens basislijn voor de taak om u te helpen bij het instellen van uw budget voor de taak en het project bekijken. U kunt de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget vergelijken. Het veld Afwijking van kosten worden deze twee velden vergeleken.

Voorbeeld    U hebt aan een taak die 10 uur duurt één resource toegewezen tegen € 20 per uur. De kosten volgens de basislijn voor de taak bedragen € 200. Als de taak 50 procent is voltooid, bedraagt de waarde van het veld Werkelijke kosten € 100.

Opmerkingen    De waarde van het veld Kosten volgens basislijn is 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt in het dialoogvenster Basislijn instellen. Zelfs nadat het project van start is gegaan, kunt u nog een basislijn instellen.

Als u de inhoud van het veld Kosten volgens basislijn wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de kosten volgens de basislijn voor de taak en evenmin op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de taak. Als u een andere basislijn opslaat nadat u de kosten volgens de basislijn hebt gewijzigd, worden de wijzigingen overschreven door de nieuwe basislijnwaarden.

De kosten volgens de basislijn blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten volgens basislijn (resourceveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    De basislijnkosten worden berekend als de som van de geplande kosten voor de resource, inclusief het geplande werk, de geplande overuren en de kosten per gebruik voor al het werk dat aan de resource is toegewezen. Deze som komt overeen met de inhoud van het veld Kosten wanneer de basislijn wordt opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik    De informatie voor de resource kosten volgens basislijn beschikbaar wanneer u kostengegevens voor de resource en een basislijn instellen voor de taken waaraan de resource is toegewezen. Voeg het veld kosten volgens basislijn aan een resourceblad toe als u wilt bekijken van de totale kosten volgens basislijn voor resources. Bekijk deze kosten volgens de basislijn om u te helpen bij het instellen van uw budget resource. Vergelijk de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget. Gebruik het veld Afwijking van kosten nog beter de twee velden vergelijken.

Voorbeeld    U hebt een resource die voor € 20 per uur is toegewezen aan tien verschillende taken voor een totaal van 100 uur. De basislijnkosten voor deze resource bedragen dan € 2.000.

Opmerkingen    De waarde van het veld Kosten volgens basislijn is 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt in het dialoogvenster Basislijn instellen. Zelfs nadat het project van start is gegaan, kunt u nog een basislijn instellen.

Als u de inhoud van het veld Kosten volgens basislijn bewerkt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de basislijnkosten, noch voor eventuele tijdgebonden basislijnkosten voor de resource. Als u een andere basislijn opslaat nadat u de kosten volgens de basislijn hebt bewerkt, worden uw bewerkingen overschreven door de nieuwe basislijnwaarden.

De kosten volgens de basislijn blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten volgens basislijn (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    De kosten volgens basislijn worden berekend als de som van de geplande kosten van de toewijzing, inclusief het geplande werk, de geplande overuren en de kosten per gebruik voor de toewijzing. Dit is dezelfde waarde als de inhoud van het veld Kosten wanneer de basislijn wordt opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Aanbevolen gebruik    De kosten volgens de basislijn voor de toewijzing wordt weergegeven wanneer u kostengegevens voor de resource, de resource die zijn toegewezen aan de taak, en een basislijn instellen voor het project. Voeg het veld kosten volgens basislijn toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt bekijken van de totale geplande kosten voor toewijzingen. U kunt de kosten volgens basislijn voor de toewijzing bij het instellen van uw budget voor de taak en het project bekijken. U kunt de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget vergelijken. Het veld Afwijking van kosten worden deze twee velden vergeleken.

Voorbeeld    U voegt een resource voor € 20 per uur toe aan een taak met een duur van 10 uur. De basislijnkosten voor de toewijzing bedragen dan € 200.

Opmerkingen    De waarde van het veld Kosten volgens basislijn is 0,00 totdat u een basislijn voor het project instelt in het dialoogvenster Basislijn instellen. Zelfs nadat het project van start is gegaan, kunt u nog een basislijn instellen.

Als u de inhoud van het veld Kosten volgens basislijn bewerkt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de basislijnkosten voor taken of resources, noch voor eventuele tijdgebonden basislijnkosten voor de toewijzing. Als u een andere basislijn opslaat nadat u de kosten volgens de basislijn hebt bewerkt, worden uw bewerkingen overschreven door de nieuwe basislijnwaarden.

De kosten volgens de basislijn blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een basislijn opslaat, worden de tijdgebonden velden Kosten voor de toewijzing gekopieerd naar de tijdgebonden velden Kosten volgens basislijn. Deze taakkosten omvatten de geplande hoeveelheid werk, de geplande overuren en de kosten per gebruik voor de toegewezen resources, plus eventuele vaste kosten voor de taak. Dit alles wordt verdeeld over de duur van de taak.

Aanbevolen gebruik    De kosten volgens de basislijn beschikbaar wanneer u kostengegevens voor de toegewezen resources en de basislijn voor het project instellen. Voeg het veld kosten volgens basislijn aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik om weer te geven van de kosten volgens de basislijn. De basislijnkosten voor de taak om u te helpen bij het instellen van uw budget voor de taak en het project. Vergelijk de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget. Het veld Afwijking van kosten worden deze twee velden vergeleken.

Voorbeeld    Tom en Henk zijn toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven'. Deze taak is ingepland voor 16 uur werk vanaf de volgende maandag tot en met donderdag. Hun individuele tarieven zijn € 20 per uur. Dit wordt tijdgebonden berekend als 4 uur werk voor elk van de 4 dagen, zodat de tijdgebonden geplande kosten € 80 bedragen voor elk van de 4 dagen. Wanneer u de basislijn instelt, worden de tijdgebonden geplande kosten gekopieerd als de kosten volgens de basislijn voor deze taak.

Opmerkingen    Als u de inhoud bewerkt van het veld Kosten volgens basislijn, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de kosten volgens basislijn voor de taak of resources, en ook niet op eventuele tijdgebonden kosten volgens basislijn voor de taak. Als u nog een basislijn opslaat nadat u de kosten volgens basislijn hebt bewerkt, worden de bewerkingen overschreven door de nieuwe waarden volgens de basislijn.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de inhoud van de tijdgebonden velden Kosten voor de resource gekopieerd naar de tijdgebonden velden Kosten volgens basislijn, die kunnen worden weergegeven in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Dit zijn resourcekosten zoals gepland werk en geplande overuren en de kosten per gebruik voor al het werk dat aan de resource is toegewezen voor de duur van de taak.

Aanbevolen gebruik    De kosten volgens de basislijn voor de resource wordt weergegeven wanneer u kostengegevens voor de resource en een basislijn instellen voor de taken waaraan de resource is toegewezen. Voeg het veld kosten volgens basislijn aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik om weer te geven van de kosten volgens de basislijn. U kunt de kosten volgens basislijn voor de resource tot uw budget voor de resource kunt bekijken. U kunt de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget vergelijken. Het veld Afwijking van kosten worden deze twee velden vergeleken.

Voorbeeld     Jan is voor de duur van het project aan 15 verschillende taken toegewezen tegen € 10 per uur. Als Jan voor 8 uur per dag wordt ingepland, bedragen de geplande tijdgebonden waarden voor de kosten € 80 (8 uur tegen € 10 per uur) voor elke gewerkte dag. Als Jan wordt toegewezen met minder toewijzingseenheden, zijn de waarden voor de kosten waarschijnlijk lager. Als er echter overuren worden ingepland, zijn de waarden voor de kosten waarschijnlijk hoger. Wanneer u de basislijn instelt, worden de tijdgebonden geplande kosten gekopieerd als de kosten volgens de basislijn voor deze resource.

Opmerkingen    Als u de inhoud van het veld Kosten volgens basislijn wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de taak- of resourcekosten volgens de basislijn noch op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de resource. Als u een andere basislijn opslaat nadat u de kosten volgens de basislijn hebt gewijzigd, worden de wijzigingen overschreven door de nieuwe basislijnwaarden.

Kosten volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als u een basislijn opslaat, wordt de waarde in het tijdgebonden veld Kosten voor de toewijzing gekopieerd naar het tijdgebonden veld Kosten volgens basislijn, dat u kunt weergeven in de weergaven Taakgebruik en Resourcegebruik. Dit zijn de kosten voor gepland werk, geplande overuren en per gebruik van de toewijzing, verdeeld over de duur van de taak.

Aanbevolen gebruik    De informatie voor de toewijzing voor de kosten volgens basislijn beschikbaar wanneer u kostengegevens voor de resource, de resource aan de taak toewijzen en een basislijn voor het project instellen. Voeg het veld kosten volgens basislijn toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om weer te geven van de kosten volgens de basislijn. U kunt de kosten volgens basislijn voor de toewijzing bij het instellen van uw budget voor de taak en het project bekijken. U kunt de waarden in de velden kosten volgens basislijn en kosten om te bepalen of de taak nog steeds binnen het budget vergelijken. Het veld Afwijking van kosten worden deze twee velden vergeleken.

Voorbeeld     U hebt aan Jan de taak 'Voorstel schrijven' toegewezen. Voor deze taak is 16 uur werk gepland, van maandag tot en met donderdag. Jans tarief is € 20 per uur. Dit wordt verdeeld over de tijd als 4 uur werk voor elk van de 4 dagen. De tijdgebonden geplande kosten zijn dus € 80 per dag. Als u de basislijn instelt, worden de tijdgebonden, geplande kosten gekopieerd als de kosten volgens de basislijn voor deze toewijzing.

Opmerkingen    Als u de inhoud van het veld Kosten volgens basislijn bewerkt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de basislijnkosten voor taken of resources, noch voor eventuele tijdgebonden basislijnkosten voor de toewijzing. Als u een andere basislijn opslaat nadat u de kosten volgens de basislijn hebt bewerkt, worden uw bewerkingen overschreven door de nieuwe basislijnwaarden.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×